Turkey: Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunmasi

Last Updated: 16 May 2019
Article by Batuhan Sahmay and Naz Ergörün

A. TÜRKİYE'DE VERİ KORUMANIN TARİHÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") Türkiye'de 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun'un kabul sürecine kadar, kişisel verilerin korunması Türkiye'de yalnızca birtakım kanunlar kapsamında düzenlenmişti.

Kişisel verilerin korunması, öncelikli olarak Anayasa'da Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması başlığı altında düzenlenmiş olan bir haktır. Bu hakka ilişkin olarak, yaptırımlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu, kişisel verilerin kaydedilmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi gibi konuları düzenlemekte ve önemli yaptırımlar da öngörmektedir. Ayrıca, sektöre özel diğer kanunlarda da (örneğin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 51. Maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 75. Maddesi vb.) kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

B. YENİ KURUMLAR

(i) Veri Koruma Kurulu

Kanun, Başbakanlığa bağlı olan ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak idari ve mali özerkliği bulunan bir Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ("Kurum") kurulmasını öngörmektedir. Kurum, 7 üyeden oluşan bir Kişisel Verileri Koruma Kurulu (karar organı) ve bir Başkanlıktan (yönetim) oluşmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") genel olarak kişisel veri ihlaline ilişkin şikayetleri çözecek, veri sorumluları sicilinin tutulmasını sağlayacak ve kişisel veriler Kanun'a uygun olarak işlenmediği takdirde idari yaptırımlar uygulayacaktır.

(ii) Veri Sorumluları Sicili

Kanun, veri korumaya ilişkin olarak sorumlu kişilerin (gerçek veya tüzel kişiler) yükümlülüklerinin takip edilmesi amacıyla bir Veri Sorumuluları Sicili ("Sicil") kurulmasını öngörmüştür. Sicil halihazırda kurulu durumda olup, kayıt yükümlülüğü altındaki veri sorumlularının (Bölüm C'de tanımladığı üzere) 30.09.2019 tarihine kadar Sicil'e kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

C. VERİ KORUMAYA İLİŞKİN BAZI TANIMLAR

1. Kişisel Veri

Kanun uyarınca kişisel veri "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi" içermektedir. Bu sebeple, kişisel veri bir gerçek kişinin yalnızca ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgilerini değil, özgeçmiş, pasaport bilgisi, plaka, fotoğraf, ses ve görüntü dahil olmak üzere, söz konusu kişinin fiziksel, ailevi, ekonomik, sosyal ve diğer türden özelliklerine ilişkin tüm bilgileri de kapsamaktadır.

Söz konusu verilerin işlenmesi, bu verilerin ilk temin edildiği tarihten itibaren başlamak üzere veri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme faaliyetini ifade etmektedir.

2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler, daha hassas nitelikteki kişisel veriler olarak tanımlanmaktadır. Kanun, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, din, mezhep ve felsefi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyetleri, kişisel biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri saymaktadır.

Kanun bu nitelikteki kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası mevcut olmadıkça ve gerekli tedbirler alınmadıkça işlenemeyeceğini öngörmektedir. Bu bilgiler, çok özel durumlarda ve yalnızca Kanun'da belirlenen amaçlar doğrultusunda onay olmaksızın işlenebilir.

3. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen ve veri kayıt sistemlerinin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiyi ifade etmektedir. Bu kişi bir gerçek kişi veya devlet makamı, şirket, ortaklık veya kuruluş gibi bir tüzel kişi olabilir. Kanun, veri işleme hususlarına ilişkin olarak esas itibariyle veri sorumlusuna yükümlülük getirmektedir.

4. Veri İşleyen

Veri İşleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kişi, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda veri işleyen bir şirket veya çalışan veya veri sorumlusu tarafından hizmet alımı yoluyla belirlenen bir gerçek veya tüzel kişi olabilir.

D. VERİ SORUMLUSUNUN ESASLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Sicil'e Kaydolma

Sicil'e kayıt imkanı 01.10.2018 itibariyle başlamış olup, veri sorumlularının (bazı istisnalar hariç) 30.09.2019 tarihine kadar Sicil'e kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Öte yandan, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veriişlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Sicil'e kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

Halihazırda Sicil'e kayıt yükümlülüğü bulunmayan veri sorumluları, Kurul kararları kapsamında aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,
 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla veri işleyenler,
 • Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,
 • Dernekler Kanununa göre kurulmuş dernekler, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflar, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununa göre kurulmuş sendikalardan sadece ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
 • Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,
 • Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler.
 • Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri,
 • Arabulucular.

2. Veri Sahibini Bilgilendirme Yükümlülüğü

Genel bir kural olarak, kişisel veriler ancak veri sahibinin açık rızası ile işlenebilir. Kanun, bu kural bakımından Kanun'un 5/2. Maddesi ve 6/3. Maddesinde birtakım istisnalar öngörmektedir. Bu istisnaları aşağıda belirteceğiz (aşağıda yer alan Bölüm 3i).

Buna ek olarak, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre kişisel verilerin işlenmesi istisna kapsamına girsin veya girmesin veri sorumlusu her halükarda veri sahibinin verilerini temin etmeden önce veri sahibini aşağıda yer alan konular hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür:

 1. veri sorumlusunun veya temsilcisinin kimliği,
 2. kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği,
 3. kişisel verilerin kimlere veya hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 4. veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. veri sahibinin hakları (aşağıda yer alan Bölüm 6'da belirtilmiştir).

Tebliğ uyarınca aydınlatma yükümlülüğü kapsamında açıklanacak kişisel veri işleme amacının belirli, açık ve meşru olması gerekmektedir. Bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmekten kaçınılmalıdır. Ayrıca gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmamalı ve kişisel veriler elde edilirken mevcut olan amaç dahilinde aydınlatma yapılmalıdır. Bu amaç değiştiğinde ise; veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilmelidir.

3. Onayın Alınması

(i) Veri İşlemek İçin

 • Kural olarak, kişisel veriler veri sahibinin onayı olmaksızın işlenemez. Söz konusu onay prosedürüne ilişkin istisnalara Kanun'un 5. Maddesinin 2. Paragrafında yer verilmiştir:
  • Kanunlarda açıkça düzenlendiği takdirde, kişisel veriler işlenebilir.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde, kişisel veriler işlenebilir.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler işlenebilir.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bilgiler işlenebilir.
  • İlgili veri kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise, bu veri işlenebilir.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunmasının sonucu olarak veri işlemenin zorunlu olması halinde, açık onay alınması gerekmemektedir.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, kişisel veri açık onay olmaksızın işlenebilir.
  Olası bir ihtilafta onayın alındığını ispat etmek veri sorumlusunun yükümlülüğü olduğundan, temin edilen onayın veri sorumlusu tarafından saklanması gerekir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin onayı olmaksızın işlenemez. Söz konusu onaya ilişkin istisnalar Kanun'un 6. Maddesinin 3. Paragrafı'nda (ve yukarıda) düzenlenmiştir.

  Özel kanunlarda öngörülen hallerde, özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere) ilgili kişinin onayı olmaksızın işlenebilir.

  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yalnızca veri sahibinin onayı ile işlenebilir. Bu onay mevcut değil ise, özel nitelikli kişisel veri yalnızca yetkili kurum ve kuruluşlar, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi özel amaçlar ile işlenebilir.

  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için, Kurul tarafından belirlenen önleyici tedbirlerin alınması zorunludur.

(ii) Yurtdışına Veri Aktarımı İçin

Kural olarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin onayı olmaksızın aktarılamaz. Söz konusu onay prosedürüne ilişkin istisnalar yukarıda belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen istisnai hallerden birinin mevcut olması sebebiyle ilgili kişinin onayının bulunmadığı hallerde; verinin "veriler için güvenli olan" bir ülkeye mi yoksa "veriler için güvenli olmayan" bir ülkeye mi aktarılacağını değerlendirmeliyiz:

 • Eğer verinin aktarılacağı ülke "veriler için güvenli" bir ülke ise: İstisnai hallerden birinin meydana gelmesi halinde ek bir gereklilik ve veri sahibinin onayına ihtiyaç bulunmamaktadır.
 • Eğer verinin aktarılacağı ülke "veriler için güvenli olmayan" bir ülke" ise: Söz konusu ülkede yeterli koruma bulunmuyor ise, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu yazılı olarak yeterli korumayı taahhüt etmeli ve Kurul aktarıma izin vermelidir.

Kişisel veriler için yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin listesi Kurul tarafından ilan edilecektir. Söz konusu liste henüz ilan edilmemiştir.

4. Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını amacıyla yeterli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Kendi adına veri işlemesi için başka bir gerçek veya tüzel kişiyi görevlendirir ise, veri sorumlusu, bu tedbirleri alırken söz konusu diğer kişiler ile birlikte sorumludur. İşlenen veriler diğer kişilerce hukuka aykırı yollarla elde edilirse, veri sorumlusu derhal ilgili kişiyi ve Kurul'u bilgilendirecektir.

5. Verilerin Silinmesi

Veriler ilgili kişinin onayı ile yukarıda bahsedilen prosedür izlenerek işlense dahi, veri işlemenin amacı ortadan kalkar kalkmaz, veri sorumlusu veri sahibinin talebi üzerine veya re'sen kişisel veriyi yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek ile yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), 28.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'e göre, Kanun uyarınca Sicil'e kaydolmak ile yükümlü olan veri sorumlusu, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak bir kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamak ile yükümlüdür.

Yönetmelik uyarınca kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve kullanılamaz hale getirilmesidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez olması ve tekrar kullanılamamasını sağlamak için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Ayrıca kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için, kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi ve bunun geri dönülemez olması gerekmektedir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesine ilişkin olarak gereken tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin tüm işlemler kaydedilmeli ve en az 3 yıl saklanmalıdır.

 • Kişisel verilerin kalıcı olarak silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin süre
  1. Bir "kişisel veri saklama ve imha politikası" hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri yok etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
  2. Periyodik imhanın gerçekleşeceği zaman aralığı, kişisel veri saklama ve imha politikasında belirtilecektir. Söz konusu süre 6 ayı geçemez.
  3. Bir "kişisel veri saklama ve imha politikası" hazırlama yükümlülüğü altında olmayan veri sorumlusu, kişisel verileri yok etme yükümlülüğünün ortaya çıkmasından itibaren 3 ay içerisinde kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
  4. Kurul, kaçınılmaz veya telafisi güç zararların ortaya çıkmasına ilişkin bir risk doğarsa veya açıkça hukuka aykırılığın söz konusu olduğu hallerde, bu maddede belirlenen süreleri kısaltabilir.
 • Veri sahibinin talebi üzerine silme ve yok etme süreleri

  Bir veri sahibi veri sorumlusuna başvurarak kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde:
  1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm şartlar ortadan kalkmış ise; veri sorumlusu talebe bağlı olarak kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, veri sahibinin talebini en geç 30 gün içerisinde yerine getirmek ve veri sahibini bilgilendirmek zorundadır.
  2. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm şartlar ortadan kalkmış ve veri sahibinin kişisel verileri üçüncü bir tarafa aktarılmış ise, veri sorumlusu üçüncü tarafı bu durumdan haberdar edecektir ve üçüncü tarafın bu Yönetmelik kapsamında gerekli prosedürleri izlediğinden emin olacaktır.
  3. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm şartlar ortadan kalkmamış ise, veri sorumlusu tarafından sebepleri Kanun'a uygun olarak açıklanmak suretiyle veri sahibinin talebi reddedilebilir. Veri sorumlusu, veri sahibinin yazılı veya elektronik ortamdaki talebinden itibaren 30 gün içerisinde veri sahibine yanıt verecektir.

Verilerin silinmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu öncelikle diğer özel kanunlardaki zamanlama ve prosedürlere uymak ile yükümlüdür. Örneğin, veri sorumlusu Vergi Usul Kanunu uyarınca bazı verileri 10 yıl saklamak ile yükümlüyse, veri sahibi bu yönde bir talepte bulunsa dahi, veri sorumlusu bu belirli verileri 10 yıldan önce silemez/ yok edemez/ anonim hale getiremez.

6. Başvuru Merci: Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ uyarınca kişisel veri sahibi Kanun'un uygulanmasına ilişkin şikayet veya taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmelidir. İlgili kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilir.

Şikayet veya talebi alan veri sorumlusu ücretsiz olarak veya Kurul tarafından düzenlenen ücret tarifesine uygun olarak (ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.) belirlenecek bir ücret karşılığında, talebi incelemeli ve hukuki dayanakları ile birlikte talebi kabul veya reddetmelidir ve ayrıca ilgili kişiye en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde yanıt vermelidir. Veri sorumlusu tarafından verilecek olan yanıtın içermesi gereken asgari nitelikler Tebliğde yer almaktadır. Veri sorumlusu talebi kabul ederse, gerekeni yapmalıdır ve söz konusu şikayet bakımından veri sorumlusu kusurlu ise alınan ücreti iade etmelidir.

Talebe süresinde cevap verilmemesi veya dayanakların yetersiz olması veya talebin tamamen reddedilmesi halinde, ilgili kişi cevabı takiben 30 gün içerisinde ve her halükarda en geç başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul nezdinde şikayette bulunabilir. İlgili kişi öncelikle veri sorumlusuna başvurmadan Kurul nezdinde şikayette bulunamaz. İlgili kişinin adli ve idari mahkemelerde dava açma hakkı ve kişisel haklarının ihlali sebebiyle tazminat talep etme hakkı saklıdır.

Şikayet üzerine Kurul Kanun hükümlerinin ihlal edildiğine kanaat getirirse, veri sorumlusunun söz konusu ihlalleri gidermesine karar verecek ve kararı tebliğ edecektir. Söz konusu karar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yerine getirilecektir.

Diğer yandan, Kurul, nihai kararın verilmemiş olması ve (i) telafi edilemez ve elverişsiz durumların meydana gelme ihtimalinin bulunması ve (ii) açıkça hukuka aykırılık bulunması şartlarının varlığı halinde, verilerin işlenmesini veya verilerin yurtdışına aktarılmasını durdurabilir.

Kurul'un kararlarına karşı idari yargıda dava açılması mümkündür.

Kanun, ilgili kişinin veri korumaya ilişkin haklarına büyük önem vermektedir. Madde 11 veri sahibinin haklarını sıralamaktadır. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Türkiye'de veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Verilerin silinmesine ilişkin olarak öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarılacağı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions