Turkey: Aylik Bülten - Aralık, 2018

Last Updated: 2 October 2019
Article by Gozde Gurpinar and Nureddin Türk

Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için Pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.

Gürpınar Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 2018 Aralık Ayına Ait Bülten'in size faydalı olmasını diliyoruz.

I. DUYURULAR

Kasım 2018 TÜFE Yİ-ÜFE
Aylık - 0,40 2,22
Yıl sonuna göre 20,30 33,64
Yıllık değişim 20,30 33,64
Yıllık ortalama değişim 16,33 27,01

01.01.2019 tarihinden itibaren HMK'nın 200. 201. 341. 362. ve 369. maddelerindeki parasal sınırlar aşağıdaki şekilde olacaktır:

İstinaf 4.400 TL
BAM kararlarına karşı temyiz: 58.800 TL
Temyiz incelemesinde duruşma: 88.210 TL
Senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağı 3.660 TL

II. MEVZUAT DEĞIŞIKLIKLERI

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

19.12.2018 tarihli 30630 sayılı Resmi Gazete'de Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Kanun, ilgili mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsamaktadır. Düzenleme ayrıca konkordato, ticari alacak ve tazminatlara ilişkin hükümler de içermektedir. Kanun maddelerini kısaca özetlemek gerekirse;

Abonelik Sözleşmesi Alacakları Takip Hükümleri (01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girecek)

Kanun 3. maddesine göre, takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Bu sistemle birlikte, icra takipleri elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek. Takibi başlatmak için alacaklı avukatı, Merkezi Takip Sistemi'nde yer alan formu dolduracak.

Takip talebi sisteme kaydedildikten sonra ödeme emri düzenlenecek. Ödeme emrini sistem üzerinden alan PTT, ödeme emrinin ve tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alıp, Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca borçluya tebliğ edecek.

Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilecek. Aynı zamanda Merkezî Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanarak da itiraz gerçekleştirilebilecek.

İcra ve İflas Kanuna Eklenen Maddeler

İcra ve İflâs Kanunu'nun 8/a maddesine eklenen fıkra ile, Alacaklı, UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri aracılığıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek. (01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek)

İcra ve İflâs Kanunu'nun 78. maddesine eklenen fıkra ile; alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilecek. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde UYAP üzerinden de haciz talep edilebilecek. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girdi)

İcra ve İflâs Kanunu'nun 286. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan, borçlunun konkordato talebine ekleyeceği belgeler arasındaki finansal analiz raporu "güvence veren denetim raporu" olarak değiştirildi. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girdi)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girdi)

Denetim raporunu hazırlayacak denetim kuruluşlarının faaliyetlerine, bu kuruluşların hak ve yükümlülüklerine, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacak. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girdi)

Konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili düzenlemeler de İcra ve İflâs Kanunu'na eklendi. Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek kaydıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilecek. Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girdi)

Arabuluculuk Hükümleri (01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek)

Türk Ticaret Kanununun 5. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen madde ile, ticari davalarda, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlendi. Bu şart, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'da görülen davalar hakkında uygulanmayacak.

Arabuluculuk altı hafta içinde sonuçlandırılacak. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta daha uzatılabilecek. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak.

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde başka herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.

Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenecek. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilebilecek.

III. KARARLAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2018/61 esas ve 2018/17736 karar sayılı 8.10.2018 tarihli kararı

Özet: Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir.

Davacı davalı işyerinde karşılama görevlisi olarak çalışırken VIP salonunun girişindeki merdivenlerde sıra bekleyen yabancı bir müşteriyi bulunduğu yerin uygun olmadığı ve restoranın dışına çıkması için uyarması sonrasında müşterinin buna itiraz ederek kendisine küfür etmesiyle tartışmanın başlamış, tartışma sonrasında müşteri restoranı terk etmiş, kısa bir süre sonra yanında bir kadınla yeniden restorana gelmiş, davacının müşterinin kendisine küfür ettiğini ve kendisiyle tartıştığını gerekçe göstererek işverene bilgi vermeden kişisel insiyatif kullanarak erkek müşteriyi içeri almak istemediğini bildirmiştir. Bunun üzerine yeniden tartışma yaşandığı, davacı işçi, bu müşteriler tarafından işverene şikayet edilmiş, işveren de müşteriye karşı uygunsuz söz ve eylemleri sebebiyle davacının iş akdini feshetmiştir. Prestijli bir restoran olan davalı işyerinde müşteriyle yapılan tartışmanın sosyal medyaya da yansıdığı öğrenilmiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi'nin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur ancak Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

9. Hukuk Dairesi kararında, işçinin davranışlarına dayanan fesihte, her şeyden önce, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edilmesinin şart koşulduğunu belirtmiştir. Bu itibarla, önce işçiye somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülüğün yüklendiğinin belirlenmesi ve daha sonra işçinin, hangi davranışı ile somut sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiğinin eksiksiz olarak tespit edilmesi gerektiği ifade etmiştir. İşçinin iş sözleşmesinin ihlali işverene derhal feshetme hakkını verecek ağırlıkta olup olmadığının da bu bağlamda incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Daha sonra ise, işçinin isteseydi yükümlülüğünü somut olarak ihlal etmekten kaçınıp kaçınamayacağının belirlenmesi ve işçinin somut olarak tespit edilmiş sözleşme ihlali sebebiyle işverenin işletmesel menfaatlerinin zarar görmüş olmasının şart olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu olayda, 9. Hukuk dairesi, "davacı işçinin kavgaya dönüşmeden çözebileceği basit bir anlaşmazlığın kısmen de kişiselleştirmek suretiyle büyümesine neden olduğu, davacının savunmasında da kabul ettiği üzere kadın misafirin ayrılırken kendisine küfür ettiğini, kendisinin de sinirine hakim olamayıp aynı şekilde karşılık verdiğini söylediği de gözetildiğinde, davacının iş sözleşmesinin feshi müşterinin küfür etmesi nedeni ile haklı neden ağırlığında değilse de (bu tartışma eylemi işyerinde olumsuzluklara yol açtığından) geçerli nedene dayandığı"nı belirterek, davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesini isabetsiz bulmuş, yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 16.10.2018 tarihli ve 2018/119 sayılı kararı

Kurul, 16.10.2018 tarihli ilke kararında, veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini konu edindi.

İlgili kişilerin rızalarını almadan veya Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamadan, telefon numaralarına SMS göndermek, arama yapmak veya e-posta adreslerine posta göndermek suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumluları adına reklam içerikli mesaj/e-posta göndermek veya arama yapmak amacıyla ilgili kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri işleme faaliyetlerini Kanunun 15. maddesinin 7. fıkrası uyarınca derhal durdurması gerektiği vurgulandı.

Kanunun 12. maddesi kapsamında veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu belirtildi. Kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olduğu ifade edildi.

Bu yükümlülükleri ihlal eden faaliyetlerde bulunan veri sorumluları hakkında Kanunun 18. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği, bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak 5237 sayılı Kanunun "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" başlıklı 136. maddesi çerçevesinde ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği vurgulandı.

IV. HABERLER

Yeni Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliği

16 Eylül 2005 tarih ve 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik, 14 Aralık 2018 tarih ve 30625 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle, esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Yeni Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliği ile esnaf ve sanatkârlar sicilinin, veri alışverişine ilişkin iş birliği ve veri güvenliği temin edilerek oluşturulan elektronik veri tabanı ESBİS'te (Ticaret Bakanlığı'nın e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı) tutulması kabul edildi. Esnaf ve sanatkârın sicile tescil yaptırması halinde ilgiliye verilen onaylı sicil tasdiknamesinin geçerlilik süresi, beş yıldan altı aya düşürüldü.

Konutlarda Asansör Zorunluluğu

7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, İstanbul İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç olmak üzere, kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansörün olması zorunlu hale getirildi.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions