Turkey: Ceza Hukuku başta olmak üzere Yargı Reformu 1. Paketinin getirdiği değişiklikler

Last Updated: 6 November 2019
Article by Alp Cal and Öykünaz Dalkiran

Yargı reformu kapsamında düzenlenen ilk paket TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7188 sayılı "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesi, temyiz edilebilecek kararların kapsamının genişletilmesi, kıdemli avukatlara yeşil pasaport hakkı, mağdur haklarının güçlendirilmesi gibi pek çok değişiklik yürürlüğe girdi. Bu yazımız kapsamında önemli değişiklikler ve yenilikler getiren yargı reformu paketini inceleyeceğiz.

1. İptal Edilen Pasaportlar Geri Veriliyor

Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklik ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği ya da bunlarla irtibatları nedeniyle, Olağanüstü Hal kapsamında kamu görevinden çıkarılmaları veya rütbelerinin alınması nedeni ile pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olan kişiler hakkında mahkemece yurtdışına çıkmaları yasaklananlar hariç olmak üzere, şayet devam eden herhangi bir soruşturma veya kovuşturma yoksa; kovuşturmaya yer olmadığı, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşmesine karar verilmişse, mahkumiyet kararı infaz edilmişse veya ertelenmişse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse; ilgili kişilerin başvurusu üzerine kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebilecek.

2. Temyiz Edilebilecek Kararların Kapsamı Genişletildi

Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir karara karşı; Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286. maddesi 2. fıkrası kapsamında temyiz yolu kapalı olsa dahi aynı maddeye yapılan ekleme ile hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, cumhurbaşkanına hakaret, Devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt ve halkı askerlikten soğutma suçlarına ilişkin kararlar temyiz edilebilecek. Böylelikle kataloğa dâhil edilen suç türlerinde de Yargıtay içtihadı oluşacak.

3. Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında İfade Özgürlüğü Düzenlemesi Yapıldı

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. Fıkrasına "Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz." ifadesi eklendi. Olması gerekenin tekrarı olarak nitelendirilebilecek bu hükümle, yargılamalar esnasında yapılan yanlışların önlenmesi hedefleniyor.

4. TCK'da yer alan Ön Ödeme Müessesesi Kapsamında Taksitle Ödeme Öngörüldü

Türk Ceza Kanunu'nun 75. maddesi kapsamında; uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların faillerinin belirli bir miktar parayı Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödedikleri takdirde haklarında kamu davası açılmayacağı öngörülmektedir. Yargı reformu kapsamında bu paranın, birer ay ara ile üç eşit taksit halinde ödenmesine Cumhuriyet Savcılığı tarafından karar verilebileceği öngörülüyor. Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde ise ön ödemenin hükümsüz kalacağı ve soruşturmaya devam edileceği düzenlendi.

5. Soruşturma Aşamasında Tutukluluk Süreleri Düşürüldü

Ceza Muhakemesi Kanunu'na yapılan ekleme ile soruşturma evresinde tutukluluk süresinin, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemeyeceği düzenlendi. Ancak devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devler sırlarına karşı suçlar ve casusluk ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren ve toplu olarak işlenen suçlar bakımından bu süre en çok bir yıl altı ay olarak düzenlenmiş olup, gerekçe gösterilerek 6 ay daha uzatılabilecek.

6. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisinde Yeni Düzenleme

Yargı reformunda yapılan değişiklikle, uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet savcısı, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasını beş yıl süre ile ertelemeye karar verebilecek. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi için, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynı zamanda Cumhuriyet Savcısı tarafından da tespit edilmesi gerekiyor.

Öte yandan, suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar halinde, kamu davasının açılması ertelenemeyecek.

7. İddianamenin İadesi Maddesinin Kapsamı Genişletildi

Yargı reformu kapsamında, mahkemeler artık suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen dosyalar ile ön ödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tabi olduğu açıkça soruşturma dosyasından anlaşıldığı halde, bu usuller uygulanmaksızın düzenlenen dosyaları iade edilebilecek. Ayrıca soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın soruşturma dosyası düzenlendi ise, mahkemeler bu iddianameleri de iade edebilecek.

8. Çocuk ve Mağdurların Korunması için Yeni Usuller Öngörüldü

Cumhuriyet Savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanın özel ortamda alınması gerektiği hallerde ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade veya beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınacak. Cinsel istismarın nitelikli hali suçlarından mağdur olan çocukların beyanları ise, böyle bir değerlendirmeye gerek olmaksızın özel ortamda alınacak. Bu kapsamda mağdur çocuğun beyan ve görüntüleri alınacak. Bu düzenleme ile çocukta yeniden mağduriyet yaratılmamasının önüne geçilmesi hedeflendiği söylenilebilir.

Cinsel saldırı suçunun mağdurları için de yine aynı usulle beyan ve ifade alınacak. Ancak bu durumda beyan ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranacak. Beyan ve görüntü kayıtları dava dosyasında saklanarak, kimseye verilmeyecek ve gizliliği için gerekli tedbirler alınacak.

9. Bazı Ceza Davalarında Seri Muhakeme Usulü Getirildi

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mülga olan 250. maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunda yer alan; hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçları için seri muhakeme usulü öngörülüyor. Seri yargılama usulü, her ne kadar kamu davası açılması için yeterli şüphe olsa da kamu davası açılması yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür. Cumhuriyet savcısının bazı suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermemesi, şüpheliye bu usulün uygulanması için teklif yapılması ve şüphelinin müdafi huzurunda kabul etmesi şartlarının yerine gelmesi halinde bu usul uygulanabilecek.. Şüphelinin kabulünün ardından, cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep etmesi gerekecek. Seri muhakeme usulü neticesinde, savcılık suçun cezasının yarı oranda indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyecek ve bu yaptırım mahkeme tarafından denetlenerek hüküm kurulmuş olacak. Bu değişiklikle, yargı sürecine hız kazandırmak ve dava sayılarını azaltmak hedefleniyor. Bunun yanında soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunamama, yurt dışında olma ya da başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması hallerinde ise seri muhakeme usulünün uygulanması mümkün olmayacak.

10. Asliye Ceza Mahkemesinde Basit Yargılama Usulü Öngörüldü

İddianame kabulünden sonra adli para cezası ve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek. Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde beyan ve savunmalar on beş gün içinde yazılı olarak yapılacak. Ayrıca beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi veya düşmesi kararları verilebilecek. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında ise basit yargılama usulü uygulanamayacak. Öte yandan, basit yargılama usulü kapsamına giren bir suç ile kapsama girmeyen başka bir suçun birlikte işlenmesi halinde bu usul uygulanamayacak.

11. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar Genişletildi

Önceden kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlar uzlaştırma kapsamında çözümlenebilmekte iken, yargı reformu ile birlikte bu kapsam genişletildi. Artık iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, güveni kötüye kullanma suçu ile suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da uzlaştırma kapsamında çözümlenebilecek.

12. Erişim Engellemeleri İnternet Sitelerine Değil, İçeriğe Yönelik Olacak

7188 sayılı Kanun'un yaptığı değişiklikler, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"u da kapsıyor. Yargı reformu kapsamında, erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak, teknik olarak içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı durumda veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

13. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri Kararları Arasındaki Uyuşmazlıklar 3 Ay İçinde Karara Bağlanacak

7188 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile 2576 sayılı "Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun" da değişiklik yapıldı. Bu değişiklik kapsamında; BİM dairelerince benzer olaylarda verilen kesin nitelikli kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması halinde; resen veya ilgili BİM dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi halinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay'dan bu konuda bilgi verilmesi düzenlendi. Değişiklik öncesinde "Danıştay Başkanlığına iletmek" ibaresi yer alıyordu.

14. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Getirildi

Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik olmak üzere hukuk mesleği olarak kabul edilen mesleklere girişte "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" yapılacak. Hâkim adaylığı sınavına girmek, avukatlık stajı veya noterlik stajına başlayabilmek için öncelikli olarak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı kapsamında adayların anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuk, Türk hukuk tarihi gibi alanlar kapsamında bilgileri ölçülecek.

Bu sınavlarda başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına 2020-2021 yılında kayıt yaptıran öğrencilerden başlayarak uygulanacak. Dolayısıyla, bu tarihten önce hukuk fakültesinde mevcut öğrenci statüsünde olanlardan, hukuk mesleklerine başlayabilmeleri için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranmayacak.

Ayrıca İdari Yargı Hâkimliği Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen adaylar için de İdari Yargı Ön Sınavı uygulaması getirildi.

15. Hukuk Fakültesi Mezunu Olmayanların İdari Hâkim Adaylığına Sınırlama Getirildi

Yapılan değişiklikle, idari yargı hâkim adaylığına hukuk fakültesi mezunu olmayanlar arasından atananların sayısı, her dönemde atanacak toplam aday sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek.

16. Hâkim Adaylığı Sürecinde Değişiklikler Yapıldı

Adli yargı hâkimliği için yapılan yazılı yarışma sınavında artık ticaret hukuku, anayasa hukuku, medeni hukuk gibi alanların yanında iş hukuku konularından da taraflar mesul olacaklar. Yazılı sınavdan başarılı olanların katılım sağlayabildiği mülakatı yapan kurulda ise değişiklik yapıldı. Mülakat kurulu önceleri 5 üye iken, bundan böyle yedi üye olacak.

Hâkim adaylarının eğitimini sağlayan kurumun adı ise "Türkiye Adalet Akademisi" olarak değiştirildi. Bu doğrultuda "Personel Genel Müdürü" ibaresi "Türkiye Adalet Akademisi Başkanı", "Eğitim Dairesi Başkanı" ibaresi ise "Personel Genel Müdürü" olarak değiştirildi. Türkiye Adalet Akademisi'nde görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık on ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenecek. Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim, savcı, avukat, noter ve alanında uzman kişilere ise verdikleri her ders için ders ücreti verilecek.

17. Kıdemli Avukatlara Yeşil Pasaport (Hususi Damgalı Pasaport) Hakkı Tanındı

7188 sayılı Kanun ile 5882 sayılı Pasaport Kanunu'na ekleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, baro levhasına yazılı olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlar, haklarında belirli suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma açılmamış olması halinde hususi damgalı pasaport alabilecekler. Bu kapsamda, ilgili şartları yerine getiren avukatların eş ve çocukları da vize kolaylığı sağlayan hususi damgalı pasaporttan faydalanabilecekler.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions