Turkey: Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizinde Dava Harcı

Last Updated: 25 October 2018
Article by Serdar Bezen and Leman Akif

Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nde hüküm doğurması için Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açılarak yabancı kararlara icra kabiliyeti kazandırılmalıdır. Aksi halde yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Türk Hukuk Sisteminde yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizine ilişkin şartlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'unda ("MÖHUK")1'düzenlenmektedir. Bununla birlikte aynı kanunun 1'inci maddesi 2.'inci fıkrası gereğince de "Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır."

Türkiye'de açılan tanıma ve tenfiz davalarında hakim sadece milletlerarası sözleşmelerde veya kanunda yer alan tanıma ve tenfiz şatlarının mevcut olup olmadığını incelemeye yetkilidir Bu kapsamda MÖHUK'un 50'inci maddesinde tanıma ve tenfiz kararı verilebilmesi için aranan ön şartlar, aynı kanunun 54'üncü maddesinde ise tanıma ve tenfiz kararı verilebilmesi için aranan esasa ilişkin şartlar belirlenmiştir. Öncelikle belirtmek gerekirse, MÖHUK 54 hükmü uyarınca aranan şartlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti ile tenfize konu ilamı veren devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma, kanun hükmü veya fiili uygulama bulunması zorunluluğudur.  Bununla birlikte yetkili hakimin tenfiz kararı verebilmesi için 54'üncü maddenin "c" bendi gereğince, "Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması ve aynı kanunun  "ç" bendi gereğince de "O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması" gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile belirtmek gerekirse; hakim salt olarak, öngörülen ön şartların ve esasa ilişkin tanıma ve tenfiz şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyecektir ve fakat maddi ve hukuki tespitlerin yerinde olup olmadığını inceleme yetkisi bulunmamaktadır.

Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde yasal mevzuat MÖHUK olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında 10 Haziran 1958 Tarihli New York Sözleşmesi'ne.("New York Sözleşmesi") taraftır. Bu nedenle New York Sözleşme'sine taraf olan ülkelerde verilmiş olan hakem kararlarının tanınmasında New York Sözleşme'si hükümleri, taraf olmayan ülkelerde verilmiş kararların tanıma ve tenfizinde ise MÖHUK hükümleri uygulanmaktadır. Buna ilave olarak belirtilmelidir ki, MÖHUK'un tanıma ve tenfiz davalarına ilişkin hükümleri ile New York Sözleşmesi'nde yer alan hükümler aynı doğrultudadır.

Yasal mevzuat gereğince yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi davalarında usule ilişkin hususlar bakımından tenfiz davasının görüldüğü ülke hukuku uygulanacağından dolayı usul hukukuna ilişkin hususlardan olan dava harcı da Türk yasal mevzuatına göre belirlenmektedir.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun ("HK")2 "Hakem kararları" başlığını taşıyan 3'üncü maddesi gereğince "Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınır.

Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır." Aynı kanunun "Yabancı mahkeme ilamları" başlığını taşıyan 4'üncü maddesi gereğince de "Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilamların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınır."

Karar ve ilam harçları maktu ve nispi harçlar olarak HK'nın 1 Sayılı Tarifesi'nde düzenlenmiş olup nispi harç  "Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden" hesaplanmaktadır. Nispi harç alınmasını gerektirmeyen hallerin dışında ise maktu harç uygulanmaktadır.

İşbu yasal düzenlemeler kapsamında davanın esası hakkında karar verilmesi halinde dava değeri üzerinden hesaplanan nispi karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak3; davanın esası hakkında karar verilmeyen hallerde ise maktu harç uygulanacağı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Türk Hukuk Sisteminde tanıma ve tenfiz davalarına bakan hakimin yasal mevzuat çerçevesinde salt olarak tanıma ve tenfiz şartlarının bulunup bulunmadığı yönünden inceleme yapacağı, davanın esasına ilişkin olarak ise karar veremeyeceği nazara alındığında nispi değil maktu harç uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmakta ise de uygulamada konuya ilişkin yargı kararları yeknesak olmayıp tanıma ve tenfiz davalarının nispi harca tabi olduğu yönünde kararlar olmakla birlikte maktu harca tabi olması gerektiği yönünde yargı kararları da mevcuttur. Bu noktada konuya ilişkin olarak farklı gerekçelere dayanarak verilen ve birbiri ile örtüşmeyen Yargıtay kararlarından bazıları şöyledir;

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/14689 Esas, 2017/2412 Karar ve 25.4.2017 tarihli kararı;

"Dava, yabancı mahkeme kararının tenfizi istemine dair olup, tenfiz davalarının eda davası değil tespit davası niteliğinde olması nedeniyle, mahkemece yargılama harcının nispi değil maktu olarak belirlenmesi gereklidir. Bu durum karşısında mahkemece, maktu harca hükmedilerek fazla alınan nispi harcın iadesine karar verilmesi gerekirken nispi harca hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiş ise de yapılan yanlışlığın yeniden yargılamayı gerektirmemesi sebebiyle hükmün, HUMK 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir."

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2016/895 Esas, 2016/2050 Karar ve 31.03.2016 tarihli kararı

"...Ancak, tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacağın tahsiline yönelik olduğundan dava nispi harca tabîdir. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 3. maddesinde "Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilâm harcı alınır. Yabancı hakem kararları ile kanun gereğince, tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır" hükmüne yer verilmiş, 4. maddesinde ise "yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilâmların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilâmlarda hükmolunmuş şeyin değeri nev'i ve mahiyetine göre 1 Sayılı tarife gereğince harç alınır" hükmü getirilmiştir. Harçlar Yasası'ndaki hükümler kamu düzenine dair olduğundan görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden göz önünde tutulacağı gibi temyiz aşamasında da Yargıtay'ca re'sen dikkate alınır. Bu durumda, yabancı hakem kararının tenfizinde, Harçlar Yasası'nın 4. maddesi uyarınca 1 Sayılı tarife gereği nispi karar ve ilâm harcı alınacağından yabancı hakem kararında hüküm altına alınan yabancı paranın tenfiz davasının dava tarihindeki efektif döviz satış kuruna göre TL karşılığı olan 22.339.831,46 TL dava değeri üzerinden tenfiz karar tarihinde yürürlükte bulunan harç tarifesindeki 068,31 oranına göre hesaplanan 1.526.033,86 lira nispi harçtan, yargılama sırasında alınan 390.021,15 lira harcın mahsubu ile kalan 1.136.012,71 TL bakiye harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına ve davacı tarafından yatırılan 390.000,00 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi gerekirken, yargılama sırasında davacı tarafından yatırılan 390.000,00 lira tamamlama harcının nispi olarak hesaplamasının hakkaniyete uygun olmayacağı gerekçesiyle davacıya iadesine karar verilmesi doğru olmamıştır. Kararın bu sebeple bozulması gerekir ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın 6100 Sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nın 438/VII. maddesi gereği düzeltilerek onanması gerekmiştir."

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2014/11048 Esas, 2015/8209 Karar ve 3.6.2015 tarihli kararı;

"Tenfize konu kararın nispi harca tabi davalardan olduğu gözetilerek dava değeri üzerinden hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının 1/4'ü oranında peşin harcın davacıdan tahsil olunarak yargılama yapılması gerekir. Maktu karar ve ilam harcı alınarak ve sonrasında harç ikmali gerçekleştirilmeksizin yargılamaya devam edilerek hüküm tesisi yasaya aykırıdır."

Yukarıda yer verilen kararlardan da açıkça anlaşıldığı üzere Yargıtay Daireleri arasında tenfiz davalarında ödenmesi gereken harcın maktu mu yoksa nispi mi olması gerektiği yönünde görüş birliği bulunmamaktadır. Lafzi yorum yapıldığında, HK 3 ve 4'üncü maddelerinde yabancı hakem ve mahkeme kararının tenfizinde karar ve ilam harcının dava değeri üzerinden hesaplanması gerektiği yönündeki düzenleme gereğince tanıma ve tenfiz davalarının nispi harca tabi tutulması yasa hükümlerine aykırı da düşmemektedir. Ancak tanıma ve tenfiz davalarının mahiyetinin tespit davası olduğu ve mahkemece davanın esasına yönelik bir karar verilmediği dikkate alındığında halihazırda verilmiş bir yabancı mahkeme veya hakem kararının sadece tanıma ve tenfiz şartlarını ihtiva edip etmediği yönünden incelenen davaların nispi değil maktu harca tabi olmasının, gerek hak arama hürriyetine erişimin kolaylaştırılması gerekse de usul ekonomisine uygunluğu bakımından yerinde olacağını söylemek mümkündür.

Footnotes

1 12 Aralık 2007 tarihli ve 26728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 17 Temmuz 1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

3 492 sayılı Harçlar Kanunu madde 28'inci maddesi

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Leman Akif
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions