Turkey: Limited Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Haklar

Last Updated: 11 June 2018
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

Limited şirketler hukukunda ortakların hakları niteliği itibari ile malvarlığı hakları ve katılma hakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Malvarlığı hakları, ortakların sahip oldukları pay neticesinde şirketin malvarlığı üzerinde sahip olunan hakkı ifade etmekte iken katılma hakları ortakların sahip oldukları pay dolayısıyla haiz oldukları ve şirketin yönetim ve işleyişinde söz hakkı sahibi olmalarını sağlayan hakları ifade etmektedir.

A. Malvarlığı Hakları

1. Kar Payı Hakkı

Şirket ortaklarının kara katılma hakları şirketin kar elde etmek ve dağıtmak gayesi çerçevesinde kurulmasından ötürü meydana gelen bir hak niteliğindedir.

Bundan dolayı ortakların kar payı hakları esas sözleşmeye konulacak hükümle dahi bertaraf edilememektedir. Aynı çerçevede limited ortaklıklarda kar payı hakkı genel kurul kararlarına da tabi değildir. Lakin, karın dağıtılabilmesi için yıllık bilançonun çıkarılması ve genel kurulun onamasıyla kesinleşmesi gerekmektedir. Ancak bu onamanın gerçekleşmesi sonrasında kar payı talep edilebilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ortaklar kar paylarını, sermaye koyma borçlarını yerine getirdikleri oranda hak kazanabilmektedirler. Buna ek olarak TTK, şirket sözleşmesinde aksinin düzenlenmemiş olması halinde kar payının, esas sermaye payının itibari değerine oranla hesaplanacağı ve ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarının da, kar payının hesaplanmasında itibari değere ekleneceğini öngörmektedir.

TTK, ortakların kar payı alacaklarını korumak amacıyla olağanüstü yedek akçe ayırmayı belirli koşullara bağlı tutmaktadır. TTK'nın 608.maddesinin 3.fıkrasında öngörülen bu koşullara göre şirket genel kurulu, kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aşan tutarlarda yedek akçelerin ayrılmalarına sadece şu durumlarda karar verebilmektedir:

          a) Zararların karşılanması için gerekli olması durumunda ve,

b) Şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya konulmuşsa, bütün ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmiş olması durumunda.
 

2. Tasfiye Payı Hakkı

Tasfiye ile herhangi bir nedenden ötürü faaliyetlerine son veren şirketin  tüm hesaplarının kapatılması sağlanmaktadır. TTK uyarınca limited şirketlerin tasfiyesine, anonim ortaklıkların tasfiye edilmelerine ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

Tasfiye sonucunda arta kalan malvarlığı, ortaklar arasında paylaştırılmaktadır. Dağıtımda ortaklara düşecek olan nihai miktarlar, esas sermaye paylarının esas alınması ile belirlenmektedir. Ancak TTK esas sözleşme ile daha değişik düzenlemelerin öngörülmesine müsaade etmektedir.
 

3. Yeni Pay Alma Hakkı

TTK'nın 591.maddesi ile düzenlenen "Rüçhan Hakkı" uyarınca esas sözleşmede veya sermaye artıma kararında aksine hüküm yoksa her ortağın çıkarılan yeni paylardan sermayesi oranında alma hakkının var olduğunu düzenlemektedir.

Ortaklar rüçhan hakkını kullanırken "eşit işlem" ilkesine uymakla yükümlüdürler. Buna göre ancak ve ancak maddi ve haklı sebeplerin varlığı halinde eşitlik ilkesinin ihlal edilmemesi kaydı ile yeni pay alma hakkı sınırlandırılabilmekte veya tamamen kaldırılabilmektedir. TTK, rüçhan hakkının ınırlandırılması veya kaldırılması suretiyle hiç kimsenin haklı görülemeyecek şekilde yararlandırılamayacağını veya kayba uğratılamayacağını belirtmektedir.

TTK esas sermayenin artırılması halinde ortaklara, rüçhan haklarını kullanabilmeleri için en az 15 gün süre verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

4. Veto Hakkı

TTK'nın 577/1-e hükmü , belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümlerin konulabileceğini belirtmektedir. Uygulamada "Veto hakkı" olarak isimlendirilen bu hakkın esas sözleşme ile kararlaştırılmış olması gerekmektedir.

Veto hakkı esas itibariyle sermaye payına değil, ortakların kişiliğine tanınmakta olan bir haktır. Bundan ötürü bu hakka sahip ortakların kimler olduğunun şirket sözleşmesinde belirtilmesi gerekmektedir. Kanun bu ortakların açık bir şekilde belirlenmesini şart koşmamakta, belirlenebilir olmasını yeterli kabul etmektedir.

TTK'nın 603/1 maddesinde, şirket sözleşmesi ile ortakların pay bedelleri dışında ek ödeme yükümlülüğünün getirilebileceğinden, 606.maddesinde ise işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet etmesi kaydıyla yan edim yükümlülüğünün getirilebileceğinden bahsetmektedir.

TTK'nın 607.maddesinde ise şirket sözleşmesinin değiştirilmesi vasıtası ile sonradan öngörülen ek ya da yan edim yükümlülüklerini meydana getiren genel kurul kararlarının ancak ve ancak oy birliği ile alınabileceğini belirtmektedir.

5. Esas Sermaye Payını Devredebilme Hakkı

Ticaret ortaklıklarında ortaklığın kendisini oluşturmuş olan kişilerden ayrı bir tüzel kişiliğinin olması ve bu tüzel kişiliğin ticari düzende sürekli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi ve ortakların korunması amacıyla limited şirketlerde ortakların haiz oldukları sermaye payları kanunen devredilebilir niteliktedir.

Ancak TTK, esas sermaye payının devredilmesinin sınırlandırılması veya tamamen yasaklanmasının esas sözleşme ile öngörülebileceğini belirtmektedir. Böyle bir yasağın varlığı halinde dahi haklı nedenlerin varlığında ortağın ortaklıktan ayrılma hakkı mevcuttur. 

B. Katılma Hakları

Limited ortaklıklar çerçevesinde bir takım haklar TTK tarafından vazgeçilemez olarak nitelendirilmektedir. Bu haklar hiçbir şekilde bertaraf edilemeyeceği gibi ortağın feragati de geçersiz sayılmaktadır. Bu hakların en önemlileri ve uygulamada en sık kullanılanları genel kurula katılma hakkı, öneri hakkı, oy hakkı, haklı sebeplerin varlığı halinde ortaklığı fesih ve ortaklıktan çıkma hakkı, genel kurul kararlarının hükümsüzlüğünü veya iptalini dava etme hakkı, haklı sebeplerin varlığı halinde mahkemeden yöneticilerin yönetim hakkının veya temsil yetkisinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını isteme hakkı, bilgi alma ve inceleme hakkı ve şirket işleriyle görevli kişiler hakkında sorumluluk davası açma hakkı olarak sıralanabilmektedir.

1. Oy Hakkı

Oy hakkı yukarıda da bahsedildiği gibi ortağın hiçbir şekilde vazgeçemeyeceği temel haklarından birisidir.

TTK'nın 618.maddesi uyarınca ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanmaktadır. Her ortağın en az 1 oya sahip olmaları bir zorunluluk olarak düzenlenmektedir.

Kanun, şirket sözleşmesi ile oy hakkının sınırlandırılmasına veya oy hakkında imtiyaza izin vermektedir. Buna göre payların itibari değerlerinin farklılaştırılması suretiyle oy hakkında imtiyaz kurulabilmektedir. Uygulamada oy imtiyazı, en küçük sermaye payının itibari değerinin diğer esas sermaye paylarının itibari değerleri toplamının onda birinden az olmayacak şekilde öngörülmesi ile gerçekleştirilmektedir. Ancak kanun şu üç halde oy imtiyazının uygulanmayacağını, dolayısıyla herkesin bu konular hakkında eşit oy hakkına sahip olduğunu belirtmektedir:

                a. Denetçilerin seçimi

                b. Şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi

                c. Sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi
 

3. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü ve İptalini Dava Etme Hakkı

Limited şirket ortakları TTK'nın 622.maddesi hükmü uyarınca genel kurul kararlarının hükümsüzlüğünü ve iptalini talep eden dava açabilmektedirler.

4. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Şirketin Feshini İsteme Hakkı

TTK, ortağın haklı sebeplerin varlığı halinde dava açmak suretiyle şirketin feshini talep edebileceğini belirtmektedir. Uygulamada mahkemeler ortaklığın feshine hükmetmek yerine, diğer şartlarında var olması halinde feshi talep eden ortağın paylarının gerçek değerlerinin ödenmesi suretiyle şirketten çıkarılmasına hükmedebilmekte veya uygun gördükleri başka diğer çözümlere de başvurabilmektedir.

6. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

TTK, limited şirket ortaklarının müdürlerden şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermelerini isteyebileceğini belirtmektedir. Buna ek olarak TTK her bir ortağın şirketi ilgilendiren konularda inceleme hakkının mevcut olduğunu ifade etmektedir.

TTK'nın 614.maddesi ortağın bilgi edinme hakkının bazı durumlarda engellenebileceğini belirtmektedir. Buna göre bilgi talep eden ortağın elde etmiş olacağı bilgileri şirketin zararına kullanma tehlikesinin varlığı halinde şirket müdürleri bilgi alınmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilmektedirler. Bilgi veya inceleme talep eden ortak, konu hakkında genel kurula başvuruda bulunabilmektedir. Bu durumda ortağın bilgi veya inceleme hakkına ilişkin kararı genel kurul vermektedir.

Genel kurulun bilgi alınmasını ve incelemeyi haksız yere engellemesi üzerine ortak mahkemeye başvurarak ilgili hususun karara bağlanmasını talep edebilmektedir. TTK mahkemenin bu konuda vereceği kararın kesin olduğunu ifade etmektedir. 

7. Azınlık Hakkı

Limited ortaklıklarda, sermaye payının onda birine (1/10) sahip olan ortakların kullanabileceği birtakım haklar bulunmaktadır.

Bu haklara örnek olarak genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteme hakkı, toplantı gündemine madde eklenilmesini talep hakkı, finansal tabloların incelenmesinin ertelenmesini talep hakkı verilebilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions