Turkey: Aylik Bülten - Haziran, 2019

Last Updated: 11 October 2019
Article by Gozde Gurpinar and Nureddin Türk

Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.

Gürpınar Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 2019 Haziran Ayına Ait Bülten'in size faydalı olmasını diliyoruz.

I. Duyurular

Abonelik Sözleşmesi Alacakları için Merkezi Takip Sistemi (MTS)

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin, avukat aracılığı ile takip edilen, haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılacağı ve haciz aşamasına kadar MTS üzerinden  yürütüleceği düzenlenmiştir. Düzenlemenin icra dairelerindeki iş yoğunluğunu azaltacağı, abonelik sözleşmesi için alacak takiplerini kolaylaştıracağı öngörülmektedir. İlgili Yönetmelik, 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Barolar Birliğinin hazırlamış olduğu MTS kullanım kılavuzuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Konkordato Gider Avansı Tarifesi Değişti

Adalet Bakanlığının, 13.06.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı tebliği ile,  konkordato talebi sırasında mahkeme veznelerine yatırılacak gider avansı tarifeleri değiştirildi. Yeni tebliğ ile, konkordato talep edenin yatıracağı gider kalemlerinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 650 TL, 750 TL olmuştur. İflasa tabi olanlar yönünden yatırılması gereken 17.000 TL'lik iflas gideri, 15.000 TL'ye düşürülmüştür. 

İhracatçıların Döviz Alımlarında Kambiyo Vergisi Kaldırıldı

17 Haziran 2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  kararla sanayi sicil belgesine haiz olan işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara döviz alımlarında 1000'de 1 oranındaki kambiyo vergisinin 18 Haziran 2019 tarihi itibariyle alınmayacağı düzenlenmiştir. 

II. Mevzuat Değişiklikleri

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel sağlık verisi işleyen özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu hukuku tüzel kişilerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan süreç ve uygulamalara ilişkin faaliyetlerine dair Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesinde KVKK 4. maddesinde yer alan genel ilkeler başta olmak üzere, Kanun'da yer alan bütün veri işlemeye yönelik esaslara riayet edileceği düzenlenmiştir. Bu ilkelerin yanı sıra yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ilke uyarınca; "Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamayacaktır."

Yönetmelikte avukat-müvekkil ilişkisine de yer verilerek, avukatların müvekkillerine ait sağlık verilerinin kendilerine aktarılması için düzenlenmiş olan özel vekâletnameyle sağlık verilerini talep edecekleri düzenlenmiştir. Genel vekaletname ile böyle bir talebin yapılması mümkün değildir. Özel vekaletnamede, ilgili kişinin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekmektedir. 

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

III. Kararlar 

Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Şirket Ortaklarından Tahsili: Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 2013/1, K: 2018/1 sayılı kararı 

20 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği belirtilmiştir. 

Kararda şu ifadelere yer verilmiştir: Her biri birer usul yasası olan Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, vergi borcunun tahsili için önce kanuni temsilciye mi yoksa ortağa mı gidileceği düzenlenmemiş ise de, 6183 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile ortakların sorumluluğu hakkında hüküm getirilmesi, kanuni temsilciye gidilmeden de ortağa gidilebilmesini sağlamak amacını taşıdığı gibi kamu alacağım korumaya ve hızlı bir şekilde tahsilini sağlamaya yönelik olduğu sonucuna varılmıştır. Bu açıklamalar karşısında, limited şirketin vergi borçlarının tahsilinde ortağa gidilmeden önce kanuni temsilciye gidilmesi gerektiğinin hukuken kabulü mümkün bulunmamıştır.

Bu içtihatla birlikte, şirket kanuni temsilcileri ile şirket ortakları arasında bir öncelik bulunmadığı ortaya konulmuş, vergi borcunun tahsili için doğrudan şirket ortaklarına gidilmesinin yolu açılmıştır. 

Cathay Pasific Airway Limited Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.05.2019 tarih ve 2019/144 sayılı Kararı

Cathay Pasific Airway Limited'in 25.10.2018 ve 08.03.2019 tarihlerinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna intikal eden yazılarında, 13.03.2018 tarihinde yolcu bilgilerini içeren bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimin gerçekleştiği, yetkisiz erişimin 07.05.2018 tarihinde şirket tarafından yapılan inceleme sonucunda tespit edildiği belirtilmiştir. 

Veri ihlallerine neden olay; şirketin bilgi havuzuna yetkisiz erişim yoluyla girilmesi, bu sayede şirket müşterilerinin kişisel verilerine ulaşılmasıdır. Şirketin yabancı şirket olmasına bakılmaksızın, ihlaller sonucunda Türkiye'de anılan hava yolu firması ile ilişiği bulunan birçok Türk vatandaşının ismi, uyruğu, doğum tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, pasaport numarası gibi pek çok kişisel verisinin elde edildiği anlaşılmıştır. Şirket tarafından yapılan incelemede Türkiye'de toplam 1.286 kişinin söz konusu ihlalden etkilendiği, 155 kişinin pasaport numarasına erişildiği belirlenmiştir.

Kurul kararında, kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını tespit ederek, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cathay Pacific'i 450.000 TL idari para cezasına çarptırmıştır. "En kısa sürede bildirimde bulunma yükümlülüğü"ne aykırılığın da tespit edilmesi nedeniyle, 100.000 TL idari para cezasına da ayrıca hükmedilmiştir. 

Kurul vermiş olduğu ceza ile kişisel verilerin ihlalinin engellenmesi için idari teknik tedbirlerin alınması gerekliliğini, ihlal yaşandığında derhal Kurula bildirilmesi zorunluluğunu ve bu hususların ciddiyetini  bir kez daha ortaya koymuştur. 

IV. Haberler

Elektronik, Mobilya ve Kuyumda Taksit Düzenlemesi

22 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3.500 TL üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında taksitlendirmenin 6 aya kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşya ile ev aletleri vb. eşya ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi 18 aya çıkarılmıştır. Aynı zamanda basılı ve külçe halinde olmayan altın ve gümüş gibi mücevher satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions