Turkey: Limited Ve Anonim Şirketlerin Tasfiyesi

Last Updated: 31 October 2018
Article by Doğukan Köse

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, herhangi bir erteleme olmaksızın 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni TTK ile haklı sebeplerle fesih, ek tasfiye ve tasfiyeden dönme kurumları getirildi.

GİRİŞ

Şirket, esas sözleşmesinde belirtilen sürenin dolması ve faaliyete devam edilmemesiyle (TTK md. 529/1/a), işletme konusunun gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesiyle (TTK md. 529/1/b), esas sözleşmesinde belirtilmiş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle (TTK md. 529/1/c), son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurulun, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermemesiyle (TTK md. 376/2) veya kanunlarda belirtilen diğer hallerin gerçekleşmesiyle (örneğin, yapısal değişiklikler) kendiliğinden sona erer. Ayrıca şirket, genel kurul kararıyla (TTK md. 529/1/d), kuruluşunda fesih davasıyla (TTK md. 353/1), organ eksikliği nedeniyle (TTK md. 530/1), kamu düzenine aykırı ya da muvazaalı işler nedeniyle bakanlığın açacağı fesih davasıyla (TTK md. 210/3), veya haklı nedenle fesih davasıyla (TTK md. 531) feshedilmesi sonucu sona erer.

Şirketin sona ermesiyle tasfiye sürecine girilir. Şirket organları yetkilerini tasfiye ile sınırlı olmak üzere kullanırlar ve şirket, tasfiye sürecinin sonuna kadar tüzel kişiliğini korur (TTK md. 533). Tasfiye memurları genel olarak tasfiye sürecini yürütecektir. Tasfiye memurları, esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenebildikleri gibi belirlenmedikleri taktirde tasfiye, yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir (TTK md. 536/1).

TASFİYE İŞLEMLERİ

 1. İlgili ticaret sicil müdürlüğüne hitaben yazılacak şirketin ticaret sicil numarasını, ticaret ünvanını, Mersis başvuru talep numarasını, kayıtlı olduğu vergi dairesini, vergi numarasını, şirkette yetkili kişinin cep telefonu numarasını içeren ve ekli evrakların tescil ve ilanı istemli bir dilekçe verilmelidir. Dilekçe, şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 2. Şirketi tasfiye haline sokan, tasfiye işlemlerini yürütmek üzere şirketi temsil ve ilzam edecek münferit imza yetkisine sahip tasfiye memuru (tasfiye memurunun adresini ve uyruğunu belirtir şekilde) atayan ve şirket müdürlerini veya yönetim kurulu üyelerini tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra eden (ibra etmek şart değildir) genel kurul kararının noter onaylı 1 nüshası ve hazirun cetveli ilgili ticaret sicil müdürlüğüne verilmelidir. Dikkat etmek gerekir ki, temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.
 3. Anonim şirketlerde Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi atama yazısının aslı ilgili ticaret sicil müdürlüğüne verilmelidir.
 4. Anonim şirketlerde genel kurulda şirketin sona ermesi kararının alınabilmesi için Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde buna ilişkin izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti ilgili ticaret sicil müdürlüğüne verilmelidir.
 5. Tasfiye memuru, limited şirketlerde ortaklar dışından veya anonim şirketlerde ortaklar veya yönetim kurulu dışından atanırsa, ilgili ticaret sicil müdürlüğüne hitaben hazırlanmış, dışarıdan atanan memurların TC/Vergi Kimlik numaraları, ad ve soyadları ve yerleşim yerlerini içerir bir şekilde görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı olan bir belge ilgili ticaret sicil müdürlüğüne verilmelidir.
 6. Tasfiye memurunun "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi ilgili ticaret sicil müdürlüğüne verilmelidir.
 7. Reşit olmayan şirket pay sahibinin anne ve babasının ya da anne veya babadan herhangi birisinin şirkette pay sahibi olması halinde reşit olmayan pay sahibi için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı gereklidir.
 8. Tasfiye memurları, tasfiye sürecinin gereklerinden olan hususları belirlemek için genel kurulu toplantıya çağırır (TTK md. 535). Tasfiye memurları, şirketin tasfiye anındaki durumunu araştırır; eğer gerekirse şirket mallarının değerini belirlemek için ilgili uzmanlara başvurarak, şirketin malvarlığını ve finansal durumunu belirten bir envanter ile bilanço düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar (TTK md. 540/1). Envanter ve bilanço genel kurulda onaylandıktan sonra, tasfiye memurları şirketin envanterde belirtilen bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar (TTK md. 540/2).
 9. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında alacaklılar için ilan prosedürü ve koruma sağlanması için alacaklı oldukları anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede belirtildiği şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş olduğu bildirilir ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar. İlgili ticaret sicili müdürlüğü bünyesinde bulunan alacaklılar için çağrıya ait ilan formları tasfiye memurluğunun adresini içerecek şekilde, şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir. Alacaklı oldukları bilinenler bildirimde bulunmazlarsa, alacakları tutarı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir. Şirketin muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçları miktarında para notere depo edilmelidir. Diğer tasfiye işlerinin yapılması kapsamında halihazırda süregelen şirket işlemleri tamamlanmalıdır. Şirket ortaklarının ödemediği pay bedelleri tahsil edilmelidir. Şirket aktifleri paraya çevrilecektir, ancak önemli miktarda şirket aktifinin satışı için sermayenin en az dörtte üçü ile toplanmış bir genel kurul ve kararı gerekecektir (TTK md. 538/2). Eğer genel kurulda aksi kararlaştırılmamışsa pazarlık usulüyle de aktifler satılabilecektir (TTK md. 538/1). Şirket borçları ödenmelidir. Eğer borçlar, şirketin varlığından fazlaysa şirketin iflası istenecektir. Borçların ödenmesinden sonra kalan bir değer varsa bunun pay sahiplerine, esas sözleşmede aksi belirlenmemişse, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Tasfiye işlerinin tamamlanmasının ardından ticaret unvanı tasfiye memurlarının istemi üzerine Ticaret Sicili'nden terkin edilir (TTK md. 545).

TASFİYE MEMURLARININ GÖREVDEN ALINMASI VE SORUMLULUĞU

Atanmış tasfiye memurları ve tasfiyeyi gerçekleştiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir (TTK md. 537/1). Haklı sebep olması durumunda mahkemeden tasfiye memurlarının görevden alınması, pay sahipleri tarafından mahkemeden istenebilir ve yerlerine mahkeme tarafından yenileri atanabilir. Bu şekilde atanan tasfiye memurları, mahkeme kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar (TTK md. 537/2).

Kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı sorumludurlar (TTK md. 553/1). Şirketin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve görevinin bilincinde bir yönetici gibi gereken önlemleri almak ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede bitirmekle yükümlüdürler (TTK md. 542/1 (e)).

ŞİRKETİN EK TASFİYESİ

Tasfiye sürecinin bitmesinden sonra, bazı şirket aktiflerinin tasfiyeye girmemiş olması, malvarlığının paylaşımı ve dağıtımı esnasında yasal zorunlulukların ihlal edilmesi ve organların sorumluluğuna ilişkin olarak dava açılacak olması gibi sebeplerden dolayı ek tasfiye işlemlerinin yapılması gerekirse, bu ek işlemler bitene kadar şirket yeniden tescil edilmelidir (TTK md. 547). Ek tasfiye son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve alacaklılar tarafından şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden talep edilebilir. Eğer; yeniden tescil isteğinin korunmaya değer bir menfaate dayanması, yeniden tescilin amaca ulaşmada tek yol olması ve aktifin veya alacağın varlığının kanaat oluşturacak biçimde belgelendirilerek silme kararının iptalinin dava olunması şartları gerçekleşirse ek tasfiye istenebilir. Mahkeme talebin yerinde olduğuna karar verirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemleri gerçekleştirmeleri için son tasfiye memurlarının veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.

ŞİRKETİN TASFİYESİNDEN DÖNME

Şirket, genel kurul kararı ya da esas sözleşmede öngörülen sürenin dolması sonucu sonlanmış ise, şirket malvarlığının pay sahiplerine dağıtımının başlanmamış olması koşuluyla, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir (TTK md. 548). Devam kararı sermayenin en az %60'ını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınabilir. Tasfiyeden dönme kararı da tescil ve ilan edilmelidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions