Turkey: Uluslararasi Mevzuata Göre Patentlenebilir Buluşlar, Koruma Kapsaminin Belirlenmesi Ve Trend Patentler

Last Updated: 23 August 2018
Article by Cansu Şahinoğlu

ÖZET

Makalemizde, 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'yla beraber Avrupa mevzuatıyla uyumlu hâle gelmeye başlayan ve ulusal mevzuatımızda da yer verilen patentlenebilirlik şartlarına ve patentlenebilirliğin istisnalarına değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Patentlenebilirlik Şartları, Patentlenebilir Buluşlar, Patentlenebilirliğin İstisnaları, Ulusal Mevzuat, Uluslararası Mevzuat, Koruma Kapsamı, Trend Patentler.

GİRİŞ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun "Patentlenebilir Buluşlar ve Patentlenebilirliğin İstisnaları" başlıklı 82. maddesinde1 hangi buluşlara patent verildiği ve nelerin buluş niteliği taşımadığı belirtilmektedir.

Bu makalemizde 82. maddenin birinci ve ikinci fıkrasının detaylarına inilecek ve bu bağlamda Avrupa mevzuatına uyumlu hâldeki ulusal mevzuatımızdaki patentlenebilirlik şartları ve patentlenebilirliğin istisnaları incelenecektir:

I. PATENTLENEBİLİR BULUŞLAR

Maddenin birinci fıkrasında, bir buluşun patentlenebilirliğinden konuşulabilmesi için teknik bir problemi çözüyor olmasının gerektiğini ifade eden "Teknolojinin her alanındaki buluşlara..." şeklinde bir giriş yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle, ortaya çıkan faydanın kişiden kişiye değişebilen görece bir kavram olmaması, ölçümlenebilir olması beklenmektedir. Örneğin, "Çok konforlu bir sürüş sağlayan süspansiyon sistemi tasarladım." argümanıyla patent alınması mümkün değildir. Teknik problemi çözme şartını sağlamak üzere, "çok konforlu sürüş sağlayan süspansiyon sistemi" ifadesinin "daha geniş frekans aralığında sönümleme olanağı sağlayan süspansiyon sistemi" şeklindeki (çıkan faydanın ölçümlenebildiği) bir ifadeye dönüştürülmesi gerekmektedir.

Birinci fıkrada da belirtildiği gibi, teknik problemi çözen buluşunuzun patent alması için üç temel kriteri sağlaması beklenmektedir: Yeni olması, buluş basamağı içermesi, sanayiye uygulanabilir olması.

İlk kriter olan "yenilik" kriteri, ortaya konulan çözümün patent başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde yazılı, sözlü ya da kullanım yollarından herhangi biriyle kamuya açılmamış olmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda tecrübeli bir patent vekilinin veritabanları üzerinde yaptığı kapsamlı bir patent araştırması, buluşunuzun hangi özelliklerinin tekniğin bilinen durumunda (önceki teknik) daha önce yer almadığının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

İkinci kriter olan "buluş basamağı" kriteri, o teknikte alanında uzman bir kişi için aşikâr olmayan yani tekniğin bilinen durumunu aşan anlamına gelmektedir.

Üçüncü ve son kriter olan "sanayiye uygulanabilirlik" kriteri ise patent dokümanındaki teknik verilerin, alanında uzman kişinin buluşu uygulayabileceği kadar detaylı (gerekiyorsa teknik çizimlerden faydalanarak) bir şekilde verilmesi anlamına gelmektedir. Teknik bir probleme çözüm getirirken aynı zamanda tüm bu kriterleri karşılayan buluşlar patent tescili almaya hak kazanarak 20 yıllık bir koruma sürecine girmektedir.

II. PATENTLENEBİLİRLİĞİN İSTİSNALARI

Yeni 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'yla beraber genişleyen patentlenebilirliğin istisnaları listesi 82. maddenin ikinci fıkrasında beş kategori altında verilmektedir:

1. Keşifler, Bilimsel Teoriler ve Matematiksel Yöntemler

Keşifler ve bilimsel teoriler daha önce de doğada var olan ancak varlığı o zamana kadar bilinmeyen maddelerin veya olayların ortaya çıkarılmasıdır. Karbon atomlarının farklı dizilişleri sonucu elde edilen grafen (bir karbon allotropu, şu ana kadar bilinen en iletken malzeme) bir keşiftir ve patentlenemez. Ancak içerisinde grafen kullanılması sonucu elektriği depolama kapasitesi arttırılmış olan pil bir buluştur ve patentlenebilmektedir.

Matematiksel yöntemler ise soyut bir kavram olduğu için tek başına patentlenemezken bu yöntemin uygulanmasıyla sonuç sağlayan bir cihaz patentlenebilmektedir.

2. Zihni Faaliyetler, İş Faliyetleri veya Oyunlara İlişkin Plan, Kural ve Yöntemler

Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemlerin teknik bir problemin çözümünde teknik bir etki yaratması mümkün değildir, bu sebeple patentlenemez. En başta da dile getirildiği gibi bir buluşun patentlenebilirliğinden konuşabilmek için teknik bir problemi çözüyor olması gerekmektedir.

3. Bilgisayar Programları

Bilgisayar programları yüklendikleri bilgisayarın işlemcisinde ve belleğinde fiziksel değişimlere sebep olmakta ancak bu fiziksel değişiklikler sıradan teknik etkinin ötesine geçememektedir. Oysa bir buluşun patentle korunabilmesi için ileri bir teknik etki göstermesi ve böylece teknik bir problemi çözmesi beklenmektedir. Her ne kadar bilgisayar programları tek başlarına sıradan teknik etkinin ötesinde bir etki gösteremedikleri için patent yerine telif hakkı adı altında (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) koruma altına alınabilseler de bilgisayar programı teknik bir problemi çözerek patent koruması hak eden bir cihazın çalışmasıyla ilgiliyse talep edildiği taktirde cihazla birlikte patentle korunabilmektedir.

4. Estetik Niteliği Bulunan Mahsuller, Edebiyat ve Sanat Eserleri ile Bilim Eserleri

Estetik niteliği olan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri teknik özellik taşımamanın yanı sıra ortaya çıkardıkları etki/yarar kişiden kişiye değişebilen görece bir kavramdır, ölçümlenebilir değildir, patent verilemez. Bu tarz estetik niteliği olan ürünlerin endüstriyel tasarım tescili ile korunabilmesi mümkündür.

5. Bilginin Sunumu

Teknik yönü olmadığı için bilginin sunumuna (derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi) patent verilemez.

Ancak yukarıda bahsedilen patentlenebilirliğin istisnalarından herhangi biri patent korumasına hak kazanan bir cihazın çalışması için gerekli olduğu takdirde cihaz ile birlikte patent koruması kapsamına girebilmektedir.

III. KORUMA KAPSAMININ BELİRLENMESİ

Patent dünyasının içerisinde olan ve bu dünyayı yakından takip eden herkesin bildiği gibi patent başvurusundan sonraki tescil süreci uzun ve çetin bir yolculuktur. Her ne kadar tescil süreci mücadele gerektiren ve verilen mücadelenin büyük oranda sonucu belirlediği bir süreç olsa da bir patent başvuru dosyasının tescil alıp alamayacağı dosyanın istem yapısının analiziyle daha en başında tahmin edilebilir.

Bir patent dosyası, buluşun en ince detayına kadar anlatıldığı bir 'tarifname', buluşun koruma kapsamının belirlendiği bir 'istemler' yapısı, buluşun ne olduğunu kısaca anlatan bir 'özet' ve tarifnamede atıfta bulunulan görselleri ihtiva eden resimlerden oluşmaktadır. Buluşun tarifnamede olabildiğince detayına inilerek tarif edilmesi hem buluşu değerlendirenin buluşu daha iyi anlayabilmesi açısından hem de patent tescil süreci boyunca tarifnamenin dışına çıkmayacak şekilde istem değişikliği yapmak mümkün olduğu için daha sonraki süreçleri kolaylaştırması açısından çok önemlidir. Ancak tarifname içerisinde her ne kadar buluşa dair çok ayrıntılı bilgilere yer verilmiş olsa dahi 'istemler' kısmında belirtilmedikleri sürece bu bilgiler dosyanın koruma kapsamının belirlenmesinde etkili olamazlar. Ayrıca tüm istemlerin tarifnameye dayanıyor olması ve istem yapısında geçen bilgilerin tamamının tarifnamede de geçiyor olması gerekmektedir.

İstemler sadece tescil alma sürecinde buluşun tescil almasının belirlenmesinde değil, tescil aldıktan sonraki süreçte rakiplerin dosyanın açıklarından faydalanarak buluşun etrafında dolaşan üretimler veya patent başvuruları yapmalarının önüne geçmek üzere de değerlendirildiği için istem yapısı hazırlarken kullanılan her bir kelimenin özenle seçilmesini gerektirmektedir. Patent dosyalarının koruma kapsamını ve tescil sürecindeki mücadelenin kalitesini belirleyecek olan istem yapılarının, rakiplerin dosyanın açıklarından yararlanarak buluşun etrafında dolaşmasını engelleyecek kadar geniş ancak başka patent dosyalarının sınırlarına müdahil olmayacak kadar da dar bir kapsam içerisinde belirlenmesi gerekmektedir.

İstem yapıları gereği her biri benzersiz olan patent dosyalarının tek bir ortak özelliği vardır. Teknolojiye yön vermek. Patent dosyalarında korunan teknik gelişmelerin her biri kendi çapında teknolojiye küçük bir katkı sağladıkları için tek başlarına çok fazla anlam ifade etmeseler dahi bir araya geldiklerinde geleceği gösteren sihirli bir küreye dönüşebilmektedirler. Şimdi gelin, son birkaç yılda haberleri medyada dolaşarak insanların ilgi odağı haline gelmiş olan en trend patent dosyalarının bize yakın geleceğin teknolojisi hakkında neler gösterdiğine hep beraber bakalım:

IV. TREND BULUŞLAR

1. Daha İyi Görüş İçin Görünmezlik

Bilim kurgunun vazgeçilmezlerinden olan içince görünmez yapan iksir, sırtına taktığında görünmez yapan pelerin, taktığında görünmez yapan yüzük hepimizin renkli çocukluk hayallerini süsleyen ama büyüdükçe imkânsızlığını anladığımız ütopik hayaller olarak zihnimizin en karanlık köşelerinde yerini almıştır. Ama Japon otomobil üreticisi Toyota'da hala çocukluk hayallerinin peşinden giderek onları gerçeğe çevirmeye çalışan birileri görünmezliği mümkün hale getirmiş ve bu konu hakkında Amerikan Patent Ofisine yaptıkları patent başvurusu geçtiğimiz Ağustos ayında "Nesneyi Şeffaflaştıran Araçlar ve Yöntemler" (Apparatuses and Methods for Making an Object Appear Transparent - US2017227781) adı altında bültende yayınlanmıştır. Herkesin aklına görünür olmanın bu kadar önemli olduğu bir alanda neden bir otomobil üreticisinin görünmezlikle ilgilendiği sorusu gelse de Japon bilim insanlarının tam da bu sebeple görünmezlik üzerine çalıştığını görüyoruz. Patent dosyasının içeriğinde, aracın ön sağ ve sol kolonlarını görünmez daha doğrusu şeffaf yapan bir cihaz tarif edilmektedir. Kolonların çevresindeki görünür ışığı bükerek araç içindeki kişiye kolonlar yerine kolonlar arkasındaki görüntüyü sağlayan aynalar kullanılarak 180 derecelik kesintisiz görüş imkanı sağlanmaktadır.

2. Roket Teknolojisinden Asansör Teknolojisine Doğru Geri Sayım

Çok eski zamanlardan beri dünya dışı yaşam ve farklı gezegenler, insanlığın ilgi odağı olmaya devam etmekte, evrende yalnız olup olmadığımız veya insanoğlunun yaşamını sürdürebileceği başka gezegenlerin olup olmadığı sorularına cevap aranmaktadır. Bu işin öncülüğünü yapan NASA (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) bu sorulara cevap ararken yaptığı araştırma ve işlemler için her yıl çok büyük miktarlarda paralar harcamaktadır.

Kanada merkezli 'Troth Technology' isimli firma ise uzay yolculuklarını (bir başka çocukluk hayalimiz) kolaylaştıracak ve roket kullanımını azaltacak bir yöntem üzerinde uzun yıllardır çalışmaktadır. 2008 yılında "Uzay Asansörü" (Space Elevator) adı altında patent başvurusunda bulundukları yöntem ve buna ilişkin sistem 2015 yılının Temmuz ayında tescil (tescil no: US9085897 B2) alarak nihai hedefe ulaşmıştır. Uzay asansörü için aldıkları ilk tescil ardından "Uzay Asansörü Araç Monte Yöntemi" (Space Elevator Car Mounting Method) adı altında yaptıkları yeni patent başvurusu 2015 yılı bülteninde yayımlanmış ve 2016 yılının Temmuz ayında tescil (tescil no: US9403607 B2) almaya hak kazanmıştır. Uzay taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak olan bu projelerini hayata geçirmeye çalışan firma 20 km uzunluğundaki asansör yardımıyla astronotların kulenin tepesine çıkacağını burada bekleyen uzay araçları ile kısa sürede yörüngeye ulaştırılacaklarını belirtiyor. Uçuşlarını tamamlayan uzay araçları kulenin üstündeki piste dönerek yakıt ikmali yapabilecekler. Ayrıca uzay araçlarının okyanus üzerindeki platformda beklemeleri yerine 20 km yükseklikteki bir alanda beklemeleri ve yakıt ikmallerini burada sağlayabilmeleri sayesinde harcanan yakıt miktarı rokete kıyasla yüzde 30 civarında az olacak. 2050'de hayata geçirilmesi hedeflenen uzay asansörünün kablosunun hammaddesi olarak bilinen, en sert çelikten 13 kat daha sağlam olan karbon nanotüp zincirleri kullanılacaktır. Çinli araştırmacıların 2013 yılında 50 cm uzunluğunda karbon nanotüp üretmeyi başardığı düşünülünce uzay asansörü için gereken kablonun 2030lara kadar üretilmesinin hedeflenmesini çok da garip karşılamamalısınız. Henüz karbon nanotüpler kadar yaygın olarak üretilmese de uzay asansörü kablosu için karbon nanotüpten daha dayanıklı bir başka alternatif malzeme ise 200 bin atmosfer basınç altında piramidal hale gelerek süper güçlü bir elmas zinciri oluşturan benzen molekülüdür.

3. Gerçek ve Sanal Dünyanın Pürüzsüz Birleşimi

Bilim kurgu filmlerinde kamera bir an robotun bakış açısından dış dünyayı gösterir. Robotun dış dünyada odaklandığı her şeyin bilgisi, anında kamera ekranında robotun anlayabileceği yeşil kodlarla belirir. Şimdiye kadar ancak filmlerde gördüğümüz arttırılmış gerçeklik sahneleri Samsung'un öncelikle anavatanı olan Kore'de ardından da Çin ve Amerika'da birer patent başvurusu yaptığı buluşunun hayata geçmesiyle beraber hayatımızın bir parçası haline gelecek. Yolda yürürken gördüğümüz kişilerin, yapıların, yolların, bitki ve hayvanların sanal dünya bağlantılarındaki bilgilere anında erişebilmek, restoranlardan içeriye girmeden menüleri inceleyebilmek buluşun sağlayacağı muhtelif kolaylıklar arasında yer almaktadır. Temel amacı gerçek ve sanal dünyaları pürüzsüz bir biçimde birleştirmek olan arttırılmış gerçeklik konsepti hali hazırda arttırılmış gerçeklik başlığına ihtiyaç duyarken Samsung bu deneyimi daha da ileri taşıyacak kontak lens ekranı üzerinde çalışmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak 2014 yılında yaptıkları patent başvurusu 2016 yılında "Arttırılmış Gerçeklik için Akıllı Kontak Lensler ve Bunları Üretmek ve İşletmek İçin Yöntemler" (Smart Contact Lenses for Augmented Reality and Methods of Manufacturing and Operating the Same – US2016091737) adı altında bültende yayınlanmıştır. Patent dosyasına bakıldığında ekran işlevi görecek olan kontak lenslerde kullanıcının görüşünü etkilemeyecek küçük bir kamera, hareket sensörleri ve verici bulunduğu anlaşılmaktadır. Hareket sensörü ve kamera sayesinde kullanıcının sadece göz kırpmasıyla fotoğraf çekmesi, çektiği fotoğrafları anında görüntüleyebilmesi, kaydedilen fotoğraf ve videolara kontak lensteki verici sayesinde akıllı telefon üzerinden de erişebilmesi mümkün hale gelecektir.

4. Sanal Kıyafet Deneme Kabinleri

İş ve ev arasında koşuşturmayla geçen yoğun çalışma temposu insanları herhangi bir alışveriş yerine gitmeden her türlü ev eşyası, hediyelik, mutfak ve kıyafet alışverişlerini yapabilecekleri online alışveriş sitelerine yönlendirmektedir. Bu ihtiyacın gereği olarak online alışveriş siteleri de kendilerini sürekli olarak geliştirmek böylece müşterilerinin ihtiyaçlarına daha pratik ve hızlı çözümler sunmak üzere teknolojinin sağladığı imkanlardan sonuna kadar yararlanmaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, alışverişte en yaygın kullanılan online alışveriş sitelerinden biri olan Amazon'un, internet sitesi üzerinden kıyafet almanın en büyük zorluğu olan kıyafetin üzerinizde nasıl duracağı veya olup olmayacağı problemlerine çözüm getiren bir buluş için 2015 yılında Amerikan Patent Ofisine yaptıkları patent başvurusu "Harmanlanmış Gerçeklik Sistemleri ve Metotları" (Blended Reality System and Methods – US2016292917) adı altında bültende yayımlanmış ve 2018 yılının Ocak ayında tescil (tescil no: US9858719 B2) almaya hak kazanarak taçlandırılmıştır. Patent dosyasının içeriğinde kısmen yansıtıcı kısmen aktarıcı olarak tanımlanan bir aynadan bahsedilmektedir. Bahsedilen yarı sanal ayna, öncelikle ortamı tarayarak sanal bir modelini, üreteceği objenin gözlerini ve yüzünü tespit etmekte sonrasında da oluşturduğu modelin bir yansıma olarak ayna üzerinde görülmesini sağlamaktadır. Ardından ayna aracılığıyla aktarılan sanal kıyafetler ve sahne oluşturulan model ile birleşerek karma gerçeklik görüntüsü oluşturulmaktadır. Ekranlar, kameralar ve projektörlerin bir karışımı kullanılarak karma görüntünün ortaya çıkması sağlanmaktadır.

SONUÇ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'yla beraber genişleyen patentlenebilirliğin istisnaları listesi ile Avrupa mevzuatına uyumlu hale gelen mevzuatımızda patentlenebilirliğin sınırları daha da belirgin hâle getirilmiştir. Mevzuat konusunda Avrupa ile uyumu yakalayan Ülkemizin yakın zamanda buluş sayısı ve niteliği (ticarileştirilebilirlik) bakımından da Avrupa'yla uyumu yakalamasını temenni etmekteyiz.

Footnote

1 MADDE 82- (1) Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir.

(2) Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu veya patentin aşağıda belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olması hâlinde, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirliğin dışında kalır: a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler. b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler. c) Bilgisayar programları. ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri. d) Bilginin sunumu.

(3) Aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez: a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler. c) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri. ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi. d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında buluşun ticari kullanımının sadece mevzuatla yasaklanmış olması, bu kullanımın kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu anlamına gelmez.

(5) Üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen mikrobiyolojik işlem, mikrobiyolojik materyal içeren, mikrobiyolojik bir materyalle gerçekleştirilen veya sonucunda mikrobiyolojik materyal oluşan herhangi bir işlemi; esas olarak biyolojik işlem, melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulünü ifade eder.

(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinde yer alan hüküm, aynı bentte sayılan yöntemlerin herhangi birinde kullanılan ürünler, özellikle madde ve terkipler hakkında uygulanmaz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions