Turkey: Ar-Ge ve Tasarim Merkezlerinde Gelir Vergisi Stopaji Teşviki

Last Updated: 3 August 2018
Article by Onur Çağdaş Özgür

ÖZET

Ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve birbirleri ile olan kalkınma yarışında bir adım öne geçebilmesi için en önemli unsurlardan birisi de üretimde verimliliğin ve sürekliliğin artırılmasıdır. Verimlilik ve sürekliliği sağlamak adına her ülke makro ve mikro çözümler ve politikalar geliştirmektedir. 21. yüzyılın belki de en zorlu yarışında rakiplerinden bir adım önde olmak isteyen istisnasız her ülke araştırma geliştirme ("Ar-Ge") ve tasarım faaliyetlerine ciddi anlamda önem verip, bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan değeri maksimize etmenin yollarını aramaktadır. Türkiye de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle olan iktisadi yarışında daha da ileri sıralara çıkmak adına, Ar- Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak gelir vergisi stopajı teşvikini uygulamaya koyarak ciddi bir adım atmıştır. Çalışmamızda Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan personeller açısından gelir vergisi stopajı teşvikinin detaylarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Tasarım, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyeti, Ar-Ge ve Tasarım Harcaması, 5746 Sayılı Kanun, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki.

GİRİŞ

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde gelir vergisi stopajı teşviki 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ("5476 sayılı Kanun") kapsamında getirilen önemli bir teşvik unsurudur. Teşvik ile birlikte Ar- Ge ve tasarım faaliyetlerinde çalışan personelin, bu faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri belirli oranlarda gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Makalemizde bilhassa 6676 sayılı Kanun dahilinde getirilen değişikliklerle birlikte Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde çalışan personele ödenen ücretler için getirilen gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulama esaslarına yer verilmiştir.

I. AR-GE VE TASARIM PERSONELİ NEDİR?

5746 sayılı Kanun'un 2. maddesinde Kanun uygulamasında yer alan bazı tanımlamalara yer verilmiştir. Bu tanımlardan birisi de Ar-Ge ve tasarım personeline ilişkindir. Kanun'a göre Ar-Ge personeli; Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri, tasarım personeli ise tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri ifade etmektedir. Tasarım personeli ifadesi, 6676 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile 5746 sayılı Kanun'a eklenmiş olup, mevzuatta Ar-Ge merkezlerinin yanında reel sektörde ayrıca bir yer edinen tasarım merkezleri için bir teşvik unsuru olarak yürürlüğe girmiştir.

Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışanlarının elde ettikleri ücretler için getirilen teşvikin uygulanmasına ilişkin olarak detayları içeren ikincil yasal düzenlemeler ise Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Destelenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ("Yönetmelik") ve 4 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği ile yayımlanmış bulunmaktadır.

II. AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASI VE ESASLARI NELERDİR?

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmakta olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın birlikte çalışması neticesinde Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının artırılarak katma değer taşıyan üretim hacminin daha da üst noktalara taşınması amaçlanmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin belli oranlarda gelir vergisinden müstesna tutulması da reel sektörün Ar-Ge ve tasarıma yönelmesi adına önemli bir teşvik edici unsur olarak görülmektedir. Söz konusu teşvik unsuruna 5746 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 2. bendinde yer verilmektedir. Teşvikin uygulanmasına dair Yönetmelik'in 10. maddesi ise kapsamlı bir açıklama olarak yasal mevzuatımızda yer almaktadır.

5746 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 2. fıkrasına göre, kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. Kanun'da yer alan "temel bilimler alanları", yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını ifade etmektedir. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerine ilişkin teşvik, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 75. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 31.12.2023 tarihine kadar vergiden müstesna tutulması yerine, muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra terkin edilerek uygulanmaktadır. Muhtasar beyanname üzerinde terkin edilecek tutara ilişkin hesaplamanın, Ar-Ge veya tasarım personeli ile destek personelinin her biri için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Bu hesaplamaya ilişkin bilgilerin, Maliye Bakanlığınca belirlenen bildirim tablosunda gösterilmesi ve muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Kanun'un 3. maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu geçememektedir. Kanun'da yer alan destek personeli tanımı, Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli ifade etmektedir. Destek personeli tanımı yine 6676 sayılı Kanun ile getirilen bir değişiklik olup, 01.03.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama ile bünyesinde Ar-Ge veya tasarım merkezi bulunan işletmelerin Ar-Ge ve tasarım projelerinde bizzat rol almasa da merkezin yönetiminde ve işleyişinde aktif olarak yer alan personeller de teşvike dâhil edilmiştir.

Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmaktadır. Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilmektedir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamamaktadır. Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanun'da belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasında dikkate alınmamaktadır.

Kısmi zamanlı olarak çalışan personel için hesaplanacak gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında mükelleflerin hesaplama detaylarını tevsik edici belgeler ile desteklemesi faydalı olacaktır.

Kanun'un 3. maddesinde yer alan yetki doğrultusunda 01.08.2016 tarih ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ("Bakanlık") bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere ve Bakanlığın onayının alınması şartıyla merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir1.

SONUÇ

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin elde ettikleri ücretlerin Kanun kapsamında belirlenen oranlarda gelir vergisinden müstesna tutulması, üretici işletmelerin Ar-Ge ve tasarıma olan yatırımlarını artırması yönünde önemli bir teşvik unsuru olarak mevzuatımızda yer almaktadır. 5746 sayılı Kanun'da yer alan yetki ile birlikte Bakanlar Kurulunca Ar-Ge ve tasarım projelerinin yürütülmesi sürecinde dışarıda geçirilen sürelere de gelir vergisi stopajı teşvikinin getirilmesi ayrıca olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.

Footnote

1. "Ar-Ge / Tasarım / Destek Personeline Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki", İmdat Türkay, Lebib Yalkın Dergisi Ağustos 2017 S.164

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions