Turkey: Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süresi Uzatıldı

Last Updated: 9 September 2019
Article by Ozlem Gurbuz Pala and Gokhan Muhtaranlar

Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt olma zorunluluğunun son günü 31.12.2019 tarihine uzatıldı. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi durumunda veri sorumluları hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezasına hükmedilebilir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)'na göre veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun sınırlar ötesi olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verilerini işleyen yurtdışında yerleşik tüm gerçek ve tüzel kişiler de veri sorumlusudur.

Veri Sorumluları Sicili Nedir, Kayıt Kimlere Zorunludur?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu "Kurul" gözetiminde, Kurum Başkanlığı tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar için Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğu konusunda istisna getirilmiştir. Bu istisna yurt dışında yerleşik veri sorumluları için geçerli değildir.

Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Yükümlülüğüne Uyulmaz İse Ne Olur?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun "Kabahatlar" başlıklı 18. Maddesine uyarınca Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne yerine getirmeyenler hakkında Kurul tarafından 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezasına hükmedilebilir.

Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt İçin Son Gün Ne Zaman?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 19.07.2018 tarihli 2018/88 sayılı kararına göre Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt olmak için;

  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmişti.
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü için veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmişti.
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmişti.

Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt İçin Süre Ne Zamana Kadar Uzatıldı?

Kurul kendisine yapılan talepleri değerlendirerek 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.03.2020 tarihine kadar olan sürede bir değişiklik olmamıştır.

Yıllık Çalışan Sayıları Nasıl Hesaplanır?

Yıllık çalışan sayılarının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7'sinin her birinde veri sorumlularınca yetkili kamu ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 7 ayın yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir.

Buna göre, bir veri sorumlusu 2017 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermiş olduğu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin en az 7'sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50'den çok olması halinde kayıt yükümlülüğü vardır.

Yıllık Mali Bilanço Toplamı Nasıl Hesaplanır?

Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre, veri sorumlusunun beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan "aktif" ve "pasif" bölümünde yer alan toplam rakam esas alınmalıdır. Yıllık ciro ya da net satış / brüt satış hasılatı bilgisi dikkate alınmayacaktır.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Başvurusunda Neler Bildirilmelidir?

Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusunda;

a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

d) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

e) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

f) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

g) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre,

h) Bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl,

bildirilir. Bu bilgilendirme Kişisel Veri İşleme Envanteri'ne dayalı olarak yapılmalıdır.

Kişisel Veri İşleme Envanteri Nedir?

Veri Sorumluları'nın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini, kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter olarak tanımlanmıştır. Envanter ile birlikte veri saklama ve imha politikaları hazırlanmalıdır.

Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanmazsa ne olur?

Kurul tarafından yayınlanan teknik ve idari tedbirlere ilişkin rehberde envanterin hazırlanması alınacak idari tedbirler arasında sayılmıştır. Bu nedenle, envanterin hazırlanmaması durumunda KVKK'nın 12. maddesinde belirtilen veri güvenliğine ilişkin tedbirler yerine getirilmemiş olacaktır. Bu sebeple Kurul tarafından 15.000 Türk lirası ila 1.000.000 Türk lirası idari para cezasına hükmedilebilecektir.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Nasıl Yapılacaktır?

Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt Kurul'un internet sitesinde bulunan VERBİS üzerinden yapılacaktır. Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumluları için Kurul ile iletişimde olacak, veri sorumlusu adına Veri Sorumluları Sicil'ine ilişkin işlemleri yapacak Türk vatandaşlığına sahip gerçek veya tüzel kişiliği olan bir veri sorumlusu temsilcisi atanmalıdır.

Veri sorumluları için VERBİS üzerinden Sicil'e kayıt işlemlerini yürütecek irtibat kişisi atanmalıdır. İrtibat kişisi veri sorumlusu ile Kurul arasında iletişimin sağlanması ve Sicil işlemlerinin yürütülmesi görevlerini yerine getirmesi sebebiyle gerçek kişi olmalıdır. İrtibat kişisi olarak gerçek kişi veri sorumlusunun kendisi veya temsilcisi, şirket yönetim/müdürler kurulundan birisi belirlenebileceği gibi herhangi üçüncü bir kişi de irtibat kişisi olarak atanabilecektir. İrtibat kişisinin şirkette işlenen kişisel veriler konusunda bilgisi olan kişilerden seçilmesi Kurul tarafından tavsiye edilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions