Turkey: Şirket Kuruluşları ve İmza Beyannamelerinin çıkarılmasıyla ilgili önemli değişiklikler

Last Updated: 7 January 2019
Article by Selin Ozbek Cittone and Ece Ersoy

10 MART 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

*Şirket kuruluşlarında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzalar ve kuruluş ve imza yetkilisi atamalarında düzenlenecek imza beyannameleri noter huzurunda değil ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda onaylanacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 40. maddesinde yapılan değişiklik ile, şirket kuruluşlarında tacirin veya tacir tüzel kişi ise onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarını noter onayından geçirerek sicil müdürlüğüne sunma şartı kaldırıldı. Bu madde hükmü imzaların doğrudan sicil müdürlüğüne verileceği şeklinde tadil edildi. Buna göre imza beyanı da artık noterler huzurunda değil herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecek.

TTK'da yapılan bu değişikliğe paralel olarak ilgili maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılan ve 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile tadil edilen "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ" ile belirlendi.

Buna göre ticaret sicili uygulamaları açısından yeni getirilen sistemin özetle aşağıdaki gibi olacağı anlaşılıyor:

 • Mersis'te hazırlanan kuruluş şirket sözleşmesi noter huzurunda değil şirketin kurulacağı yer sicil müdürlüğü nezdinde bizzat kurucular veya temsilcileri tarafından imzalanacak. (Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı ibraz edilecek). Limited şirketler açısından bu uygulama zorunlu hale getirilmiş olup, şirket sözleşmeleri artık noterlikler nezdinde tasdik edilemeyecektir. Anonim şirketler açısından ise eski uygulamaya devam edilerek, şirket esas sözleşmesi isteğe bağlı olarak noterlikler veya sicil müdürlüğü nezdinde imzalanabilecek.
  Şirket sözleşmesinde değişiklik yapılması amacıyla verilecek düzeltme beyannameleri de aynı prosedüre tabi olacak.
 • Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde sicil müdürlüklerine ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri, noterler huzurunda değil herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda düzenlenecek.
 • Sicil müdürlüğüne imza beyannamesi verilebilmesi için, MERSİS üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilerek talep numarası alınması gerekiyor. Dolayısıyla MERSIS üzerinden kuruluş şirket sözleşmesi ilgili ticaret sicili müdürlüğünün ön onayına gönderilmeden imza beyannamesi düzenlenemeyecek.
 • Kuruluş işlemleri kapsamında aşağıdaki durumlarda ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek bulunmadığı anlaşılıyor:

a) Kurucunun, şirket sözleşmesini asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.

b) Şirket sözleşmesinin vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte sicil müdürlüğüne verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.

Söz konusu düzenlemeler ile imza beyannamelerinin noter huzurunda düzenlenmesine ilişkin ibareler ilgili mevzuattan kaldırıldığından, (yukarıda belirtilen imza beyannamesi verilmesine gerek bulunmayan özel haller kapsamında bulunanlar hariç) yetkilendirilen imza yetkililerinin hem kuruluş işlemleri hem de kuruluş işlemleri sonrasında yapılacak atamalarında imza beyannamelerini vermek üzere şahsen sicil müdürlüğünde hazır bulunmaları gerektiği anlaşılmaktadır. İlgili düzenlemeler tescil işlemleri öncesinde imza beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin olup, imza yetkilerinin tescili sonrasında ise imza sirkülerleri noterler tarafından düzenlenmeye devam edilecektir.

İlgili kanunun gerekçesine bakıldığında, genel gerekçenin iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcılarının karşılaştığı sorunların hızla çözülmesi, yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirme sağlanması, uluslararası kuruluşların hazırladıkları yatırım ortamına ilişkin raporlarda ülke sıralamamızın iyileştirilmesi, böylece ulusal ve uluslararası yatırımların artırılması amacıyla yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde ilgili kanunlarda değişikliklerin yapılmasının öngörüldüğü anlaşılıyor. Şirket kuruluşu işlemlerindeki maliyet ve sürenin azaltılmasının da bu kapsamda sayıldığı görülüyor. Ne var ki;

 • Yabancı sermayeli şirketlerin kurucu ortak olmayan ve yurt dışında ikamet eden imza yetkilileri açısından durumun netleşmesi gerekecek.
 • Halihazırdaki uygulama imza beyannamelerinin yurt dışında Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte sicil müdürlüğüne verilebilmesiydi.
 • Yeni düzenleme neticesinde bu şekilde düzenlenen imza beyannamelerinin kabul edilmeyerek ilgili kişilerin sicil müdürlüğüne şahsen gelmek zorunda bırakılması yönünde bir uygulamaya başlanması yatırım ortamında ciddi sorunlara sebep olabilir ve kanunun gerekçesinde hedeflenenin aksine maliyet ve sürenin uzamasına sebep olabilir.

Ticaret sicili müdürlüklerinin söz konusu düzenlemeleri ne şekilde uygulayacağı henüz bilinmemekte olup, yabancı yatırımcıların temsilcileri açısından esnek bir uygulamanın gelişmesi kanunun amacına daha uygun olacaktır diye düşünüyoruz.

*Anonim ve limited şirket kuruluşlarında defter tasdikleri de bundan böyle noterler tarafından değil sicil müdürlüklerinde yapılacak.

TTK'nın 64. maddesinde yapılan değişiklik ile anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onaylarının bundan böyle ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılacağı düzenlendi. Kuruluş işlemleri dışındaki defter tasdik işlemleri ise noterler tarafından yapılmaya devam edilecek.

Söz konusu düzenlemenin kurucular açısından hem maliyet hem zaman tasarrufu sağlayacağın düşünüyoruz ve olumlu bir değişiklik olarak değerlendiriyoruz. Ancak söz konusu işlemlerin hızlı, eksiksiz ve doğru bir biçimde temini için ticaret sicili müdürlükleri nezdinde gerekli tedbirlerin alınması ve yeterli istihdamın sağlanması gerektiği de göz ardı edilmemeli.

*Anonim şirketlerde organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.

TTK'nın anonim şirketlerin kitlesel temsilini düzenleyen organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin 428, 429 ve 430. madde hükümleri yürürlükten kaldırıldı. 6762 sayılı Mülga Türk Ticaret Kanunu'nda yer almayan ve yeni TTK'nın 428. maddesi ile getirilen kurumsal temsilcilik kurumunun uygulamada önemli sıkıntılar yaratmakta olduğu bilinmekteydi. Bu nedenle ilgili hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının olumlu olduğunu düşünüyoruz.

*Limited şirket kuruluşlarında sermayenin 1/4'ünün ödenme şartı kaldırıldı ve kuruluşlarda blokaj uygulamasına son verildi.

TTK'nın 585. maddesinde yapılan değişiklik ile limited şirket kuruluşlarında nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az ¼'ünün tescilden önce ödenmesi şartının artık uygulanmayacağı düzenleniyor. Dolayısıyla limited şirket kuruluşlarında bundan böyle banka blokaj mektubunun ticaret sicil müdürlüğüne sunulması şartı kaldırılmış oldu ve anonim şirket kuruluşlarından farklı bir uygulama yoluna gidildi.

*Kuruluş işlemleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru prosedürü kaldırıldı.

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kuruluş işlemlerine ilişkin olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde de değişiklik yapılarak, şirket kuruluşunun ticaret sicili müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılmış sayılacağı ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceği şeklinde yeni bir düzenleme yapıldı.

Dolayısıyla, şirket kuruluş işlemlerindeki sürecin kısaltılması amacıyla, şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin elektronik olarak oluşturulması öngörülüyor. Madde hükmü ile, şirket kuruluş aşamasında ticaret sicili müdürlükleri tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmesinin sağlanması amaçlanmakta olup, söz konusu düzenlemenin de olumlu bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions