Turkey: Uluslararasi Ticaret Hukuku Ve Incoterms Kapsaminda Akreditif

Last Updated: 27 September 2019
Article by Nazali Attorneys

Yaşar Kaan KARAGÖL
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

ÖZET

Uluslararası ticarette çeşitli ödeme yöntemleri kullanılmakta ve bu ödeme yöntemleri gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuatlarla düzenlenmektedir. Zira hem yerel hem global aktörleri bünyesinde bulunduran uluslararası ticarette, coğrafi farklılıklardan doğan belirsizliklerin önüne geçilmesi ve kurallar birliği yaratarak hukuk güvenliğinin sağlanması adına, ticaretin en önemli adımlarından biri olan 'ödeme' aşamasının detaylı bir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir. Makalede, bu düzenlemeler sonucunda ortaya çıkan uluslararası ticaretin ödeme yöntemlerinden biri olan akreditifin, incoterms kapsamında kullanımı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Incoterms, Akreditif, Ödeme Yöntemleri.

GİRİŞ

21. yüzyılın vazgeçilmez ve şekillendirici kavramlarından biri olan 'küreselleşme', pek çok farklı kurum, kavram ve hukuki düzenlemeyi de beraberinde getirmiştir. Küreselleşme ile birlikte hacmi ve etkisi artan bir diğer kavram da uluslararası ticaret olmuştur. Uluslararası ticarete bir tanım yüklemek gerekirse, farklı ülkeler arasında gerçekleşen mal ve hizmet akımı denebilir. İç ticaretten farklı olarak yabancı aktörler, yabancı para birimleri, gümrük tarifeleri, kotalar, döviz kontrolleri, uluslararası lojistik kuralları gibi farklı kavramlara sahiptir.

Uluslararası ticaretin, insanlar, tüketiciler, şirketler, kurumlar ve hatta zaman zaman devletler üzerinde ne kadar fazla etkisi olduğu malumdur. Nitekim dünyanın her yerindeki ürünlerin yine dünyanın her yerine satılması ve ulaştırılması söz konusudur. Konunun önemi ve işlemlerin hacmi ile birlikte, aktörlerin farklı coğrafyalardan farklı anlayışlarla gelmesi, uluslararası ticaretin mümkün olduğunca detaylı bir şekilde düzenlenmesinin sebepleridir. İşte bu bağlamda, uluslararası ticarete şeklini veren kurallar bütünü olan Incoterms karşımıza çıkar. Ödeme aşamasında da pek çok farklı yöntemin yanında makalenin konusunu teşkil eden 'akreditif' mevzu bahistir.

1. ULUSLARARASI TİCARET

Uluslararası pazarda ürün ve hizmet alım ve satımının gerçekleştiği ticaret alanı olan uluslararası ticaret, devletlerin ve şirketlerin, belli alanlarda rekabet avantajı sağlamalarına olanak sağlar. Her devlet ve her şirketin rekabet avantajına sahip olduğu alan farklıdır, bu da devlet ve şirketlerin özel ve coğrafi durumlarına göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla aslında uluslararası ticarette bu tip farklılıklardan doğan bir bütün vardır. Uluslararası ticarette rol alan aktörlerin birbirlerini tamamlamaları söz konusudur.

Bu rekabet ortamı ve hacmin fazlasıyla artması sonucunda, uluslararası ticaretin gittikçe daha detaylı hukuki düzenlemelere tabi olması kaçınılmaz olmuştur. Bu durum da uluslararası ticaret hukukunun doğmasına yol açmıştır.

2. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası ticaretin kurallarının ve teamüllerinin belirlendiği hukuk dalıdır. Uluslararası ticaret hukukunun iki ana amacı bulunmaktadır: uluslararası

ticareti geliştirmek ve ihracat kontrolünü sağlayarak uyuşmazlıkları çözmek.1 Bu bağlamda, yabancı uyruklu tacirler, şirketler ve hatta devletlerin arasındaki sözleşmeler, taşıtan ve taşıyan arasındaki sözleşmeler, ithalat ve ihracat kuralları, lojistik kuralları, teslim şekilleri, ödeme yöntemleri, kotalar, gümrük tarifeleri, rekabet kuralları, devletlerarası anlaşmalar, yabancı uyruklu kişiler arasında ticaretten doğan uyuşmazlıkların çözümü vs. gibi birçok farklı konuyla ilgilidir. Görülebileceği üzere hem kamu hukukuna hem de özel hukuka dahil olabileceği alanlar mevcuttur.2 Sektör bakımından ise bir sınır tanımamaktadır. Uluslararası ticaret hukukunun gelişmesine katkı sağlayanların başında Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce – ICC) ve Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization – WTO) sayılabilir. Bunlar gibi küresel örgütler ve organizasyonların yanında, NAFTA, GAFTA, Karadeniz İşbirliği Teşkilatı gibi özel ve yerel teşkilatlar da mevcuttur.

2.1. Uluslararası Ticaret Hukukunun Başlıca Kaynakları

i) Incoterms: Uluslararası Ticari Şartlar (International Commercial Terms) olarak da bilinen Incoterms, Uluslararası Ticaret Odası tarafından düzenli aralıklarla belirlenip uluslararası ticarette ürün alım-satımına uygulanan kurallar bütünüdür. Daha çok teslim, taşıtan-taşıyan arasındaki ilişkiler, paketleme, etiketleme, kargo ve sorumluluk konularını düzenleyen bu kurallar, aynı zamanda örnek ve matbu sözleşmeler şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. CFR, FOB, CIP vs. gibi farklı esaslar içeren, aynı durumlarda farklı sorumluluk kuralları teşkil eden kurallardan meydana gelir.3

ii) UCP 600: Günümüzde kullanımda olan 'akreditif' ödeme yöntemine ilişkin kurallar, yine Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan UCP 600 belgesinde düzenlenmektedir.

iii) CISG: "Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Konvansiyonu" kapsamında, milletlerarası ticaretin eşitlik ve karşılıklı menfaatler temelinde gelişmesi ve Devletler arasındaki dostane ilişkilerin teşvik edilmesi amacıyla mal satışlarına ilişkin birtakım kurallar getirilmiştir.4

iv) Teamüller: Uluslararası ticaret hukukunda teamüller çokça kullanılmaktadır. Zaten ilk başlarda tamamen teamüller üzerine kurulu bir alan olduğu için, bu özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. Özellikle Birleşik Krallık hukuk sistemindeki yerleşik yargı kararlarının teamüllerin hala uygulanmasında etkisi yüksektir.5

2.2. Uluslararası Ticaret Hukukunun Süjeleri

i) Satıcı: Mal veya hizmeti uluslararası pazarda satışa sunan tacir, şirket veya devlet.

ii) Alıcı: Satıcıların mallarını veya hizmetlerini satın alan, satıcıdan farklı uyruğa sahip kişi, şirket veya devlet.

iii) Taşıtan: Alıcı ve satıcı arasında Incoterms kapsamında yapılan sözleşme tipine göre, taşıtanın kim olduğu farklılık gösterebilir. Örneğin CIF şartlarında yapılan bir sözleşmede taşıma sözleşmesini yapan ve navlunu ödeyen satıcıyken, FOB sözleşmelerinde bu sözleşmeyi alıcı da yapabilmektedir. Sonuç olarak taşıtan, taşıyan ile taşıma sözleşmesini yapan kişi olacaktır.

iv) Taşıyan: Taşıma senedinde belirtilen malı, belirlenen yerden alıp belirlenen yerde belirlenen kişiye teslim etme yükümlülüğü bulunan kişi.

v) Banka: Akreditif/Teminat Mektubu gibi bazı ödeme yöntemlerinde, birden fazla banka tek bir satış için aktif rol alabilmektedir. Bu gibi durumlarda, uluslararası ticaret hukukunun bu bankalar için de öngördüğü kurallar mevcuttur.

2.3. Uluslararası Ticaretin Aşamaları6

i) Anlaşma: Satıcı ile alıcının malın cinsi, miktarı, ücret, teslim şekli, teslim tarihi, ödeme tarihi gibi esaslı unsurlar üzerinde anlaşmaya varmaları.

ii) Malların Hazırlanması: Anlaşmada belirlenen cins ve miktardaki malların paketlenmesi, etiketlenmesi ve taşımaya hazır hale getirilmesi.

iii) Evrakların Hazırlanması: Özellikle taşıma sözleşmesi, faturalar, konşimento gibi belgelerin uluslararası ticaret hukuku gereklerine uygun bir şekilde hazırlanması. Bu aşamada, taşıyana teslim de gerçekleşir.

iv) Nakliye: Malların taşıyana teslim edilmesinin ardından nakliye aşamasına geçilir. Alıcı veya temsilcisi malları teslim aldığında bu aşama sona erer. Bu aşamadaki sorumluluklar konusunda CMR ve CIM gibi konvansiyonlara başvurulur.

v) Teslim: Alıcının malları devralması ve kabul etmesi anıdır.

vi) Ödeme: Bu aşama, tarafların yaptığı anlaşmaya göre herhangi bir vakitte olabilir. Ödemenin nasıl yapılacağına yine taraflar karar verir. Uluslararası ticarette kullanılan başlıca ödeme şekilleri7 aşağıdaki gibidir;

(1) Peşin Ödeme

(2) Akreditif

(3) Vesikalı Tahsil

(4) Cari Hesap

(5) Konsinye

3. ULUSLARARASI TİCARETTE AKREDİTİF

Bankalar gibi mevcut ve güvenilir finansal kuruluşların ödeme taahhüdünde bulunarak satış bedelini garanti etmesi sayesinde hem ihracatçı hem de ithalatçı için en güvenilir ödeme yöntemlerinden biri, akreditiftir. Ödeme işlemi, alıcı ve satıcının bankaları arasında yapılan bir işleme dönüşür. Bu özelliklerinden dolayı, akreditif mektupları, uygulamada da çokça kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Sağladığı güvenliğin yanı sıra, ithalatçı ve ihracatçı arasındaki mesafeler ve coğrafi farklılıkların doğurduğu zorluklar bertaraf edilmektedir.8

3.1. Akreditif Süreci9

i) Tarafların anlaşması üzerine, alıcı, kendi bankasına, üzerinde anlaşılan miktarın satıcının bankasına ödenmesi için talimat verir.

ii) Alıcının bankası, gerekli risk analizlerini yaptıktan sonra satıcının bankasına, meşru ve yeterli ödeme yapılabileceğinin kanıtı olarak bir akreditif mektubu gönderir. Böylece akreditif açmış olur. Akreditif mektubunda, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşma ve yapılacak işlemlere ilişkin detaylara yer verilir.

iii) Satıcının bankası (İhbar/Teyit eden banka), bu akreditif mektubunu tevsik eder ve satıcıya ihbarda bulunur.

iv) Satıcı, bütün nakliye ve teslim işlemleri tamamlandıktan sonra, nakliye ve teslimat ile ilgili tüm belgeleri ihbar eden bankaya sunar.

v) Teyit eden banka, kendisine akreditif açan banka tarafından gönderilen akreditif mektubu ile satıcı tarafından sunulan belgelerin uyum içinde olup olmadığını kontrol eder.

vi) Teyit eden banka, akreditif mektubu ile sunulan belgelerin uyumlu olduklarını tespit ettiği takdirde, belgeleri akreditif açan bankaya gönderir. vii) Akreditif açan banka, aynı şekilde belgeleri kontrol eder.

viii) Akreditif açan banka da belgelerin uyumlu olduğunu tespit ettiğinde, ihbar eden bankaya ödeme yapar ve alıcıya gerekli belgeleri iletir.10

3.2. Akreditif Türleri11

i) Ticari Akreditif: Uluslararası ticarette kullanılan, akreditifin standart halidir.

ii) İhtiyat/Teminat (Standby) Akreditifi: Bir teminat mektubu gibi, ancak olağan ödemede bir sorun olursa başvurulmak üzere açılan bir akreditiftir. Ödeme yapılamaması durumuna karşı güvence sağlar.

iii) Teyitli/Teyitsiz Akreditif: Teyitli akreditif, ihbar eden banka (satıcının bankası) tarafından teyit edilmiş akreditif mektuplarında olur. Bu durumda, teyit eden banka, akreditif mektubunda belirtilen ödemenin yapılacağını teyit eder. Akreditif açan bankanın ödeme yapmaması halinde, teyit eden banka satıcıya ödeme yapmakla yükümlü olacaktır.

iv) İbrazda Ödenen Akreditif (Sight Letter of Credit): Lehtarın (satıcı) gerekli belgeleri ihbar eden bankaya ibraz etmesi üzerine incelemenin ardından en kısa sürede ödeme yapılan akreditiftir.

v) Kırmızı Şartlı Akreditif: Lehtara, işlem tamamlanmadan önce avans olarak peşin bir ödeme yapılmasına imkan sağlayan akreditiftir.

3) UCP 600: "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits", ICC tarafından son versiyonu 2007'de yayınlanmış olan, akreditif mektubu gibi kredi mahiyetindeki bütün belgelere uygulanan kurallar bütünüdür. Başlıca, akreditif açan bankanın sorumlulukları, ihbar eden bankanın sorumlulukları, belgelerin sunulması ve incelenmesi, belgelerin ve akreditif mektubunun uyumlu ve uyumsuz olma halleri, taşıma senetleri, mücbir sebep halleri gibi akreditiflerle ilgili tüm kurallar ve yukarıda bahsedilen esaslar, UCP 600 dahilindedir.12

4) Incoterms Bağlamında Akreditif: Incoterm kurallarının, farklı tip sözleşmelerde ihracatçı ve ithalatçıya farklı sorumluluklar yüklediğini göz önünde bulundurduğumuzda, akreditif yönteminin hangi Incoterm kuralları ile kullanılacağını belirlemenin önem arz ettiği anlaşılır. Bunun sebebi, akreditif yoluyla ödemenin gerçekleşmesi için, satıcının ihbar eden bankaya taşıma ile ilgili belgeleri bizzat sunması gerektiğidir. Dolayısıyla, taşıma sözleşmesini yapma sorumluluğunun satıcıya yüklendiği Incoterm kurallarının uygulandığı durumlarda akreditif yöntemini seçmek daha doğru olacaktır. Bu bağlamda, "C" kurallarının uygulanması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. "C" kuralları, taşıma sözleşmesi, taşıma senedi, sigorta vb. konuları genellikle satıcının sorumluluğunun kapsamına alan ve "C" ile başlayan Incoterm kurallarıdır. Örnek vermek gerekirse; CIF, CFR, CIP, CPT kuralları bu kapsama alınabilir ve akreditif yönteminin kullanılması durumlarında avantaj sağlar.13

SONUÇ

Görüldüğü üzere uluslararası ticarette önem arz etmesiyle birlikte hukuki düzenlemeler açısından kural koyucu mercilerin de önem verdiği bir konu olan akreditif, hayli detaylı kurallara tabidir. Bunun sonucunda da güvenilir ödeme yöntemi olarak bilinen akreditifin bu özelliği daha da pekişmektedir. İthalat ve ihracatta, tacirler, ICC tarafından belirlenen Incoterms kurallarından kendilerine en uygun geleni kullanabilirler. Fakat bunu yaparken, bu makalede de bahsedildiği gibi, kullanılacak ödeme yönteminin göz önünde bulundurulmasında fayda vardır. Nitekim akreditifin ödeme yöntemi olarak kullanılacağı bir uluslararası ticaret işleminde, fiziki zorluk veya herhangi bir gecikme yaşanmaması adına, taşıma sözleşmesi yapma ve nakliyeye ilişkin belgeleri düzenleme sorumluluğunun satıcıya yüklendiği Incoterms kurallarının tercih edilmesi isabetli olacaktır.

1 Georgetown Law Website – International Trade Law Cover Writing; https://www.law.georgetown.edu/your-life-career/career-exploration-professional-development/for-jd-students/explore-legalcareers/ practice-areas/international-trade-law/, 04/07/2019

2 Proaktif Hukuk ve Danışmanlık – Uluslararası Ticaret Hukuku Tanıtımı https://www.proaktifhukuk.com/uluslararasi-ticaret-hukuku.html, 04/07/2019

3 ICC Incoterms 2020 - https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/ ,07/07/2019

4 Av. Süleyman Topak, CISG Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Nedir? http://suleymantopak.av.tr/grup/sorular-ve-cevaplar/cisg-milletler-arasi-mal-satim-sozlesmeleri-nedir.html 07/07/2019

5 I Law Firm, International Trade Law Sources http://ilawfirm.org/international-trade-law-sources/, 07/07/2019

6 ExportAct , Dış Ticaret Nedir,http://www.exportact.com/dis-ticaret-nedir/, 10/07/2019

7 iContainers, International Payment Methods, 2019 https://www.icontainers.com/help/international-payment-methods/ 10/07/2019

8 Mevzuat.net, Dış Ticarete Ait Uluslararası Ödeme Şekilleri http://www.mevzuat.net/fayda/odemesekilleri.aspx 07/07/2019

9 Credit Research Foundation, Understanding and Using Letters of Credit, Part 1, https://www.crfonline.org/orc/cro/cro-9-1.html 11/07/2019

10 Özgür Eker, Letter of Credit Transaction https://www.letterofcredit.biz/index.php/2018/01/20/letter-of-credit-transaction/ 12/07/2019

11 Justin Pritchard, The Different Types of Letters of Credit https://www.thebalance.com/types-of-letters-of-credit-315040 07/07/2019

12 ICC, UCP 600, 2007 http://static.elmercurio.cl/Documentos/Campo/2011/09/06/2011090611422.pdf 12/07/2019

13 Mantissa E-Learning – Incoterms Explained, The Incoterms Rules & Letters of Credit, https://www.incotermsexplained.com/incoterms-2010-rules-letters-credit/ 11/07/2019

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions