Turkey: Uluslararasi Hukuk Mevzuati Çerçevesinde Apostil Şerhinin İnceleme Ve Değerlendirilmesi

Last Updated: 22 August 2018
Article by Bukle Korkmaz Eminel and Semih Metin

ÖZET

Günümüzde, devletler arası ilişkilerin daha kolay takibi ve devletlerin çıkarlarının uluslararası arenada da gözetilmesi amacıyla anlaşmalar akdedilmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme ile birlikte devletlerin ticari ve ekonomik arenadaki ilişkileri giderek artmış ve bu ilişkilerin gelişmesi sebebiyle ülkelerin resmî makamları tarafından düzenlenen belgelerin başka bir ülkede kullanılabilir hâle gelmesi global ölçekte önem kazanmıştır. Bu anlaşmaların en önemlisi Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına dair akdedilen 05.10.1961 tarihli La Haye Konvansiyonu (''Konvansiyon'')'dur. Konvansiyon metninde, akit devletlerden birisinde düzenlenmiş olan Konvansiyon'da sayılan resmi bir belgenin diğer bir ülkede kullanılabilmesi için takip edilmesi gereken onay prosedürü düzenlenmiştir.

İşbu çalışmamızda La Haye Konvansiyonu'nda düzenlenen apostil şerhinin tanımı, kullanım alanı ve sağladığı avantajlar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Apostil, Tasdik Şerhi, Konvansiyon, Resmî Belge, Resmî Makam, Tasdik, Muafiyet, Noter, Tasdik Mecburiyeti.

GİRİŞ

05.10.1961 tarihli Konvansiyon, 08.05.1962 tarihinde Türkiye tarafından imzalanmış, 3028 sayılı ve 20.06.1984 tarihli Kanun'la uygun bulunmuş ve Türkiye açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin yürürlük süresi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl olarak kabul edilmiş olup, tarafların sözleşmeyi feshetmemeleri durumunda ise her beş yıllık süre için yürürlük süresinin uzayacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda ilgili Konvansiyon, Türkiye açısından hâlen yürürlükte olup, Ülkemizde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

I- APOSTİL ŞERHİ

Konvansiyon'un giriş kısmında Konvansiyon'un amacı, yabancı resmî belgelerin diplomatik veya konsolosluk temsilcilikleri tarafından tasdiki mecburiyetini kaldırmak olarak tanımlanmıştır. Konvansiyon tarafından tasdik mecburiyetine dair uzun ve zahmetli prosedür yerine daha kolay ve pratik bir yolla belgelerin diğer bir ülkede tanınması amaçlanmaktadır.

Konvansiyon'un uygulama alanı 1. maddesinde, sözleşmeye taraf olan devletlerden birisinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir taraf devletin ülkesinde kullanılacak olan resmî belgeler, olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, apostil şerhi, yalnızca sözleşmeye taraf olan devletlerde düzenlenen resmî belgeler açısından uygulama alanı bulacaktır. Bu kapsamda apostil şerhi, Konvansiyon'a taraf devletlerin Konvansiyon'da belirtilen resmî belgelerinin herhangi bir başka işleme tabi tutulmasına gerek kalmaksızın diğer taraf devlet makamı tarafından kabul edilmesini sağlayan tasdik şerhi olarak tanımlanmaktadır.

II- APOSTİL ŞERHİNİ UYGULAYACAK YETKİLİ MAKAMLAR

Konvansiyon'un 6. maddesinde, sözleşmeye taraf devletlerin apostil şerhini uygulamak üzere yetki makam tayininde bulunmaları gerektiği belirtilmiştir. Ülkemizde apostil şerhini uygulayacak makam olarak idari belgeler açısından valilikler; adli belgeler açısından ise ağır ceza mahkemesi bulunan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları yetkili otorite olarak belirlenmiştir.

III- APOSTİL ŞERHİNİN UYGULANMASI

Apostil şerhi, akit devletlerin tayin etmiş oldukları makamlar tarafından resmî belge üzerine uygulanacak olup, bu şerhin resmî belge üzerine ne şekilde işleneceği Konvansiyon'da tarif edilmiştir.

Konvansiyon'un 4. maddesinde apostil şerhinin, Konvansiyon'un sonuna ek olarak sunulan formata uygun bir biçimde bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kâğıdın üzerine ve en az dokuz santimetre kenarlı kare biçiminde uygulanacağı belirtilmiştir.

Apostil şerhi; belgenin hazırlandığı tarih, hazırlayan makamın hangisi olduğu veya hazırlayan yetkili kişinin kimliği, belgenin resmi belge niteliğinde olduğuna ilişkin göstergeler ve buna benzer bilgileri içerir. Apostil şerhi, şerhi uygulayan devlet makamının resmî dilinde yazılabileceği gibi bu tasdik şerhinde yer alan kayıtların ikinci bir dilde olması da mümkündür. Tasdik şerhinin ''Apostille Conventîon de La Haya Du 5 Octobre 1961'' başlığının Fransızca olarak yazılması Konvansiyon'da şart olarak kabul edilmiştir.

Resmi belgelere uygulanan tasdik işlemi ile, yalnızca resmî belgedeki imzaların doğruluğu ve bu belgeyi imzalayan kişinin belgeyi imzalarken sahip olduğu sıfatı onaylanmaktadır. Bunun haricinde, yabancı resmî bir belgenin üzerinde apostil şerhinin bulunması bu belgenin içeriğinin de doğrulandığı anlamına gelmemektedir. Özetle, apostil şerhinin varlığı sadece resmî evrakın şeklen uygun olduğuna işaret etmektedir.

Apostil şerhinin en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi de mahkemeye ibraz edilecek resmî belgelerdir. Yabancı ülkelerin gerçek ve tüzel kişileri ile günden güne artan ticari ilişkiler neticesinde bazı durumlarda hukuki uyuşmazlıklar meydana gelmekte ve bu uyuşmazlıklar Türk mahkemelerine taşınmaktadır. Yabancılar tarafından yurt dışından getirilecek olan resmî belgeler eğer yabancının delilinin bulunduğu devlet Konvansiyon'a taraf ise apostil şerhi işleminin uygulanmasıyla uzun ve zahmetli tasdik prosedüründen muaf olacaktır.

SONUÇ

Sonuç olarak, Konvansiyon, akit devletlere resmî belgelerinin tasdikinde büyük kolaylık sağlamakta olup, resmî prosedürlerin daha kısa süre içerisinde ve pratik bir biçimde tamamlanmasına katkıda bulunmaktadır. Apostil şerhi için bir kez daha vurgulanması gereken husus, şerhin yalnızca imzaların doğruluğunu ve imzalayan kişinin sıfatını tasdik ettiği, içerik denetiminde bulunmadığı hususudur.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions