Turkey: Kamu İhalelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Yolu

Last Updated: 27 March 2018
Article by Serdar Bezen, Murat Soylu and Leman Akif

Gerek birey ve şirketler gerekse de kamu kurum ve kuruluşları tarafından akdedilen çeşitli sözleşmelerin yürütülmesi ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi noktasında, ulusal mahkemelere başvurmanın yanı sıra tahkim yolu da halihazırda ulusal ve uluslararası boyutta oldukça önem arz etmektedir. Genel olarak tahkim; dava konusu uyuşmazlıkların uzman ve teknik bilgileri haiz hakemler tarafından uyuşmazlıkların çözümlenmesi yoludur ve dünya çapında yaygın olarak tercih edilmektedir. Ulusal mahkemelere nazaran daha kısa sürede ve etkin olarak çözüme ulaşmayı sağlayan tahkim yolu, ülkemizde de geçmişe oranla daha fazla tercih edilmektedir. Yine bu kapsamda 19 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik uyarınca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu1 ("KİSK") kapsamında akdedilen sözleşmeler bakımından da tahkime başvurma imkanı getirilmiştir.

Ayrıca, 19 Kasım 2016 Tarihli ve 29893 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile İlgili 2016/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi" ile zaman ve para tasarrufu sağlanması ve uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve gizli bir biçimde milletlerarası standartlarda çözümlenmesi amacıyla; kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu ulusal ve uluslararası sözleşmelerin, söz konusu tahkim yolunun değerlendirilmesi suretiyle akdedilmesi yönündeki Başbakanlık görüşü açıklanmış olup bu görüş doğrultusunda bu kez kamu ihale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar bakımından da tahkim yoluna başvurunun önü açılmıştır.

Keza, 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de ayrı ayrı yayımlanan "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile ("Değişikliğe İlişkin Yönetmelikler") Kamu İhale Kurumu tarafından İhale Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmelerde yapılan düzenlemeler kapsamında, KİSK kapsamında akdedilen sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yoluna başvurma imkanı getirilmiştir; Türkiye Cumhuriyeti'nin tahkim merkezi olan İstanbul Tahkim Merkezi ("ISTAC") ihale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü bakımından mahkemeye bir diğer seçenek olarak öngörülmüş olup uyuşmazlıklara uygulanacak kurallar bakımından ise İstanbul Tahkim Merkezi Kurallarının esas alınacağı düzenlenmiştir. Akdedilen sözleşmelerde yabancılık unsuru bulunması halinde ise uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi Kurallarına göre çözülmesi mümkün olduğu gibi 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu2 ("MTK") hükümlerine göre çözüm yolu tercih edilip uyuşmazlığın esasına ilişkin uygulanacak maddi hukuk kuralları bakımından ise hangi ülke hukukunun uygulanacağı kararlaştırılabilir.

Değişikliğe İlişkin Yönetmelikler uyarınca;

"...Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih..." edebilecektir.

Bununla birlikte Değişikliğe İlişkin Yönetmeliklerde belirtildiği üzere " Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre" sonuçlandırılacaktır. Buna göre tahkim yolu, söz konusu yönetmeliklerin 30 Aralık 2017 yayım tarihinden 20 gün sonra yani 19 Ocak 2018 tarihi itibariyle akdedilecek kamu ihale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar bakımından uygulama bulacaktır.

Bu noktada önemle belirtmek gerekirse; kamu ihale sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yoluna başvurulması ancak sözleşmede tahkim şartına yer verilmiş olması ile mümkün hale gelecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından İhale Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmelerde tahkim şartının ne şekilde yer alacağı Değişikliğe İlişkin Yönetmeliklerde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Uyuşmazlığın çözümünde mahkeme yerine tahkim yolunun tercih edilmesi halinde;

 1. MTK'nın 2'inci maddesinin 1'inci fıkrasının 1 numaralı bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda başka bir deyişle tahkim yolu seçilecek sözleşmede yabancılık unsuru bulunmuyor ise:

  "Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (sözleşme hükümlerine göre idarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri, ....................(İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)'dır. Tahkim dili Türkçe' dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır." şeklindeki hükmüne yer verilecektir.
 2. MTK'nın 2'inci maddesinin 1'inci fıkrasının 1 numaralı bendinde belirtilen hallerin varlığında bir başka deyişle tahkim yolu seçilecek sözleşmelerde yabancılık unsuru var ise bu durumda işbu hüküm ile birlikte;

  1. İdare tarafından uyuşmazlığın ISTAC Tahkim Kuralları uyarınca çözümlenmesinin öngörülmesi halinde:

   "Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (sözleşme hükümlerine göre idarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır). Tahkim dili .................'dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına ..................(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır." şeklinde, ilgili sözleşmelerde uyuşmazlık hükmüne yer verilecektir.
  2. İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla MTK hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde ise ilgili sözleşmelerde uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin aşağıdaki şu hükme yer verilecektir:

   "Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (sözleşme hükümlerine göre idarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.

   Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine ........... (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar.

   Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları..............(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili ............. 'dir. Tahkim yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)'dir. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde yetkili mahkeme ................. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi'dir."

Yukarıda değinilen hükümlerden de anlaşıldığı üzere; tahkim yoluna başvurulabilmesi için öncelikle ilgili kamu ihale sözleşmesinde, tahkim yargılamasına ilişkin hükümlerin açıkça yer alması gerekmektedir. Sözleşmelerde yabancılık unsuru bulunup bulunmamasına göre de ayrım yapılarak tahkim yargılamasının hangi kurallara tabi olacağı ve uyuşmazlığın esasına hangi ülke hukukunun tahkim yargılamasına uygulanacağı hususlarında ayrıma gidilmiştir.

Bu noktada önemle belirtilmelidir ki; gerek kamu ihale sözleşmesinin tarafı olan idare gerekse de sözleşmenin diğer tarafınca tahkim yargılamasına başvurulmuş olması durumunda, ihale yüklenicisi sözleşme ile yüklendiği işe devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili idare tarafından alınacak kararlara uymak zorundadır.

Sonuç olarak Kamu İhale Kurumu tarafından resmi web sayfasında da açıklandığı üzere söz konusu değişikliğin yapılmasında, sözleşmelerin akdedilmesinde tahkim yolunun da değerlendirilmesinin uygun düşeceği yönündeki ISTAC hakkındaki Başbakanlık Genelgesi etkili olmuş ve bu görüş doğrultusunda yasal düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu gerek yabancılık unsuru içeren gerekse içermeyen kamu ihale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü bakımından tahkim yolu mahkemelere bir seçenek olarak öngörülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, uyuşmazlık hakkında tahkim yoluna başvurulmasının ancak ilgili sözleşmeye tahkim şartının eklenmiş olması ile mümkün olacağıdır. Tahkim yolu, uyuşmazlıkların çözümü bakımından mahkemelerden daha esnek kurallara sahip olup uyuşmazlık konusunun, uzman hakemler tarafından çözümlenmesi ve uyuşmazlığın neticelendirilmesinin mahkemeler nezdindeki süreçten daha kısa olması nedeniyle kamu ihalelerinde tahkim yolunun açılması ulusal ölçeğin yanı sıra özellikle uluslararası ölçekte kamu ihalelerine gösterilen ilginin artmasına sebebiyet verecektir. Zira uyuşmazlık halinde uluslararası normlar kapsamında ve konusunda uzman hakemler tarafından kısa süre içerisinde uyuşmazlığın etkin bir şekilde giderileceği hususunda güven duyulması söz konusu olacaktır.

Footnotes

1. 22 Ocak 2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2. 5 Temmuz 2001 tarih ve 24453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Murat Soylu
Leman Akif
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Country
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions