Turkey: Vergi Müessesesinde Finansal Kiralama

Last Updated: 16 January 2019
Article by Ömer Emen and Özge Ergül
Most Read Contributor in Turkey, January 2019

ÖZET

Hukuksal çerçevesi, 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'yla çizilen, finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290. maddesinde düzenlenmiştir. Finansal kiralama sözleşmelerinde özellik arz eden konular, vergi mevzuatı açısından finansal kiralama işlemlerinde olması gereken değerleme hükümlerine ilişkin açıklamalar ve yenileme fonuna kaydedilen karların finansal kiralama işlemine konu olan iktisadi kıymetin amortisman giderlerine mahsup edilip edilemeyeceğine dair değerlendirmeler bu makalenin konusu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Finansal Kiralama (Leasing), Yenileme Fonu.

GİRİŞ

6361 sayılı Kanun'un 18. maddesinde, "Finansal kiralama, kiralayanın, kiracının talebi üzerine, üçüncü kişiden satın aldığı veya başka şekilde temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartıyla, bedeli karşılığında kiracıya bırakılmasını öngören bir sözleşmedir." hükmü yer almaktadır.

Hukuksal çerçevesi, 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'yla çizilen, finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290. maddesinde düzenlenmiştir.

4842 sayılı Kanun'la 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na eklenen ve 01.07.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren mükerrer 290. maddede, "Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmeyeceğine bakılmaksızın bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralama işlemleri "finansal kiralama" olarak belirtilmiştir.

Finansal kiralama sözleşmelerinde özellik arz eden konular, vergi mevzuatı açısından finansal kiralama işlemlerinde olması gereken değerleme hükümlerine ilişkin ve yenileme fonuna kaydedilen karların finansal kiralama işlemine konu olan iktisadi kıymetin amortisman giderlerine mahsup edilip edilemeyeceğine dair açıklamalara makalemizde yer verilmiştir.

I. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ İÇİN ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na göre, bir sözleşmenin finansal kiralama sözleşmesi sayılabilmesi için aşağıda yer verilen kriterlere uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 • Kiralayan bir finansal kiralama şirketi olmalıdır,
 • Finansal kiralama sözleşmesinin konusu, kiracının işletmesinde kullanılacak bir mal olmalıdır,
 • Kiralayan, finansal kiralama konusu malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kiracıya devretmelidir,
 • Kiracı, bu maldan elde edeceği ekonomik yarar karşılığında kira süresi boyunca önceden kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmelidir,
 • Taraflar bu unsurlar üzerinde birbirleriyle anlaşmış olmalıdırlar.

Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun mükerrer 290. maddesindeki hükümlere göre ise, bir işlemin finansal kiralama sayılabilmesi için gerekli olan temel kriterlere aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu kriterlerin herhangi birinin varlığının sağlanması durumunda işlem, finansal kiralama olarak değerlendirilebilecektir.

İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi:

Finansal kiralama sözleşmesinde ilgili iktisadi kıymetin kiracıya devredilmesine ilişkin hükmün yer alması gerekmektedir.

Kiracıya, kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması:

Sözleşme; süresi sonunda, kiracının kiralayandan iktisadi kıymeti sözleşmenin yapıldığı zaman dilimindeki alım satım değerinden daha düşük bir fiyat ile satın alma hakkını kullanabilmesini sağlayıcı nitelikte olmalıdır.

Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80'inden daha büyük bir bölümünü kapsaması:

İktisadi kıymetlerin "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilerek, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır. İlgili listelerde yer alan iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80'den az olmaması gerekmektedir.

Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90'ından daha büyük bir değeri oluşturması:

Örneğin, kiralama başlangıcında iktisadi kıymetin rayiç bedeli 100 bin lira ve kira ödemelerinin bugünkü değeri toplamı 91 bin lira ise bu bir finansal kiralamadır. Çünkü, 91 bin lira 100 bin liranın % 90'ı olan 90 bin liradan daha büyüktür. Yani iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90'nının kira bedeli olarak ödenmiş olması gerekmektedir.

VUK'a göre, kira sözleşmesi yukarıda yer alan kriterlerden bir veya bir kaçını taşısa dahi, iktisadi kıymete ait tüm riskler ve yararlar kiracıya ait değilse sözleşme finansal kiralama sözleşmesi olarak değerlendirilemeyecektir. Örneğin, kiralamaya konu olan iktisadi kıymetin kullanımı kiralayan tarafından kısıtlandırılmış ise tüm risk ve yararlar kullanıcıya ait olamayacağından dolayı yukarıda yer verilen şartlardan herhangi birini sağlasa dahi burada finansal kiralamadan söz edilemeyecektir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun, 52'nci maddesinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nu yürürlükten kaldırmış olmasına istinaden, Tebliğ'de ifade edilmek istenen finansal kiralama işlemlerinde vergilendirme ile ilgili hususların uygulanmasında, Finansal Kiralama Kanunu değil, VUK hükümlerinin geçerli olacağı şeklindedir.

319 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, "4842 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemede 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na bir atıfta bulunulmamıştır. Dolayısıyla, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan bir kiralama işlemi, yapılacak inceleme sonucunda kiralama işleminin bu madde hükümleri gereğince finansal kiralama olarak kabul edilmemesini gerektirmesi halinde vergi uygulamaları açısından finansal kiralama olarak kabul edilmeyecek veya tam tersi durumda Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılmayan bir kiralama işleminin yapılacak inceleme sonucunda bu madde hükümleri gereğince finansal kiralama şartlarını sağladığının anlaşılması halinde vergi uygulamaları açısından finansal kiralama olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verilmiştir. Aynı Tebliğ'de, bahsi geçen iktisadi kıymete ilişkin birden fazla sözleşme, ilave, tadil ve diğer sözleşmelerin yapılması halinde tüm anlaşmaların bir arada değerlendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yer verilen Tebliğ doğrultusunda, sözleşmenin niteliği hukuksal açıdan bir finansal kiralama sözleşmesi olarak değerlendirilemeyecek olsa dahi vergisel anlamda VUK'ta yer alan hükümler gereğince esas kriterlerden birini sağlaması koşuluyla finansal kiralama sözleşmesi olarak adlandırılabileceği yorumu yapılabilecektir.

II. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME

1. Kiralayan Tarafından Yapılacak Değerleme İşlemleri

VUK'un mükerrer 290. maddesinde yer alan hükme göre, finansal kiralama işlemlerinde sözleşmeden doğan alacak kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı ile değerlenecektir. Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, anapara artı faiz olacak şekilde aktife alınacaktır. Ek olarak, aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark ise gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenerek kayıtlara intikal ettirilmelidir.

Gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi kıymetin finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanarak hesaplanacaktır.

 • Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada kullanılan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamıdır. Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu iktisadi kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı kullanılır.
 • Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadi kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto oranıdır.
 • İktisadi Kıymetin Rayiç Bedeli: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Diğer bir ifadeyle, fiyatlar konusunda bilgili, birbirinden bağımsız, gerçek alıcı ve satıcının karşılıklı pazarlık ortamında oluşturdukları bedeldir. Rayiç bedel sözleşmenin başlangıcında tespit edilmelidir. İktisadi kıymetin maliyet bedeli ile sözleşme başlangıcındaki rayiç bedeli arasında bir fark bulunmamalıdır.

Finansal kiralama konusu iktisadi kıymet ise, bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenecektir.

Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetin bilançonun aktifine kaydedilen değerinden, bu kıymet için ayrılmış olan amortismanların indirilmesiyle elde edilen net değerdir. Kira ödemelerinin bugünkü değeri ise kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada kullanılan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamıdır.

İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle değerlenip aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tabi tutulurken bu farkın pozitif olması durumunda, pozitif fark finansal kiralama şirketi tarafından amortisman yoluyla giderleştirilecektir. Net bilanço aktif değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farklılık taraflarca belirlenen faiz oranından kaynaklanmaktadır.

2. Kiracı Tarafından Yapılacak Değerleme İşlemleri

VUK'un Mükerrer 290. maddesi hükmüne göre kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenmelidir.

Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde amortismana ve Kanun'un mükerrer 298. maddesi uyarınca da enflasyon düzeltmesi hükümlerine tabi tutulacaktır. Sözleşmenin feshedilmesi halinde kalan dönemler için amortisman ayrılması ve enflasyon düzeltmesi uygulaması yapılmayacaktır.

Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılacak ve ayrıştırma işlemi her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

III. YENİLEME FONUNA KAYDEDİLEN SATIŞ KARLARININ FİNANSAL KİRALAMALARA KONU İKTİSADİ KIYMETE AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLMESİ

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yerine yenisi alınmak amacıyla satılması durumunda oluşacak kar ile aynı mahiyetteki iktisadi kıymetlerin yerine yenisinin alınması halinde oluşacak amortismanlardan mahsup edilebilecektir. Finansal kiralama işleminde ise bir satın alma söz konusu olmayıp bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran bir kiralama işlemi söz konusudur. Finansal kiralama işleminde kiralanan iktisadi kıymet kiralama süresi sonunda belirli şartların yerine getirilmesi halinde iktisap edilmektedir.

İşletmenin aldığı karar gereğince eskiyen bir iktisadi kıymetin satılması ve satıştan doğan karın, finansal kiralamaya konu edilen aynı türden bir iktisadi kıymetin amortismanından mahsup edilip edilmeyeceği konusunda Maliye Bakanlığı'nın görüşü, çeşitli özelgelerde de yer verildiği gibi tutarın amortisman yoluyla mahsup edilebileceği şeklindedir.

SONUÇ

6361 sayılı Kanun'da finansal kiralama sözleşmeleri için belirtilen kriterlerin bulunmaması durumunda, sözleşmenin niteliği her ne kadar hukuksal açıdan bir finansal kiralama sözleşmesi olarak değerlendirilemeyecek bir durum teşkil etse de vergisel anlamda Vergi Usul Kanun'nda yer alan hükümler gereğince esas kriterlerden birinin sağlanması koşuluyla finansal kiralama sözleşmesi olarak adlandırılabileceği yorumu yapılabilecektir.

"Yenileme fonu" iktisadi işletmelere dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından doğan karların bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile bekletilmesini ifade eden bir vergi erteleme yöntemi olarak, işletme içi yatırımları teşvike yönelik bir uygulama şeklinde değerlendirilmelidir.

Yenilenmek amacıyla satılan iktisadi kıymetin satışından elde edilen kâr, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Değerlenmelerimize göre, yenilenmek amacıyla işletme tarafından satılan bir iktisadi kıymetin, satışından doğan karın ve alınan sigorta tazminatlarının yenileme fonuna alınması ve finansal kiralama kapsamında aynı neviden bir iktisadi kıymet kiralanması durumunda yenileme fonuna alınan tutarlar bu iktisadi kıymetin amortismanından mahsup edilebilecektir. Aksi halde yenileme fonundaki tutar ile finansal kiralama işlemlerine konu iktisadi kıymete ait amortisman giderlerinin mahsup edilmemesi halinde, her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına ekleneceğinden işletmeler açısından fazladan vergileme söz konusu olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions