Turkey: Türkiye Tarafindan İkamet Amaçli Sunulan Yeni Göçmenlik Alternatifi: Turkuaz Kart

Last Updated: 8 May 2017
Article by Gokce Mutlu and Deniz Torun

Türkiye, Amerika tarafından verilen "Yeşil Kart"a benzeyen yeni göçmenlik rejimini Turkuaz Kart ismi altında yabancılar için uygulamaya koymuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Turkuaz Kart Yönetmeliğini, ikincil mevzuat olarak Turkuaz Kart başvurusu, değerlendirilmesi ve geçiş dönemine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi ve Turkuaz Kart sahibi ve onun yakınlarına tanınan hakların belirlenmesi amacıyla çıkartmıştır.

Söz konusu Yönetmelik uyarınca, Turkuaz Kart yabancıya Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren, yakınına ise ikamet hakkı veren belge olarak tanımlanmaktadır.

Turkuaz Kart'a Başvuracak Kişiler

Turkuaz Kart, Türkiye'de ikamet etmek isteyen tüm yabancıların başvurarak sahip olacağı bir kart olmayıp, sadece özel niteliklere sahip olan yabancıların bu kart için başvurması mümkündür. Buna uygun olarak, Turkuaz Kart aşağıdaki özelliklere sahip yabancılara verilebilecektir;

a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

b) Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

ç) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

d) Türkiye'nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye'nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan.

Yukarıda belirtildiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ("Bakanlık") söz konusu yabancıları başlıca onların eğitim seviyesine, mesleki tecrübesine, yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin Türk ekonomisine etkisine, bilim, endüstri ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde tanınmış stratejik çalışma ve araştırmalarına, kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olma durumlarına ve Türkiye'nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına katkı sağlamalarına göre beş kategoride gruplayarak, başvuru açısından yetkinliklerini belirleme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahiptir.

Başvurunun Yapılması

Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı tarafından yurt içinde Turkuaz Kart başvurusu yabancı kimlik numarası ile doğrudan Bakanlık Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi ("Sistem") yapabilir. Önemle belirtmek gerekir ki, Türkiye'de yasal olarak bulunarak söz konusu başvuruyu yapan yabancıların geçerli bir ikamet izninin olmasına gerek yoktur. Yurtdışında ikamet eden yabancıların yapacakları başvurular ise yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır. Bu durumda yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir. Buna ek bir 3. seçenek olarak, Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Önemle altını çizmek gerekirse, Turkuaz kart sahibinin yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları olarak tanımlanan Turkuaz Kart sahibi yakını, ikamet izni için yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu var ise onun bakımından velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeleri sunarak başvuru yapabilir. Bu durumda, söz konusu ikamet izni başvurusu, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlık'a yapılmalıdır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Aşağıda bahsi geçen belgeler Turkuaz Kart başvurusu esnasında Sistem'e yüklenecektir:

  1. Başvuru Dilekçesi,
  2. Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
  3. Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,
  4. Yukarıda belirtilen özel niteliklere sahip yabancılar bakımından aşağıda yer alan belgeler (ya da Göçmenlik Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde listelenen belgeler):

1) Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,

2) Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,

3) Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,

4) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,

5) Türkiye'nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler,

Yukarıda bahsi geçen dokümanların sunulması üzerine, başvuru sürecinin değerlendirilmesi aşaması başlayacaktır.

Başvurunun Değerlendirilmesi ve Başvurunun Sonucu 

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce ("Genel Müdürlük") belirlenen kıstaslar kapsamında yukarıda Turkuaz Kart'a başvuracak kişiler olarak gruplandırılan beş kategoriden her biri için oluşturulan puanlama sistemi Turkuaz Kart başvurularının değerlendirilmesinde seçme mekanizması olarak kullanılacaktır.

Puanlama sisteminin hazırlanmasında, Turkuaz Kart'a başvuracak kişiler olarak gruplandırılan her bir yetkin yabancı için farklı kıstaslar öngörülmüştür. Örnek olarak, nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için; öğrenim durumu, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun saygınlığı, ücret düzeyi dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için, belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün niteliği dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Bilim insanı veya araştırmacı için, akademik unvan, ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Yabancı sporcular için, faaliyette bulunduğu spor dalında ferdi ya da kulüp lisansı ile ulusal ya da uluslararası ferdi ya da takım müsabakalarında aldığı dereceleri ya da ödülleri dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar için, eserlerinin bilinirliği, ulusal veya uluslararası ödülleri dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar; Türkiye'nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetleri, fikir ve sanat eserleri dâhil bunlarla sınırlı olamamak üzere sayılan kıstaslar bu kapsamında göz önünde tutulmaktadır.

Bunun yanı sıra, nitelikli işgücü olarak değerlendirilen veya bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya uluslararası düzeyde kültürel, artistik veya sportif faaliyetler açısından başarılı olan yabancılar için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan uygunluk belgesi puanlamaya dâhil edilebilir.

Söz konusu değerlendirme sonucunda, bu puanlama sisteminden yeterli puanı alan başvurular olumlu olarak değerlendirilir. Ancak, Turkuaz Kart başvuruları aşağıda sayılan hallerde reddedilir.

a) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamaması,

b) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmaması,

c) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılması,

ç) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,

d) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,

e) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,

f) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,

g) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,

ğ) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan

Buradan anlaşıldığı üzere, değerlendirme usulü yüksek derecede özen ve dikkat ile yürütülmektedir. 

Turkuaz Kart'ın Edinilmesi

Yukarıda bahsi geçen kriterlere uygun olarak başvurunun tamamlanması üzerine Turkuaz Kart öncelikle ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecektir. İşbu geçiş süresi boyunca Genel Müdürlük, yabancının yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak bilgi ve belge talep ederek süreci denetleyecektir.

Genel Müdürlük, söz konusu bu geçiş süresi içinde Turkuaz Kart sahibinin faaliyetlerini ve taahhütlerini izleyecek ve on iki aylık dönemler için izleme raporu hazırlayacak olan bir uzman görevlendirir. Yabancı, izleme raporu için gerek duyulan her türlü bilgi ve belgeyi on beş gün içinde Bakanlığa vermek zorundadır. Söz konusu bu bilgi ve belgeler, yetkili aracı kurum tarafından da hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulabilir. Uzman raporunda eksikliklerin tespit edilmesi halinde bu eksiklikler yabancıya bildirilir ve bunların giderilmesi için üç aylık süre verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde geçiş süresinin sonlandırılmasına ve Turkuaz Kart'ın iptaline karar verilebilir.

Turkuaz Kart üzerindeki geçiş süresi kaydının kaldırılması için, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her halde geçiş süresi dolmadan bir talepte bulunulmalıdır. Bu sürede söz konusu başvurunun yapılmaması halinde Turkuaz Kart geçersiz hale gelecektir. Geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin başvurunun yapılmasını takiben otuz gün içinde uzmanın hazırlayacağı nihai raporun olumlu olması kaydıyla Genel Müdürlükçe söz konusu kayıt kaldırılır. Nihai raporun olumsuz olması halinde ise, Genel Müdürlük geçiş süresinin uzatılmasına veya Turkuaz Kart'ın iptaline karar verir.

Buna uygun olarak, (i) Turkuaz Kart üzerindeki geçiş süresi kaydının geçiş süresi içinde iptal olmaması ve (ii) geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin talebin uygun bulunması kriterlerinin yukarıda bahsi geçen yasal gereklilikler doğrultusunda yerine getirilmesi halinde Turkuaz Kart süresiz hale gelir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca Turkuaz Kart sahibinden çalışma izni ve ikamet izin harcı ve Turkuaz Kart sahibi yakınından ikamet izin harcı alınmaz.

Turkuaz Kart Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Yabancıya Turkuaz Kart verilmesi ile birlikte, söz konusu yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanmaya ehil olacaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar;

a) Türkiye'de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.

b) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.

c) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabidirler.

ç) Bu kişilerin, Türkiye'deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.

Ancak söz konusu bu hak ve yükümlülüklerin kullanılması için özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmış ise, Turkuaz Kart sahibi kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemezler.

Ayrıca, 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Turkuaz Kart sahibi ve yakını, Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Turkuaz Kart'ın İptali

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında, aşağıdaki hallerde iptal edilir ve geçersiz hale gelir:

a) Turkuaz Kart'ın geçerlilik tarihinden itibaren; altı ay içinde Türkiye'ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması,

b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

c) Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıt dışı çalıştığının tespiti,

ç) Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti,

d) Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

e) Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,

f) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna göre, Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi.

Turkuaz Kart başvuru sürecinde olduğu gibi değerlendirme aşamasında da sunulacak belgelerin doğru ve tam olması ile hukuki gerekliliklerin gözetilmesinin önemini, bu hususların Turkuaz Kart'ın iptaline gerekçe oluşturabileceğinden dolayı belirtmek isteriz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions