Turkey: Türk Vatandaşlığının Gayrimenkul Alımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi ile İstisnai Olarak Kazanılması

Last Updated: 7 January 2019
Article by Nilgün Solak

2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 03/05/2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edilmiştir. Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye'de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez

İlaveten belirtmek gerekir ki, bahse konu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün değildir.

Tapu Kanununda, yabancıların Türkiye' de taşınmaz satın alması kolaylaştırıldıktan[MK1] sonra Türk Vatandaşlığını kazanma imkânı da tanınmıştır. Türkiye Cumhuriyetinde Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin dayanak kanunumuz 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'dur. Türk vatandaşlığının kazanılmasına, kaybına, ispatına ve çok vatandaşlığa ilişkin işlemlerin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek, uygulamada birliği sağlama amacı ile 11/2/2010 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 06/04/2010 Tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Türk Vatandaşlığı, Kanun uyarınca doğumla ve sonradan olmak üzere iki şekilde kazanılır. Buna ilave olarak Kanun Koyucu, Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin istisnalara yer vermiştir. Gayrimenkul satın almak sureti ile vatandaşlık kazanılması istisnai düzenlemeler arasında yer almaktadır. 

Bu kapsamda, Vatandaşlık Kanunu ile Yönetmelik uyarınca, Bilgi Notuna konu, Türk Vatandaşlığının gayrimenkul alımı ile kazanılmasına ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

 1. Gayrimenkul alımı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması İstisnai bir durumdur.

Vatandaşlık Kanunu'nun 12. Maddesinde "Türk Vatandaşlığının İstisnai Kazanılabileceği" kabul edilmiş,  Yönetmeliğin 20. Maddesinde de bu istisnai durumlar açıklanmıştır. Şöyle ki, Vatandaşlık Kanunun 12. Maddesi ile;

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla,
 • Cumhurbaşkanı kararı ile,
 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişilerin Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanacağı belirtilmiştir.

"Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen" ibaresinden ne anlaşılması gerektiği ise Yönetmeliğin 20. Maddesinde istisnai haller olarak sıralanmıştır(19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 106 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle bedeller güncellenmiş ve 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de maddenin b bendine satış vaadi sözleşmesi ile de vatandaşlık kazanılmasının yolu açılmıştır.

 1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen
 2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
 3. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen, 

 1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında

Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen. 

 1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kimselerin diğer şartları yerine getirmesi ile Türk Vatandaşlığını kazanabileceği kabul edilmiştir.

Türk vatandaşlığının gayrimenkul satın alımı ile istisnai olarak kazanılabilmesi için;

 1. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz satın alınması gerekmektedir.
 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulacaktır.
 3. Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınacaktır.
 4. Vatandaşlık başvurusunda bulunacak Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gerekmektedir.
 5. Bakanlığın yazılı talimatı ile Yabancının başvuru yaptığı komisyon tarafından gerekli bilgi ve belgeler toplanır.
 6. Cumhurbaşkanlığı kararı ile vatandaşlık kazanılır.

Gayrimenkulün, tapu devri yapılmadan önce, alıcı ile satıcı arasında noterden imzalanacak bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile ileri tarihte alıcıya devir edileceği kararlaştırılması halinde, alıcı ile satıcı arasında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmaktadır.

Türk Vatandaşlığının gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile istisnai olarak kazanılabilmesi için ise;

 1. Satış vaadi sözleşmesi ile alınması vaat edilen gayrimenkul için ise en az 250.000 Amerikan Dolar'ın veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarının peşin olarak yatırılması,
 2. Taşınmazın satış vaadi sözleşmesinin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi gerekmektedir. Bu hususta, sözleşmeye devir ve terkin edilmeyeceğine ilişkin bir taahhüt koyulmalıdır.
 3. Ek olarak kanun maddesinde "Tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla" ibaresi yer aldığından bu taahhüdünün tapu kaydına konulan şerh sırasında yapılması gerekmektedir.
 4. Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınacaktır.
 5. Vatandaşlık başvurusunda bulunacak Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gerekmektedir.
 6. Bakanlığın yazılı talimatı ile Yabancının başvuru yaptığı komisyon tarafından gerekli bilgi ve belgeler toplanır.
 7. Cumhurbaşkanlığı kararı ile vatandaşlık kazanılır.

Uygulamada taşınmaz edinimi suretiyle vatandaşlık hakkı kazanımı 6 ay ila 1 yıl arasında bir süre zarfında neticelendirilmektedir. Tapu işlemleri gerçekleştirildikten sonra yabancılara kısa bir süre içerisinde ikametgah izni alımı gibi haklar verilerek vatandaşlık alımı tamamlanmaktadır.

 1. Yabancının eşinin Türk Vatandaşlığını Kazanması ise "Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması" usulüne tabidir.  Vatandaşlık Kanunu'nun 20. Maddesi ile "Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmez." Şeklindeki emredici hüküm ile anlaşıldığı üzere eşin vatandaşlığı ayrı bir usule tabidir.  Bu usul Vatandaşlık Kanunu'n 16. Maddesi ile Yönetmeliğin 25. Maddesinde düzenlenmiştir. 
 1. Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Yani, yabancı kişi gayrimenkul alımı ile Türk Vatandaşlığını kazanmış ise, gayrimenkul alan yabancı direk eşi için kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunma ya da bu vatandaşlığı otomatik kazandırma hakkı vermemektedir. Zira, doğum ile kazanılan Türk vatandaşlığında dahi Kanun Koyucu, doğum ile Türk Vatandaşlığını elde eden kimsenin eşine vatandaşlık verilmesinde evliliği tek kriter olarak esas almamıştır.
 1. Bir Türk vatandaşı ( Vatandaşlık sonradan kazanılsa dahi) ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Yönetmeliğin 25. Maddesi'nin 3. Fıkrasında Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınacağı kabul edilmiştir. Yani, Türk Vatandaşı olan kişinin (önceden yabancı ise ve Türk Vatandaşlığını sonradan kazanmış ise) eşi, Türk Vatandaşlığı kazanan yabancı ile Vatandaşlığın kazanıldığı tarihten itibaren en az 3 yıldan beri evli olmalı ve evliliği devam ediyor olmalıdır.

Görüldüğü üzere Yabancı kişi gayrimenkul satın alarak Türk Vatandaşlığını kazanmış ise eşinin Türk Vatandaşlığına başvurabilmesi için Kanunun aradığı "3 yıllık evli olma ve devam etme" özelliğinin, gayrimenkul satın alarak Türk Vatandaşlığını kazanan yabancının vatandaşlık kazanma tarihinden itibaren 3 yıl geçmesi olarak anlaşılması gerektiği Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Türk Vatandaşlığını sonradan kazanan yabancının eşi vatandaşlık için başvurduğunda 

 1. Vatandaşlık Başvurusu inceleme komisyonu tarafından aşağıdaki hususlar araştırılmaktadır;
 • Aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı, 
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak iş ve işlemlerde bulunmamak, 
 • Türk vatandaşlığını kazanmasında millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığı
 1. Komisyonun kendi araştırmasından sonra Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı araştırır.
 1. Türk Vatandaşlığının kazanmak isteyen eş, Yurt dışından başvuruda bulunuyor ise gerekli belgeleri toplayarak Konsolosluk aracılığı başvurusunu yapar, Mülakatı Türkiye'deki Komisyon yerine Konsolosluk işlemlerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst yetkili yapar. Yine yabancı kişi ve eşi ayrı ayrı ve birlikte, evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığının tespiti için mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda oluşan olumlu veya olumsuz kanaat ile yabancının bulunduğu devletin kanunları izin verdiği takdirde sabıka kaydı ile yabancının Türk vatandaşı eşi ile evlilik kaydının resmi makamlarda bulunup bulunmadığı araştırılarak elde edilen bilgi ve belgeler dosyaya eklenir.
 2. Son olarak mülakat sonucunu Türkiye'de süreci yöneten Komisyon, Yurt Dışında ise Konsolosluk karar alınmak üzere Bakanlığa gönderir.

Türk Vatandaşlığını İstisnai Olarak Kazanmak isteyen Yabancının Çocuklarının Vatandaşlık Kazanması

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmese de vatandaşlığın çocuklar açısından kazanılmasında Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran ana veya babanın çocuklarının ana veya baba ile birlikte işlem görmesi esastır. Dolayısı ile Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı çocukları için de başvuruda bulunabilir. Bu hususta Kanun ve Yönetmelikte şu esaslar kabul edilmiştir.

 1. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları ana ve babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.
 1. Ana veya babanın velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir. 
 • Evlilik birliği içinde ya da ana veya babadan birinin Türk vatandaşlığını kazanması durumunda, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat etmesi halinde çocuk, ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulunduğu ülkedeki hâkim kararına göre işlem yapılır. 
 • Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocuğu, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat etmesi halinde ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.
 1. Ana veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kazanan  ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.
 1. Türk vatandaşlığını kazanan ananın evlilik birliği dışında doğan çocuğu anaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır

Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde Vatandaşlık Kanununda düzenlenen doğumla değil sonradan kazanılan vatandaşlık hükümlerine ilişkin usul ve esaslara dâhildir. Sonradan Türk vatandaşlığı da yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir ve kanunun ilgili hükmünde aranan şartlara tabidir.

USUL VE ESASLAR 

 1. Başvuru, dış temsilciliklerimiz ya da İç İşleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğe, bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. 
 2. Türk vatandaşlığını kazanmak için ön başvuruda bulunan yabancı tarafından ön başvuru formu doldurularak, formda belirtilen başvuru maddesine göre gerekli olan belgeler forma eklenerek başvuru makamına müracaat eder. Doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurularda, Genel Müdürlükçe ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma gönderilir. 
 3. Nüfus müdürlüğüne/dış temsilciliklerimize yapılan başvurularda, Nüfus müdürlüğünce/dış temsilciliklerimizce ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma iletilir. 
 4. Vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabileceği Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kabul edilmiştir. 
 5. Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirip getirmediği tespit edilir. Sonuç Nüfus Genel Müdürlüğe bildirilir. 
 6. Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirdiği tespit edilen yabancı ve ailesi hakkında yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus müdürlüğü/dış temsilcilikten, vatandaşlık dosyasının oluşturularak Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir
 7. Nüfus müdürlüğü/dış temsilcilikten gelen vatandaşlık dosyası üzerine Genel Müdürlükçe gerekli işlem yapılarak sonuç Nüfus müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilir. 
 8. Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları taşıdığı tespit edilen yabancıların bu şartları Yönetmelikte öngörülen süre boyunca taşımaya devam etmeleri gerekmekte olup, bu hususun tespiti Yetkili Bakanlık/Kurumca yapılır. Yönetmelikte öngörülen üç yıl gayrimenkulün satılmaması şartının yerine getirilmediğinin tespiti halinde bu durum Yetkili Bakanlık/Kurumca Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlükçe bu kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilir

Son olarak satım için ödenecek olan bedelin Yurt dışından gelmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu nedenle Yurt içindeki bir bankadan ilgili tutar ödenebilir. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions