Turkey: Azınlık Pay Sahipleri için Anonim Şirketten Çıkış Bileti: Haklı Nedenle Fesih Davası

Last Updated: 1 October 2019
Article by Ayça Türkoğlu and Emre Aksu

Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile hukukumuza kazandırılmış olan en önemli davalardan biri haklı nedenle fesih davasıdır. TTK 531. maddesi ile düzenlenen bu dava ile hâkim ortağın menfaat ihlallerine karşı çaresiz durumda kalan azınlık pay sahipleri için oldukça önemli bir olanak yaratılmıştır.

Haklı nedenle fesih davası uygulamada şirketten ayrılmak isteyen pay sahipleri için de bir çıkış noktası yaratmaktadır. Paylarını iradi olarak bir başkasına devredemeyen ve şirket bünyesinde yer almak istemeyen pay sahipleri, bu dava ile şirketten çıkarılmalarını isteme hakkına sahiptir. Zira bu dava neticesinde, hâkim tarafından fesih yerine bir takım alternatif çözümlere karar verilebilmektedir. Uygulamada çoğunlukla haklı bir nedenin varlığı halinde, şirketin devamlılığını sağlamak amacıyla, davacı pay sahibinin pay bedellerinin ödenerek şirketten çıkarılmasına karar verildiği gözlemlenmektedir.

Bu makale ile genel olarak anonim ortaklıkta haklı nedenle fesih davası hakkında bilgiler verilecek ve ardından davanın uygulamadaki görünümü ele alınarak şirketten ayrılmak isteyen pay sahiplerinin neler yapabileceği üzerinde durulacaktır.

 1. Genel Olarak Haklı Nedenle Fesih Davası

Sermayenin en az %10'una (halka açık şirketlerde %5) sahip olan payların sahipleri, haklı bir nedenin varlığı halinde şirketin feshine karar verilmesini Mahkemeden talep edebilir.

Bir diğer önemli husus ise "haklı neden" kavramından ne anlaşılması gerektiğidir. Haklı neden kavramına yargı kararları ve doktrin ışığında şunlar örnek verilebilir:

 1. İsviçre Doktrininde, genel kurulun devamlı olarak hukuka aykırı şekilde toplantıya çağrılması ya da genel kurul toplantısı için hiç çağrı yapılmaması[1], pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme haklarının engelleniyor olması[2], aile şirketlerinde yaşanan ailevi ve kişisel problemlerin şirket üzerinde olumsuz etkiler yaratması[3] ve şirketin uzun bir süre kâr dağıtımı yapamaması[4] haklı neden olarak gösterilmektedir.
 2. Türk Doktrininde, şirketin kötü yönetilmesi ve şirket kaynaklarının devamlı olarak çoğunluğa aktarılması veya çoğunluk lehine kullanılması haklı neden olarak gösterilmektedir[5].
 3. İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında ise kâr payı dağıtılmaması gibi sebeplerle azınlık pay sahipleri haklarının sürekli olarak ihlal ediliyor olması, haklı neden olarak sayılmaktadır[6].
 4. Yargıtay kararlarında da şirketin sürekli olarak zarar etmesi, şirketin kuruluş ve gayesinin gerçekleşmesine imkân kalmaması, pay sahipleri arasındaki ciddi anlaşmazlıklar ve ortağın bakiye sermaye borcunu ödemekte temerrüde düşmesi gibi hususların haklı neden olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir[7].

Sayılan örnekler sınırlı olmamakla birlikte, haklı neden kavramına nelerin dahil edilebileceği hâkim tarafından somut olayın özelliklerine göre değerlendirilecektir.

Haklı nedenle fesih davasında yetkili mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir. Davanın, bizzat şirket tüzel kişiliğine yöneltilerek açılması gerekmektedir. Yargıtay'ın bazı kararlarında, davalı hâkim ortağın şirketten çıkarılmasının talep edilmesi halinde, davanın, davalı pay sahiplerine de yöneltilebileceği belirtilmiştir[8].

TTK'da haklı nedenle fesih davasına ilişkin olarak bir hak düşürücü süre yer almamaktadır.

 1. Hâkim Tarafından Alternatif Bir Çözüme Karar Verilebilmesi

Haklı nedenle fesih davasının en önemli özelliklerinden biri de hâkimin talep dışı karar verme yetkisinin de bulunmasıdır. Bir başka deyişle hâkim, fesih yerine kanunda da belirtildiği üzere; pay sahibinin, pay bedellerinin ödenmesiyle şirketten çıkarılmasına ya da daha uygun başka bir çözüme karar verebilir. Buna göre hâkim, somut olayın özelliklerini göz önünde bulunduracak ve şirketin feshinden daha uygun ve hafif bir çözüm olduğuna kanaat getirirse bu yollara başvurabilecektir.

Doktrinde, bu tür durumlarda hâkim tarafından, kâr payı dağıtımına karar verilebileceği, gerekli görüldüğü takdirde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılmasının sağlanabileceği, genel kurul kararının içeriğinin değiştirilebileceği ya da genel kurul kararının geçersizliğine karar verebileceği, bir pay sahibinin yönetim kurulu üyeliğine getirilebileceği vb. birtakım örnekler sayılmaktadır[9].

Feshin son çare olması ilkesi uyarınca, hâkimin ticari hayatın ve şirket faaliyetlerinin devamlılığını gözetir bir tutum sergilemesi gerekmektedir[10]. Bununla birlikte davacı azınlığın da menfaati dikkate alınmalıdır. Bu yönüyle haklı nedenle fesih davası, şirket içi uyuşmazlıkların çözümlenmesi noktasında etkin bir yöntemdir.

 1. Pay Sahibinin Şirketten Çıkarılmasına Karar Verilebilmesi

Uygulamada çoğunlukla haklı nedenle fesih davasının terditli olarak açıldığı ve davacıların şirketin feshi talebinin yanı sıra şirketten çıkarılmayı da talep ettiği gözlemlenmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere, hâkim, şirketin feshini son çare olarak göz önünde bulunduracaktır. Doktrinde sayılan alternatif çözümlere ise çoğunlukla hakimler başvurmamaktadır. Buna karşın haklı nedenle fesih davalarının önemli bir bölümü, davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmasına karar verilmesi ile sonuçlanmaktadır. Zira TTK lafzında da bizzat örnekseme yolu ile bu alternatif çözüme işaret edilmektedir. Ancak hâkim tarafından bu alternatif çözüme başvurulacaksa davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenmesine de karar verilmesi gerekecektir. Hatta davacı pay sahiplerinin pay bedellerinin ödenerek şirketten çıkarılması seçeneği göz önünde bulundurulmadan şirketin feshine karar verilen birçok yerel mahkeme kararı hakkında Yargıtay tarafından bozma kararı verildiği gözlemlenmektedir[11].

Uygulamada çoğunlukla davacılar tarafından, şirketin mali ve finansal durumu hakkında bilgi alınamaması ile bilgi alma haklarının engelleniyor olması, şirketin sürekli olarak zarar etmesi ve iyi yönetilemiyor olması, pay sahipleri arasında sürekli olarak ihtilaf yaşanıyor olması ve bu durumun şirket faaliyetlerini sekteye uğratması, şirketin sürekli olarak zarar etmesi, şirketin amacını gerçekleştirmesinin artık mümkün olmaması gibi iddialar ile haklı nedenle fesih davası açılmaktadır. Kuşkusuz bu ve benzeri iddialar, haklı neden kavramına dahil edilebilecek niteliktedir. Bu durum, iradi yolla şirketten ayrılamayan ve paylarını bir başkasına devredemeyen pay sahiplerine de bir olanak tanımaktadır.

Uygulamada şirketten ayrılmak isteyen pay sahiplerinin, adeta şirket ile arasında ihtilaf yarattığı ve terditli olarak haklı nedenle fesih davası açarak esasen şirketten çıkarılmayı amaçladığı gözlemlenmektedir. Bilhassa azınlık pay sahipleri tarafından şirketten çıkma imkanı bulamadıkları takdirde, öncelikle azınlık pay sahiplerinin gerçekleşen genel kurul davasına katılarak TTK 420. maddesi uyarınca bilanço görüşmelerini ertelettikleri, akabinde genel kuruldan kanunda verilmesi yer almayan bilgi ve belgeleri talep ettikleri, bu usul ve yasada yer almayan talepleri şirket tarafından reddedilince TTK 437. maddesinde düzenlenen bilgi edinme davası, TTK 445. maddesinde düzenlenen genel kurul kararının iptali davası, TTK 439. maddesinde düzenlenen özel denetçi tayini davası, akabinde TTK 555. maddesinde düzenlenen yönetim kurulu sorumluluğu davalarını açarak şirket ile bu kadar fazla sayıda ihtilafı olan azınlığın şirketin feshini istemesinde haklı bir nedeni olduğu iddiası ile Mahkemeye başvurarak alternatif çözüm yolu olan davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmasına karar verilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu gibi hallerde, davacı şirket ortağının haklı sebeplerinin varlığının tartışılması, davacı azınlık pay sahibi tarafından ikame edilen davaların sadece uyuşmazlık ve dolayısıyla haklı sebep yaratmak amaçlı olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

 1. Haklı Nedenle Fesih Davasının Tahkime Elverişliliği

Haklı nedenle fesih davasının tahkime elverişliliği konusunda doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Ancak Yargıtay uygulamasına göre, şirketin feshine ilişkin bu davanın tahkim yolu ile çözümlenmesi mümkün değildir. Yargıtay incelemesine konu olmuş bir uyuşmazlıkta, davalı vekili tarafından, hissedarlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda ICC Tahkim Enstitüsünün yetkili olduğu ve hissedarlar sözleşmesinde tahkim şartı olduğu belirtilmiştir. Yerel mahkeme tarafından tahkim şartının varlığı göz önünde bulundurularak davanın usulden reddine karar verilmiştir. Ancak Yargıtay, sadece tarafların iradelerine dayalı konular hakkında tahkime gidilebileceğini, fakat şirketin feshine ilişkin bir uyuşmazlığın tarafların iradelerine bağlı olmadığını belirtmiş ve uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenemeyeceğine karar vermiştir[12].

 1. Haklı Nedenle Fesih Davasının Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Değerlendirilmesi

19.12.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7155 sayılı kanun ile "konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin ticari davalarda", dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir. Bu düzenleme ile hangi ticari davalar için arabulucuya başvurma zorunluluğu doğduğu ile ilgili uygulamada tartışmalar mevcuttur. Bununla birlikte, uygulamada çoğu ticari dava için öncelikle arabulucuya başvurma eğilimi olduğu da gözlemlenmektedir. Ancak haklı nedenle fesih davasının konusunun bir miktar paranın ödenmesine ilişkin olmadığı açıktır. Davanın terditli olarak açılması ve hatta davacının doğrudan paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenerek şirketten çıkarılmasını talep etmesi durumunda dahi haklı nedenle fesih davasının, dava şartı arabuluculuk kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Zira bu ihtimallerde dahi dava esasen şirketin feshine ya da davacının bir denkleştirme ile şirketten çıkarılmasına ilişkindir. Henüz yeni denilebilecek bir düzenleme olması nedeniyle konuya ilişkin Yargıtay uygulaması şekillenmemiş olmakla beraber ilerleyen süreçte yargı kararları ile uygulamaya yön verileceği düşünülmektedir. Sonuç

Haklı nedenle fesih davası, haklı neden kavramına nelerin dahil edilebileceği konusunda hâkime oldukça geniş bir takdir yetkisi tanımakta ve hâkim, bu dava neticesinde talep dışı karar verebilmektedir. Bu yönüyle dava, özellikle şirketten ayrılmak isteyen pay sahipleri için önemli bir olanak sağlamaktadır.

Haklı nedenle fesih davası ile ihtilaf halinde olan azınlık ve hâkim ortak arasındaki çözümsüzlük halinin ortadan kaldırılması amaçlanmakla birlikte fiilen çözümsüzlük olmamasına rağmen şirketten ayrılmak isteyen pay sahipleri bakımından da açtıkları diğer davalar ile birlikte haklı sebep oluşturma imkanı tanınmıştır.

Kaynakça

1.) Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Ankara 2011, s. 1791 dpn. 145'den naklen Zürher Kommentar, Art. 736, N. 44 vd.

2.) Tolga Ayoğlu, Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi, s. 227 (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-2013/2) dpn. 25'den naklen İsviçre Hukukunda Federal Mahkeme'nin Togal (JdT 1980 I, 86 vd.) ve Grümser Kararları (BGE 126 III 266)

3.) Tolga Ayoğlu, Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi, s. 227 (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-2013/2)

4.) Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 2013 s. 292-295

5.) Füsun Nomer Ertan, (İÜHFM C. LXXIII, S. 1, s. 421-440, 2015)

Yargı Kararları

1.) Schweizerisches Bundesgericht BGE 105 II 114 S. 121, BGE 105 II 114 S. 129 ve BGE 105 II 114 S.130

2.) Y. 15. HD. E. 2014/18024, K. 2015/12808, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 09.07.2019.

3.) Y. 11. HD. E. 2015/2387, K. 2015/8048, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2019

4.) Y. 11. HD E. 2018/1177, K. 2019/3046 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2019

5.) Y. 11. HD E. 2015/9088, K. 2016/2352 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2019

6.) Y. 11. HD E. 2014/141, K. 2014/6951 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2019


[1] Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, Ankara 2011, s. 1791 dpn. 145'den naklen Zürher Kommentar, Art. 736, N. 44 vd.

[2] Hasan Pulaşlı, a.g.e. s. 1791

[3] Tolga Ayoğlu, Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi, s. 227 (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-2013/2) dpn. 25'den naklen İsviçre Hukukunda Federal Mahkeme'nin Togal (JdT 1980 I, 86 vd.) ve Grümser Kararları (BGE 126 III 266)

[4] Tolga Ayoğlu, Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi, s. 227 (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-2013/2)

[5] Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 2013 s. 292-295

[6] Schweizerisches Bundesgericht BGE 105 II 114 S. 121, BGE 105 II 114 S. 129 ve BGE 105 II 114 S.130

[7] Y. 15. HD. E. 2014/18024, K. 2015/12808, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 09.07.2019.

[8] Y. 11. HD. E. 2015/2387, K. 2015/8048, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2019

[9] Füsun Nomer Ertan (İÜHFM C. LXXIII, S. 1, s. 421-440, 2015)

[10] Y. 11. HD E. 2018/1177, K. 2019/3046 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2019

[11] Y. 11. HD E. 2015/9088, K. 2016/2352 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2019

[12] Y. 11. HD E. 2014/141, K. 2014/6951 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.08.2019

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions