Turkey: Kripto Para Birimleri: Hukuk Ve Vergi Özelinde Kısa Bir Bakış

Last Updated: 20 October 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

Dünyadaki genel yasal eğilim kripto paraların yasal bir ödeme aracı olarak kabul edilmemesi buna karşın kripto paralarla gerçekleştirilen ödemelerin tamamıyla yasa dışı olarak da kabul edilmemesi yönündedir.

Birçok uzman tarafından finans hizmetlerinde yeni bir devir açtığı düşünülen kripto para birimlerine olan ilgi ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün hızlı bir şekilde artmaktadır.                

Kripto para birimleri kullanıcılara, bankalara bağlı kalmaksızın büyük miktarlarda ödemelerin yapılması ve merkezi para kuruluşlarından bağımsızlığı sayesinde hızlı bir dolaşım ve takip edilemezlik vadetmektedir. Kripto para birimi borsalarında uluslararası spekülasyonların yoğun bir şekilde yapılması ve bunun engellenmesi adına herhangi bir kontrol mekanizmasının henüz kurulamamış olması bu para birimlerinin yüksek miktarda istikrarsızlık ihtiva etmesine sebep olmaktadır. Ancak kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarında söz sahibi olmalarıyla kripto para borsaları olgunluğa erişmekte, sıradan kullanıcılar arasında da hızlı bir şekilde yaygınlaşmakta ve finansal açıdan istikrara kavuşmaktadır                

Kripto para birimleri ticaretinin ve kullanımının yaygınlaşması pratik sonuçların yanında birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir. Kanun koyucular hızla gelişmekte olan bu teknolojinin getirmekte olduğu problemlere çözüm üretme konusunda yavaş hareket etmektedirler. Buna rağmen toplumsal hayatın her alanını düzenleyen hukuk biliminin, bu yeni ve büyük potansiyeller barındıran alana müdahil olup düzenleyici fonksiyonunu ifa etmesi kaçınılmazdır.                

İlk Kripto Para: Bitcoin'in Doğumu                

Geliştirilen ilk sanal para birimi olan Bitcoin, kendisine "Satoshi Nakamoto" adını veren kişi veya kişiler tarafından 2008 yılının Kasım ayında tanıtılmış ancak Bitcoin ağının tam olarak fonksiyonelliğine kavuşması 3 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşmiştir.                

Bitcoin kayıt zinciri (blockchain), farklı adresler arasında yapılan işlemlerin kaydedildiği kayıtlardan (blocks) oluşmaktadır. Bütün kayıt zincirine internet üzerinden ulaşılabilmekte ve böylece arzu eden kişiler bunların üzerinde çalışabilmektedir. Her ne kadar her bit adresin ihtiva etmiş olduğu bitcoin miktarı görülebilir olsa da hangi adresin kim tarafından kontrol edildiğini öğrenmenin neredeyse imkansız oluşu sistemin anonim yapısını korumaktadır.                

Bitcoinin fiziksel para birimlerine kıyasla sahip olduğu en önemli avantajlarından bir tanesi de, merkezi para birimi sistemlerinin aksine, daha fazla birim bitcoin piyasaya sürmek vasıtası ile bitcoinin karşılık geldiği değerin düşürülmesinin imkansız oluşu gösterilmektedir. Zira piyasada ancak ve ancak 21 milyon adet bitcoin olabilmektedir. Böylece fiziksel para birimlerini elinde tutan devletlerin zaman zaman başvurdukları bir yol olan piyasaya para basmak suretiyle gerçekleştirilen paranın değerinin düşürülmesi işlemi bitcoin için imkansızlık teşkil etmektedir.

Hukuki ve Vergisel Düzenlemeler                

Kripto para birimlerinin ihtiva etmiş oldukları aşırı küresel nitelik ve herhangi bir otoriteye bağlı olmamaları kanun koyucuların bunlar hakkında yasal ve finansal düzenlemeler yapmasını zorlaştıran nedenler arasında gösterilmektedir.       

Ülkelerin Kripto para birimleri hakkında yaptığı düzenlemeler  büyük farklılıklar arz etmektedir. Ancak dünyadaki genel yasal eğilim kripto paraların yasal bir ödeme aracı olmaması fakat kripto paralarla gerçekleştirilen ödemelerin yasa dışı olarak da kabul edilmemesi yönündedir. Buna rağmen henüz birçok ülke kripto paralar hakkında düzenleme yapmamıştır. Ekvator, Kırgızistan, Bangladeş ve Bolivya hükümetleri bitcoin ile yapılan her türlü işlemin yasa dışı olacağına ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir.

Buna rağmen, kripto para birimlerine olan ilginin artması ile merkez bankalarının ve kanun koyucuların bu konuya olan yaklaşımları hızla değişmektedir. 2017 yılının başında Japon Devleti, bankacılık yasasında değişiklik yaparak bitcoini yasal para birimi olarak kabul etmiştir. Buna göre Japon Devletine olan borçlar bitcoinle ödenebildiği gibi ülke içinde kişilerin yaptığı kripto para ödemeleri de resmi kurumlar nezdinde yasal ödeme olarak kabul edilmektedir. Rusya Hükümetinin kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadele ve kripto para trafiğini daha rahat izlem altına alabilmek adına 2018 yılında kripto paraları yasal finansal araç olarak kabul edeceğini duyurması ise devletlerin kripto paraların yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan sorunlar için çözüm arayışında olduklarını göstermektedir.                

Türk Hukukunda Kripto Para ve Elektronik Para Ayrımı

Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun elektronik para terimini şu şekilde tanımlamaktadır;

Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri ifade etmektedir.                

Bu tanımın kripto paraları kapsayıp kapsamadığı tartışması süredururken BDDK konuya ilişkin açıklama yapmıştır. Buna göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 25.11.2013 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bitcoin ve benzeri diğer kripto paraların 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek tüketicileri uyarmıştır. Bitcoinin merkezi bir kurum ya da kuruluş tarafından piyasaya sürülmemesi ve piyasa dahilinde kontrolünün mümkün olmaması BDDK'nın bu yöndeki açıklamasının nedenleri arasında gösterilmektedir. Ayrıca kripto paraların karşılığı hakkında bir garanti verilmiyor oluşu da bunların, kanun kapsamı dışında tutulmasının nedenlerinden birisi olduğu ifade edilmektedir.     

Bu açıklamalara göre Türk hukuk ve vergi mevzuatında kripto paralara ilişkin bir düzenleme henüz yapılmamıştır.

Kripto Paralar ve Gelir Vergisi                

Kripto paraların ticareti ve madencilik faaliyeti sonucu üretiminden elde edilen değerlerin vergilendirilmesi sorunu birçok ülke tarafından henüz çözülememiştir. Amerika Birleşik Devletleri Gelirler İdaresi (İnternal Revenue Service) 2014 yılında yayınlamış olduğu bir kılavuzda  Kripto Paraların, Milli Gelirler Yasası (Internal Revenue Code) dahilinde "Mal Varlığı" olarak kabul edildiğini ve gerekli vergilendirmenin bu çerçevede yapılması gerektiğini duyurmuştur. Bu kılavuz uyarınca ABD dahilinde kripto para işlemlerinden elde edilen gelirler gelir vergisine, sermaye kazançları vergisine ve istihdam vergisine konu olmaktadır. Ayrıca kripto para madenciliği yapan kişilerin elde ettikleri kripto paranın market değeri üzerinden hesaplanacak olan değer ve aynı doğrultuda çalışanların kripto para ile maaş almaları halinde bunun karşıladığı değer miktarı gelir vergisine, istihdam vergisine ve buna ilişkin diğer vergilere konu olmaktadır.            

İngiltere'de de kripto paralara ilişkin benzer bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre kripto paraları bir ödeme biçimi olarak kabul eden şirketlerden gelir ve şirket vergileri kripto paralar üzerinden de alınmaktadır. Ayrıca, kripto paraların yatırım amacı ile alınıp satılması sonrasında elde edilen kar gelir vergisine konu olmaktadır.            

Türk vergi mevzuatında, kripto paraların sınıflandırmasının yapılmamış olması alım ve satım işlemleri sonucu elde edilen gelirden hangi şartlar uyarınca vergi alınacağının tespitini zorlaştırmaktadır. Yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir türleri açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre;

  • Ticari kazançlar
  • Zirai kazançlar
  • Ücretler
  • Serbest meslek kazançları
  • Gayrimenkul sermaye iratları
  • Menkul sermaye iratları
  • Diğer kazanç ve iratlar gelir vergisine konu olmaktadır.

Burada yer alan diğer ve kazanç ve iratların içeriği değer Artışı Kazançları ve Arızi Kazançlardan oluşmaktadır. Bir kısım görüş uyarınca kripto paralardan elde edilen gelirler değer artış kazancı olarak değerlendirilmeli ve böylece vergilendirmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak gelir vergisi kanununda hangi mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak sınıflandırılacağı da açıklanmaktadır. Buna göre Gelir Vergisi Kanunu'nun 80. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ifade değer artış kazançlarını şu şekilde tanımlamaktadır;

İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancıdır.

Mezkûr maddede bulunan unsurlardan hiç birisi esas itibariyle kripto paraların değer kazanması sayesinde elde edilen karşılığı vergilendirmeye yetmemektedir.

Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı, tıpkı IRS'in yapmış olduğu gibi, Kripto Paraların nasıl sınıflandırılacağına ilişkin bir açıklama yapmadıkça kripto paranın menkul kıymet veya sermaye piyasası aracı olarak kabul edilmesi imkan dahilinde gözükmemektedir. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu sorun IRS tarafından, kripto paraların mal varlığı sınıfına sokulması suretiyle aşılmaktadır. Kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılması halinde ise vergilendirme, kripto paranın o andaki dolar karşılığı üzerinden yapılmaktadır.            

Bu durumda Kripto Paraların ticareti neticesinde elde edilecek gelirin vergilendirilmesi mümkün gözükmemektedir. Ancak belirtmek gerekirki bu işin ticari amaçlarla ve süreklilik teşkil edecek şekilde yapılması halinde elde edilen kazanç her şekilde vergiye tabi olmaktadır. Zira Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. Maddesi uyarınca Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazanç sayılmaktadır ve buna göre vergilendirilmektedir.            

Gelir vergisi açısından ortaya çıkan bir başka husus ise Kripto Paraların "madencilik" yöntemiyle elde edilmesi sonucunda ortaya çıkan değerin nasıl vergilendirileceğidir. Mevcut mevzuat uyarınca kripto paralar üzerinden vergi kesilememektedir. Ancak kripto paraların geleneksel para birimlerine dönüştürülmesi neticesinde ortaya çıkan değerin yıllık belli bir miktarın üzerinde olması durumunda maliye bu paranın kaynağını araştıracak ve eğer tatminkâr bir cevap alamaz ise vergilendirmeyi varsayılan değer kazancına uygulanan oran üzerinden yapacaktır. Ancak Türk hukuk ve vergi mevzuatında kripto paralara ilişkin bir düzenlemenin olmaması nedeni ile bu konulara ilişkin hukuki bilinmezlik devam etmektedir.

Katma Değer Vergisi            

Kripto paralara katma değer vergisinin uygulanması sorunu karşımıza çıkan bir başka husustur. Dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman Avustralya Vergi Ofisi Kripto Paraların kullanıldığı mal ve hizmet alışverişlerini basit takas işlemi olarak sınıflandırmakta ve bunun üzerinden geleneksel trampa işlemlerine uygulanan %10'luk Katma Değer Vergisi kesilmektedir. Buna benzer bir yaklaşım Singapur Cumhuriyeti Hükümeti tarafından da benimsenmektedir.            

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. Maddesi bu verginin konusunu teşkil eden işlemleri saymaktadır. Buna göre ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Ancak Kripto paralar ile yapılan ödemeler Türk hukuk sistemi uyarınca ispat gücünü haiz ödemeler olarak sınıflandırılamamaktadır. Zira kripto para ile ödemenin yapılabilmesi için öncelikle kripto paranın bir hak ihtiva ettiğinin hukuk sistemince kabul edilmesi gerekmektedir. Kripto paraların ihtiva ettiği hakkın hukuk sistemimiz tarafından sınıflandırmasının yapılmamış olmaması sebebiyle kripto parayı resmi bir para birimi veya mal varlığı olarak kabul etmemiz imkansız olarak gözükmektedir. Bu durumda kripto para karşılığı alınan mal veya hizmet esas itibariyle trampa işlemi yahut para ile alım-satım işlemi olarak nitelendirilememektedir. Bu durumda kripto para karşılığında yapılmış olan işlemi katma değer vergisine konu etmek imkânsız olmaktadır.

Kripto Para İle Yapılan Ödemelerin Hukuki Mahiyeti            

Burada ifade etmek gerekir ki, hukuk düzenimizde kripto paralar ile yapılan ödemelerin yasal merciler önünde ispatlanması hususu ayrı bir zorluk teşkil etmektedir. Zira yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere hukuk düzenimizde kripto paranın hangi hakları ihtiva ettiğine dair bir sınıflandırma yapılmamaktadır. Kripto para resmi olarak bir para birimi olarak kabul edilmemektedir. Aynı şekilde kripto paranın bir mal varlığı değeri olduğunun resmi makamlar tarafından tespit edilmemesi dolayısıyla kripto parayı mal varlığı değeri olarak da tanımlanamamaktadır. Burada karşımıza çıkan en önemli sorun, kripto para ile ödeme alan bir kişinin daha sonra ödeme almadığını iddia ederek icra takibi başlatması olasılığında kripto para ile ödeme yapan kişinin bu ödemeyi ispatlaması noktasıdır. Zira hukuk sistemimiz kripto para ile yapılan ödemeyi aslen bir "ödeme" olarak kabul etmemektedir. Bunun nedeni kripto paranın hukuk sistemi nezdinde herhangi bir hak ihtiva etmiyor oluşu gösterilmektedir.  

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions