Turkey: İflasın Yeni Ertelenme Şekli ‘Konkordato Sözleşmesi'

Last Updated: 30 April 2018
Article by Murat Serkan ATLI, LL.M.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla; 7101 sayılı "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 28 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi. İflas erteleme, aktif ve pasiflerinin oranladığınızda pasiflerinin o an için çok gözüktüğü ancak belli bir zaman diliminde işletmenin çalışarak bu durumu aşabileceği kanaati oluşabilirse ve diğer koşullar oluştuğunda iflas erteleme talepleri kabul olabiliyordu. Ancak bu kurumu kötü niyetli olarak kullanan şirketlerin varlığı da az değildi. İflas ertelemedeki genel mantık değerlendirildiğinde ve kötü niyetli bir erteleme olduğu tasavvur edersek alacaklıların mağdur olduğu yadsınamaz bir gerçek haline geliyordu. Hatta bu süreç 4 yıla kadar uzayabilmekteydi. Uygulamada iflas kararının temyiz edilmesi halinde temyiz sonuçlanıncaya kadar da uzatıldığı olaylara rastlanmaktaydı.

669 sayılı 31.07.2016 tarihli KHK ile birlikte iflas erteleme kararı verilmesi yasaklanmıştı. 7101 sayılı kanun ile birlikte, kötü niyetli olarak sıklıkla başvurulan "İflas Erteleme" yolu kapatıldı. 7101 sayılı Kanun, İcra ve İflas Kanunu' nun 12. Bap' ın da yer alan "Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması" başlığı altında önemli değişikliklere sebep olmuştur.

"KONKORDATO" NEDİR VE KİMLER BAŞVURABİLİR

İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan tanımıyla, Konkordato; borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.

Bu yönteme sermaye şirketleri ve kooperatifler başvurabildiği gibi tacir olmayan kimselerde başvuruda bulunabilir.

İİK. 285/2 Maddesine göre, iflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı da, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. Yani borçlularla birlikte iflas talebinde bulunmaya yetkili alacaklılar da konkordato talep edebilecekler.

Konkordato müessesesi 4 farklı türe, sürece göre ayrılabilir:

 1. Adi Konkordato
 2. İflastan Sonra Konkordato
 3. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
 4. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Biz bu makalemizde çoğunlukla talep görecek Adi Konkordatoya değinmeye çalışacağız. Diğer türler veya ek sorularınız için info@atli.av.tr adresinden ayrıntılı bilgi talep ediniz.

ADİ KONKORDATOYA BAŞVURU VE SÜREÇ

Adi konkordatoya başvuru yapılırken mahkeme, İcra ve İflas Kanunu 286 maddesine göre konkordatonun nasıl olacağına dair bir 'ön proje' şeklinde sunulması beklenir. Bu 'ön proje' şunları ihtiva eder; borçlu, borçlarını ne oranda ödeyeceğini, vadesini, mevcut mallarını satıp satmayacağını, sermaye koyup koymayacağını, kredi çekip çekmeyeceğini vb. konular belirtir. Konkordato projesi, SPK veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu eşliğinde hazırlanır ve diğer belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu mahkemece tespit edildiğinde yine mahkeme geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacaktır. Bu geçici mühlet kararı ile birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından takip edilmesi için geçici konkordato komiseri/leri görevlendirir.

Mahkemenin verdiği geçici mühlet süresi 3 (üç) ay olup, gerekli görüldüğü durumlarda 2 ay daha uzatılabilir ancak bu süre 5 (beş) ayı geçemez.1

Mahkeme konkordato talebini dosyadaki tüm beyanlar proje ve raporlar ışığında değerlendirip karar verir. Değerlendirme (ön projenin değerlendirilmesi) sonucunda konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya mahkeme tarafından 1 (bir) yıllık kesin mühlet verir. Bu süre uygun koşulların varlığı halinde 6 (altı) aya kadar ek süre (uzatma süresi ile toplamda 18 ay) verilmek suretiyle uzatılabilir. 2

Kesin mühlet kararı ile beraber veya kesin mühlet kararı içerisinde 7 (yedi) alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca alacaklılardan oluşan bir kurul oluşturulabilir. Alacaklılar kurulu her ay en az 1 (bir) kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğu ile karar alırlar. Bu kararları konkordato projesine atanmış olan komiser de alınacak olan kararları katılanların imzası alınmak sureti ile tutanağa bağlar. Alacaklılar kurulu mahkeme tarafından atanmış olan komiserin faaliyetlerini denetler, tavsiyelerde bulunabilir ve komiserin faaliyetlerini yetersiz buldukları hallerde, mahkemeye gerekçeli rapor sunarak komiserin değiştirilmesini talep edebilirler.

Genel olarak Konkordatoyu iki aşamalı olarak düşünmek gerekir. Kanun koyucu Konkordato projesinin hazırlanması için gerekenler ve Konkordato Projesinin kabul edilmesi için gerekenler olarak iki ayrı ama iç içe geçmiş şekilde düzenlemiştir.

Kesin Mühlet Verildikten Sonra ki Konkordato Projesinin Kabulü için;

 1. Kaydedilmiş olan alacaklıların (alacaklı sayısı olarak) ve alacakların (toplam alacaklılar kurulunda kaydedilmiş borç esas alınır) yarısını kapsamalı veya
 2. Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini (alacaklı sayısı olarak) ve alacakların üçte ikisini (toplam alacaklılar kurulunda kaydedilmiş borç esas alınır), aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.3

KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE BORÇLUNUN DURUMU

Öncesinde anlattığımız geçici mühlet (ön proje aşaması) ve kesin mühlet (1 yıl, uzatmanın gerektirdiği hallerde en fazla 18 ay) içinde borçlu aleyhine vergi, harç, SGK pirimi gibi hem kamu hem de özel kişi alacakları için hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Ancak bunların istisnası olarak ön proje için verilen geçici süreler de dahil olmak üzere son bir yıla ait işçi alacakları ve nafaka alacakları için haciz yapılması mümkündür.

Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

KESİN MÜHLET İÇERİSİNDE KONKORDATONUN TASDİK EDİLMESİ

Alacaklılar toplantısında ve iltihak süresi içinde verilen oylarla kabul edilen konkordato projesinin tasdiki aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır:

 1. Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.
 2. Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder).
 3. Konkordato projesinin yukarıda belirtmiş olduğumuz alacak ve alacaklıların çoğunluğu ile kabul edilmiş olması.
 4. İİK m. 206 da yer alan birinci sıra imtiyazlı alacaklar yani; işçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş alacakları, işverenlerin işçiler için yardım sandıkları veya derneklere olan borçları ve son bir yıl içinde aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları; alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması.
 5. Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Bu aşamada Mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilir. Ayrıca, Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir. Bu kararda, tasdik edilen Konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için kayyım atanabilir. Kayyım borçlunun işletmesinin durumunu ve projeye uyup uymadığını 2 (iki) ayda bir tasdik kararı veren mahkemeye rapor olarak sunar, alacaklıların bu raporu inceleme yetkileri de vardır.

Herhangi bir şekilde konkordato tasdik edilmez veya kesin mühlet içerisinde konkordato borçlusunun yapmış olduğu hata ile konkordato ret edilirse, borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına re'sen karar verir.

Sonuç olarak;

7101 sayılı "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan değişikliklerle birlikte alacaklıların gerek bireysel gerekse kurul oluşumu ile daha önceki iflas erteleme kurumuna nazaran, daha ön planda olması ve alacaklıların alacağı kararlarında (alacaklılar kurulunda oy çoğunluğu kararları) Konkordatonun tasdiklenmesinde rol oynayacağı görülmektedir. Önceki düzenleme olan İflas ertelemede; bilirkişi ve kayyum kurumunun ön planda olma durumu varken, Konkordatoda alacaklılar ve kolektif olarak Alacaklılar Kurulunun karar alma, raporlama ve bir nevi denetim kabiliyetinin mevcudiyeti sebebiyle farklılıklar ve aktif rol almaları söz konusu olabilmiştir.

Konkordato talep eden borçlunun bu süreç içerisinde malvarlıklarını elden çıkarmamasına yönelik tedbir konulması ve aynı zamanda alacaklıların borçlunun mallarının satışını yapamaması, borçluya karşı yapılan icra takiplerinin durdurulması ve herhangi bir satış tehdidi altında bulunmaması borçlunun ticaretine devam edip Konkordato projesine uygun şekilde ödemelerini yapmasına imkân sağlamaktadır.

Anlaşılacağı üzere birden fazla denetim mekanizmasını kendi içinde barındıran Konkordatoda, alacaklılarında aktif rol alarak sisteme dahil olması sayesinde daha saydam ve daha denetlenebilir bir süreç ortaya çıktığından eski düzenlemelerden daha doğru ve kesin sonuçlara tüm taraflar açısından ulaşılabilecektir.

Footnotes

1. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 287

2. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 289

3. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 302

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions