Turkey: Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu

Last Updated: 22 September 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

Kanun yolu, yanlış olduğu iddia edilen kararların yeniden incelenmesine ve yanlışlık iddiası doğru ise değiştirilmesine olanak sağlayan hukuki bir imkandır. Karar, bu kanun yollarına başvurma süresinin geçirilmesiyle veya bu kanun yollarının kullanılması neticesinde kesinleşmektedir. Hakem kararlarına karşı, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu veya 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kanun yoluna gidilebilmektedir.

Ⅰ. Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi, hakem kararlarına karşı başvurulabilecek  tek  yolun  "İptal Davası" açmak olduğunu belirtmektedir.

İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi iptal davasında yetkili mahkemeyi "iptal davası yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılır" hükmüyle düzenlemektedir.
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 3. maddesi ise "Bu Kanunda mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde, davalının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da işyerinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi; davalının Türkiye'de yerleşim yeri, olağan oturma yeri veya işyeri yoksa İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir." hükmü ile görevli ve yetkili mahkemeyi belirtmektedir.
Değinmek gerekir ki, ticari niteliği haiz iptal davaları asliye ticaret mahkemelerinin işbölümüne girmektedir. Bu nedenden ötürü ilgili dava, asliye ticaret mahkemelerinde açılmaktadır.

İptal Davası Açma Süresi

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi hükmüne göre, hakem kararlarına karşı otuz gün içinde iptal davası açılabilmektedir. Bu süre hakem kararının, düzeltme, yorum veya tamamlama kararının karşı tarafa bildirilmesinden itibaren başlamaktadır.

İptal sebepleri

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A maddesinde sınırlayıcı olarak sayılmıştır.

1. Mahkeme Tarafından Re'sen Dikkate Alınacak İptal Sebepleri

a. Uyuşmazlığın Tahkime Elverişli Olmaması
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A/2/a  "Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı" tespit edilmesi halinde hakem kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
 Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun amaç ve kapsamını düzenleyen 1. maddesinde tahkime elverişli olmayan uyuşmazlıklar belirtilmektedir. Bu madde hükmüne göre, "Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar" ve "iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklar" tahkime elverişli olmayan uyuşmazlıklar olarak sayılmaktadır.  
b. Kararın Kamu Düzenine Aykırı Olması
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A/2/b maddesi "Kararın kamu düzenine aykırı olduğunun" tespiti halinde hakem kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Burada önemi haiz husus, kamu düzeni kavramından ne anlaşılması gerektiğidir. Türk Kanunları kamu düzeni kavramının tanımını yapmamaktadır. Yargı kararları ve doktrin tanımlarına göre kamu düzeni, Türk toplumunun temel yapısı ve çıkarlarını koruyan, Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlükleri, Türk kanunlarının esas prensiplerini, Türk adap ve ahlak anlayışını, toplumun genel çıkarlarını koruyan kuralların bütünüdür. Hakem kararının kamu düzenine aykırı olup olmadığının denetlenmesi, hakemlerin doğru karar verip vermediğinin denetlenmesi anlamına gelmemektedir. Zira, kamu düzenine aykırılık kararın yanlışlığı demek değildir. Ancak hakem kararının ihtiva ettiği yanlışlık unsuru kamu düzenine aykırılık ihtiva edecek kadar ağır ise kararın iptali gündeme gelmektedir.

2. İptal Davası Açan Tarafça Kanıtlanması Gereken İptal Sebepleri

a. Taraflardan Birinin Ehliyetsiz Olması veya Tahkim Anlaşmasının Geçersiz olması
Bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülebilmesi için tarafların tahkim anlaşması yapmış olmaları gerekmektedir. Buna göre geçerli bir tahkim anlaşmasından bahsedilmek için bu tahkim anlaşmasını imzalayan tarafların gerekli ehliyeti haiz olmaları gerekmektedir.
Tahkim yargılamasında Türk mahkemeleri ehliyet ile ilgili bir hususu Türk hukuku uygulanarak çözümlenmektedir. Tarafların ehliyetli olup olmadıkları hususunda hangi hukukun uygulanacağı meselesi 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun tarafından belirlenmektedir. Bu kanuna göre hak ve fiil ehliyeti kişinin milli hukukuna tabidir.
Tahkim anlaşmasının geçersizliği şekil, irade bozuklukları veya anlaşmanın yetkisiz bir kişi tarafından imzalanmasının hallerinin varlığı halinde ileri sürülebilmektedir.
Tahkim anlaşmasının geçersizliği konusunda uygulanacak hukukta ise tarafların seçmiş oldukları hukuka öncelik tanınmakta, eğer taraflar hukuk seçimi yapmamışlarsa Türk hukuku uygulanmaktadır. Hukuk seçiminin yapılmaması durumunda Türk hukuk kuralları uygulanırken, kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmamaktadır. Bu husus "Tahkim anlaşması, ...hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna uygun olduğu takdirde geçerlidir" hükmüyle kanunda belirtilmektedir.

b. Hakem Seçiminin Usule Aykırı Olması
Hakem seçimi yapılırken uygulanması gereken usul, tahkim anlaşmasında belirlenmiş hakem seçimi kurallarına, bu konuda tahkim anlaşmasında belirleme yapılmamış ise Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda öngörülmüş olan kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
Milletlerarası Tahkim Kanunu UNCITRAL Model Kanunu'nda olduğu gibi, taraflara hakem sayısını seçme konusunda sebest bırakmıştır. MTA bu konuda uyulması gereken tek kuralın, hakem sayısının tek sayı olarak belirlenmesi olduğunu belirtmiştir.
Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa izlenmesi gereken usul uyarınca davacının kendi hakemini seçtikten sonra davalıya bu konuda bildirimde bulunması gerekmektedir. Davalı bu bildirimi izleyen 30 gün içinde kendi hakemini belirlemelidir. Davalının hakem seçmemesi durumunda hakem, asliye hukuk mahkemesi tarafından seçilmektedir. Seçilen bu iki hakem daha sonra üçüncü bir hakem seçmektedirler. Üçüncü hakem, başkan olarak görev yapmaktadır. Anlatılan bu usule aykırılık halinde iptal davası açılabilmektedir.

c. Kararın Tahkim Süresi İçinde Verilmemesi
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 10/B maddesi "Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, tek hakemli davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemli davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilir" hükmü ile hem tahkim yargılama süresi hem de bu sürenin başlangıç anı belirtilmektedir.

d. Hakemlerin Kendi Yetkilerine İlişkin Kararların Yanlış Olması
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 7/H maddesi "Hakem veya hakem kurulu, tahkim anlaşmasının mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. Bu karar verilirken, bir sözleşmede yer alan tahkim şartı, sözleşmenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak değerlendirilir." hükmüyle hakemlerin kendi yetkilerine ilişkin kararları verebileceği belirtilmektedir.
Hakemlerin yetkisizliğine ilişkin itirazın, en geç ilk cevap dilekçesinde yapılması gerekmektedir.
Hakemlerin kendi yetkilerine dair vermiş oldukları kararların hukuka aykırılık ihtiva ettiği iddiası iptal davası ile ileri sürülebilmektedir.

e. Hakemlerin Tahkim Anlaşması Dışında Kalan Bir Konuda karar vermeleri veya Yetkilerini Aşmaları ya da İstemin Tamamı Hakkında Karar Vermemeleri
 Hakemler ancak tahkim anlaşması ile belirlenmiş olan konularda karar verebilmektedirler. Hakemlerin yetkisiz olarak verdikleri karar, kendi yetkilerine giren bölümden ayrılabildiği ölçüde iptal davasına konu olabilmektedir.
Hakemler iki tarafın talep ve iddialarından her birini incelemek suretiyle hükme bağlamaktadırlar. Bir tarafın talep etmiş olmasına rağmen, talep edilen konunun hükme bağlanmamış olması hakem kararının iptaline sebep olabilmektedir.

f. Tahkim Yargılamasının Usule Aykırı Olması
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A/1/f maddesi "Tahkim yargılamasının, usul açısından tarafların anlaşmalarına veya bu yönde bir anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmediğini ve bu durumun kararın esasına etkili olduğunun" ispat edilmesi halinde hakem kararının iptal edilebileceğini belirtmektedir.Buna göre hakem kararının yargılama usulüne aykırılık sebebiyle iptal edilebilmesi için iki şart gerekmektedir.
i. Tahkimin usule uygulanması gereken kurallara göre yürütülmemesi
ii. Usule aykırılığın kararın esasına etkili olması

g. Tarafların Eşitliği İlkesinin Gözetilmemesi
Tarafların eşitliği, basitçe tarafların yargılama sonunda verilen karara eşit şekilde etki edebilme, bunun için eşit biçimde iddiada bulunabilme ve karşı tarafın iddialarına karşı savunma yapabilme olarak tanımlanabilmektedir. Bu hususlara riayet edilmeden yapılmış olan tahkim yargılaması iptal davasına konu olabilmektedir.

İptal Davasında Harç

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda hakem kararlarına karşı iptal davası açılması durumunda ödenecek harçla ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenden ötürü, hakem kararının iptalinde ödenmesi gereken harcın maktu şekilde mi yoksa nispi şekilde mi hesaplanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.
Harçlar Kanunu'nun 3. maddesinde hakem kararlarıyla ilgili "hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararlarının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınır" hükmüne yer verilmektedir.
Mezkur maddede yabancı hakem kararlarının tenfizi ile ilgili "yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır" hükmü yer almaktadır.
Harçlar Kanunu'na göre, konusu belli bir değerle ilgili bulunan uyuşmazlıklarda "esas hakkında karar verilmesi halinde, nispi harç alınacağı" ifade edilmektedir. Hakem kararlarının iptali yargılamasında mahkeme işin esasına girmemekte, sadece iptal sebeplerinin varlığını inceleyecek şekilde yargılama tesis etmektedir.
Sonuç olarak, iptal davasına bakan mahkemede, uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi söz konusu olmayacağı için, nispi harç alınması gerekmektedir.
Buna rağmen uygulamada mahkemelerin, hakem kararlarının iptali davalarında maktu harç alınması yönünde karar vermektedirler.

İptal Davasının Hakem Kararının İcrasına Etkisi

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A maddesi "İptal davasının açılması, kendiliğinden hakem kararının icrasını durdurur" hükmü ile bu hususu düzenlemektedir.
Hakem kararına karşı süresi içerisinde iptal davası açılmaması üzerine, hakem kararının icra edilebilir olduğuna dair belge istenebilmektedir.
Keza, Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda tarafların iptal davası açmaktan feragat edebileceklerine hükmedilmektedir. Bu durumda iptal davası süresinin geçmesi beklenmeden hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belge istenebilmektedir.
Hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belge mahkemeden istenmektedir. Bu talep üzerine mahkeme iptal davasının süresinin geçtiği veya iptal davasından feragat edildiği hususlarını incelemektedir. Ayrıca mahkeme bu hususların yanında, "uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmaması" ve "kararın kamu düzenine aykırı olması" durumlarının söz konusu olup olmadığını incelemektedir.
Hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belgenin istenmesi harca tabi değildir.

İptal Davası Açma Hakkından Feragat

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi "taraflar, iptal davası açma hakkından kısmen veya tamamen feragat edebilirler" hükmüne yer vererek iptal davası açma hakkından feragat konusunu düzenlemektedir.
İptal davası açma hakkından feragat, tarafların tahkim anlaşmasına koyacakları bir hükümle kararlaştırılabileceği gibi, daha sonraki bir aşamada da gerçekleştirilebilir.
Kanun, feragatin geçerlilik koşullarını açık bir şekilde ve yazılı olarak yapılaması olarak belirlemiştir.
Sadece tek bir tarafın iptal davası açma hakkından feragat edip edemeyeceği hususu kanun tarafından net bir şekilde açıklanmamaktadır. Ancak kanunun lafzı dikkatle incelendiğinde kanun koyucunun, iptal davası açma hakkından feragat edebilen kişileri "taraflar" ifadesiyle belirtmeyi tercih ettiği görülmektedir. Kanunun sistematiği de dikkate alındığında, kanun koyucunun iptal davasından vazgeçme hakkının taraflar arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmasını kabul ettiğini söylemek mümkün görünmemektedir. Sonuç olarak tek bir tarafın iptal davası açma hakkından feragat etmesi geçerli bir irade açıklaması olarak sayılmamaktadır.
Tüm bunlarla birlikte, Milletlerarası Tahkim Kanunu'na göre feragat edilmesi mümkün olmayan iptal sebepleri de bulunmaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/B maddesinde "İptal davası için öngörülen sürenin geçtiği veya tarafların iptal davası açmaktan feragat ettiği hâllerde, hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belgenin verilmesi sırasında (A) fıkrasının 2 nci bendinin (a) ve (b) alt bent hükümleri mahkemece re'sen dikkate alınır." hükmüne yer verilmektedir. Bu hüküm uyarınca iptal davasından feragat edilmiş olsa bile, mahkemeden hakem kararının icra edilebilir olduğuna dair belge talep edildiğinde, mahkemenin "Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı" ve "Kararın kamu düzenine aykırı olduğu" incelemesini resen yapmakta ve bunların uygunluğunu tespit ettikten sonra ilgili belgeyi vermektedir.
İptal hakkından feragat, kanun tarafından taraflar açısından da sınırlandırılmaktadır. Buna göre sadece "yerleşim yerleri veya olağan oturma yerleri Türkiye dışında bulunan taraflar" iptal davası hakkından feragat edebilmektedirler.
Bu madde uyarınca merkezi Türkiye'de bulunan bir şirketin, iptal davasından feragat etmesi mümkün gözükmemektedir. Yukarıda açıklandığı üzere iptal hakkından feragat tek taraflı yapılamamaktadır. Bundan ötürü taraflardan birinin, merkezi Türkiye'de bulunan bir şirket yahut mutad meskeni Türkiye olan bir gerçek kişi olduğu durumlarda iptal hakkından feragat sözleşmenin her iki tarafı içinde mümkün olmamaktadır.
Kanun, feragatin kısmen veya tamamen yapılabileceğini belirmektedir.

. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları

Milletlerarası Tahkim Kanunu kapsamına girmeyen hakem kararlarına karşı iptal davası, eğer diğer şartlarda uygunsa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesi hükmüne göre açılabilmektedir. HMK'nın 439. maddesinde sayılmış bulunan iptal sebepleri Milletlerarası Tahkim Kanunu ile büyük benzerlikler taşımaktadır. HMK'da da hakem kararlarına karşı sadece iptal davası açılabileceği hükmedilmekte ve iptal sebepleri sınırlayıcı biçimde sayılmaktadır.
HMK'nın 439. maddesi hükmüne göre hakem kararlarının iptali davasında yetkili mahkemenin, tahkim yerindeki mahkeme olduğu belirtilmektedir. HMK'nın 439. maddesinde yer alan iptal sebepleri şunlardır:
a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen veya bu Kısımda öngörülen usule               uyulmadığı,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği,ç) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya               yetkisiz olduğuna karar verdiği,
d) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği veya talebin              tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini aştığı,
e) Tahkim yargılamasının, usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması hâlinde, bu               kısımda yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu durumun kararın esasına etkili olduğu,
f) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmediği,
g) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı,
ğ) Kararın kamu düzenine aykırı olduğudur.

Yukarıda sıralanan HMK uyarınca hakem kararlarının iptali sebepleri, Milletlerarası Tahkim Kanunu ile büyük oranda benzerlik taşımaktadır. Bu hususta ikisi arasındaki en büyük fark, HMK uyarınca mahkeme bu sebepleri re'sen incelemekteyken, Milletlerarası Tahkim Kanunu'na göre görülen davalarda mahkeme bu sebepleri re'sen inceleyememekte, bu sebeplerin taraflar tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir.
HMK'da dava açma hakkı hakem kararının karşı tarafa tebliği tarihinden itibaren 1 aylık hak düşürücü süre ile sınırlandırılmaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda da aynı hak düşürücü süre öngörülmektedir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakem kararlarına karşı iptal davası açılması, kararın icrasını kendiliğinden durdurmamaktadır. Bunun için mahkemeye bu yönde bir talep yöneltilmesi gerekmektedir. Ancak Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi hükmüne göre iptal davası açılması durumunda hakem kararının icrası durmaktadır.
 HMK uyarınca verilmiş olan iptal davalarına karşı kanun yolu açıktır. HMK'nın 439. maddesi uyarınca iptal kararları temyiz kanun yoluna konu edilebilmektedir. Yargıtay, bu yargılamayı kanunda sayılan sınırlı sebepler doğrultusunda yapacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions