Turkey: Dijital Çağda Çocukların Kişisel Verileri Ve Hukuki Boyutu

Last Updated: 25 September 2019
Article by Deniz Mina Küpana

1. GİRİŞ

Teknolojinin önlenemez bir şekilde ilerlediği günümüzde, kişilerin mevcut pek çok alışkanlığı değişmekte ve bu bağlamda gündeme yeni konu başlıkları yerleşmektedir. Bunların başında hiç kuşkusuz kişisel verilerin korunması hukuku gelmekte ve bu ışıkta gerçek ve tüzel kişilerin süregelen iş yapış şekillerinde birçok değişiklikler meydana gelmektedir. 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu getirdiği düzenlemeler ile her ne kadar kişisel verilerin işlenmesi hususunda 18 yaşından büyük ergin kişiler üzerinden bir çerçeve çizse de, çocukların kişisel verileri üzerindeki tasarruflar da bir o kadar önem arz etmektedir.

2. TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER

Türkiye'de kişisel veri koruma hukuku alanında düzenlemeler getiren 6698 Sayılı KVK Kanunu içerdiği hükümler itibariyle ergin kişi [1]ve çocuklar[2] için ayrı bir düzenleme öngörmemektedir. Şöyle ki; Kanun'un kapsamını belirten 2.maddesi incelendiğinde düzenlenmiş olan ilgili veri koruma hükümlerinin, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler hakkında uygulanacağı öngörülmüştür. [3]Buradan hareketle Türk Medeni Kanunu uyarınca hak süjesi olarak belirtilmiş gerçek kişi tanımından[4] yola çıkıldığında, KVKK'nın getirdiği yasal korumanın ergin kişiler kadar çocuklar için de aynı şekilde hüküm doğuracağı sonucuna varılacaktır.

Kanunumuzun çıkış noktası niteliğinde olan ve pek çok noktada dayanak oluşturan 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Direktifine göz atıldığında ilgili Yönerge 'de de bu açıdan bir ayrıma gidilmediği görülmektedir. Zira metinde açık olarak "protection of individuals with regard to the processing of personal data" [5]ifadesine yer verilmiş olup mevcut Veri Koruma Mevzuatımızdaki "gerçek kişi" düzenlemesi ile yeknesaklık göstermektedir.

Veri Koruma Mevzuatımızda çocuklara ait kişisel veriler hakkında ayrı bir düzenlemenin yer almaması sebebiyle işbu Kanunu TMK ile beraber incelemek doğru olacaktır. Şöyle ki; 6698 Sayılı Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki hukuki güvenceyi tüm "gerçek kişilere" tanımıştır. 4721 sayılı MK Md. 28 uyarınca ise kişi; tam ve sağ doğumundan itibaren gerçek kişi olarak kabul edilmektedir. [6]Buradan hareketle KVKK'nın ergin kişiler kadar ergin olmayan kişileri de bu "gerçek kişi" tanımıyla kapsamı ve koruması içine aldığını söylemek mümkündür. Medeni Kanun, gerçek kişilerin hak ve borçlara ehil olması için ise fiil ehliyetinin varlığını şart koşmuş olup Kanun'un 14.maddesi uyarınca 18 yaşın altındaki küçüklerin fiil ehliyetine sahip olmadığı [7]ve bu kişiler adına işlemlerin veli ya da vasi tarafından gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir.

Buradan hareketle KVKK 'da aranan açık rıza ve aydınlatma yükümlülüğünün muhatabının çocuğunun velisi ya da vasisi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada çocuğun rıza beyanının önemsiz olduğu şeklinde bir sonuç çıkarılmamalıdır. Zira aşağıda değinileceği üzere Avrupa ve Amerika'daki regülasyonlara göz atıldığında çocuğun kendi kişisel verileri üzerinde tasarrufta bulunmasına imkân verilmiş olup bu bağlamda ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir.

3. ULUSLARARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER

25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veri koruma hukuku alanında daha detaylı düzenlemeler getirmiş olup Tüzüğün 8.maddesi [8]çocuklara ait kişisel verilerin işlenmesi hallerini ayrı bir madde ile regüle etmiştir. Buna göre çocuğa ait kişisel verilerin işlenmesi için çocuğun en az 16 yaşında olması aranmış olup belirlenen bu yaştan küçük çocuklar için yasal olarak tayin edilmiş veli ya da vasisinin iznine işaret edilmiştir. Tüzük AB üyesi devletlerin kendi iç düzenlemeleri ile bu yaşı 13 yaştan az olmayacak şekilde değiştirebileceklerini de belirtmiştir.

Avrupa'daki regülasyonlara benzer şekilde, Amerikan hukukunda da özel bir kanun ile çevrimiçi sistemler dâhilinde işlenen çocuklara ait kişisel veriler hakkında kısıtlayıcı ve sınırlayıcı hükümler getirilmiştir.[9] İlgili Kanun'a göre; 13 yaşından küçük olmamak şartı ile çocuklar kendilerine ait kişisel veriler hakkında tasarrufta bulunma hakkına haiz olup 13 yaşından küçükler için ise velilerinin rızasının alınması şart koşulmuştur.

Bu kapsamda 2015 yılında Hong-Kong merkezli VTech Şirketi'nin veri ihlali sebebiyle geçirdiği soruşturma konu hakkında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Şöyle ki; soruşturmaya sebebiyet veren durum "VTech's Kid Connect App" sebebiyle meydana gelmiştir. Bu uygulama vasıtasıyla çocuklar, diğer çocuklar veya ebeveynler ile iletişime geçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC) yaptığı araştırma sonucunda bu uygulama kapsamında VTech şirketinin velilerden gerekli izinleri almadığını ve güvenlik tedbirlerini yerine getirmediğini tespit etmiştir. [10]İhlal sebebiyle $650,000 cezaya maruz kalan şirketin, karar metnin de anlaşıldığı üzere çocukların kişisel verileri ile ilgili açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi vermediği, velilerden gerekli noktalarda izin almadığı ve veri güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri yerine getirmediği anlaşılmaktadır. [11]

4. SONUÇ

2016 yılında hayatımıza giren KVK Kanunu getirdiği düzenlemeler ile kişisel verilerin korunması konusunda kişilere birtakım haklar tanımıştır. Gerçek ve tüzel kişiler bakımından getirilen bu veri koruma kültürüne uyum sürecinin yavaş yavaş tamamlanmasını takiben daha detaylı hükümlerin de gelmesi beklenmektedir. Bu bağlamda özellikle günümüzde pek çok ticari ilişkide bir süje olarak yer alan çocuklar bakımından 6698 Sayılı Kanun'un globaldeki regülasyonlara yaklaşması beklemektedir.

KAYNAKÇA

-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Md. 11 – "Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar."

-5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Md.3 (1) a. "Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder"

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Md. 2- (1) "Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır."

-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Md. 28- "Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer"

-REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), erişim için: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Md.28 "Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer"

-4721 Sayılı Türk Medeni kanunu, Md.14 "Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur"

Art. 8 GDPR Conditions applicable to child's consent in relation to information society services

-Children's Online Privacy Protection Act,

-Toying With Children's Data: Lessons From The FTC's First Connected Toys Settlement Action, Alan L. Friel and Carolina A. Alonso

-https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/vtech_file_stamped_stip_order_1-8-18.pdf

[1] 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Md. 11 – "Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar."

[2] 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Md.3 (1) a. "Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder"

[3] 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Md. 2- (1) "Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır."

[4] 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Md. 28- "Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer"

[5] REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), erişim için: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

[6] 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Md.28 "Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer"

[7] 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu, Md.14 "Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur"

[8] Art. 8 GDPR Conditions applicable to child's consent in relation to information society services

[9] Children's Online Privacy Protection Act,

[10] Toying With Children's Data: Lessons From The FTC's First Connected Toys Settlement Action, Alan L. Friel and Carolina A. Alonso

[11] https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/vtech_file_stamped_stip_order_1-8-18.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions