Turkey: Aylik Bülten - Ocak, 2019

Last Updated: 2 October 2019
Article by Gozde Gurpinar and Nureddin Türk

Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için Pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.

Gürpınar Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 2019 Ocak Ayına Ait Bülten'in size faydalı olmasını diliyoruz.

I. DUYURULAR

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Artırıldı

Merkez Bankasınca çıkarılan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde; Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, 01.01.2019 tarihinden itibaren yıllık yüzde 21,25 ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 245,00 Türk lirası olarak ilan edilmiştir.

Karşılıksız Çekler İçin Banka Sorumluluk Tutarı Arttırıldı

Bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 1.600 TL'den 2.030 TL'ye artırıldı. 2010/2 sayılı Tebliğ'in yayımından (20.02.2010) önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan ve süresinde ibraz edilen çeklerin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olunan tutar ise 940 TL'den 1.255 TL'ye artırılmıştır. Değişiklikler 28 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İkinci Grup Veri Sorumluları İçin VERBİS'e Kayıt

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 2 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan duyurusu uyarınca, ikinci grup veri sorumluları için VERBİS'e kayıtlar 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş olan rakamların altında olan ancak ana faaliyetleri özel nitelikli kişisel veri işleme olan ikinci grup veri sorumlularının, VERBİS'e 31.03.2020 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

II. MEVZUAT DEĞIŞIKLIKLERI

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.01.2019 tarihli 30659 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Kanun, Gider Vergileri Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi kanunlarda çeşitli değişikler içermektedir.

 • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri inşasına ilişkin yatırımları KDV'den istisna tutulmuştur. Yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Türk Borçlar Kanununun 344. maddesindeki değişiklikle, kira sözleşmelerinin yenilenmesinde kira bedeli "üretici fiyat endeksindeki artış" değil "tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim"i aşmayacak şekilde belirlenmesi düzenlenmiştir. 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesine eklenen fıkra ile, Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde Borçlar Kanununun 344. maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hükmün uygulanacağı düzenlenmiştir.
 • Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmuştur.
 • İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesindeki değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırılmış, "hizmet akdine tabi" çalışmak yeterli hale getirilmiştir. Yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde girmiştir.
 • Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesindeki değişiklikle Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami sınır 25 bin lira olarak değiştirilmiştir. Düzenleme yayımı tarihinde girmiştir.

Konkordato Kurumuna İlişkin İki Yeni Yönetmelik

30.01.2019 tarihli 30671 sayılı Resmi Gazete'de konkordato kurumuna ilişkin iki yeni yönetmelik yayımlanmıştır: Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik. Yönetmelikler, konkordato talebine eklenecek belgeleri, bu belgelerin şekil ve içeriği ile konkordato komiseri olmak için şartları içeriyor. Kısaca değinmek gerekirse;

 • Borçlunun konkordato talebine eklemesi gereken belgeler şunlardır: Konkordato ön projesi, malvarlığının durumunu gösterir belgeler, alacaklı ve alacak listesi, karşılaştırma tablosu, makul güvence veren denetim raporu.
 • Borçlu, iflasa tabi olmayan kişilerden ise konkordato ön projesi, alacaklı ve alacak listesi ile uygun düştüğü ölçüde malvarlığının durumunu gösterir belgeleri konkordato talebine ekleyecektir.
 • Borçlunun hazırlayacağı belgelerin ve bağımsız denetim kurulunun hazırlayacağı denetim raporunun özellikleri yönetmelik maddelerinde açıklayıcı bir şekilde ele alınmıştır.
 • Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle, 2 Haziran 2018'de tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Konkordato komiseri olabilmek için aranan başlıca şartlar şunlardır: Türkiye vatandaşı olmak, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 5 yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
 • Her iki yönetmelik de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmişlerdir.

III. KARARLAR

Sık sık rapor alan işçinin sözleşmesinin feshi: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 08.11.2018 tarihli ve 2018/1756 E., 2018/19995 K. sayılı kararı

Kararda "İş Kanunu'nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup, bunlardan birinin de sık sık hastalanarak rapor almak" olduğu belirtilmiştir.

Gerekçe bölümünde "Sık sık rapor alma halinde, işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacaktır. Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu nedenle devamsızlığının işyerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur. İş Kanunu'nun gerekçesinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak örnek kabilinden sayılması, işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul edilmesindir," cümlelerine yer verilmiştir.

"Davacının haklı neden niteliğinde olmayan ancak sık sık rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı, ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan davacının davranışının fesih için geçerli sebep oluşturduğu kabul edilmelidir," kararı verilmiştir.

Şirketin kendi imkanlarıyla elde edip üretimde kullandığı elektrik ve kok gazı üzerinden tüketim vergisi alınmasının mülkiyet hakkı ihlali olması: Anayasa Mahkemesi'nin 25.10.2018 tarihli ve E., 2015/941 K. sayılı kararı Başvurucu; kendi ürettiği elektrik ve kok gazını tüketenler yönünden 2464 sayılı Kanun'da verginin konusu, mükellefi, sorumlusu, matrahı, oranı ile beyan ve ödeme usulü konusunda açık bir düzenleme bulunmadığından elektrik ve havagazı tüketiminin vergilendirilmesi yoluyla mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kanuna dayanmadığını öne sürmüştür.

Mahkeme kararında, "... ancak yukarıda da değinildiği üzere somut olayda vergilendirme yoluyla başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan bir müdahalenin mevcut olduğu kuşkusuzdur (bkz. §§ 45, 46). Vergilendirme yoluyla mülkiyet hakkına yapılan bir müdahalenin ise yukarıda da değinildiği üzere öncelikle belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir bir kanuni temelinin bulunması gerekmektedir," denilmiştir.

Karar mülkiyet hakkının ihlali doğrultusunda olmuştur: "... somut olayda başvurucunun kendisinin ürettiği elektrik ve havagazı tüketim vergisinin esaslı unsurlarının kanunla belirli ve öngörülebilir bir biçimde düzenlenmemiş olması nedeniyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin Anayasa'nın 13., 35. ve 73. maddelerinde öngörülen kanunilik ilkesini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır."

IV. HABERLER

Yargıda Hedef Süre Uygulaması

Adalet Bakanlığı Yargıda Hedef Süre uygulaması başlattı. Her bir dava ve soruşturma türü için hedef süreler belirlendi. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) buna uygun düzenlemeler yapıldı. 01.01.2019 tarihinden itibaren de yargılama ve soruşturma hedef süreleri dava taraflarına re'sen tebliğ edilmeye başlandı.

Uygulama kapsamında belirlenen sürelerin aşılması halinde süreleri aşan davalara öncelik verilecek. Hedef Süre'de, uygulama yargılama kalitesinden ödün vermeden yürütülecek. Süre aşımları daha sonra masaya yatırılacak, sorun tespiti yapılarak, gerekli önlemler alınacak.

Öngörülen bazı süreler şöyle: Ceza davalarının tamamı için 10 ile 13 ay, boşanma davaları için 10 ay, nafaka davaları için 8 ay, vesayet için 3 ay.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions