Turkey: Türkiye Tarafindan İkamet Amaçli Sunulan Yeni Göçmenlik Alternatifi: Turkuaz Kart

Last Updated: 8 May 2017
Article by Gokce Mutlu and Deniz Torun

Türkiye, Amerika tarafından verilen "Yeşil Kart"a benzeyen yeni göçmenlik rejimini Turkuaz Kart ismi altında yabancılar için uygulamaya koymuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Turkuaz Kart Yönetmeliğini, ikincil mevzuat olarak Turkuaz Kart başvurusu, değerlendirilmesi ve geçiş dönemine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi ve Turkuaz Kart sahibi ve onun yakınlarına tanınan hakların belirlenmesi amacıyla çıkartmıştır.

Söz konusu Yönetmelik uyarınca, Turkuaz Kart yabancıya Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren, yakınına ise ikamet hakkı veren belge olarak tanımlanmaktadır.

Turkuaz Kart'a Başvuracak Kişiler

Turkuaz Kart, Türkiye'de ikamet etmek isteyen tüm yabancıların başvurarak sahip olacağı bir kart olmayıp, sadece özel niteliklere sahip olan yabancıların bu kart için başvurması mümkündür. Buna uygun olarak, Turkuaz Kart aşağıdaki özelliklere sahip yabancılara verilebilecektir;

a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

b) Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

ç) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

d) Türkiye'nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye'nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan.

Yukarıda belirtildiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ("Bakanlık") söz konusu yabancıları başlıca onların eğitim seviyesine, mesleki tecrübesine, yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin Türk ekonomisine etkisine, bilim, endüstri ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde tanınmış stratejik çalışma ve araştırmalarına, kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olma durumlarına ve Türkiye'nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına katkı sağlamalarına göre beş kategoride gruplayarak, başvuru açısından yetkinliklerini belirleme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahiptir.

Başvurunun Yapılması

Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı tarafından yurt içinde Turkuaz Kart başvurusu yabancı kimlik numarası ile doğrudan Bakanlık Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi ("Sistem") yapabilir. Önemle belirtmek gerekir ki, Türkiye'de yasal olarak bulunarak söz konusu başvuruyu yapan yabancıların geçerli bir ikamet izninin olmasına gerek yoktur. Yurtdışında ikamet eden yabancıların yapacakları başvurular ise yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır. Bu durumda yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir. Buna ek bir 3. seçenek olarak, Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Önemle altını çizmek gerekirse, Turkuaz kart sahibinin yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları olarak tanımlanan Turkuaz Kart sahibi yakını, ikamet izni için yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu var ise onun bakımından velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeleri sunarak başvuru yapabilir. Bu durumda, söz konusu ikamet izni başvurusu, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlık'a yapılmalıdır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Aşağıda bahsi geçen belgeler Turkuaz Kart başvurusu esnasında Sistem'e yüklenecektir:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
 3. Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,
 4. Yukarıda belirtilen özel niteliklere sahip yabancılar bakımından aşağıda yer alan belgeler (ya da Göçmenlik Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde listelenen belgeler):

1) Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,

2) Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,

3) Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,

4) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,

5) Türkiye'nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler,

Yukarıda bahsi geçen dokümanların sunulması üzerine, başvuru sürecinin değerlendirilmesi aşaması başlayacaktır.

Başvurunun Değerlendirilmesi ve Başvurunun Sonucu 

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce ("Genel Müdürlük") belirlenen kıstaslar kapsamında yukarıda Turkuaz Kart'a başvuracak kişiler olarak gruplandırılan beş kategoriden her biri için oluşturulan puanlama sistemi Turkuaz Kart başvurularının değerlendirilmesinde seçme mekanizması olarak kullanılacaktır.

Puanlama sisteminin hazırlanmasında, Turkuaz Kart'a başvuracak kişiler olarak gruplandırılan her bir yetkin yabancı için farklı kıstaslar öngörülmüştür. Örnek olarak, nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için; öğrenim durumu, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun saygınlığı, ücret düzeyi dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için, belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün niteliği dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Bilim insanı veya araştırmacı için, akademik unvan, ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Yabancı sporcular için, faaliyette bulunduğu spor dalında ferdi ya da kulüp lisansı ile ulusal ya da uluslararası ferdi ya da takım müsabakalarında aldığı dereceleri ya da ödülleri dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar için, eserlerinin bilinirliği, ulusal veya uluslararası ödülleri dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Türkiye'nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetleri, fikir ve sanat eserleri dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar bu kapsamında göz önünde tutulmaktadır.

Bunun yanı sıra, nitelikli işgücü olarak değerlendirilen veya bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya uluslararası düzeyde kültürel, artistik veya sportif faaliyetler açısından başarılı olan yabancılar için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan uygunluk belgesi puanlamaya dâhil edilebilir.

Söz konusu değerlendirme sonucunda, bu puanlama sisteminden yeterli puanı alan başvurular olumlu olarak değerlendirilir. Ancak, Turkuaz Kart başvuruları aşağıda sayılan hallerde reddedilir.

a) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamaması,

b) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmaması,

c) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılması,

ç) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,

d) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,

e) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,

f) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,

g) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,

ğ) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan

Buradan anlaşıldığı üzere, değerlendirme usulü yüksek derecede özen ve dikkat ile yürütülmektedir. 

Turkuaz Kart'ın Edinilmesi

Yukarıda bahsi geçen kriterlere uygun olarak başvurunun tamamlanması üzerine Turkuaz Kart öncelikle ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecektir. İşbu geçiş süresi boyunca Genel Müdürlük, yabancının yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak bilgi ve belge talep ederek süreci denetleyecektir.

Genel Müdürlük, söz konusu bu geçiş süresi içinde Turkuaz Kart sahibinin faaliyetlerini ve taahhütlerini izleyecek ve on iki aylık dönemler için izleme raporu hazırlayacak olan bir uzman görevlendirir. Yabancı, izleme raporu için gerek duyulan her türlü bilgi ve belgeyi on beş gün içinde Bakanlığa vermek zorundadır. Söz konusu bu bilgi ve belgeler, yetkili aracı kurum tarafından da hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulabilir. Uzman raporunda eksikliklerin tespit edilmesi halinde bu eksiklikler yabancıya bildirilir ve bunların giderilmesi için üç aylık süre verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde geçiş süresinin sonlandırılmasına ve Turkuaz Kart'ın iptaline karar verilebilir.

Turkuaz Kart üzerindeki geçiş süresi kaydının kaldırılması için, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her halde geçiş süresi dolmadan bir talepte bulunulmalıdır. Bu sürede söz konusu başvurunun yapılmaması halinde Turkuaz Kart geçersiz hale gelecektir. Geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin başvurunun yapılmasını takiben otuz gün içinde uzmanın hazırlayacağı nihai raporun olumlu olması kaydıyla Genel Müdürlükçe söz konusu kayıt kaldırılır. Nihai raporun olumsuz olması halinde ise, Genel Müdürlük geçiş süresinin uzatılmasına veya Turkuaz Kart'ın iptaline karar verir.

Buna uygun olarak, (i) Turkuaz Kart üzerindeki geçiş süresi kaydının geçiş süresi içinde iptal olmaması ve (ii) geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin talebin uygun bulunması kriterlerinin yukarıda bahsi geçen yasal gereklilikler doğrultusunda yerine getirilmesi halinde Turkuaz Kart süresiz hale gelir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca Turkuaz Kart sahibinden çalışma izni ve ikamet izin harcı ve Turkuaz Kart sahibi yakınından ikamet izin harcı alınmaz.

Turkuaz Kart Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Yabancıya Turkuaz Kart verilmesi ile birlikte, söz konusu yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanmaya ehil olacaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar;

a) Türkiye'de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.

b) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.

c) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabidirler.

ç) Bu kişilerin, Türkiye'deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.

Ancak söz konusu bu hak ve yükümlülüklerin kullanılması için özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmış ise, Turkuaz Kart sahibi kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemezler.

Ayrıca, 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Turkuaz Kart sahibi ve yakını, Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Turkuaz Kart'ın İptali

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında, aşağıdaki hallerde iptal edilir ve geçersiz hale gelir:

a) Turkuaz Kart'ın geçerlilik tarihinden itibaren; altı ay içinde Türkiye'ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması,

b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

c) Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıt dışı çalıştığının tespiti,

ç) Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti,

d) Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

e) Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,

f) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna göre, Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi.

Turkuaz Kart başvuru sürecinde olduğu gibi değerlendirme aşamasında da sunulacak belgelerin doğru ve tam olması ile hukuki gerekliliklerin gözetilmesinin önemini, bu hususların Turkuaz Kart'ın iptaline gerekçe oluşturabileceğinden dolayı belirtmek isteriz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions