Turkey: İş kanunu hükümleri ışığında basın iş kanunu'na göre çalışma karşılığı olmayan ücret

Last Updated: 4 February 2019
Article by Feyza Sultan Karakullukcu
Most Read Contributor in Turkey, January 2019

ÖZET

İşverenin işçiye karşı temel borçlarından biri, ücret ödeme borcudur. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçinin iş görme borcunun karşılığında işverenin de ücret ödemesi gerekmektedir. Aynı şekilde, Basın İş Kanunu hükümlerine göre de gazeteciye iş görme karşılığında işveren tarafından ücret verilmesi gerekmektedir. Fakat, bazı istisnai durumlarda gazetecinin çalışma karşılığı olmadan da ücrete hak kazanabilmesi mümkündür. Bu istisnai durumlar; askerlik, gebelik, mahkûmiyet ve yayın tatili, hastalık, iş sözleşmesinin süresinden önce sona ermesi hali olarak sayılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ücret, Basın İş Kanunu, Çalışma Karşılığı Olmayan Ücret, Askerlikte Ücret, Gebelikte Ücret, Mahkumiyette ve Yayın Tatilinde Ücret, Hastalık Nedeniyle Ücret, Sözleşmenin Süresinden Önce Sona Ermesinde Ücret.

GİRİŞ

İşçinin iş görmesinden kaynaklanan iş görme borcunun karşılığında işverenin ücret ödeme borcu bulunmaktadır. Ücret ödeme borcu, iş sözleşmesinin oluşması için gerekli olan iş görme borcu gibi temel bir borçtur. Bu nedenle, işçi ücret almadan çalışmaya zorlanamayacağı gibi çalışmadan da ücret talep edemeyecektir. Angarya yasağını temel hak olarak düzenlemiş olan Anayasa'nın 18. maddesi "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır." hükmü ile ücret ödenmeksizin çalışmayı kesin olarak yasaklamış ve bu konunun Anayasa'ya uygun bir biçimde düzenlenmesinin temel koşulunu belirlemiştir. Aynı şekilde, Anayasa'nın 55. maddesinde, ücretin emeğin karşılığı olduğu da hüküm altına alınmıştır.1

Ücret sözleşmede kararlaştırılmamış olsa dahi, iş sözleşmesinin ücret karşılığı olmadığı söylenemeyecektir. Yapılan işin iş sözleşmesine dayandığının saptanması, çalışanın işçi niteliğinde olduğunun kabulü için yeterlidir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 02.11.1989 tarihli 1989/6222E. ve 1989/989K. sayılı kararına göre, her iş bir ücreti gerektirir ve işi yapan işçinin ücreti sonradan isteme hakkı bulunmaktadır. İş Kanunu'nun 32. maddesi ücreti, bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlamaktadır. Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'da ise, birçok maddede ücrete ilişkin düzenlemelere yer verilmesine rağmen, açık bir şekilde ücret tanımlanmamıştır. Bu nedenle, Basın İş Kanunu'na tabi olanların düzenlenmemiş hükümleri için genel kanun kabul edilen Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden faydalanılmaktadır. Böylece, genel olarak iş ilişkileri bakımından yapılan bu ücret tanımlamalarının gazeteciler için de geçerli olduğu söylenebilecektir. Fakat hem İş Kanunu'nda hem de basın çalışanları ile onların işverenleri arasındaki çalışma ilişkilerini düzenleyen Basın İş Kanunu'nda sosyal sebeplerden ötürü ücret ödeme zorunluluğu kuralına bazı istisnalar getirilmiştir. Bu durumlarda, işçi veya gazeteci çalışmasa dahi kendilerine ücret ödenmesi gerekmekte ve devamsızlığın hukuka uygun nedenlerle kabul edildiği hallerde iş sözleşmesinin askıda olduğu kabul edilmektedir. İş sözleşmesinin askıya alınmasının dayandığı düşünce ise iş güvencesini sağlamaktır.

1. ASKERLİKTE ÜCRET

Basın İş Kanunu'nun askerlik sırasında ücrete hak kazanılmasını sağlayan düzenlemeleri ile gazeteci, İş Kanunu kapsamında olan işçilerden çok daha avantajlı bir konumda bulunmaktadır. İş Kanunu'nun 31. maddesi, muvazzaf askerlik ödevi dışında, manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin 60-90 gün süreyle iş sözleşmesinin askıda kalmasını ve feshedilmemesini kabul etmiştir. Fakat bu süre içinde işçilere herhangi bir ücret hakkı tanınmamıştır. Basın İş Kanunu ise gazetecinin askerlik hizmetini yaptığı sırada iş ilişkisinin kesilmemesini ve ücret hakkının devam etmesini kabul ederek silah altına alınan gazeteciye silah altına alınma şekline göre farklı haklar tanımıştır. Basın İş Kanunu'nun 16. maddesi emredici nitelikte olduğundan, söz konusu hükümlerin aksine sözleşme yapılması mümkün değildir. Ancak, gazeteci lehine olarak daha çok hak ve menfaatin tanındığı kurallar sözleşme ile getirilebilecektir. Ayrıca, Kanun'da askerlik hizmetinde olan gazeteciye ödenmesi öngörülen ücreti ödemeyen işverene idari para cezası öngörülmüştür.2 Kanun'nun 16. maddesi ile gazetecinin silah altına alınması üç hal nedeniyle gerçekleşir ve bu nedenlere göre gazetecinin ücreti farklı şekillerde düzenlenir.

1.1. Talim veya Manevra Dolayısıyla Silah Altına Alınma Hali

Talim veya manevra dolayısıyla silah altına alınma durumunda, gazetecinin bir müddet daha ücret alacağı Kanun'da açıkça belirtilmiştir. Bu süre içinde gazeteci çalışmadığı halde yasa gereği ücrete hak kazanacaktır. Ancak, gazeteci bu askerlik süresi boyunca askeri hizmeti karşılığında ücret almakta ise, işveren sadece kendi işinden işçinin kazandığı ücret ile arasındaki farkı ödemek zorundadır. Bu hükümden anlaşılacağı üzere, gazetecinin askeri hizmetinden dolayı aldığı ücret, işverenden aldığı ücrete eşit veya daha fazla ise işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Ayrıca, gazetecinin iş sözleşmesi belirli süreli olarak akdedilmiş ve bu süre askerlik hizmeti içinde dolmuşsa bu tarihten sonra işverenin ücret ödeme yükümlülüğü yine ortadan kalkacaktır.

Kanun'da öngörülmüş olmakla birlikte, işveren ile gazeteci arasındaki iş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli olmasına bakılmaksızın, gazeteci talim veya manevra sebebiyle silah altında bulunduğu dönemde feshedilemeyecektir. Bu hükme rağmen iş sözleşmesinin feshi yoluna gidilirse Kanun'da açıkça herhangi bir yaptırım öngörülmemesine rağmen, askerlik döneminde ücretin ödenmemesi halinde idari para cezası yaptırımı bulunmaktadır. Fakat, idari para cezası yaptırımının da gazetecinin iş sözleşmesinin feshine engel olabileceği söylenemez. Talim ve manevra nedeniyle silah altına alınan gazetecinin bu nedenle iş sözleşmesinin feshi geçerli bir fesih nedeni olamayacaktır. Sonuç olarak, gazeteci işverene karşı işe iade davası açabilme hakkına sahiptir. İşe iade davası açılması mümkün olmayan hallerde ise, feshin sonuçlarını doğurmayacağı ancak gazetecinin askerlik hizmetinin sona erdiği anda sonuçlarını doğuracağı ve dolayısıyla tazminat ve işçilik alacaklarının hesabında bu sürenin esas alınacağı görüşü öğretide daha ağır basmaktadır.

1.2. Kısmi veya Umumi Seferberlik Nedeniyle Silah Altına Alınma

Kısmi veya umumi seferberlik nedeniyle silah altına alınan gazeteciye, işveren üç ay süreyle ücret ödemeye devam etmek zorundadır. Hükmün ücret ödeme süresini üç ay süre ile sınırlandırması, kısmi veya umumi seferberlik süresinin ne kadar süreceğinin öngörülememesinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda, Basın İş Kanunu sınırlama getirerek işvereni de korumayı amaçlamıştır. Gazetecinin iş sözleşmesi böylece bu üç ay içinde feshedilemeyecektir. Kısmi veya umumi seferberlik nedeniyle silah altına alınma durumunda da gazeteci askeri hizmeti karşılığında bir ücret almakta ise, işveren sadece gazetecinin kendi işinden aldığı ücretle askeri hizmet karşılığı olarak aldığı ücret arasındaki farkı ödemekle yükümlü kılınmıştır. Gazeteciye askeri hizmet karşılığı verilen ücret, işverenden aldığı ücrete eşit veya işverenden aldığı ücretten daha yüksek ise işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

1.3. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Silah Altına Alınma

İşveren, gazeteciye ilk muvazzaf askerlik hizmeti için silah altına alınması durumunda normal askerlik süresi boyunca gazetecilik mesleğinde çalıştığı sırada almış olduğu son aylık ücretinin yarısını ödemek zorundadır. Diğer silah altına alınma halleri için getirilen askeri hizmet karşılığı alınan ücrete bakılarak işverenin ücret ödeme yükümlülüğüne ilişkin düzenleme, muvazzaf askerlik için getirilmemiştir. Bu nedenle, muvazzaf askerlik nedeniyle silah altına alınan gazeteciye askerlik süresince son aldığı ücretin yarı oranında ödeme yükümlülüğü devam edeceği öngörülmüştür. Aksi görüşe göre, Kanun hükmünün lafzına değil de amacına göre yorum yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, gazetecinin askerlik süresince çalışırken elde ettiği ücretten daha fazlasını elde etmesinin hükmün amacına uygun olmadığı düşünülmektedir. Kanun hükmünün açık olmasından ötürü bu görüşe katılmak pek mümkün olmayıp uygulamada da ilk görüşün ağır bastığı görülmektedir. Ayrıca, yine muvazzaf askerlik hizmeti süresince işverence iş akdinin feshedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ancak iş sözleşmesinin belirli süreli olması halinde sözleşmenin süresi muvazzaf askerlik sırasında bitiyorsa, işverenin iş sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2. GEBELİKTE ÜCRET

Basın İş Kanunu'na sonradan eklenen hüküm ile, gazetecinin hamileliği halinde hamileliğin yedinci ayından doğumunun ikinci ayının sonuna kadar izinli olduğu kabul edilmiştir. Doğumun gerçekleşmemesi veya ölü doğum hallerinde bu durumun gerçeklemesinden itibaren bir ay süreyle kadın gazeteciye son aldığı ücretin yarısının ödenmesi gerekmektedir. İş Kanunu'ndan farklı olarak gazetecinin sigortadan veya bağlı bulunduğu kuruluşlardan alacağı yardımın işverenin ücret ödeme yükümlülüğüne etkisi bulunmamaktadır. Kanun'da gazetecilerin hamileliği halinde verilen izin süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği açıkça düzenlenmemiştir. Fakat bu konudaki baskın görüş, Kanun'un yarım ücret ödeme yükümlülüğü getirmesi nedeniyle işverence iş sözleşmesinin feshi de mümkün olmayacaktır. Yine de iş sözleşmesi feshedilirse, bu fesih geçersiz bir fesih sayılacaktır. Yargıtay'a göre, kadın gazetecinin gebeliği nedeniyle ve bir çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken ücretler de gününde ödenmediği zaman günlük yüzde beş fazla ödeme kuralına tabidir.

3. MAHKUMİYET VE YAYIN TATİLİ HALİNDE ÜCRET

3.1. Gazetecinin Yayın Sebebiyle Hürriyetinin Sınırlandırılması Halinde Ücret

Basın İş Kanunu'nun 17. maddesi, gazetecinin çalıştığı süreli yayındaki bir yayını nedeniyle hürriyetinin kısıtlanması halini düzenlemiştir. Bu hükme göre, gazetecinin tutukluluğuna veya mahkumiyetine karar verilmesi halinde bu mahkumiyetin infaz edildiği veya tutukluluğun devam ettiği dönemde işverenin gazeteciye ücret ödeme borcu devam etmektedir. Ancak bu yayının, süreli yayından sorumlu müdürün veya sahibinin haberi olmadan yayınlanmış olmaması ya da sorumlu müdürün kontrolünden geçtikten sonra hürriyetinin kısıtlanmasına yol açan metnin eklenmemiş olması gerekir. 212 sayılı yasayla getirilen değişiklik ile yayın nedeniyle hürriyeti kısıtlanan ve ücrete hak kazanan gazeteci, bağlı bulunduğu kadroya yapılacak toplu zamlardan emsali gibi yararlanabilecektir. Sonradan getirilen düzenleme ile tutuklu veya mahkum gazetecilerin haklarının daha fazla koruma altına alınmak istendiği ortadadır. Hürriyetin sınırlanması gazetecinin işyerinden ayrılmasından sonra gerçekleşmiş ise, gazetecinin oradan aldığı son ücreti miktarındaki tazminat hürriyetinin sınırlandığı sürece her ay yayının yapılmış olduğu süreli yayının işvereni tarafından ödenecektir. Bu durumda gazeteci ile işveren arasındaki iş sözleşmesi daha önce son bulduğu için, Kanun hükmü gazeteciye bir ücret ödemesi değil bir tazminat ödemesi öngörmüştür. Tazminat miktarının belirlenmesinde alınan son ücret yerine, gazetecinin çalıştığı süreli yayında çalışan aynı niteliğe sahip ve aynı veya benzer işi yapan gazeteciye verilen ücretin emsal ücret olarak belirlenmesi daha hakkaniyetli olacaktıysa da hüküm bunun aksi yönünde düzenlenmiştir. Gazetecinin yayın sebebiyle hürriyetinin kısıtlanması halinde iş ilişkisi işveren tarafından sonlandırılmayacak ve gazetecinin çalışmadığı bu sürede iş ilişkisi devam edecektir.

3.2. Yayın Tatili Nedeniyle Ücret

Basın İş Kanunu'nun gazetecinin hürriyetinin kısıtlanması halini düzenleyen hükmünde, her ne sebeple olursa olsun yayını tatil edilen süreli yayında çalışanlara tatil tarihinden itibaren iki ay süreyle ücret ödenmeye devam edileceği yer almaktadır. Amacın yayının tekrar başlaması halinde gazeteciyi korumak olması nedeniyle, iki aya kadar olan bir süre askı hali olarak kabul edilir. Herhangi bir sebeple yayının kesilmesi halinde, süreli yayında çalışanların tatil tarihinden itibaren ücret almaya hak kazandıkları, ikinci ayın sonunda sözleşmenin kendiliğinden sonra ereceğinin kabulü gerekir. İş sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesinin kabulü için yayın faaliyetinin sona ermesi yeterlidir. Herhangi bir sebeple yayını tatil eden işveren çalışanlara Kanun'un 6. maddesinde öngörülmüş tazminatları öncelikle ödemekle yükümlüdür. Fakat bu düzenlemeye uyulmaması karşısında herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir.

4. HASTALIK HALİNDE ÜCRET

Basın İş Kanunu gazetecilerin hakları konusunda, işçiler için İş Kanunu hükümlerine göre daha lehe düzenlemeler yapmış olsa da hastalık hali için özel bir düzenleme getirmemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçinin sağlık sebebiyle işine gidemediği ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı sürelerde işçiye ücret ödenmeyecektir. Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre, uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi hastalık gibi nedenlerle kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılaşmadığı takdirde o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. Basın İş Kanunu'nda ise bu boşluğun hangi hüküm ile doldurulması gerektiği tartışmalıdır. Baskın görüşe göre, İş Kanunu'nun daha kapsamlı hükümler içeriyor olması, İş Kanunu ile Basın İş Kanunu arasında özellik-genellik ilişkisi oluşturmaz. Aralarında böyle bir ilişkinin varlığından söz edebilmek için bu konuda açık bir hükme ihtiyaç vardır. Yargıtay kararlarında da bu yasalar arasında özel-genel kanun ilişkisi bulunmadığı belirtilmektedir.3 Dolayısıyla, Basın İş Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde genel kanun olarak kabul edilen Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

5. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERMESİ HALİNDE ÜCRET

Çalışma karşılığı olmaksızın gazeteciye ücret ödenen hallerden birisi de, iş sözleşmesinin süresinden önce sona erme halidir. Basın İş Kanunu'nun 14. maddesine göre, sözleşme süresi sona ermeden önce kendisine atfedilebilecek bir kusuru olmaksızın işine son verilen gazetecinin peşin almış olduğu ücretin henüz işlememiş bulunan kısmını iade etmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Buna göre, gazetecinin bir kusuru olmaksızın işveren tarafından sözleşme sona erdirilirse gazeteci çalışma karşılığı olmaksızın ücrete hak kazanacaktır.

SONUÇ

İş Kanunu ile Basın İş Kanunu hükümlerinin birçoğu paralel nitelikte olsa da, işçiye/gazeteciye verilen çalışma olmayan ücretlerle ilgili düzenlemelerde Basın İş Kanunu'nun gazeteci lehine, daha avantajlı hükümler getirdiği görülmektedir. İş sözleşmesinin askıda olduğu durumlar için, İş Kanunu'nda işçiye ücretsiz izin verilmesi daha uygun bulunmuşken Basın İş Kanunu'nda iş sözleşmesi askıda olsa bile gazeteciye bu durumlarda da tam veya kısmi bir ücret ödemesi öngörülmüştür. Öte yandan, iki kanun arasında genellik-özellik ilişkisi olmadığı için Basın İş Kanunu'ndaki boşlukların doldurulmasında genel hükümlerden faydalanılacaktır.

Footnotes

1. Öner Eyrenci, Savaş Taşkent, Devrim Ulucan, Bireysel İş Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2017, s.139-156.

2. Meryem İskender Demirci, Basın İş Kanunu'nda İşverenin Ücret Ödeme Borcu, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.32-40.

3. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, T. 20.10.2000, E. 2000/8226, K. 2000/12788 "...5953 sayılı kanun 1475 sayılı İş Kanunu'ndan farklı çalışan bir kesimin haklarını düzenlemiş bulunmaktadır. Her iki yasa arasında özel yasa genel yasa ilişkisi bulunmamaktadır."

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions