Turkey: Özel Esaslara Alinma Korkusu İle Beyannamelerin Düzeltilmesi Ve Dava Açma Hakki

Last Updated: 1 May 2018
Article by Gözde Saruhan Berk

ÖZET

Günümüzde pek çok firma mal ve/veya hizmet alım-satımı yapacağı firmaları birebir görmeden, internet üzerinden araştırma yaparak veya başkaca firmaların tavsiyesi ile bulmakta ve ticari ilişkiye girmektedir.

Firmaların, piyasadaki yoğun rekabet şartlarında kar/zarar durumlarını korumak amacıyla iyi mal – ucuz fiyat dengesini gözettiği aşikardır. Ticaret hukuku anlamında her ne kadar tacirlerin, yapmış oldukları ticari faaliyetlerine ilişkin tüm işlemlerinde "basiretli bir tacir gibi hareket etme" yükümlülüğü bulunsa da, söz konusu yükümlülüğün kapsamının ne kadar geniş olduğu tartışmaya açık bir konudur.

İşte, firmaların mal ve/veya hizmet alım-satımı yaptığı her firmayı denetleyememesi ve bunun ticari yaşamda da mümkün olma ihtimalinin çok düşük olması nedeniyle, zaman zaman vergi idareleri ile firmalar arasında firmaların mal ve/veya hizmet alım-satımı yaptıkları firmalar nedeniyle "özel esaslara tabi olma" konusunda uyuşmazlıklar meydana gelmektedir.

Firmalar, ticari hayatta olumsuz bir duruma sevk eden bu uygulamadan kaçınmak amacıyla çoğu zaman vergi idaresinin görüşü doğrultusunda uygulamalarını yapmakta ve akabinde ise dava yoluna başvurmaktadır.

Vergi idaresi ile firmalar arasındaki bitmek bilmeyen bu uygulamanın yakın zamanda çözüme kavuşturulması, hem taraflar hem de vergi yargısı açısından işyükünü hafifletecek bir yol olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Özel Esaslar, Kod Listesi, Sahte Fatura, Düzeltme Beyannamesi, Savunma Hakkı, İhtirazi Kayıt, Olumsuz Mükellefler Listesi

GİRİŞ

Vergi idaresi tarafından son zamanlarda sıkça gündeme getirilen "özel esaslara tabi olma" hususu, firmalar açısından ticari hayatlarında yeni müşteri bulma, kredibilitenin azalması, vergi idaresi nezdindeki işlemlerin uzaması gibi birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir.

Sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanıp kullanmadığı konusunda herhangi bir bilgisi olmayan firmalardan yapılan alımlar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi ("KDV") nin indirim hesaplarından düzeltme beyannamesi

verilmek suretiyle çıkarılması talebi ile firmaların karşısında çıkan vergi idaresi, vergi incelemesi yapmaksızın firmalara vergi ziyaı cezaları tebliğ etmektedir.

Uygulamada firmalar, düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle özel esaslara tabi olma hususundan bertaraf edilse dahi; bu kez de vergi ziyaı cezalı tarhiyatlarla karşı karşıya kalarak dava aşamasında uzun bir yolculuğa başlamaktadırlar.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile özel esaslar uygulaması ayrıntılı olarak düzenleme altına alınmış olup; özel esaslara tabi mükellefler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun 153/A maddesi kapsamına giren mükellefler,
 •   Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dahil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında "olumsuz rapor" veya "olumsuz tespit" bulunan mükellefler,
 •   Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında "olumsuz rapor" bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükellefler,
 •   Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler,
 •   Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler.

Bu çalışmamızda yukarıda sayılan mükellefler yönünden bir açıklamaya yer verilmeyecek olup; çalışmamız, yukarıda yer verilen mükellefler hakkında vergi idaresi tarafından bir inceleme yapılmış ve söz konusu mükellefler hakkında bir tespitte bulunulması halinde, tespitte bulunulan mükelleften mal ve/veya hizmet alım-satım ilişkisinde bulunan firmalarla sınırlı olacaktır.

I. ÖZEL ESASLARA GİRME KORKUSU İLE DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ

Esas itibariyle ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu VUK'un 134. maddesi uyarınca vergi incelemesi ile tespit edilecektir. Ancak bazı durumlarda vergi idaresi tek bir mükellef hakkında yapmış olduğu bir vergi incelemesi ile başkaca firmalar hakkında da ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmaya çalışmaktadır. Bu ise, vergi idareleri tarafından yapılan inceleme ve tespitler neticesinde düzenlenen vergi tekniği / vergi inceleme raporlarında isimleri geçen ve hakkında inceleme yapılan bu mükelleften aldığı sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltı belgeleri defter ve kayıtlarına geçirmek suretiyle kullandıkları iddia olunan mükelleflerin, özel esaslara tabi olma tehdidi

ile düzeltme beyannamesi vermeye zorlanması ile karşımıza çıkmaktadır.

Vergi idareleri tarafından mükelleflere, "Bilgi Verme" ve/veya "Özel Esaslar hk." konu başlığı ile gönderilen yazılarda, mal ve/veya hizmet alım- satımı yapmış olduğu firmalardan biri hakkında "olumsuz rapor/olumsuz tespit" bulunduğu iddia edilerek söz konusu firmadan yapmış olduğu mal/ hizmet alımlarına ilişkin olarak,

 •   İşlemin gerçekleştiğini ilgili mevzuat kapsamında ispat etmesi ya da
 •   İlgili dönem beyanlarını KDV Uygulama Genel Tebliği'nde belirtildiği şekilde düzeltmesi, halinde hakkında "özel esaslar"ın uygulanmayacağı;
 •   On beş gün içerisinde bilgi verilmez, işlemlerin gerçekliği ispat edilmez veya düzeltme yapılmaz ise sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma tespiti dolayısıyla "özel esaslara" ilişkin hükümlerin uygulanacağı

belirtilmektedir.

Bu yazıyı tebliğ alan mükellefler ise çoğunlukla yazıda belirtilen mal ve/veya hizmet alım-satımına ilişkin ispat edici belgeleri vergi idaresine teslim etmekte; ilaveten mal ve/veya hizmet alım-satımına ilişkin yüklenmiş oldukları KDV'leri de ihtirazi kayıtla düzeltme beyannamesi vererek indirim hesaplarından çıkartmaktadırlar. Akabinde ise, vergi idaresi tarafından vergi ziyaı cezalı tarhiyatlar gerçekleştirilmektedir.

Peki mükellefler, yapmış oldukları mal ve/veya hizmet alım-satımının gerçekliğine ilişkin belgeleri vergi idaresine ibraz etmelerine rağmen neden ek olarak düzeltme beyannamesi ile hesaplarında düzeltme yapmaktadırlar?

Bu sorunun en basit cevabı, kod listesi olarak bilinen özel esaslar listesine girmek istememektir. Birçok mükellef tarafından özel esaslara girme akabinde birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de mükellefler, ticari hayatın sekteye uğramaması için vergi idaresinin talep ettiği düzeltmeleri yapma eğilimi

içerisindedirler.

Bu noktada vergi idaresi, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak amacıyla yapmış olduğu vergi incelemesini tek taraflı olarak ele alarak başkaca mükellefler hakkında da sonuç doğurmasına neden olmuştur. Bir başka anlatımla, vergi idaresi, bir mükellefin kullandığı faturaların sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadıklarının, mevzuatta belirlenen şekli ile ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta tespitini yapmadan, salt düzenleyici mükelleflere ilişkin tespitlere dayalı olarak kullanıcı mükellefleri böyle bir tehdit ile karşı karşıya bırakmaktadır1.

Söz konusu uygulamanın VUK'un 134. maddesinde düzenleme altına alınan vergi incelemesi yoluyla neticelendirilmesi gerektiği hususunda İstanbul 5. Vergi Mahkemesi'nin E.2016/196 sayılı kararı mevcuttur. İlk derece mahkemesi sıfatıyla konuyu inceleyen Mahkeme, konunun vergi incelemesi ile açıklığa kavuşması gerektiğini belirtmiştir.

II. DÜZELTME BEYANNAMESİNE İHTİRAZİ KAYIT ŞERHİNİN DÜŞÜLMESİ VE DAVA YOLUNA BAŞVURULMASI

VUK'un "dava konusu" başlıklı 378. maddesi uyarınca mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava yoluna başvuramazlar.

Söz konusu kuralın istisnasını ise ihtirazi kayıtla beyan müessesesi oluşturmaktadır. İhtirazi kayıtla beyan, mükelleflerce kanuni gerekçe gösterilerek beyan edilen matrah veya matrah kısmı üzerinden tarh edilen vergiye dava hakkının saklı

tutulması yolunda beyannameye yazılı not olarak tanımlanmaktadır2.

İhtirazi kayıt ile sunulabilecek beyannamelere ilişkin herhangi bir kısıtlama ve/veya düzenleme halihazırda mevcut değildir. Bu kapsamda, tüm beyannameler için ihtirazi kayıt şerhinin koyulabileceğinin söylenmesi mümkün olabilecektir3.

Ancak, zaman zaman dava aşamasında vergi idaresi tarafından ihtirazi kayıtla beyanın sadece kanuni süresinde verilen beyannameler için geçerli olabileceği ve fakat düzeltme suretiyle verilen beyannameler için geçerli olamayacağı savunulmakta; hatta beyannameler ihtirazi kayıtla kabul edilmemektedir4.

Öte yandan, üzerinde durulması gereken bir başka husus ise, mükelleflerin vergi idaresi tarafından kendilerine gönderilen "Bilgi Verme" ve/ veya "Özel Esaslar hk." konu başlıklı yazılar üzerine kendi iradeleri dışında düzeltme beyannamesi veriyor olmalarıdır.

Söz konusu husus birçok kez dava konusu edilmiş ve müstekar hale gelmiş kararlar ile somut bir duruma kavuşmuştur. Nitekim, Danıştay 9. Dairesi'nin 13.12.2012 tarih ve E.2010/4896 sayılı kararında,

"...Uygulamada vergi dairelerinin; olumsuz mükellefler listesine girmiş bir mükelleften mal ve hizmet alan diğer mükellefleri, yazılı ya da sözlü olarak "koddaki mükelleflerden yapılan alışlara ait faturaları KDV beyanlarından çıkarmaları, yani bu faturalara ait katma değer vergilerini indirim konusu yapmamaları, bu suretle düzeltme beyannamesi vermeleri veya dört katı tutarında teminat göstermeleri veya yeminli mali müşavir raporu ibraz etmeleri, aksi halde olumsuz mükellefler listesine dahil edileceği ve incelemeye alınacakları" yönünde uyardıkları görülmektedir. Birçok firma incelemeye maruz kalmamak için idarenin bu talebini yerine getirmekte ve ilave vergi tahakkukunu faiziyle birlikte ödemek zorunda kalmaktadır.

Vergi idaresinin bu uygulaması, kod listesine alınan mükelleflerden mal ve hizmet alan tüm mükellefleri de etkileyen bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Böylece kod listesindeki mükelleften mal almama şeklinde ifade edilebilecek bir davranış tarzı da ortaya çıkmaya başlamıştır ki, bu durum özellikle iyi niyetli mükellefler üzerinde haksız rekabet baskısına da yol açmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacıya faturalarını kullandığı şirketler hakkında sahte faura düzenledikleri hususunda rapor bulunduğu belirtilerek, sözkonusu faturaların katma değer vergisi indirimleri arasından çıkarılması suretiyle ilgili dönemler için vergi kanunlarında yer almayan ancak uygulamada "düzeltme beyannamesi" denilen ikinci bir beyanname vermesi gerektiği aksi halde kendisinin de kod listesine alınacağı uyarısı yapılarak yeniden beyanname vermesi sağlanarak dava konusu katma değer vergisi, damga vergisi ve gecikme faizi tahakkuk ettirildiği ve vergi ziyaı cezası kesildiği anlaşılmaktadır.

Bakılan davada katma değer vergisi beyannamelerini veren davacının daha sonra ihtirazi kayıt konulmak suretiyle ikinci bir beyanname daha vererek ilk beyannamede yer alan indirime konu bazı faturaların beyannameden çıkarılması sağlanmıştır. Davacının aleyhine olan bu durumun kendi iradesiyle ortaya çıktığı iddia edilse de ticari hayatın olağan koşulları altında bir yükümlünün bu yönde bir eylemde bulunması olağan sayılamayacağından davacının verdiği ikinci beyannamenin özgür iradeyle oluştuğundan söz edilemez. Davalı idarece, davacının indirim veya iade konusu yaptığı bazı faturaların sahte olduğunun ileri sürüldüğü durumlarda, bu hususun 213 sayılı Yasa'nın 134. maddesinde

belirtilen esaslar çerçevesinde vergi incelemesine konu yapılarak açıkça ortaya konulması gerekmektedir.

Olayda ise davalı idarece 213 sayılı Yasa'da belirtilen tarhiyat şekilleri ve vergi incelemesine ilişkin hükümler göz ardı edilmiş olup, davacının kod listesine girmemek amacıyla düzeltme beyannamesi vermek durumunda bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacı hakkında bir inceleme yapılmadan ve kullandığı faturaların gerçek olup olmadığı, kendisi ve fatura düzenleyicileri hakkında her yönüyle incelenerek ortaya konulmadan, kod listesine girmemek amacıyla verilen düzeltme beyannameleri üzerine yapılan tahakkukta ve kesilen vergi ziyaı cezasında yasal isabet görülmemiştir..."

gerekçesi ile mükelleflerin kendi iradeleri dışında düzeltme beyannamesi verdikleri ve söz konusu durumun ticari hayatın olağan akışı içinde değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak İstanbul 5. Vergi Mahkemesi'nin 30.09.2016 tarih ve E.2016/195 sayılı kararında da;

 •   Davacı mükellefin sonradan ihtirazi kayıt koymak suretiyle ikinci bir beyanname vererek eleştiri konusu yapılan faturalardaki KDV indirimlerini beyanlarından çıkarttığı,
 •   Davacı mükellefin aleyhine olan bu durumun, hayatın olağan koşulları altında kendi iradesi ile ortaya çıktığından söz edilemeyeceği,
 •   Davalı vergi idaresi tarafından eleştiri konusu yapılan faturaların sahte olduğunun VUK'un 134. maddesinde düzenleme altına alınan vergi incelemesi yoluyla açıkça ortaya konulması gerektiği,
 •   Uyuşmazlık konusu olayda davacı mükellefin kod listesine alınmamak amacıyla düzeltme

beyannamesi verdiği

belirtilerek, davacı mükellef hakkında bir inceleme yapılmadan ve eleştiri konusu yapılan faturaların gerçek olup olmadığı, her iki taraf mükellef firma açısından her yönüyle incelenerek ortaya konulmadan kod listesine alınmamak amacıyla verilen düzeltme beyannamesi üzerinden düzenlenen vergi ziyaı cezalı tarhiyatların hukuka uygun olmadığı hükme bağlanmıştır.

SONUÇ

Mal/hizmet alım-satımında bulunulan her firmanın bu denli rekabetçi bir ortamın mevcut olduğu ticari hayatta soruşturulmasının mümkün olmadığı gerçeği karşısında, özel esaslara alınma, diğer bir ifadeyle kod listesine alınma, firmalar açısından büyük bir tehdit niteliğindedir.

İlaveten, söz konusu tehditin vergi idaresi tarafından yoğunlukla kullanıyor olması, mükellef firmaları olduğu kadar vergi yargısını da meşgul etmektedir.

Sahte fatura düzenleyen/kullanan mükelleflerden mal/hizmet alım-satımında bulunan firmalar açısından düzeltme beyannamesi verdirmek suretiyle KDV indirimin reddedilmesi uygulamasının vergi idaresi tarafından "Özel esaslar" konulu yazı ile çözümlenmesi yerine, konunun yukarıda ele alındığı şekliyle birden fazla olumsuz sonucunun mevcut olması nedeniyle salt vergi incelemesi yoluyla detaylı bir araştırma ve inceleme ile çözümlenmesi hukuki açıdan yerinde ir uygulama olacaktır.

Footnotes

1 "Özel Esaslara Alınma Tehdidi İle Yapılan Tarhiyatların Hukuki Durumu", Av. Oğuzhan ASLAN, Eylül 2015 Sayı 141 Lebib Yalkın Dergisi

2 Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesi Ayrıca bakınız: Danıştay 7. Dairesi'nin 23.05.2012 tarih ve E.2010/609 sayılı kararı

3 Nitekim, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin dördüncü fıkrasında "...Ancak, 26ncı maddenin 3üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz..." ifadesi yer almaktadır.

4 Danıştay 9. Dairesi'nin 13.12.2012 tarih ve E.2010/4896 sayılı kararı

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions