Turkey: Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu

Last Updated: 22 September 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban
Most Read Contributor in Turkey, November 2017

Kanun yolu, yanlış olduğu iddia edilen kararların yeniden incelenmesine ve yanlışlık iddiası doğru ise değiştirilmesine olanak sağlayan hukuki bir imkandır. Karar, bu kanun yollarına başvurma süresinin geçirilmesiyle veya bu kanun yollarının kullanılması neticesinde kesinleşmektedir. Hakem kararlarına karşı, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu veya 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kanun yoluna gidilebilmektedir.

Ⅰ. Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi, hakem kararlarına karşı başvurulabilecek  tek  yolun  "İptal Davası" açmak olduğunu belirtmektedir.

İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi iptal davasında yetkili mahkemeyi "iptal davası yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılır" hükmüyle düzenlemektedir.
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 3. maddesi ise "Bu Kanunda mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde, davalının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da işyerinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi; davalının Türkiye'de yerleşim yeri, olağan oturma yeri veya işyeri yoksa İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir." hükmü ile görevli ve yetkili mahkemeyi belirtmektedir.
Değinmek gerekir ki, ticari niteliği haiz iptal davaları asliye ticaret mahkemelerinin işbölümüne girmektedir. Bu nedenden ötürü ilgili dava, asliye ticaret mahkemelerinde açılmaktadır.

İptal Davası Açma Süresi

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi hükmüne göre, hakem kararlarına karşı otuz gün içinde iptal davası açılabilmektedir. Bu süre hakem kararının, düzeltme, yorum veya tamamlama kararının karşı tarafa bildirilmesinden itibaren başlamaktadır.

İptal sebepleri

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A maddesinde sınırlayıcı olarak sayılmıştır.

1. Mahkeme Tarafından Re'sen Dikkate Alınacak İptal Sebepleri

a. Uyuşmazlığın Tahkime Elverişli Olmaması
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A/2/a  "Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı" tespit edilmesi halinde hakem kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
 Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun amaç ve kapsamını düzenleyen 1. maddesinde tahkime elverişli olmayan uyuşmazlıklar belirtilmektedir. Bu madde hükmüne göre, "Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar" ve "iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklar" tahkime elverişli olmayan uyuşmazlıklar olarak sayılmaktadır.  
b. Kararın Kamu Düzenine Aykırı Olması
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A/2/b maddesi "Kararın kamu düzenine aykırı olduğunun" tespiti halinde hakem kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Burada önemi haiz husus, kamu düzeni kavramından ne anlaşılması gerektiğidir. Türk Kanunları kamu düzeni kavramının tanımını yapmamaktadır. Yargı kararları ve doktrin tanımlarına göre kamu düzeni, Türk toplumunun temel yapısı ve çıkarlarını koruyan, Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlükleri, Türk kanunlarının esas prensiplerini, Türk adap ve ahlak anlayışını, toplumun genel çıkarlarını koruyan kuralların bütünüdür. Hakem kararının kamu düzenine aykırı olup olmadığının denetlenmesi, hakemlerin doğru karar verip vermediğinin denetlenmesi anlamına gelmemektedir. Zira, kamu düzenine aykırılık kararın yanlışlığı demek değildir. Ancak hakem kararının ihtiva ettiği yanlışlık unsuru kamu düzenine aykırılık ihtiva edecek kadar ağır ise kararın iptali gündeme gelmektedir.

2. İptal Davası Açan Tarafça Kanıtlanması Gereken İptal Sebepleri

a. Taraflardan Birinin Ehliyetsiz Olması veya Tahkim Anlaşmasının Geçersiz olması
Bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülebilmesi için tarafların tahkim anlaşması yapmış olmaları gerekmektedir. Buna göre geçerli bir tahkim anlaşmasından bahsedilmek için bu tahkim anlaşmasını imzalayan tarafların gerekli ehliyeti haiz olmaları gerekmektedir.
Tahkim yargılamasında Türk mahkemeleri ehliyet ile ilgili bir hususu Türk hukuku uygulanarak çözümlenmektedir. Tarafların ehliyetli olup olmadıkları hususunda hangi hukukun uygulanacağı meselesi 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun tarafından belirlenmektedir. Bu kanuna göre hak ve fiil ehliyeti kişinin milli hukukuna tabidir.
Tahkim anlaşmasının geçersizliği şekil, irade bozuklukları veya anlaşmanın yetkisiz bir kişi tarafından imzalanmasının hallerinin varlığı halinde ileri sürülebilmektedir.
Tahkim anlaşmasının geçersizliği konusunda uygulanacak hukukta ise tarafların seçmiş oldukları hukuka öncelik tanınmakta, eğer taraflar hukuk seçimi yapmamışlarsa Türk hukuku uygulanmaktadır. Hukuk seçiminin yapılmaması durumunda Türk hukuk kuralları uygulanırken, kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmamaktadır. Bu husus "Tahkim anlaşması, ...hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna uygun olduğu takdirde geçerlidir" hükmüyle kanunda belirtilmektedir.

b. Hakem Seçiminin Usule Aykırı Olması
Hakem seçimi yapılırken uygulanması gereken usul, tahkim anlaşmasında belirlenmiş hakem seçimi kurallarına, bu konuda tahkim anlaşmasında belirleme yapılmamış ise Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda öngörülmüş olan kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
Milletlerarası Tahkim Kanunu UNCITRAL Model Kanunu'nda olduğu gibi, taraflara hakem sayısını seçme konusunda sebest bırakmıştır. MTA bu konuda uyulması gereken tek kuralın, hakem sayısının tek sayı olarak belirlenmesi olduğunu belirtmiştir.
Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa izlenmesi gereken usul uyarınca davacının kendi hakemini seçtikten sonra davalıya bu konuda bildirimde bulunması gerekmektedir. Davalı bu bildirimi izleyen 30 gün içinde kendi hakemini belirlemelidir. Davalının hakem seçmemesi durumunda hakem, asliye hukuk mahkemesi tarafından seçilmektedir. Seçilen bu iki hakem daha sonra üçüncü bir hakem seçmektedirler. Üçüncü hakem, başkan olarak görev yapmaktadır. Anlatılan bu usule aykırılık halinde iptal davası açılabilmektedir.

c. Kararın Tahkim Süresi İçinde Verilmemesi
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 10/B maddesi "Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, tek hakemli davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemli davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilir" hükmü ile hem tahkim yargılama süresi hem de bu sürenin başlangıç anı belirtilmektedir.

d. Hakemlerin Kendi Yetkilerine İlişkin Kararların Yanlış Olması
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 7/H maddesi "Hakem veya hakem kurulu, tahkim anlaşmasının mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. Bu karar verilirken, bir sözleşmede yer alan tahkim şartı, sözleşmenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak değerlendirilir." hükmüyle hakemlerin kendi yetkilerine ilişkin kararları verebileceği belirtilmektedir.
Hakemlerin yetkisizliğine ilişkin itirazın, en geç ilk cevap dilekçesinde yapılması gerekmektedir.
Hakemlerin kendi yetkilerine dair vermiş oldukları kararların hukuka aykırılık ihtiva ettiği iddiası iptal davası ile ileri sürülebilmektedir.

e. Hakemlerin Tahkim Anlaşması Dışında Kalan Bir Konuda karar vermeleri veya Yetkilerini Aşmaları ya da İstemin Tamamı Hakkında Karar Vermemeleri
 Hakemler ancak tahkim anlaşması ile belirlenmiş olan konularda karar verebilmektedirler. Hakemlerin yetkisiz olarak verdikleri karar, kendi yetkilerine giren bölümden ayrılabildiği ölçüde iptal davasına konu olabilmektedir.
Hakemler iki tarafın talep ve iddialarından her birini incelemek suretiyle hükme bağlamaktadırlar. Bir tarafın talep etmiş olmasına rağmen, talep edilen konunun hükme bağlanmamış olması hakem kararının iptaline sebep olabilmektedir.

f. Tahkim Yargılamasının Usule Aykırı Olması
Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A/1/f maddesi "Tahkim yargılamasının, usul açısından tarafların anlaşmalarına veya bu yönde bir anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmediğini ve bu durumun kararın esasına etkili olduğunun" ispat edilmesi halinde hakem kararının iptal edilebileceğini belirtmektedir.Buna göre hakem kararının yargılama usulüne aykırılık sebebiyle iptal edilebilmesi için iki şart gerekmektedir.
i. Tahkimin usule uygulanması gereken kurallara göre yürütülmemesi
ii. Usule aykırılığın kararın esasına etkili olması

g. Tarafların Eşitliği İlkesinin Gözetilmemesi
Tarafların eşitliği, basitçe tarafların yargılama sonunda verilen karara eşit şekilde etki edebilme, bunun için eşit biçimde iddiada bulunabilme ve karşı tarafın iddialarına karşı savunma yapabilme olarak tanımlanabilmektedir. Bu hususlara riayet edilmeden yapılmış olan tahkim yargılaması iptal davasına konu olabilmektedir.

İptal Davasında Harç

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda hakem kararlarına karşı iptal davası açılması durumunda ödenecek harçla ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenden ötürü, hakem kararının iptalinde ödenmesi gereken harcın maktu şekilde mi yoksa nispi şekilde mi hesaplanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.
Harçlar Kanunu'nun 3. maddesinde hakem kararlarıyla ilgili "hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararlarının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınır" hükmüne yer verilmektedir.
Mezkur maddede yabancı hakem kararlarının tenfizi ile ilgili "yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır" hükmü yer almaktadır.
Harçlar Kanunu'na göre, konusu belli bir değerle ilgili bulunan uyuşmazlıklarda "esas hakkında karar verilmesi halinde, nispi harç alınacağı" ifade edilmektedir. Hakem kararlarının iptali yargılamasında mahkeme işin esasına girmemekte, sadece iptal sebeplerinin varlığını inceleyecek şekilde yargılama tesis etmektedir.
Sonuç olarak, iptal davasına bakan mahkemede, uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi söz konusu olmayacağı için, nispi harç alınması gerekmektedir.
Buna rağmen uygulamada mahkemelerin, hakem kararlarının iptali davalarında maktu harç alınması yönünde karar vermektedirler.

İptal Davasının Hakem Kararının İcrasına Etkisi

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/A maddesi "İptal davasının açılması, kendiliğinden hakem kararının icrasını durdurur" hükmü ile bu hususu düzenlemektedir.
Hakem kararına karşı süresi içerisinde iptal davası açılmaması üzerine, hakem kararının icra edilebilir olduğuna dair belge istenebilmektedir.
Keza, Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda tarafların iptal davası açmaktan feragat edebileceklerine hükmedilmektedir. Bu durumda iptal davası süresinin geçmesi beklenmeden hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belge istenebilmektedir.
Hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belge mahkemeden istenmektedir. Bu talep üzerine mahkeme iptal davasının süresinin geçtiği veya iptal davasından feragat edildiği hususlarını incelemektedir. Ayrıca mahkeme bu hususların yanında, "uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmaması" ve "kararın kamu düzenine aykırı olması" durumlarının söz konusu olup olmadığını incelemektedir.
Hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belgenin istenmesi harca tabi değildir.

İptal Davası Açma Hakkından Feragat

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi "taraflar, iptal davası açma hakkından kısmen veya tamamen feragat edebilirler" hükmüne yer vererek iptal davası açma hakkından feragat konusunu düzenlemektedir.
İptal davası açma hakkından feragat, tarafların tahkim anlaşmasına koyacakları bir hükümle kararlaştırılabileceği gibi, daha sonraki bir aşamada da gerçekleştirilebilir.
Kanun, feragatin geçerlilik koşullarını açık bir şekilde ve yazılı olarak yapılaması olarak belirlemiştir.
Sadece tek bir tarafın iptal davası açma hakkından feragat edip edemeyeceği hususu kanun tarafından net bir şekilde açıklanmamaktadır. Ancak kanunun lafzı dikkatle incelendiğinde kanun koyucunun, iptal davası açma hakkından feragat edebilen kişileri "taraflar" ifadesiyle belirtmeyi tercih ettiği görülmektedir. Kanunun sistematiği de dikkate alındığında, kanun koyucunun iptal davasından vazgeçme hakkının taraflar arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmasını kabul ettiğini söylemek mümkün görünmemektedir. Sonuç olarak tek bir tarafın iptal davası açma hakkından feragat etmesi geçerli bir irade açıklaması olarak sayılmamaktadır.
Tüm bunlarla birlikte, Milletlerarası Tahkim Kanunu'na göre feragat edilmesi mümkün olmayan iptal sebepleri de bulunmaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15/B maddesinde "İptal davası için öngörülen sürenin geçtiği veya tarafların iptal davası açmaktan feragat ettiği hâllerde, hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belgenin verilmesi sırasında (A) fıkrasının 2 nci bendinin (a) ve (b) alt bent hükümleri mahkemece re'sen dikkate alınır." hükmüne yer verilmektedir. Bu hüküm uyarınca iptal davasından feragat edilmiş olsa bile, mahkemeden hakem kararının icra edilebilir olduğuna dair belge talep edildiğinde, mahkemenin "Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı" ve "Kararın kamu düzenine aykırı olduğu" incelemesini resen yapmakta ve bunların uygunluğunu tespit ettikten sonra ilgili belgeyi vermektedir.
İptal hakkından feragat, kanun tarafından taraflar açısından da sınırlandırılmaktadır. Buna göre sadece "yerleşim yerleri veya olağan oturma yerleri Türkiye dışında bulunan taraflar" iptal davası hakkından feragat edebilmektedirler.
Bu madde uyarınca merkezi Türkiye'de bulunan bir şirketin, iptal davasından feragat etmesi mümkün gözükmemektedir. Yukarıda açıklandığı üzere iptal hakkından feragat tek taraflı yapılamamaktadır. Bundan ötürü taraflardan birinin, merkezi Türkiye'de bulunan bir şirket yahut mutad meskeni Türkiye olan bir gerçek kişi olduğu durumlarda iptal hakkından feragat sözleşmenin her iki tarafı içinde mümkün olmamaktadır.
Kanun, feragatin kısmen veya tamamen yapılabileceğini belirmektedir.

. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları

Milletlerarası Tahkim Kanunu kapsamına girmeyen hakem kararlarına karşı iptal davası, eğer diğer şartlarda uygunsa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesi hükmüne göre açılabilmektedir. HMK'nın 439. maddesinde sayılmış bulunan iptal sebepleri Milletlerarası Tahkim Kanunu ile büyük benzerlikler taşımaktadır. HMK'da da hakem kararlarına karşı sadece iptal davası açılabileceği hükmedilmekte ve iptal sebepleri sınırlayıcı biçimde sayılmaktadır.
HMK'nın 439. maddesi hükmüne göre hakem kararlarının iptali davasında yetkili mahkemenin, tahkim yerindeki mahkeme olduğu belirtilmektedir. HMK'nın 439. maddesinde yer alan iptal sebepleri şunlardır:
a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen veya bu Kısımda öngörülen usule               uyulmadığı,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği,ç) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya               yetkisiz olduğuna karar verdiği,
d) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği veya talebin              tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini aştığı,
e) Tahkim yargılamasının, usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması hâlinde, bu               kısımda yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu durumun kararın esasına etkili olduğu,
f) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmediği,
g) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı,
ğ) Kararın kamu düzenine aykırı olduğudur.

Yukarıda sıralanan HMK uyarınca hakem kararlarının iptali sebepleri, Milletlerarası Tahkim Kanunu ile büyük oranda benzerlik taşımaktadır. Bu hususta ikisi arasındaki en büyük fark, HMK uyarınca mahkeme bu sebepleri re'sen incelemekteyken, Milletlerarası Tahkim Kanunu'na göre görülen davalarda mahkeme bu sebepleri re'sen inceleyememekte, bu sebeplerin taraflar tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir.
HMK'da dava açma hakkı hakem kararının karşı tarafa tebliği tarihinden itibaren 1 aylık hak düşürücü süre ile sınırlandırılmaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda da aynı hak düşürücü süre öngörülmektedir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakem kararlarına karşı iptal davası açılması, kararın icrasını kendiliğinden durdurmamaktadır. Bunun için mahkemeye bu yönde bir talep yöneltilmesi gerekmektedir. Ancak Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi hükmüne göre iptal davası açılması durumunda hakem kararının icrası durmaktadır.
 HMK uyarınca verilmiş olan iptal davalarına karşı kanun yolu açıktır. HMK'nın 439. maddesi uyarınca iptal kararları temyiz kanun yoluna konu edilebilmektedir. Yargıtay, bu yargılamayı kanunda sayılan sınırlı sebepler doğrultusunda yapacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions