Turkey: Yabancı Tahkim Şartı Bulunan Sözleşmeler Kapsamında İflas Yollarına İlişkin Yetki Sorunu

Last Updated: 9 January 2018
Article by Sila Gürün Yilmaz and Beste Kuruoglu

İflas, ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen borçlunun haczedilebilen bütün mal varlığının cebri icra yoluyla paraya çevrilerek, elde edilen gelirden borçlunun bilinen alacaklılarının tatmin edilmesini sağlayan külli bir cebri icra yoludur. Türk Ticaret Kanunu ("TTK") m. 20 uyarınca tacir sayılan veya tacirler hakkında hükümlere tabi olan kişiler ile bir bankanın yöneticileri, portföy yönetim şirketi yöneticileri gibi özel kanun hükümleri uyarınca iflasa tabi olan gerçek ve tüzel kişiler hakkında iflas kararı verilmesi talep edilebilir. Tacirler, her türlü borçları (adi ve/veya ticari, özel hukuktan doğan ve/veya amme alacaklarından kaynaklanan) bakımından iflasa tabidir.

İcra İflas Kanunu ("İİK") kapsamında iflas yollarının, (i) Genel İflas Yolu, (ii) Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu, (iii) Doğrudan Doğruya İflas Yolu olarak belirtilmesi mümkündür. Bir borçlunun iflasına ancak ticaret mahkemesi tarafından karar verilebilmektedir. Bu doğrultuda yukarıda belirtilen hangi yol seçilirse seçilsin iflasa ilişkin son karar her daim ticaret mahkemesi tarafından verilecektir.

Bu kapsamda iflas davası, borçlu aleyhine doğrudan açılabileceği gibi borçluya karşı başlatılacak bir iflas takibinin ardından da açılabilmektedir. Bununla birlikte doğrudan iflas davası açılabilecek haller İİK m. 177 ve m. 178'de (i) Alacaklının Talebi ve (ii) Borçlunun Müracaatı olmak üzere iki başlık halinde belirlenmiştir. İİK m.177 ve m. 178 doğrudan iflas talebinde bulunulabilecek halleri sınırlı olarak belirlemiş olup ilgili maddelerde sayılı haller dışında bir borçlunun iflasının istenebilmesi için ise borçluya karşı mutlaka iflas yolu ile icra takibi başlatılması gerekmektedir.

Borçlunun yasal süresi içerisinde aleyhine başlatılmış olan iflas yolu ile icra takibine itiraz etmemesi durumunda alacaklı iflas davası açabilecektir. Bununla birlikte borçlunun aleyhine yapılmış olan iflas yolu ile takibe yasal süresi içerisinde itiraz etmesi hakkı da bulunmaktadır.  Borçlunun iflas yolu ile icra takibine itiraz etmesi halinde ise alacaklının ödeme emrinin borçluya tebliği tarihinden itibaren bir senelik hal düşürücü süre içerisinde İİK m. 156/3 düzenlemesi kapsamında "borçlunun itirazının kaldırılması ve iflasına karar verilmesi talepli" bir iflas davası açması gerekmektedir.

İflas yolu ile icra takipleri bakımından yetkili icra daireleri İİK m. 154/1 uyarınca borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. Bununla birlikte taraflar arasında yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile belirlenmiş ise, o yerin icra dairesi de iflâs yolu ile icra takibi için yetkili sayılır. İflas davaları bakımından ise borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemeleri yetkilidir. Bu yetki kamu düzenine ilişkin olduğundan kesindir.

Peki borçlunun iflas yolu ile icra takibine itirazı üzerine açılacak olan itirazın kaldırılması talepli iflas davası yetki açısından tamamen doğrudan iflas davası ile aynı hükümlere mi tabi olacaktır? Taraflar arasındaki sözleşme ile (yabancı ülkede görülmek üzere) bir tahkim şartı konulmuş olmasının bu duruma etkisi ne olacaktır? Öyle ki, taraflar, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda yabancı tahkim merciinin yetkili olduğunu kararlaştırmışlar ise borçlunun sözleşmedeki tahkim şartı nedeniyle hem iflas yolu ile icra takipleri hem de bu takiplere itiraz halinde açılan itirazın kaldırılması talepli iflas davalarında borçlu tarafça yetki itirazında bulunulması gündeme gelmektedir.

İİK m. 154/3 "Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tayin etmişlerse, o yerin icra dairesi dahi iflas takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki; iflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır." hükmünü amirdir.

İİK, icra dairesinin yetkisini kesin bir şekilde belirlememiş ve yetki sözleşmesi yapılabileceğini ve yetki sözleşmesinin bulunması halinde bu sözleşmede belirlenmiş olan icra dairesinin de yetkili olacağını kabul etmişken iflas davaları bakımından yetkiyi kamu düzenine ilişkin kabul etmiş ve borçlunun muamele merkezindeki ticaret mahkemesinin kesin yetkili olduğunu hüküm altına alarak bu konuda yetki sözleşmesi yapılamayacağını açıkça ifade etmiştir. Bu yasal düzenleme karşısında borçlusu hakkında iflas yolu ile icra takibi başlatmış olan alacaklının, borçlunun itirazı üzerine borçlunun muamele merkezindeki ticaret mahkemesinde dava açması zorunludur. İİK, iflas davalarının kamu düzenine ilişkin olduğunu açıkça hüküm altına almışken ve takibe itiraz halinde açılacak olan dava yine iflas davası olduğundan kanımızca yabancı tahkim şartına rağmen borçlu aleyhine iflas takibinde bulunulması mümkündür. Yargıtay 19. H.D. 2005/5976 E., 2005/10004 K., 13.10.2005 tarihli kararı ile; "...iflas davasında tahkim sözleşmesinin mümkün olmadığı, davalının takibe ve borca itirazının yerinde bulunmadığı...davalının temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına" karar verilmişken Yargıtay Hukuk Dairelerinin oldukça yeni tarihli kararlarında iflas davalarının tahkim şartı bulunan hallerde ticaret mahkemesince yetki nedeniyle reddine dair karar verilmesi gerektiği yönünde içtihatları bulunmaktadır. Bu içtihatlara gerekçe olarak ise, takibe itiraz halinde mahkemenin öncelikle borçlunun itirazının kaldırılması konusunu inceleyerek borçlunun gerçekten borçlu olup olmadığını değerlendirecek ve itirazının yersiz olduğuna kanaat getirir ise borçlunun iflasına karar verilebilecek olması gösterilmektedir. Oysa ki, borçlunun itirazının kaldırılmasına ilişkin yargılamayı en doğru yapacak yer yine borçlunun muamele merkezindeki yer ticaret mahkemesi olduğu sabittir. Öyle ki; Yargıtay 11. H.D. 2008/5454 E., 2009/2604 K., 06.03.2009 tarihli kararında; "...davacının Türk uyruklu bulunan davalının ikametgah mahkemesinde dava açtığından ve kendi ikametgah mahkemesinde kendisini daha iyi savunabilecek olan davalının davaya bakmaya Bremen mahkemelerinin yetkili bulunduğu yönündeki itirazı Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi ile bağdaşmaz." demektedir.

Yabancı statüsündeki alacaklının, muamele merkezi Türkiye'de olan borçlu hakkında sözleşmedeki tahkim şartı nedeniyle önce yurtdışında hakeme giderek alacağı tahkim kararı ile Türkiye'de iflas davası açmasının usul ekonomisine ne kadar uygun olacağı ve muamele merkezi Türkiye'de olan borçlunun, Türkiye'deki ticaret mahkemelerinde açılmış olan davaya yabancı ülke tahkim şartı nedeniyle itiraz etmesinin iyi niyet kurallarına ne kadar uygun düşeceği hususları tartışma konusudur.

Esasen, İİK'nun "iflas davaları kamu düzenine ilişkindir ve yetki sözleşmesi yapılamaz" hükmü son derece açıktır ve işbu hüküm karşısında doğrudan iflas davası ya da itiraz üzerine açılacak iflas davası ayrımı yapılmaksızın, yargılamanın borçlunun yerleşim yeri ticaret mahkemelerinde yapılması gerekmektedir. Öte yandan, iflas davalarının mahiyeti göz önünde bulundurulduğunda da, yargılamanın sıhhati açısından davanın borçlunun yerleşim yeri mahkemesinde görülmesi daha yerinde olacaktır. Her ne kadar Türk statüsündeki borçlu tahkim sözleşmesi ya da tahkim şartı mevcut olan bir sözleşme akdetmişse de işbu tahkim şartının iflas takipleri ve davaları bakımından uygulama alanı bulamayacağı kabul edilmelidir.

Taraflar arasında bir tahkim sözleşmesi yapılmış olsa dahi iflas davaları bakımından yasa ile kesin olarak belirlenmiş olan bu yetki kuralı kapsamında alacaklıların borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesi nezdinde iflas yolu ile icra takibi başlatmasının mümkün olduğu açıktır. Aynı doğrultuda doktrin görüşleri de "Alacak için bir tahkim şartı (veya tahkim sözleşmesi bulunsa dahi, alacaklı, tahkim şartına rağmen, borçlu aleyhine iflas takibi yapabilir"1 mevcuttur.  

Sonuç itibariyle, İİK, "iflas davaları kamu düzenine ilişkindir ve yetki sözleşmesi yapılamaz" demekle birlikte borçlunun itirazı üzerine açılacak iflas davaları hakkında ayrı bir düzenleme getirmediği sürece, itiraz üzerine açılacak iflas davalarının doğrudan iflas davaları gibi borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılmasının hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Footnote

1 Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş İkinci Baskı 2013

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions