Turkey: 6102 sayılı türk ticaret kanunu uyarınca limited şirketlerin anonim şirkete dönüştürülmesi

Last Updated: 7 February 2019
Article by Cansu Yilmaz
Most Read Contributor in Turkey, January 2019

ÖZET

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu ("ETK")'nda ticaret şirketlerinin tür değiştirmesine yönelik genel hükme "nev-i değiştirme" kenar başlığıyla 152. maddede yer verilmiştir. ETK'da olduğu gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nda da tür değişikliği düzenlemesine 180 ve 190. maddeler arasında yer verilmiştir. TTK'daki tür değişikliğine ilişkin düzenleme ETK'daki düzenlemeleri kapsamakla birlikte daha ayrıntılı biçimde oluşturulmuştur. Gerek ETK'da gerekse TTK'da anılan maddelerinin oluşturulmasında İsviçre'nin 30.10.2003 tarihli "Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanunu"'ndan yararlanılmıştır.1

Günümüzde limited şirketler çeşitli sebeplerle anonim şirkete dönüşmek için tür değiştirme yoluna gitmektedirler. Bu makale boyunca limited şirketlerin anonim şirkete dönüşme sebepleri ile tür değişikliği esnasında takip edilmesi gereken usul ve esaslar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Tür Değişimi, Türk Ticaret Kanunu.

GİRİŞ

Anonim şirket ve limited şirket türleri ülkemizde en çok kurulan şirket türleri olup, her bir türün kendine has özellikleri bulunmaktadır. Anonim şirketler ile limited şirketler pek çok bakımdan birbirlerine benzemekle birlikte, bazı kendilerine has özellikleri şirket kurulum esnasında birbirlerine nazaran tercih edilmelerine sebep olmaktadır.

Anonim şirketler hisse devirlerinde sağlamış olduğu kolaylıklar, kayıtlı sermaye sistemine dahil olabilmekteki kolaylık sebebiyle yatırımlarını büyütmeyi hedefleyen yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından limited şirketlere nazaran daha çok tercih edilmektedirler. Limited şirketler ise genellikle az sermaye ile kurulmaları sebebiyle tercih sebebi olmaktadır. Genellikle limited şirketler küçük aile şirketleri tarafından tercih edilmektedir.

I. ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ

Anonim şirketler, limited şirketlere göre giriş kısmında kısaca belirtmiş olduğumuz sebeplerden dolayı yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bu başlık altında ise anonim şirketlerin limited şirketlere nazaran tercih edilme sebepleri izah edilecektir. Hem limited hem anonim şirketlerin tek ortakla kurulabilmeleri mümkün olup, TTK'nın 574. maddesi uyarınca limited şirketlerin ortak sayısının elliyi aşamayacağı kararlaştırılmıştır.  Anonim şirketlerde ise bu yönde bir kısıtlama yoktur, istenilen sayıda ortak şirket yapısına katılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3. maddessinin (e) fıkrasında halka açık ortaklıklar "Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar" olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden şirket halka açılmak ve hisselerinin borsada işlem görmesini istiyorsa mutlaka anonim şirket yapısında olmalıdır.

Limited şirketlerde şirket payının devri anonim şirketlere kıyasen daha zor şartlara bağlanmıştır. Anonim şirketlerin aksine limited şirketlerde hisse devri serbestçe yapılamaz ve şekle bağlıdır. TTK'nın 595. maddesi uyarınca şirket esas sermaye payının devri ve devir işlemi doğuran işlemler yazılı şekilde yapılmalıdır ve tarafların imzaları noter tarafından onanmalıdır. Esas sermaye payının devri için genel kurulun onayı şarttır. Pay devrinin onaylanması kararı, TTK'nın 621. maddesinde sıralanan önemli kararlardan olmayıp olağan kararlardan sayıldığı için TTK'nın 620. maddesi uyarınca toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. Ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin bu devri onaylamama hakkına sahiptir. Öte yandan genel kurulun pay devrini reddetmesi şirket esas sözleşmesiyle çeşitli kurallara bağlandıysa genel kurul ancak bu sebepleri göstererek pay devrini reddedebilecektir. TTK'nın 593. maddesi uyarınca limited şirketlerde esas sermaye pay senetleri nama yazılı olarak da düzenlenebilir. Fakat Kanun'un gerekçesinde belirtildiği üzere, pay senetleri nama yazılı olarak düzenlenmiş olsa bile TTK'nın 595. maddesindeki kurallara uyulmalı, devir sözleşmesi yazılı yapılmalı ve genel kurulun onayı alınmalıdır.

Anonim şirketlerde ise şirket payının devri limited şirketlere nazaran çok daha kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. TTK'nın 489. maddesi uyarınca, hamiline yazılı şirket pay senetleri zilyetliğin geçirilmesiyle devredilmiş olacaktır. Bunun dışında şirket payları nama yazılı olarak da düzenlenmiş olabilir. Burada Kanun, nama yazılı payların devir sürecini bedeli tamamen ödenmiş ve ödenmemiş payların devri olarak ikiye ayırmıştır. Bedeli tamamen ödenmiş olan nama yazılı paylar TTK'nın 490. maddesi uyarınca ilke olarak herhangi bir sınırlamaya bağlı olmadan devredilebileceklerdir. Bedeli tamamen ödenmemiş olan nama yazılı payların devri ise, TTK'nın 491. maddesi uyarınca kural olarak genel kurul onayına bağlıdır. Fakat anonim şirketlerdeki şirket genel kurulları limited şirketlerdeki gibi sebep göstermeksizin pay devrini reddedemezler. Kanunda belirtilen sebepleri göstermekle yükümlüdürler. TTK'nın 491. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebileceklerdir.

Limited şirket ile anonim şirketi birbirinden ayıran diğer önemli husus ise, kamu borçlarından sorumluluktur Şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan bir kamu borcu söz konusu olduğunda ortakların ya da yöneticilerin belirli şartlar dâhilinde sorumluluğu doğmaktadır. Bu sorumluluğun sınırları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (6183 Sayılı Kanun)'un 35 ve mükerrer 35. maddelerinde düzenlenmiştir. 6183 sayılı Kanun'un 35. maddesine göre, limited şirket ortakları kamu borçlarından sermayeleri oranında doğrudan doğruya sorumludurlar. Bununla birlikte, yine aynı Kanun maddesi uyarınca ortağın şirketteki sermaye payını devrettiği halde bile, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait kamu alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Görüldüğü üzere, 6183 sayılı Kanun, limited şirket ortaklarına kamu alacaklarının tahsili konusunda büyük bir sorumluluk yüklemiştir.

Anonim şirket ortakları TTK'nın 329. maddesi uyarınca, sadece taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumludurlar. Anonim şirket ortaklarının şirketin kamu borçları dolayısıyla herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesine göre, tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacakları, kanuni temsilcilerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. TTK'da istisnai hükümler saklı olmak kaydıyla anonim şirketin, yönetim kurulu tarafından yönetilip temsil olunacağı belirtilmiştir. Ayrıca "Temsil Yetkisi" başlığını taşıyan 370. Maddede, esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisinin çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna ait olduğu belirtilmiştir. Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un mükerrer 35. maddesi uyarınca anonim şirket kanuni temsilcisi/temsilcileri kamu borçları dolayısıyla şahsi malvarlıkları ile bizzat sorumlu olacaklardır.

II. TÜR DEĞİŞTİRMEDE UYGULANACAK İLKELER

Limited şirketin anonim şirkete dönüşmesindeki temel ilke, TTK'nın 180. maddesinde ifade edilen "yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olması"dır. Tür değiştiren şirketin hukuki ilişkilerinin eskisi gibi devam edeceğini belirten bu hüküm, ETK'daki "yeni nev'e çevrilen şirket, eskisinin devamıdır." ilkesinin devam ettiğinin göstergesidir.

Yeni türdeki şirketin eskisinin devamı olması ilkesi, ortaklık yapısında da kendini gösterir. TTK'nın 183. maddesi uyarınca, tür değiştirme sürecinde ortakların şirket payları ve hakları korunacaktır.183. maddenin devamında ise, imtiyazlı paylar karşılığında aynı değerde payların verileceği ya da uygun bir tazminat ödeneceği; intifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verileceği veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihteki gerçek değerin ödeneceği belirtilmiştir. Maddenin gerekçesinde bu hükmün "eşit değerlilik" ilkesine ilişkin olduğu belirtilmiştir. Gerekçe uyarınca payların ve intifa senetlerinin tam karşılığını almak kanuni bir haktır. Şirketin bu konuda seçme hakkı bulunmamakta ve ancak olanaklar tam karşılığını vermeyi mümkün kılmıyorsa tazminat gündeme gelmelidir. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu2'na göre tür değiştirme bahane edilerek hiçbir ortak şirketten çıkarılamaz ve hiçbir ortağın ortaklık hakları zedelenemez, azaltılamaz ve sınırlandırılamaz. Rapordan da anlaşılacağı üzere, tür değiştirmenin şirket ortaklarının şirketten uzaklaştırılması veyahut haklarının zedelenmesi amacıyla kullanılması mümkün değildir.

III. TÜR DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ ESNASINDA GEREKLİ OLAN BELGELER

3.1. ARA BİLANÇONUN HAZIRLANMASI

Tür değiştirme esnasında bazı durumlarda ara bilançonun hazırlanması gerekmektedir. TTK'nın 184. maddesi uyarınca, tür değiştirme esnasında bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılmaktadır.

TTK ara bilanço çıkarılmasını zorunlu kılmamakla birlikte, çeşitli şartlara bağlamıştır. Ara bilanço çıkarılması için gereken ilk sebep bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı ay olmasıdır. Bunun sebebi altı ayı aşan faaliyetin eski bilançonun değer ve sonuçlarını olumlu veya olumsuz yönde değiştirmiş olmasıdır. Durumun tam olarak görülebilmesi ve tür değiştirmeyi hesaben yapılandırabilmek için yeni bir bilançoya gereksinim duyulmaktadır. 3

Ara bilanço çıkarılması gereken ikinci sebep ise, tür değiştiren şirketlerin malvarlıklarında önemli bir değişim olmasıdır. Malvarlığında önemli değişikliğe, şirketin faaliyet yılı zararının anormal artması, büyük bir tesisin satılması gibi durumlar örnek gösterilebilir.4 Yine aynı madde uyarınca, bu ara bilanço için fiziki envanter çıkarılması gerekmemektedir.

3.2. TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI

Limited şirketin müdürü ya da müdürler kurulu TTK'nın 185. maddesi uyarınca, bir tür değiştirme planı hazırlamakla yükümlüdür. Plan yazılı şekilde yapılmalıdır. Hazırlanan tür değiştirme planı genel kurulun onayına sunulmadır. Tür değiştirme planı; şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi, yeni türün şirket sözleşmesini, ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları içerir.

3.3. TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Limited şirket yönetim organı tür değiştirme planının yanında tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlamakla yükümlüdür. Bu raporda TTK'nın 186. maddesi uyarınca, tür değiştirmenin amacı ve sonuçları, yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu, yeni şirket sözleşmesi, tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar, ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir.

TTK'nın getirdiği bu yükümlülüğün amacı, tür değiştiren şirketlerin ortaklarının tür değişimine ilişkin bilgi verilmesini sağlamaktır.

3.4 TÜR DEĞİŞTİRME KARARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI

Tür değiştirme kararı, tür değiştirmenin hukuken gerçekleştirilmesinin en önemli aşamasını oluşturur.5 TTK'nın 189. Maddesi uyarınca limited şirket yönetim organı tür değiştirme planı ile yeni türün şirket sözleşmesini genel kurul onayına sunmalıdır. Limited şirketlerde tür değiştirme kararı genel kurulda sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün olumlu oyuyla alınır.

Son aşama olarak limited şirket müdürü ya da müdürler kurulunun tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil ettirmek üzere sunması gerekmektedir. Tescil işlemi tamamlandıktan sonra tür değiştirme hukuki geçerlilik kazanır ve tür değişikliği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanır (TTK, m.189/f.2).

IV. TÜR DEĞİŞTİRME ESNASINDA ALACAKLILARIN VE ÇALIŞANLARIN KORUNMASI

TTK'nın 190. maddesi şirket ortaklarının sorumluluğu hakkında TTK'nın 158. maddesine atıfta bulunmuştur. Anılan hüküm uyarınca tür değiştiren şirketin borçlarından tür değişiminden önce sorumlu olan ortakların sorumlulukları tür değiştirmeden sonra da devam edecektir. Fakat bu borçlar tür değiştirme kararının ilanından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler de bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır. Tür değiştirme kararının ilanından sonra doğan borçlar için kişisel sorumlu ortağı sorumlu tutmaya devam etmek şirketler hukukuna uygun olmayacaktır. TTK bu sorumluluk konusunda özel bir zamanaşımı öngörmüştür. TTK'nın 158. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, tür değiştiren şirketin borçlarından doğan, ortağın kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, tür değiştirme kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrar.

TTK'nın 190. maddesi aynı zamanda şirketin iş sözleşmelerinden doğan borçları hakkında da TTK'nın 178. maddesine göndermede bulunmuştur. Bu hüküm uyarınca, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde, tür değiştirme gününe kadar bu sözleşmeden doğan tüm hak ve borçlarla yeni türe geçmektedir. İşçiler muaccel olan alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebileceklerdir.

SONUÇ

Limited şirketler iş hacimlerini genişletmek ve yeni yatırımlara yönelmek amacıyla sıkça tür değiştirme prosedürüne başvurup şirketlerini anonim şirket türüne dönüştürmektedirler. Nitekim makale boyunca izah ettiğimiz hususlarda anonim şirketler ortakların sorumluluğu açısından ve ticari yatırımlara uyum açısından limited şirketlere kıyasen daha avantajlı bir konumdadırlar.

Tür değiştirme işlemleri bizzat şirket yönetim organı tarafından takip edilmektedir. Tür değişikliği işlemleri esnasında limited şirket yönetim organı ara bilanço, tür değiştirme planı ve raporu hazırlayıp bu belgeleri genel kurul onayına sunmalıdır. Genel kurul onayı sonrasında kanunen gereken diğer belgeler toplanıp tür değiştirme tescil ettirilir ve tescil edildikten sonra tür değiştirme kararı hukuki geçerlilik kazanacaktır. Tür değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra bu değişikliğin vergi dairesi ve ticaret yapılan diğer kişi ve/veya kurumlara bildirilmesi ticari hayatta herhangi bir problemle karşılaşmamak adına yerinde olacaktır.

Footnotes

1 Soner Altaş, Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketler, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2015

2 1/324 Esas Nolu Türk Ticaret Kanunu' Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu S. Sayısı 96

3 Soner Altaş, Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketler,Seçkin Yayıncılık,İstanbul,2015

4 1/324 Esas Nolu Türk Ticaret Kanunu' Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu S. Sayısı 96

5 Soner Altaş, Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketler,Seçkin Yayıncılık,İstanbul,2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions