Turkey: Türk medeni kanunu uyarınca hapis hakkı

Last Updated: 4 February 2019
Article by Zeynep Cemre Altun
Most Read Contributor in Turkey, January 2019

ÖZET

Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ve alacaklının borçluya karşı güvence elde etme imkanını sağlamıştır. Özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde borçlu tarafından tatmin edilemeyen alacaklıların hapis hakkına başvurabilme imkanı ticari hayatın devamlılığı için önem arz etmektedir. Bu makalemizde hapis hakkı kavramı, hapis hakkının kullanım şartları ve sınırları incelenecek olup Kanun'un aradığı şartlara uyulmaksızın hapis hakkının kullanılması halinde alacaklının maruz kalabileceği cezai sorumluluk irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Hapis Hakkı, Medeni Kanun, Alacaklı, Borçlu, Zilyetlik, Taşınır Mal, Kıymetli Evrak.

GİRİŞ

Hapis hakkı kavramı, Türk Medeni Kanunu ("MK")'nun 950. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş, alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkide borçlunun borcunu ifa edememesi ve temerrüt halleri için alacaklıya bir güvence sağlaması amacıyla öngörülmüştür.

Alacaklının Kanun'un aradığı şartları sağlaması halinde hapis hakkını kullanarak borçluya ait elinde bulundurduğu malı/kıymetli evrakı alacağına kavuşana kadar hapsetmesi ya da bu malı/kıymetli evrakın satılmasını sağlayarak alacağının karşılanmasını sağlama imkanı vardır. Ancak alacaklının her halükârda bu hakka sahip olduğunu söylemek mümkün olmamakla beraber, alacaklının şartları oluşmadan ya da Kanun'un tanıdığı imkanlar dışında hapis hakkını kullanması halinde Türk Ceza Kanunu'nun 150. maddesi gereği güveni kötüye kullanma suçu dahi oluşabilecektir.

Bu çalışmamızda hapis hakkının şartları ve sınırları ile bunlara uyulmaksızın kullanılan hapis hakkı nedeniyle alacaklının maruz kalacağı cezai sorumluluk incelenecektir.

I. HAPİS HAKKI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

MK'nın 950 ila 953. maddeleri arasında yer alan hapis hakkı, taşınır rehninin bir türü olarak düzenlenmiştir. Zira taşınır rehni de alacaklıya bir mal veya hak üzerinde teminat imkanı ve mal veya hakkın paraya çevrilerek borcun tahsili imkanını sağlar. Esasen hapis hakkı da taşınır rehnine çok yakın bir amacı ihtiva etmekte yalnız rehin hakkından farklı olarak taraflar arasında bir sözleşmesel ilişkiye bağlı olmaksızın, kanunun aradığı şartların varlığı halinde otomatikman kanundan doğmaktadır.

MK'nın ilgili maddesi; "Alacaklı, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması hâlinde, borç ödeninceye kadar hapsedebilir." şeklinde olup alacaklıya, borçlunun rızası ile kendi zilyetliğine bırakılmış mal veya hakkı geri vermekten kaçınma veya paraya çevirerek alacağını tahsil etme imkanı sağlamaktadır. Bu yönüyle hem alacaklıyı güvence altına alma hem de borçluyu ifaya zorlama imkanı sağlamaktadır.

II. HAPİS HAKKININ KONUSU VE ŞARTLARI

A) Konusu

MK'nın 950. maddesi uyarınca, alacaklı, borçluya ait olup onun rızası ile zilyedi bulunduğu bir taşınırı veya kıymetli evrakı borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın ya da kıymetli evrakın bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması halinde borç ödeninceye kadar hapsedebilir yahut paraya çevirtip alacağını bu miktardan karşılayabilir.1

MK'nın 951. maddesine göre ise, nitelikleri itibarıyla paraya çevrilmeye elverişli olmayan taşınırlar üzerinde hapis hakkı kullanılamaz. Bu iki maddeden de görüleceği üzere, hapis hakkının iddia edilebilmesi ve kullanılabilmesi için hem 950. maddede hem de 951. maddede yer alan şartların varlığı gerekmektedir. Bu şartlardan bazıları olumlu şart, bazıları ise olumsuz şart olduğundan doktrinde iki başlık altında incelendiği görülmüştür. Bu şartların söz konusu olayda varolması halinde ise, alacaklının hapis hakkı kendiliğinden kanundan doğacaktır. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

B) Şartları

a) Olumlu Şartlar

Alacaklının Borçlunun Rızası ile Onun Taşınırına veya Kıymetli Evrakına Sahip Olması

MK'nın ilgili maddesi uyarınca alacaklı borçluya ait malı ya da kıymetli evraklı borçlunun rızasıyla elinde tutuyor olmalıdır. Dolayısıyla borçluya ait mal ya da kıymetli evrak alacaklının eline borçlunun rızası dışında geçti ise artık bu mal ya da kıymetli evrak üzerinde hapis hakkının kullanılması söz konusu olmayacaktır. Zira kanun açıkça rıza şartını aramaktadır. Alacaklının borçluya ait malı ya da kıymetli evrakı zor kullanarak alması, tesadüfen elde etmesi, gizlice elde etmesi, irade sakatlığı gibi durumlar borçlunun rızası bulunmayan hallere örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan fiil ehliyetinden yoksun kişilerin yapacağı hukuki işlemler geçersiz olacağından fiil ehliyetinden yoksun kişilerin vereceği rıza da geçersiz sayılacak ve buna binaen hapis hakkı kullanılamayacaktır.

Kanun'un ilgili maddesine belirtilen rıza ise bir irade beyanı kabul edildiğinden borçlunun kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından verilebileceği gibi rızanın açık veya zımni olması da mümkündür.

Doktrinde tartışılan diğer bir konu ise, rızanın zilyetliğin alacaklıya tesliminden önce var olmasının şart olup olmamasıdır. Diğer bir deyişle; borçlunun rızası dışında alacaklının eline geçmiş mal veya kıymetli evrakın zilyetliğine dair daha sonra borçlu tarafından rıza verilmesi halinde bu rıza geçerli olacak mıdır? Bu konuda doktrindeki baskın görüş, MK md. 950 uyarınca bunun mümkün olacağı yönündedir. Zira ilgili madde zilyetliğin borçlunun rızası ile alacaklıya verilmiş olmasını yeterli görmüş, rızanın verilme zamanına göre herhangi bir düzenleme yapma gereği duymamıştır.

Alacağın Muaccel Olması

MK 950. maddesinin hapis hakkının kullanılması için aradığı şartlardan biri de, hapis hakkını kullanacak borçlu ile alacaklı arasındaki borcun muaccel olmasıdır. Burada aranan muacceliyet şartı alacaklının borçluya ait malın veya kıymetli evrakın zilyetliğini elde ettiği an değil, hapis hakkını kullanacağı an doğmuş olması gerekir. Zira hapis hakkı borçlunun mal varlığına yapılan bir müdahale olup henüz vadesi gelmemiş, muaccel olmamış bir alacak için kullanılması hatalı olacaktır.

Dolayısıyla öncelikle hapis hakkının kullanılmasına neden olacak bir alacağın olması, alacağın vadesinin gelmiş olması ve borçlu tarafından borcun ifa edilmemiş olması gerekmektedir. Öte yandan ahlaka aykırı ya da eksik borçlara ilişkin ya da zamanaşımına uğramış alacaklar sebebiyle doğacak bir hapis hakkının kullanılması mümkün değildir. Ancak borcun hapis hakkı kullanıldıktan sonra zamanaşımına uğraması halinde, alacaklı borç zamanaşımına uğramadan önce bu güvenceyi sağlamış olduğundan, hapis hakkı esas borç zamanaşımına uğramış olsa dahi baki kalacaktır. Borcun muacceliyetinin tespiti ise, Borçlar Kanunu ("BK")'na göre yapılacaktır.

Üzerinde Hapis Hakkı Kullanılacak Eşya/ Kıymetli Evrak ile Alacak Arasında Bağlantı Olması

MK'nın hapis hakkını düzenleyen 950/1. maddesi açıkça, niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması hâlinde hapis hakkının kullanılabileceğini ifade etmiştir. Hal böyle olunca hapis hakkı iddiasında bulunan alacaklı, borçlunun rızası ile zilyedi olduğu mal ya da kıymetli evrak ile, borçlu ile aralarında bulunan esas borç ilişkisi arasında bağlantı olduğunu ispat etmelidir. Burada ispatı talep edilen bağlantının tanımını yapmak her ne kadar güç ise de doktrinde bu konuda taraflara yol gösterici bazı gruplandırmalar yapılmıştır. Bunlar; alacaklının eşyanın onarımına ilişkin masraf yapmış olması, eşyanın ortaya çıkardığı zararın tazminine ilişkin hukuki ilişki olması, o eşyanın zilyedliğine dayalı olarak ortaya çıkan hukuki ilişkinin varlığı gibi durumlardır. Ancak, eşya ile alacak arasındaki bağlantının başka şekilde de ispatı mümkün olup, yukarıda sayılan hallerin sınırlı sayım olmadığı belirtilmelidir.

Eşya ile alacak arasındaki bağlantıya ilişkin MK. 950/2. maddesi farklı bir düzenleme öngörmüş ve bir istisna getirmiştir. Buna göre, zilyetliğin ve alacağın ticari ilişkiden doğması halinde tacirler arasında bu bağlantı var kabul edilecektir. Dolayısıyla hapis hakkını kullanmak isteyen tarafın bu bağlantıyı ispat etme yükümlülüğü olmayacak, yalnızca alacağın ticari ilişkiden kaynaklanması ve tarafların tacir olması gerekçesi ile bu şart sağlanmış olacak ve bağlantının varlığı kabul edilecektir. Şöyle ki, bir tacir, herhangi bir hukuki ilişki uyarınca başka bir tacirin eşyasına veya kıymetli evrakına zilyet olmuşsa, alacak başka bir ilişkiden doğmuş olsa bile, bu hüküm doğrultusunda hapis hakkını kullanabilecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, diğer şartların da oluşmuş olması gerektiğidir.

Bu istisna kapsamına yalnızca tacirler ya da Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca tacir sayılan kişiler gireceğinden, tacir kavramının ne olduğunun ve kimlerin tacir sayılması gerektiğinin de açıklanması gerekecektir. TTK'nın 12. maddesi uyarınca, ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denmekte ve yine aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca, ticari işletmeyi işletmese dahi, bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse de tacir sayılacaktır. Dolayısıyla bu nitelikleri ihtiva eden kişilerin alacaklarını hapis hakkını kullanmak suretiyle güvence altına almak istemeleri halinde MK. 950/2 uyarınca bağlantı var kabul edilecektir. Taraflardan birinin daha sonra tacir sıfatını kaybetmesi ya da tacir olmayan bir kişinin tacirin borcunu üstlenmesi durumunda dahi bu madde uygulama alanı bulacaktır.

b) Olumsuz Şartlar

Paraya Çevrilemeyen Taşınırlardan Olmaması

MK'nın 951/1. maddesi nitelik itibariyle paraya çevrilmeye elverişli olmayan taşınırlar üzerinde hapis hakkının kullanılamayacağına hükmetmiştir. Dolayısıyla, yalnızca paraya çevrilebilen taşınırlar için hapis hakkının kullanılabileceğini söylemek mümkündür. Örneğin, kimlik kartı, ehliyet pasaport, diploma gibi borçlu için önemli olan fakat paraya çevrilemeyen eşyalar üzerinde hapis hakkı kullanılamayacaktır.

Alacaklının Hapis Hakkını Kullanmayacağına Dair Taahhüdünün Olması

Alacaklı borçlu ile aralarında yapmış oldukları anlaşma uyarınca, borçluya karşı hapis hakkını kullanmayacağına dair taahhüt vermiş olabilir. Bu halde daha sonra alacaklının borçluya ait bir eşya ya da kıymetli evrak üzerinde hapis hakkını kullanma şartları oluşsa dahi vermiş olduğu bu taahhüt geçerli olacak ve alacaklının hapis hakkını kullanması mümkün olmayacaktır. Bu taahhüt Türk Hukuku'nda herhangi bir şekle bağlanmamıştır. Dolayısıyla sözlü ya da yazılı verilebileceği gibi açık ya da zımni şekilde de bu taahhüt verilmiş olabilir. Doktrinde hapis hakkından feragat olarak da nitelendirilen bu hak, alacaklının eşya ya da kıymetli evrak üzerindeki zilyetliği kazanmadan önceki ya da sonraki bir dönemde de verilmiş olabilir.

Yukarıda bahsedilen hapis hakkından feragat hususunda kanun istisnai bir durum öngörmüş ve her ne kadar alacaklının hapis hakkının kullanılmayacağına dair beyanı olsa da zilyetliğin alacaklıya verilmesinden sonra borçlunun acze düşmesi halinde ya da borçlu zilyetliğin tesliminden önce acze düşmüş ve bu durum alacaklı tarafından daha sonra öğrenilmişse, alacaklı hapis hakkını kullanabilecektir. Dolayısıyla m. 952/2'nin zorunlu bir hapis hakkını düzenlediğini söylemek mümkündür.

Borçlunun Talimatı ile Hapis Hakkının Kullanılamaması

Borçlunun taşınır eşyayı ya da kıymetli evrakı alacaklıya rızası ile teslim etmeden önce veya teslim sırasında alacaklıya hapis hakkının kullanılamayacağı yönünde talimat vermesi halinde, alacaklının hapis hakkı ortadan kalkmış olur. Ancak, burada önemli olan borçlu tarafından bu talimatın zilyetliğin tesliminden önce ya da en geç teslim anında verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla zilyetliğin tesliminden sonra borçlu tarafından alacaklıya verilecek bu yöndeki bir talimat alacaklıyı bağlamayacak ve diğer şartların oluşması halinde hapis hakkını kullanabilecektir. Borçlu tarafından alacaklıya verilen talimatın şekline dair kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Dolayısıyla şekil serbestisi gereği bu talimatın yazılı, sözlü, açık veya zımni verilmesi mümkündür.

Her ne kadar kanunda bir sınırlama getirilmemiş ise de bazı eşyalar üzerinde halin şart ve gereği hapis hakkının kullanılması mümkün değildir. Örneğin, komisyon sözleşmelerinde komisyoncunun borcu taşınır eşyayı veya kıymetli evrakı satmayı üstlenmek olduğundan sözleşme devam ederken komisyoncunun hapis hakkını kullanması söz konusu olamaz. Zira halihazırda sözleşme devam ettiğinden, komisyoncunun borcunu ifa edeceği sözleşme bakidir ve sona ermeden hapis hakkının kullanılması söz konusu değildir. Bu ve buna benzer durumlarda tüm şartlar oluşsa dahi halin şart ve gereklerinden hapis hakkının kullanılması mümkün olmayacaktır.

Hapis Hakkının Kullanılmasının Kamu Düzeni ile Bağdaşmaması

MK'nın hapis hakkını düzenleyen ilgili maddesi hapis hakkının kullanımını    engelleyen diğer bir şartın da hapis hakkının kullanımının kamu düzenine aykırılık oluşturması olduğuna hükmetmiştir. Kamu düzeni kavramı belirli kriterleri olmayan, belirli kurallara tabi olmayan soyut bir kavramdır. Ancak genel anlamda toplumun genel ahlak, sosyal, ekonomik, tarihsel ve kültürel menfaatleri ile ilgili olup, her somut olay kendi açısından değerlendirilmelidir. Örneğin, uyuşturucu ya da tarihi eserler üzerinde hapis hakkının kullanılması mümkün değildir. Öte yandan İcra İflas Kanunu'nda düzenlenmiş haczi kabil olmayan mallar üzerinde de hapis hakkının kullanılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmaktadır.2

III. HAPİS HAKKININ HÜKÜMLERİ

Hapis hakkı, hak sahibine iki imkan sunmaktadır. Bu imkanlar MK. madde 953'te açıklanmıştır. Bu durumda borçlu borcuna binaen alacaklıya borcunu ödemez veya borcuna karşılık alacaklıya güvence gösteremez ise alacaklı malı ya da kıymetli evrakı borç ödeninceye kadar alıkoyabilir. Öte yandan yine kanun alacaklıya bu şartların varlığı halinde borçluya bildirimde bulunarak malın ya da kıymetli evrakın paraya çevrilmesi imkanını vermiştir.

A) Alıkoyma Hakkı

Halihazırda malın ya da kıymetli evrakın zilyetliğini elinde tutan alacaklı, borçlu tarafından borcun ödenmemesi ya da borca dair bir güvence gösterilememesi durumunda eşyayı ya da kıymetli evrakı alıkoyabilir. Bu noktada alacaklının elde ettiği hak bir alıkoyma hakkı olup, dürüstlük kuralları çerçevesinde alacaklının bu malı kullanma ya da semerelerinden faydalanma hakkı bulunmamaktadır. Alıkoyma hakkı alacaklıya bir def'i imkanı sağladığından, alacaklının bu def'iyi gerek borçluya gerekse üçüncü kişilere karşı ileri sürmesi mümkündür. Öte yandan dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, hapis hakkının yalnızca borçlunun malları üzerinde kurulabileceğidir. Dolayısıyla alacaklıya borçlu tarafından zilyetliği bırakılmış bir mal ya da kıymetli evrak borçlunun kendisine ait değil ise bu şey üzerinde hapis hakkı kullanılamayacaktır. Zira kanunun ilgili maddesi açıkça borçlunun malları üzerinde hapis hakkı kullanılabileceğini düzenlemiştir.

B) Eşya ya da Kıymetli Evrakın Paraya Çevrilmesi

MK. 953. maddesi hapis hakkı, sahibi alacaklıya zilyedi bulunduğu mal veya kıymetli evrakı paraya çevirmek suretiyle alacağını karşılama imkanı da vermiştir. Bu halde alıkoyma hakkını kullanmak istemeyip elinde bulundurduğunu paraya çevirmek isteyen tarafın bu hakkını kullanabilmesi için borçlunun borcunu ifa etmemiş veya yeterli güvence gösterememiş olması gerekmektedir. Borçlu tarafından tatmin edilemeyen alacaklı borçluya bir bildirim yaparak zilyedi bulunduğu eşya ya da kıymetli evrakı paraya çevireceğini bildirmelidir. Bu hükmün amacı ise borçluyu ödemeye zorlamak, aksiyon almasını sağlamaktır. Bu şekilde satış yapılacağından haberdar olan borçlu alacaklıya borcunu ödeyerek ya da yeterli teminatı göstererek satışı engelleyebilir. Burada borçluya yapılacak bildirim borcun vadesinin geldiğine dair bir bildirim değil, yalnızca satış yapılacağına dair bir bildirimdir. Ancak taraflar aralarında kesin vade kararlaştırmadılarsa alacaklının Borçlar Kanunu uyarınca borçluyu temerrüde düşürmesi gerekir. Aksi halde hapis hakkı hiç doğmamış olacaktır.

Hapis Hakkının Kanuna Uygun Kullanılmaması Durumunda Alacaklının Cezai Sorumluluğu

Hapis hakkı ancak kanunun öngördüğü şartlar ve alacaklıya verdiği imkanlar dahilinde kullanılabilir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen şartlar oluşmaksızın ve hapis hakkının alacaklıya verdiği imkanları aşacak şekilde bu hakkın kullanılması halinde alacaklının davranışı hukuka aykırı olacak ve Türk Ceza Kanunu ("TCK") anlamında "güveni kötüye kullanma suçu" nun oluştuğundan bahisle alacaklının cezai sorumluluğu söz konusu olacaktır. Zira TCK'nın 155. maddesi "Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır." şeklindeki hükmü ihtiva etmektedir. Dolayısıyla Kanun'a uygun olarak kullanılan hapis hakkı hukuka uygunluk sebebi oluşturacak, bunun dışında kullanılan hapis hakkı ise yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde suç oluşturacaktır.

SONUÇ

Hapis hakkı kavramı ticari hayatın akışının sağlanması ve aksaklıkların yaşanmaması adına alacaklı lehine önemli bir güvence mekanizmasıdır. Ancak yukarıda da detaylı olarak açıklandığı üzere hapis hakkı belirli şartlara bağlanmış ve kullanımına belirli sınırlar dahilinde müsaade edilmiştir. Dolayısıyla, hapis hakkının bunlara riayet edilmeksizin kullanılması düzenleme amacına zıt şekilde alacaklı aleyhine sonuçlar dahi doğurabilecektir.

Footnotes

1. Türk Medeni Kanunu Kapsamında Hapis Hakkı, Dr. Cem Dinar, Vedat kitapçılık, İstanbul 2016, s.46

2. Dinar, a.g.e., s.65

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions