Turkey: Kripto Para Birimleri: Hukuk Ve Vergi Özelinde Kısa Bir Bakış

Last Updated: 20 October 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban
Most Read Contributor in Turkey, November 2017

Dünyadaki genel yasal eğilim kripto paraların yasal bir ödeme aracı olarak kabul edilmemesi buna karşın kripto paralarla gerçekleştirilen ödemelerin tamamıyla yasa dışı olarak da kabul edilmemesi yönündedir.

Birçok uzman tarafından finans hizmetlerinde yeni bir devir açtığı düşünülen kripto para birimlerine olan ilgi ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün hızlı bir şekilde artmaktadır.                

Kripto para birimleri kullanıcılara, bankalara bağlı kalmaksızın büyük miktarlarda ödemelerin yapılması ve merkezi para kuruluşlarından bağımsızlığı sayesinde hızlı bir dolaşım ve takip edilemezlik vadetmektedir. Kripto para birimi borsalarında uluslararası spekülasyonların yoğun bir şekilde yapılması ve bunun engellenmesi adına herhangi bir kontrol mekanizmasının henüz kurulamamış olması bu para birimlerinin yüksek miktarda istikrarsızlık ihtiva etmesine sebep olmaktadır. Ancak kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarında söz sahibi olmalarıyla kripto para borsaları olgunluğa erişmekte, sıradan kullanıcılar arasında da hızlı bir şekilde yaygınlaşmakta ve finansal açıdan istikrara kavuşmaktadır                

Kripto para birimleri ticaretinin ve kullanımının yaygınlaşması pratik sonuçların yanında birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir. Kanun koyucular hızla gelişmekte olan bu teknolojinin getirmekte olduğu problemlere çözüm üretme konusunda yavaş hareket etmektedirler. Buna rağmen toplumsal hayatın her alanını düzenleyen hukuk biliminin, bu yeni ve büyük potansiyeller barındıran alana müdahil olup düzenleyici fonksiyonunu ifa etmesi kaçınılmazdır.                

İlk Kripto Para: Bitcoin'in Doğumu                

Geliştirilen ilk sanal para birimi olan Bitcoin, kendisine "Satoshi Nakamoto" adını veren kişi veya kişiler tarafından 2008 yılının Kasım ayında tanıtılmış ancak Bitcoin ağının tam olarak fonksiyonelliğine kavuşması 3 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşmiştir.                

Bitcoin kayıt zinciri (blockchain), farklı adresler arasında yapılan işlemlerin kaydedildiği kayıtlardan (blocks) oluşmaktadır. Bütün kayıt zincirine internet üzerinden ulaşılabilmekte ve böylece arzu eden kişiler bunların üzerinde çalışabilmektedir. Her ne kadar her bit adresin ihtiva etmiş olduğu bitcoin miktarı görülebilir olsa da hangi adresin kim tarafından kontrol edildiğini öğrenmenin neredeyse imkansız oluşu sistemin anonim yapısını korumaktadır.                

Bitcoinin fiziksel para birimlerine kıyasla sahip olduğu en önemli avantajlarından bir tanesi de, merkezi para birimi sistemlerinin aksine, daha fazla birim bitcoin piyasaya sürmek vasıtası ile bitcoinin karşılık geldiği değerin düşürülmesinin imkansız oluşu gösterilmektedir. Zira piyasada ancak ve ancak 21 milyon adet bitcoin olabilmektedir. Böylece fiziksel para birimlerini elinde tutan devletlerin zaman zaman başvurdukları bir yol olan piyasaya para basmak suretiyle gerçekleştirilen paranın değerinin düşürülmesi işlemi bitcoin için imkansızlık teşkil etmektedir.

Hukuki ve Vergisel Düzenlemeler                

Kripto para birimlerinin ihtiva etmiş oldukları aşırı küresel nitelik ve herhangi bir otoriteye bağlı olmamaları kanun koyucuların bunlar hakkında yasal ve finansal düzenlemeler yapmasını zorlaştıran nedenler arasında gösterilmektedir.       

Ülkelerin Kripto para birimleri hakkında yaptığı düzenlemeler  büyük farklılıklar arz etmektedir. Ancak dünyadaki genel yasal eğilim kripto paraların yasal bir ödeme aracı olmaması fakat kripto paralarla gerçekleştirilen ödemelerin yasa dışı olarak da kabul edilmemesi yönündedir. Buna rağmen henüz birçok ülke kripto paralar hakkında düzenleme yapmamıştır. Ekvator, Kırgızistan, Bangladeş ve Bolivya hükümetleri bitcoin ile yapılan her türlü işlemin yasa dışı olacağına ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir.

Buna rağmen, kripto para birimlerine olan ilginin artması ile merkez bankalarının ve kanun koyucuların bu konuya olan yaklaşımları hızla değişmektedir. 2017 yılının başında Japon Devleti, bankacılık yasasında değişiklik yaparak bitcoini yasal para birimi olarak kabul etmiştir. Buna göre Japon Devletine olan borçlar bitcoinle ödenebildiği gibi ülke içinde kişilerin yaptığı kripto para ödemeleri de resmi kurumlar nezdinde yasal ödeme olarak kabul edilmektedir. Rusya Hükümetinin kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadele ve kripto para trafiğini daha rahat izlem altına alabilmek adına 2018 yılında kripto paraları yasal finansal araç olarak kabul edeceğini duyurması ise devletlerin kripto paraların yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan sorunlar için çözüm arayışında olduklarını göstermektedir.                

Türk Hukukunda Kripto Para ve Elektronik Para Ayrımı

Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun elektronik para terimini şu şekilde tanımlamaktadır;

Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri ifade etmektedir.                

Bu tanımın kripto paraları kapsayıp kapsamadığı tartışması süredururken BDDK konuya ilişkin açıklama yapmıştır. Buna göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 25.11.2013 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bitcoin ve benzeri diğer kripto paraların 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek tüketicileri uyarmıştır. Bitcoinin merkezi bir kurum ya da kuruluş tarafından piyasaya sürülmemesi ve piyasa dahilinde kontrolünün mümkün olmaması BDDK'nın bu yöndeki açıklamasının nedenleri arasında gösterilmektedir. Ayrıca kripto paraların karşılığı hakkında bir garanti verilmiyor oluşu da bunların, kanun kapsamı dışında tutulmasının nedenlerinden birisi olduğu ifade edilmektedir.     

Bu açıklamalara göre Türk hukuk ve vergi mevzuatında kripto paralara ilişkin bir düzenleme henüz yapılmamıştır.

Kripto Paralar ve Gelir Vergisi                

Kripto paraların ticareti ve madencilik faaliyeti sonucu üretiminden elde edilen değerlerin vergilendirilmesi sorunu birçok ülke tarafından henüz çözülememiştir. Amerika Birleşik Devletleri Gelirler İdaresi (İnternal Revenue Service) 2014 yılında yayınlamış olduğu bir kılavuzda  Kripto Paraların, Milli Gelirler Yasası (Internal Revenue Code) dahilinde "Mal Varlığı" olarak kabul edildiğini ve gerekli vergilendirmenin bu çerçevede yapılması gerektiğini duyurmuştur. Bu kılavuz uyarınca ABD dahilinde kripto para işlemlerinden elde edilen gelirler gelir vergisine, sermaye kazançları vergisine ve istihdam vergisine konu olmaktadır. Ayrıca kripto para madenciliği yapan kişilerin elde ettikleri kripto paranın market değeri üzerinden hesaplanacak olan değer ve aynı doğrultuda çalışanların kripto para ile maaş almaları halinde bunun karşıladığı değer miktarı gelir vergisine, istihdam vergisine ve buna ilişkin diğer vergilere konu olmaktadır.            

İngiltere'de de kripto paralara ilişkin benzer bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre kripto paraları bir ödeme biçimi olarak kabul eden şirketlerden gelir ve şirket vergileri kripto paralar üzerinden de alınmaktadır. Ayrıca, kripto paraların yatırım amacı ile alınıp satılması sonrasında elde edilen kar gelir vergisine konu olmaktadır.            

Türk vergi mevzuatında, kripto paraların sınıflandırmasının yapılmamış olması alım ve satım işlemleri sonucu elde edilen gelirden hangi şartlar uyarınca vergi alınacağının tespitini zorlaştırmaktadır. Yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir türleri açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre;

 • Ticari kazançlar
 • Zirai kazançlar
 • Ücretler
 • Serbest meslek kazançları
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlar gelir vergisine konu olmaktadır.

Burada yer alan diğer ve kazanç ve iratların içeriği değer Artışı Kazançları ve Arızi Kazançlardan oluşmaktadır. Bir kısım görüş uyarınca kripto paralardan elde edilen gelirler değer artış kazancı olarak değerlendirilmeli ve böylece vergilendirmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak gelir vergisi kanununda hangi mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak sınıflandırılacağı da açıklanmaktadır. Buna göre Gelir Vergisi Kanunu'nun 80. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ifade değer artış kazançlarını şu şekilde tanımlamaktadır;

İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancıdır.

Mezkûr maddede bulunan unsurlardan hiç birisi esas itibariyle kripto paraların değer kazanması sayesinde elde edilen karşılığı vergilendirmeye yetmemektedir.

Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı, tıpkı IRS'in yapmış olduğu gibi, Kripto Paraların nasıl sınıflandırılacağına ilişkin bir açıklama yapmadıkça kripto paranın menkul kıymet veya sermaye piyasası aracı olarak kabul edilmesi imkan dahilinde gözükmemektedir. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu sorun IRS tarafından, kripto paraların mal varlığı sınıfına sokulması suretiyle aşılmaktadır. Kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılması halinde ise vergilendirme, kripto paranın o andaki dolar karşılığı üzerinden yapılmaktadır.            

Bu durumda Kripto Paraların ticareti neticesinde elde edilecek gelirin vergilendirilmesi mümkün gözükmemektedir. Ancak belirtmek gerekirki bu işin ticari amaçlarla ve süreklilik teşkil edecek şekilde yapılması halinde elde edilen kazanç her şekilde vergiye tabi olmaktadır. Zira Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. Maddesi uyarınca Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazanç sayılmaktadır ve buna göre vergilendirilmektedir.            

Gelir vergisi açısından ortaya çıkan bir başka husus ise Kripto Paraların "madencilik" yöntemiyle elde edilmesi sonucunda ortaya çıkan değerin nasıl vergilendirileceğidir. Mevcut mevzuat uyarınca kripto paralar üzerinden vergi kesilememektedir. Ancak kripto paraların geleneksel para birimlerine dönüştürülmesi neticesinde ortaya çıkan değerin yıllık belli bir miktarın üzerinde olması durumunda maliye bu paranın kaynağını araştıracak ve eğer tatminkâr bir cevap alamaz ise vergilendirmeyi varsayılan değer kazancına uygulanan oran üzerinden yapacaktır. Ancak Türk hukuk ve vergi mevzuatında kripto paralara ilişkin bir düzenlemenin olmaması nedeni ile bu konulara ilişkin hukuki bilinmezlik devam etmektedir.

Katma Değer Vergisi            

Kripto paralara katma değer vergisinin uygulanması sorunu karşımıza çıkan bir başka husustur. Dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman Avustralya Vergi Ofisi Kripto Paraların kullanıldığı mal ve hizmet alışverişlerini basit takas işlemi olarak sınıflandırmakta ve bunun üzerinden geleneksel trampa işlemlerine uygulanan %10'luk Katma Değer Vergisi kesilmektedir. Buna benzer bir yaklaşım Singapur Cumhuriyeti Hükümeti tarafından da benimsenmektedir.            

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. Maddesi bu verginin konusunu teşkil eden işlemleri saymaktadır. Buna göre ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Ancak Kripto paralar ile yapılan ödemeler Türk hukuk sistemi uyarınca ispat gücünü haiz ödemeler olarak sınıflandırılamamaktadır. Zira kripto para ile ödemenin yapılabilmesi için öncelikle kripto paranın bir hak ihtiva ettiğinin hukuk sistemince kabul edilmesi gerekmektedir. Kripto paraların ihtiva ettiği hakkın hukuk sistemimiz tarafından sınıflandırmasının yapılmamış olmaması sebebiyle kripto parayı resmi bir para birimi veya mal varlığı olarak kabul etmemiz imkansız olarak gözükmektedir. Bu durumda kripto para karşılığı alınan mal veya hizmet esas itibariyle trampa işlemi yahut para ile alım-satım işlemi olarak nitelendirilememektedir. Bu durumda kripto para karşılığında yapılmış olan işlemi katma değer vergisine konu etmek imkânsız olmaktadır.

Kripto Para İle Yapılan Ödemelerin Hukuki Mahiyeti            

Burada ifade etmek gerekir ki, hukuk düzenimizde kripto paralar ile yapılan ödemelerin yasal merciler önünde ispatlanması hususu ayrı bir zorluk teşkil etmektedir. Zira yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere hukuk düzenimizde kripto paranın hangi hakları ihtiva ettiğine dair bir sınıflandırma yapılmamaktadır. Kripto para resmi olarak bir para birimi olarak kabul edilmemektedir. Aynı şekilde kripto paranın bir mal varlığı değeri olduğunun resmi makamlar tarafından tespit edilmemesi dolayısıyla kripto parayı mal varlığı değeri olarak da tanımlanamamaktadır. Burada karşımıza çıkan en önemli sorun, kripto para ile ödeme alan bir kişinin daha sonra ödeme almadığını iddia ederek icra takibi başlatması olasılığında kripto para ile ödeme yapan kişinin bu ödemeyi ispatlaması noktasıdır. Zira hukuk sistemimiz kripto para ile yapılan ödemeyi aslen bir "ödeme" olarak kabul etmemektedir. Bunun nedeni kripto paranın hukuk sistemi nezdinde herhangi bir hak ihtiva etmiyor oluşu gösterilmektedir.  

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions