Turkey: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Marka İmajina Etkisi

Last Updated: 18 May 2018
Article by Serap Geyik

ÖZET

Globalleşen dünyada yaşanan finansal krizler, şirket skandalları, ekolojik etkiler, toplumsal sorunlar, iş dünyasının ve işletmelerin bu konular hakkında endişelerini arttırmakta ve bunun sonucunda, işletme yönetimlerinin şeffaf olması talebi oluşmaktadır. Bu talep, iki önemli kavramı gündeme getirmektedir. Bunlardan biri, kurumsal yönetim, ikincisi hesap verme gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak kurumsal sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmaktadır.

Bir çok ülke, özellikle halka açık şirketler kurumsal yönetim uygulamalarını uygulamakta, mal ve hizmet piyasalarından alacağı payı artırmaya çalışmaktadır. Ülkemizde de uluslararası rekabetin geliştirilebilmesi, markaların kurumsal sürdürebilirliliğinin sağlanabilmesi için kurumsal yönetime önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsallaşma, Kurum Kültürü, Kurum İmajı, Kurumsal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk.

GİRİŞ Kurumsal Yönetim, belirli kıstaslara göre, adil, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumluluk bilinciyle tüm paydaş ve hissedarların menfaatlerini koruyarak şirketin temel faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmesine katkı sağlamak amacıyla var olmuştur. Özellikle aile şirketlerinin ve profesyonel yönetime direnen şirketlerin sürdürebilirliliğini sağlamak adına kurumsal yönetim önemli ve yeni bir olgudur. Türkiye'de öncelikle halka açık şirketler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Kurumsal Yönetim kavramıyla birlikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk da şirketlerin gündemine yerleşmiştir. Özellikle marka imajına kattığı değeri gören çok büyük kurumsal şirketler, bu tarz projeler oluşturulması ve desteklenmesi konusuna daha fazla önem vermiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle çevreye, doğaya, insana ve geleceğe saygılı olmayan şirketler toplum tarafından da dışlanmaya başlanmıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlamaktadır. Fakat sosyal projelerin toplumsal gelişime, ekonomik kalkınmaya, sürdürebilirliliğe katkısı ülkelerin gelişmişlik düzeyine hatta projenin büyüklüğü veya başarısına göre değişebilir. Gelişmekte olan ülkelerde bu etki daha büyük olabilmektedir. Bazı çevresel/ekolojik projeler ise gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak bütün dünyayı ilgilendirerek doğal kaynakların sürdürülebilirliliğine önemli katkılar sağlayabilmektedir.

Günümüzde bir çok uluslararası şirket Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine önem vermekte ve bunun için departmanlar kurmaktadır. Bu şirketlerde, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü, Kurumsal Vatandaşlık ve Sürdürülebilir Gelişme Global Direktörü gibi unvanlar mevcuttur.

1. KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim, bir şirketin, h ak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlanmasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör  uygulamaları bileşimidir.(Kolombiya Üniversitesi ukuk Fakültesi Prof.Ira M. Millstein)1

En özet haliyle Kurumsal Yönetim şirketlerin iyi bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli kuralların uygulanması ile oluşturulan bir kurum kültürüdür.

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri 4 ana temel kavram altında şekillendirilmiştir. Bunlar; Adillik (Fairness), Şeffaflık (Transparency), Hesap Verebilirlik (Accountability), Sorumluluk (Responsibility)'dur.

Ülkelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri hazırlanırken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD") Konseyi'nin hazırlamış olduğu rehber yol gösterici olmaktadır. Bu rehberde yer alan "one size does not fit all" sözüyle, hazırlanan rehberin herkese uygun olmayabileceği belirtilmiş ve ülkelerin yapılarını dikkate alarak kendilerine uygun ilkeleri hazırlamaları önerilmiştir. İlkeler hazırlanırken "Uygula, uygulayamıyorsan açıkla" prensibi benimsenmiştir.

İlkeler altı farklı bölüm şeklinde sunulmaktadır2:

 1. Etkin kurumsal yönetim çerçevesinin temelinin sağlanması,
 2. Pay sahiplerinin hakları ve adil muamele görmeleri ile temel ortaklık işlevleri,
 3. Kurumsal yatırımcılar, pay senedi piyasaları ve diğer aracılar,
 4. Menfaat sahiplerinin rolü,
 5. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık,
 6. Yönetim kurulunun sorumlulukları.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurumu ("SPK") tarafından hazırlanan ilkeler bu uygulamalar temel alınarak hazırlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4 ana kavramı aşağıda açıklanmıştır.

2.1 Adillik/Eşitlik

Yönetimin tüm faaliyetlerinde pay ve menfaat sahiplerine adaletli davranılması durumudur. Şirket yönetimi görevini yerine getiren yöneticilerin tüm faaliyetlerinde süreçlerden etkilenen herkese eşit ve adil olması gerektiğini ifade eder.

2.2 Şeffaflık

Alınan kararların sebeplerini açıklama zorunluluğudur. "Kamuyu Aydınlatma İlkesi" olarak da kabul edilen bu ilke şirketlerin yönetimi, mali durumu, mali ve faaliyet performansı gibi konuları açıklamayı gerektirir3.

Şeffaflık ilkesinin sınırını, ticari sırlar belirler ve bu ilke öncelikle mali tabloların açıklanması ile ilgilidir. Açıklanan bilgilerin gerçeğe uygun, karşılaştırılabilir, açık ve yeterli olması gerekir.

2.3 Hesap Verebilirlik

Yönetim kurulunun üst yönetimin kararlarını, faaliyetlerini ve performansını bağımsız bir şekilde izlemesi ve üst yönetimin hissedarlara karşı hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesidir. Hesap verebilirlik, yönetiminalınankararlarındoğruluğunu kanıtlama ve sorumluluğunu kabullenmesidir.

2.4 Sorumluluk

Şirket yönetiminin şirket adına yapmış olduğu faaliyetlerinde mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere, toplumsal değerleri yansıtan düzenlemelere uyum göstermesini ifade etmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ("KSS") ise Sorumluluk ilkesinin bir alt unsurudur. Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur.

Şirketlerin tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Kısaca; şirketlerin gönüllü faaliyette bulunma taahhüdüdür.

3. KURUMSALYÖNETİMİN YARARLARI

Kurumsal yönetim, başarılı bir biçimde uygulandığı takdirde şirketlerin birçok fayda elde etmesi ve başarıya ulaşması kaçınılmaz olacaktır.

Kurumsal Yönetimin faydaları aşağıda maddeler halinde verilmiştir4:

 • Düşük sermaye maliyeti,
 • Finansman imkanları ile likiditede artış,
 • Krizleri kolay atlatabilme ve sermaye piyasasından dışlanmama,
 • Daha iyi performans gösterme,
 • Daha yüksek şirket değeri,
 • Daha yüksek kâr,
 • Daha yüksek satış büyüme oranı,
 • Daha yüksek hisse senedi getirisi,
 • Düşük risk.

4. KURUMSALYÖNETİMDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, kuruluşlar için aynı zamanda bir değer yaratımı sürecidir. Bu değerin yaratılması ve sürekli kılınması önemlidir. Çünkü tüketiciler sadece bir ürünün/hizmetin fiyatı ve kalitesine bakarak ürün/hizmet satın almazlar. Satın aldıkları ürünün arkasındaki marka/ şirketin toplum adına sağladığı pozitif katkılara da bakmaktadırlar. Bu bakış açısı, toplumların gelişmişlik düzeyine bağlı olarak artmaktadır.

Bir işin sosyal sorumluluğu, toplumun belli bir zaman içerisinde örgütten talep ettiği ekonomik, yasal, etik ve isteğe bağlı davranışlar tanımıdır. Bu dört temel sorumluluğu (Archie. B. Carroll) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi olarak nitelendirmektedir5.

Türkiye'de sosyal sorumluluk kavramı uzun yıllar boyunca hayır işleri olarak anılmıştır. 2000 yılından sonra şirketlerin gündeminde yer almaya başlamış, çevreden iş etiğine, insan haklarından çalışana verilen değere kadar geniş bir alanda değerlendirilmiştir. Çünkü itibar, beğenilme, tüketici ve yatırımcı tarafından tercih edilme, hatta büyüme kriterleri arasına KSS'da eklenmiştir.

5. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN MARKA İMAJINA ETKİSİ

Şirketler kendi ürünlerinin satın alınmasını sağlamak için, tüketicilerin algılarını marka olgusuyla değiştirirler. Birçok açıdan aynı koşullarda piyasaya sürülen benzer ürünler için oluşacak fiyat rekabetinden marka imajları sayesinde kaçınabilmektedirler.

Marka anımsama ve marka tanıma, marka farkındalığının iki tipidir. Tüketicinin hatırlama setinde bir markanın tutulabilmesi farkındalık sayesindedir. (Hoyer, W.D., Brown, S.P., 1990:141- 148). Marka farkındalığının meydana gelebilmesi için bizzat marka adının tüketici tarafından hatırlanması şart değildir6.

Küreselleşme çağını yaşadığımız bu zamanda markalar tüketicileri ile aralarında duygusal bağlar yaratarak ayakta kalabilmekte ve bu bağın yaratılmasında ise kurumsal sosyal sorumluluk en önemli etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır7.

Toplumsal sorunlara çözüm sağlayan projelere destek veren şirketler, kamuoyunda bilinirliliğini arttırarak marka imajlarını da güçlendirirler. Kurumsal sosyal sorumluluk projesi üreten şirketler için ikinci önemli konu bu projenin başarılı bir biçimde duyurulması olacaktır. Nitekim, iyi ve başarılı proje örnekleri olduğu kadar, kötü ve başarısız proje örnekleri de vardır. Tüketiciler, şirketlerin bir KSS projesini toplumsal, ekolojik vb. bir soruna çözüm sağlamak için yaptıklarını bilmelidir. Marka değil, sosyal proje ön plana çıkarılırken, markanın da bu projenin bir parçası olduğu algısı oluşturulmalıdır. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleriyle oluşturulan marka imajı, kurumsal ilişkiler, reklam ve pazarlama kampanyaları için katlanılan maliyetler ile elde edilenden daha ucuz olacaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk sahibi kurumların elde edebilecekleri birçok fayda bulunmaktadır. Finansal performansın artması, operasyon maliyetlerinin düşmesi, satışların ve müşteri bağlılığının artması, çalışanların verimliliğinin ve kalitesinin artması, yetenekli çalışanların firmaya çekilmesi gibi faydalarının yanında marka imajının ve itibarının gelişmesi de elde edilebilecek diğer bir faydadır (International Public Relations Association, 2002: 20)8.

6. BAŞARILI UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Sosyal sorumluluk projeleri şirketlerin kamuoyundaki imajını ve bilinirliliğini olumlu yönde etkilemektedir. Eğitimden sanata, spordan bilimsel araştırmalara, çevresel etkilerden ekonomiye, farklı alanlarda yürütülen sosyal sorumluluk ve sponsorluk projeleri her geçen gün şirketlerin faaliyet raporlarında daha çok yer edinmektedir. Aşağıda başarılı projelere ilişkin bir kaç örnek sunulmuştur.

6.1 Baba Beni Okula Gönder – 2005 – Doğan Gazetecilik

Projenin amacı; Türkiye'de ekonomik yetersizlik ve aile baskısı gibi nedenlerle okulla bağlantısını koparmak zorunda kalmış kızlarımızın yeniden okula kazandırılmasıdır. En büyük sorun kız çocuklarının eğitimindeki sürdürülebilirlikti. Kesinti henüz ilköğretim seviyesinde başlıyordu, eğitim hayatına devam etme sıkıntısı yaşanıyordu. Resmi istatistiklere göre okula devam edemeyen 650 bin kız çocuğu ve yitip giden çok zaman vardı ama artık kaybedecek tek bir dakika bile olmamalıydı.

Projenin istatistiki; 2005 yılında başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 10.524 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanmış, 33 kız öğrenci yurdu tamamlanmış, 1 ilköğretim okulu ve 11 köy okulu yapılmış, çeşitli eğitimler ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar 300 bini aşkın bağışçının sağladığı destek 40 milyon TL'nin üzerine çıkmıştır9.

6.2. Meslek Lisesi, Memleket Meselesi – 2006

– Koç Holding&MEB işbirliği

Projenin amacı; Koç Topluluğu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ("MEB") işbirliği ile başlatılan "Mesleki–Teknik Eğitimi Özendirme Programı" çerçevesinde, olanakları kısıtlı başarılı ilköğretim mezunu gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren Meslek Liseleri'ne girmelerinin desteklenmesi, staj olanağı sağlayarak, bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesidir.

Kamuoyu nezdinde: "ne iş olsa yaparım" yerine "meslek altın bilezik" felsefesi yönünde çağrı yapılmıştır. Proje de; Burs, Staj ve İstihdam Önceliği taahhüdü verilmiştir ve Koç Topluluğu'na bağlı 20 şirket staj projesinde aktif olarak yer almaktadır.

Projenin istatistiki; Proje kapsamında bugüne kadar 9.205 öğrenci burs imkanından faydalanırken, okuldan ayrılma, disiplin cezası ve not ortalaması yetersizliği gibi nedenlerle süreç içerisinde 1.559 kişi burs hakkını kaybetmiştir. 2010 Temmuz ayı itibariyle projenin bursiyer mevcudu (ilgili dönemde burs alan aktif bursiyer sayısı) 7.646'dır10.

6.3. Bosch

Şirket, kurucusu Robert Bosch'un "Para kaybetmek, güven kaybetmekten daha iyidir" prensibiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Sorumluluk güven yaratıyor ifadesi ile şirket çabalarını ekolojik ve toplumsal gelişime harcamaktadır. Ar-Ge bütçesinin %50'sini çevre korumayı sağlayan teknolojileri geliştirmeye yatırarak, bu sayede karbondioksit emisyonunu 2020'ye kadar %35 azaltmayı planlamaktadır11.

SONUÇ

Kurumsal yönetim felsefesini benimseyen şirketler kurumlarının sürdürebilirlikleri üzerine düşünen ve bu amaçla adımlar atan şirketlerdir. Rekabetinyurtiçindeveglobalekonomidekaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde ağır rekabet şartlarıyla mücadele edebilmenin önemli adımlarından biri de şeffaf ve sorumlu bir yönetim biçimini benimsemiş olmaktır. Şirketlerin toplumsal sorunlara olan bakışları ve bu sorunlara değinebilmek adına üretilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de markanın sürdürülebilirliliğine katkı sağlamaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, olası riskleri fırsata çevirmeye olanak veren ve kurum itibarını yükselten bir süreçtir. KSS projeleri "iki yüzü keskin bir bıçak" olarak anılmaktadır. Bunun nedeni ise bazı kötü projelerin markaya olumsuz dönüşler sağlamasıdır. Bir projeyi tüketici ve toplum nezdinde başarılı kılan en kilit husus ise samimiyettir. Toplumun kanayan yarasına etkili bir çözüm sağlayan projelere tüketiciler duyarsız kalmayarak sadece projeye destek verebilmek adına proje sahibi şirketin ürünlerini satın alabilmektedir. Burada asıl önemli nokta, markanın, toplumsal sorunun çözülmesi için çabalayacağını samimi bir biçimde yansıtan bir KSS projesi ve duyurusu yapmış olmasıdır, ancak bunun sonucunda olumlu katkılar alabilmektedir.

Kısacası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri araç değil amaç olmalıdır. Kurum olarak ve birey olarak, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı asıl sormamız gereken soru ise şudur; 'Şimdi değilse ne zaman, ben değilse kim?'(Bertrand Russell)

Footnotes

1 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, http://tkyd.org/tr/sss-kurumsal-yonetim-nedir.html

2 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.11, https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-TUR.pdf

3 Cafer EMİNOĞLU, Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim, Oniki Levha Yayıncılık, 2014, s.15

4 Ramazan AKTAŞ, Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kurumsal Yönetim,http://www.kgk.sakarya.edu.tr/FileUploads/Src/fcc371c2-94eb-4176-a03b-88cfe968168b/B%C3%B6l%C3%BCm%2012%20-%20Kurumsal%20Y%C3%B6netime%20Giri%C5%9F%20(e-Kitap).pdf

5 Hakan GÜREL, Marmara Üniversitesi, Örgütsel Davranış Doktora Tezi, İstanbul, 2012

6 Markalar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, http://www.sosyalsorumluluk.org/markalar-ve-kurumsal-sosyal-sorumluluk/

7 Hilal ÖZDEMİR, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2009, s.69, http://www.istu.edu.tr/uploads/kutuphane/dergi/s15/57-72.pdf

8 Hilal ÖZDEMİR, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2009, s.65, http://www.istu.edu.tr/uploads/kutuphane/dergi/s15/57-72.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions