Turkey: Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

Last Updated: 9 November 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban
Most Read Contributor in Turkey, November 2017

Milletlerarası ticari sözleşmeler ihtiva ettikleri yoğun risk elementleri nedeniyle tarafların süreci ihtiyatlı şekilde yönetmelerini gerektiren bir sahadır. Bu nedenle milletlerarası anlaşmalar ve iç hukuk düzenlemeleri tarafından milletlerarası akit tarafları, sözleşme henüz inşa aşamasında iken iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde birtakım sorumluluklara riayet etmekle yükümlü tutulmaktadırlar.

Sözleşme öncesi yükümlülükler, hedeflenen sözleşme kurulsa da kurulmasa da tarafların müzakereye girişmeleri ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Türk hukukunda, sözleşme öncesi sorumluluğu düzenleyen "doğrudan" bir maddenin varlığından söz edilemese de Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmekte olan iyi niyet ve dürüstlük kuralları tarafların sözleşmenin müzakere sürecindeki yükümlülüklerinin belirlenmesinin dayanak noktasını teşkil etmektedir.

Milletlerarası ticaret hukukundaki genel eğilime baktığımız zaman, müzakere sürecinde tarafların yükümlülüklerinin şunlar olduğu söylenebilmektedir;

1. Müzakereleri İyi Niyetle Yürütme Yükümlülüğü

Hemen hemen bütün hukuk sistemlerinde düzenlenmiş olan ve her türlü sözleşme ilişkisinde kabul edilen bir evrensel ilke olarak "İyiniyet" kuralı milletlerarası ticaret alanının somut şartlarına uyum sağlayabilmesi ve hüküm yokluğunda dahi hakkaniyeti yerine getirebilmesi sayesinde, her geçen gün daha fazla sözleşme tarafından uygulanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da milletlerarası ticaret ilişkilerinde iyi niyet prensibinin taraflara müdahale alanı iç hukuk düzenlemelerine göre daha geniş olmaktadır.

İyi niyet prensibi, iyi niyetli ve dürüst bir kişinin makul beklentisinin korunmasını, hukuki çıkarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu noktada öğretideki birtakım yazarlar sözleşme müzakerelerinde iyi niyetin veya tarafların ortak amaçlarına uygun biçimde davranıp davranmadığının tespitinde, sübjektif iyi niyet (subjective honesty) ve objektif mantıksallık (objecktive rationality) unsurlarının referans noktası olarak dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedirler. Buna göre tarafların müzakereleri iyi niyetle yürütme yükümlülüklerini ihlal edip etmedikleri tespiti somut olay verilerine göre tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Müzakere tarafları müzakere sürecine geçmekle birlikte, sözleşmenin kurulabilmesi amacıyla müzakere etmeyi ve bu müzakereyi bir anlaşma ile nihayetlendirecek ciddiyetle sürdürme taahhüdünde bulunmaktadırlar. Bu taahhüdün kapsamı, yukarıda da belirtildiği gibi, somut olayın özellikleri dahilinde hakkaniyet, dürüstlük ve doğruluk kuralları çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu taahhüt kapsamında taraflar, olumlu davranış yükümlülükleri yerine "kötü niyet" veya "mantıksızlık" sonuçları doğurabilecek fiillerde bulunmamayı yüklenmektelerdir. Bunlara örnek olarak uygun olmayan taktikler kullanmamak, mantıksız öneriler sunmamak, açıklanmaması gereken hususları açıklamamak, başkalarıyla müzakereye girişmemek, müzakereleri kesmemek veya terk etmemek gibi yükümlülükler gösterilebilmektedir.

Milletlerarası Metinlerde Müzakere Aşamasında İyi Niyet Düzenlemeleri

1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) (Viyana Satım Sözleşmesi) 7.maddesi sözleşme kapsamında iyi niyet kuralını düzenlemektedir:

"Anlaşmanın yorumlanmasında anlaşmanın milletlerarası niteliğinin dikkate alınacağı gibi yeknesak uygulanmasını teşviki ve milletlerarası ticarette dürüstlük kuralının korunmasının gereği de gözetilir."

Bu hüküm dahlinde iyi niyet prensibinin sadece sözleşmenin hükümlerinin yorumlanması sırasında mı uygulanacağı yoksa bu hükümle birlikte sözleşme taraflarına iyi niyetle davranma yükümlülüğünün getirildiğinin tartışma doktrin tarafından yapılmaktadır. Hâkim olan görüş ve bu hüküm üzerinden verilmiş olan kararlar uyarınca denilebilir ki hüküm sözleşme öncesi, sözleşme sırası ve sözleşme sonrası aşamalarda uygulanmaktadır.

UNIDROIT Prensipleri (UNIDROIT Principles) ("Prensipler") madde 1.7 uyarınca her bir tarafın milletlerarası ticarette iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edeceğini ve tarafların bu yükümlülüğü sınırlayamayacağı veya dışlayamayacağı kabul edilmektedir. Bu hükümle birlikte Prensiplerin uygulanması sırasında tarafların sözleşme özgürlüğü korunmakla birlikte hukukun temel prensipleri çerçevesinde taraf çıkarlarının azami korunması gerçekleşmektedir.

UNIDROIT Prensipleri madde 2.15(2) hükmünde yalnızca sözleşenin ifası aşamasına gelindiğinde değil, müzakere aşaması sırasında da taraflara iyi niyetle hareket etme yükümlülüğü yüklemekte ve kötü niyetli olarak müzakereyi kesen tarafın karşı tarafın bu yüzden uğramış olduğu zararları tazmin etmesini öngörmektedir.

Avrupa Sözleşmeler Hukuku Prensipleri ("ASHP") ("The Principles Of European Contract Law") madde 1:106'da da tıpkı Viyana Satım Sözleşmesinde olduğu gibi, Prensiplerin yorumlanmasında iyi niyet ve adil ticaretin teşvik edilmesi gerekliliğine ve uygulamanın yeknesaklığına vurgu yapılmaktadır.

Genel olarak iyi niyet yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilen haller şunlardır.

 1. Müzakereyi Geri Çevirmek
 2. Sözleşme Kurma Niyeti Olmaksızın Müzakereye Girişmek ve Müzakereyi Sürdürmek
 3. Mantıksız Öneriler Sunmak
 4. Uygun Olmayan Müzakere Taktikleri Kullanmak
 5. Paralel Müzakerelere Girişmek
 6. Müzakereyi Terk Etmek veya Yarıda Kesmek

2. Karşı Tarafı Aydınlatma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü

Aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü, müzakere sürecinde tarafların müzakerenin kaderiyle ilgili hususları birbirlerine tam ve doğru açıklamaları önem arz eden hususları karşı tarafa bildirmelerini gerektiren bir yükümlülüktür.

3. Gizlilik Yükümlülüğü

Taraflar müzakereler sırasında karşı tarafa müzakere etmedikleri taktirde ulaşamayacakları bilgileri müzakere kapsamında açıklayabilmektedirler. Gizlilik yükümlülüğü tarafların müzakereler esnasında öğrendikleri bilgilerimüzakereden sonraki aşamalarda herhangi bir amaç için kullanmamak veya açıklamamak sorumluluğunu kapsamaktadır.

4. Koruma / Özen Yükümlülüğü

Müzakere sürecinde tarafların birbirlerine karşı koruma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük tarafların edim menfaatleri dışında kalan kişilik ve mal varlığı değerlerini kapsamaktadır. Buna göre taraflar, karşı tarafın ayni hakları, yaşam, sağlık vücut bütünlüğü ve diğer kişilik haklarını korumakla yükümlüdür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions