Turkey: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Last Updated: 25 April 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

9 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ("YEKA") Yönetmeliği, 11 Nisan 2017 Salı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklerle güncel haline kavuşmuştur. Değişiklikte göze çarpan ilk husus YEKA ihale ve sözleşme süreçlerini, her YEKA'nın kendine has özelliklerine uygun olarak düzenleyebilmek için bu yönetmelikle tüm YEKA'lar için belirlenmiş olan şart, ceza ve uygunluk gibi düzenlemelerin yanında Şartnameler ile belirlenecek olan kurallara da riayet edilmesi gerektiği hususunda yapılmış olan düzenlemelere ağırlık verilmesidir. Ayrıca bu değişikliklerle sözleşmeye uyulmaması nedeniyle uygulanacak olan yaptırımların artırıldığı görülmektedir.

"Kapsam" başlıklı 2'inci Maddesinde yapılan değişiklik;

Birinci fıkrada yer alan "yarışmayı kazanan tüzel kişiler tarafından YEKA'da kurulacak elektrik enerjisi üretim tesislerinin önlisans/lisans müracaatları" ifadesinde altı çizili "önlisans" ibaresi eklenmiştir. Eski ifade sadece lisans müracaatlarını içermesine rağmen Yönetmeliğin diğer maddelerinde önlisansa ilişkin ifadelere de yer verilmişti. Yeni düzenlemede ise önlisans ibaresi de kullanılmış olup, olası karışıklıklar giderilmiştir.

"Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 4. Maddesinde yapılan değişikler değişiklikler;

"j" bendinde yer alan YEKA Kullanım Hakkı tanımı " Yarışmayı kazanan tüzel kişiye kullandırılması" ifadesi değiştirilerek "Şartname ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında kullandırılması" olarak yapılmış ve kullanım hakkının sınırları ve içeriğinin hem şartname hem de sözleşme tarafından belirlenebilmesi hedeflenmiştir.

"k" bendinde düzenlenmiş olan " YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi: Bakanlık ile yarışmayı kazanan tüzel kişi arasında imzalanan anlaşmayı" tanımında ve yönetmeliğin devamındaki diğer birtakım maddelerde "tüzel kişi" ifadesi kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak gerçek kişi ve adi ortaklarında YEKA ihalelerine katılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca sadece tüzel kişilerin önlisans/lisans alabileceği kararlaştırılmıştır. Bu durumda başvuran kişilerin en geç önlisans başvurusuna kadar bir tüzel kişilik kurmaları gerekmektedir.

"n" bendinde bulunan Yerli Malı Belgesi tanımında değişikliğe gidilerek "Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) ve Şartnamede belirtilen esaslar kapsamında düzenlenen ve ürünün yerli katkı oranını gösteren belgeyi" altı çizili ifade eklenmiştir.

"o" bendinde bulunan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis Belgesinin tanımı değiştirilerek "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde Şartnamede belirtilen esaslar kapsamında yerli aksam kullanmayı taahhüt edene verilen YEKA kullanım hakkını" altı çizili ifade eklenmiştir.

"ö" bendinde yer alan Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis tanımı değiştirilerek "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde kullanılan aksamı Şartnamede belirtilen esaslar kapsamında yurt içinde imal edene ve/veya imal edilmesini taahhüt edene verilen YEKA Kullanım Hakkını"  altı çizili ifade eklenmiştir.

            Yapılan bu değişikliklerle YEKA'lar için genel düzenleme olan bu yönetmeliğin yanında YEKA'ların kendine has özelliklerinin de hesaba katılarak daha isabetli YEKA uygulamalarının yapılması hedeflenmiştir.

            "YEKA Belirleme ve Derecelendirme Kriterleri" başlıklı 5'inci Maddesinin 3'üncü fıkrasında yapılan değişiklikler;

"c" bendinin 2'inci cümlesinde yapılan değişiklikle "Uygun bulunmayan her bir santral sahası için başvuru sahibinden yarışmanın kazanıldığı bağlantı bölgesi ve santral sahasının kapasitesi değiştirilmemek ve bağlantı bölgesi için tahsis edilen bağlantı kapasitesi aşılmamak üzere kullanılabilir yeni santral sahaları istenir. Tahsis edilen bağlantı bölgesi ve bağlantı kapasitesi için santral sahalarının uygun bulunması ile bu kullanılabilir santral sahaları Resmî Gazete'de YEKA olarak ilan edilir." üstü çizili ifadeler çıkarılmış, altı çizili ifadeler eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile eski düzenlemede değiştirilemeyen santral sahasının kapasitesi, bağlantı bölgesi için tahsis edilen bağlantı kapasitesi aşılmamak kaydıyla değiştirilebilir kılınmıştır.

"ç" bendinde yapılan değişiklikle "YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsis yönteminde alan seçimi, gerekli etüt ve izinler, yarışmayı kazanan tüzel kişi tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi ve Şartname koşulları içerisinde tamamlanır." üstü çizili kısım metinden çıkarılmıştır.

"d" bendinde de bulunan aynı ifade "Bakanlık, bağlantı kapasite tahsis yöntemi kullanılarak geliştirilecek YEKA'nın yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla gerekli izin süreçleri için yarışmayı kazanan tüzel kişi ile iyi niyet çerçevesinde işbirliği yapar."  yapılan değişiklikle metinden çıkarılmıştır. Böylelikle yönetmeliğin, ihaleye katılan fakat tüzel kişiliği haiz olmayan ortaklık veya gerçek kişileri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiğini söyleyebiliriz.

"YEKA Kullanım Hakkı Yarışma İlanı" başlıklı 6'ncı Maddedeki değişiklikler;

            "a" bendinde bulunan ifadeye "YEKA'lara ilişkin olarak Genel Müdürlük tarafından ilan edilmesi gerekli görülen teknik ve idari özellikler teknik ve idari özellikler ile YEKA'nın bağlantı kapasitesi" altı çizili bölüm eklenerek YEKA'lara ilişkin yarışma ilanındaki teknik ve idari özelliklerin belirlenmesi noktasında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün yetkisi açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca aşağıdaki bentler yönetmelik metninden çıkartılmıştır;

            b) YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yönteminin tercih edilmesi halinde bağlantı bölgeleri bazında tahsis edilecek bağlantı kapasiteleri.

c) YÜKT ve/veya YMKT şartı aranacak aksamın özellikleri ve üretim süreçleri.

ç) YEKA'nın YÜKT kapsamında değerlendirilmesi halinde kurulacak olan Fabrikaya ilişkin asgari kriterler."

            Aynı zamanda bu değişikliklerin yanında yukarıdaki metinden çıkarmalardan ötürü b bendi olarak yeniden isimlendirilen bentte "Başvuru yapacak tüzel kişilerde aranacak şartlar." ifadesinden tüzel kişiler ibaresi çıkartılmıştır.

YEKA kullanım hakkı yarışması başvurularının alınması başlıklı 7'inci maddede yapılan değişikler;

            Yönetmeliğin 7'inci maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve yedinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

Maddenin birinci fıkrasından "Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak için; ihtiyaçlara göre Bakanlık tarafından ilan edilen Şartnamede yer alan şartları haiz ve belirtilen aksamı yurt içinde imal edecek ve/veya yerli malı kullanmayı taahhüt eden tüzel kişiler yapılacak yarışmalara bu Yönetmelik ve Şartnamede yer alan şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilirler." üstü çizili yerler fıkra metninden çıkarılmış ve altı çizili kısımlar eklenmiştir. Böylece başvuruda bulunacakların Şartname ile birlikte Yönetmelikteki şartları da taşıması gerektiği kararlaştırılmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında "Bu Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunmak isteyen önlisans başvurusu yapma hakkı elde eden kişilerin, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında belirtilen önlisans başvurusu yapmaya haiz tüzel kişilerde aranan şartları sağlaması gerekmektedir." üstü çizili yerler fıkra metninden çıkarılmış ve altı çizili kısımlar eklenmiştir. Böylelikle başvuru yapabilecek kişiler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans başvurusu yapmaya haiz tüzel kişiler olarak sınırlandırılmış ve onlara ilişkin şartlar  belirlenmiştir.

Maddenin beşinci fıkrasında "YÜKT ve/veya YMKT için başvuru yapmak isteyen tüzel kişiler; aşağıda Şartnamede belirtilen belgeleri Genel Müdürlüğe başvuru dosyasında sunar." üstü çizili ibareler çıkarılmış, altı çizili ibare eklenmiştir. Bunun paralelinde başvuru yapmak için sunulması gereken belgeleri listeleyen bentler de metinden çıkarılmıştır. Böylelikle başvuruya ilişkin belgelerin Şartname ile dolayısıyla Genel Müdürlükçe belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

"Başvuruların İncelenmesi" başlıklı 9'uncu Maddede yapılan değişiklikler;

            Fıkra 3'te değişiklik yapılarak komisyonun belirlediği yarışma yer, tarih ve saatinin en az 3 (üç) gün öncesinden Genel Müdürlük sitesinde yayınlanacağı vurgulanmıştır. Ayrıca gene aynı fıkrada bulunan "Yarışma katılımcılarının beyan ettikleri tebligat adreslerine yarışma tarihinden en az 5 (beş) takvim günü öncesinde bildirim" yapılması gerekiyorken bu süre yeni değişiklikle "3 (üç) takvim günü öncesi" olarak değiştirilmiştir.

            Fıkra 4'te yapılan değişiklik ile "İstenen evrak, düzeltme veya detaylı açıklamalar bu tebliğ tarihinden itibaren azami 7 (yedi) takvim günü içerisinde Komisyona sunulur" üstü çizili ifade kaldırılmış yerine "bildirimde belirtilen süre içerisinde" ifadesi getirilmiştir. Böylelikle somut durumun şartlarına daha uygun şekilde hareket edilmesi kolaylaştırılmıştır. Ancak istenen bilgi ve belgelerin "komisyona sunulma süresi Komisyonun evrak inceleme süresini geçemeyeceği" de belirtilerek bir üst sınır getirilmiştir. Böylece aradaki denge sağlanmak istenmiştir.

            "YEKA kullanım Hakkı Yarışması Usulü ve YEKA Kullanım Hakkı Yarışmasının Sonuçlandırılması" başlıklı 10'uncu maddesinde yapılan değişikler;

            Maddenin 1'inci fıkrasında bulunan "Bu Yönetmelik ve Şartnamede belirlenen kriterleri sağlayan, geçerli başvuru sahibi tüzel kişiler yarışmaya katılım hakkı kazanır." üstü çizili kısım önceki maddelere uygun olarak çıkartılmış ve yerine "başvuru sahipleri" ifadesi kullanılmıştır.

            Maddenin 3'üncü fıkrasında yapılacak olan eksiltmenin "Açık Eksiltme" olacağı karışıklığa mahal vermemek için açıkça belirtilmiş ve 5'inci fıkrasında açık eksiltme başlangıcında, eşit teklif verilmesi ihtimalinde nasıl hareket edileceği  "Mali tekliflerin eşit olması durumunda açık eksiltmeye hangi başvuru sahibinden başlanacağı hususunu Komisyon belirler" hükmünün eklenmesi ile açıklığa kavuşturulmuştur.

""YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin İmzalanması ve İfası" başlıklı 11'inci maddesinde yapılan değişiklik;

11'inci maddeye "Teminata ilişkin diğer hususlar Şartnamede düzenlenir" fıkrası eklenerek teminat hususunun Şartname ile belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

            "Önlisans Süreci" başlıklı 12'inci maddesinde yapılan değişikler;

            1,7,8 ve 9 numaralı fıkralardan "tüzel kişi" ifadelerinin çıkarılması ve diğer birtakım diğer değişikliklerle, önceki fıkralarla aynı doğrultuda bir yaklaşım izlenmiş, tüzel kişiliği olmayan ortaklıklarında bu fıkralarda düzenlenen işlemleri gerçekleştirebilmesi istenmiştir.

            4'üncü ve 5'inci fıkralarda yapılan değişiklerle yeni cezai şart uygulaması ve sözleşmenin feshedilmesinde yeni şartlar getirilmiştir. Buna göre "Önlisans başvuru tarihi veya süresi içerisinde başvuru yapılmadığı"  halinde ve  "Başvuru sahibinin başvuru evraklarında varsa eksikleri tespit edilerek ve verilecek 3 (üç) aylık süre içerisinde tamamlanmaması" durumunda yaptırım olarak eski düzenlemede sadece "Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilmesi" düzenlenmişti. Yeni düzenlemeye göre ise bu yaptırıma ek olarak söz konusu "YEKA'lara ait kurulu gücün, tahsis edilen toplam YEKA kapasitesine bölünmesiyle elde edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık tarafından verilecek 15 (on beş) günlük süre içerisinde ödenmez ise bu miktar kadar teminat mektubu irat kaydedilir ve söz konusu YEKA ile ilgili YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tanınan bağlantı kapasitesi dâhil tüm haklar kendiliğinden sona ermesive şartlara uygun diğerYEKA'lara ait toplam kapasitenin, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kapasitenin yüzde yetmişinden daha az olması durumunda, Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilmesi" yaptırımları hükme bağlanarak eklenmiştir.

            Maddenin 9'uncu fıkrasında kullanılmış olan "Mücbir sebepler" ibaresi yerine "17 inci maddede belirtilen sebepler" ibaresi kullanılmıştır. Böylelikle mülga edilen mücbir sebepler ifadesi ile kastedilenin Madde 17'de sayılan sebepler olduğu daha net bir şekilde ifade edilmiştir.

            Ayrıca maddenin "YÜKT kapsamında önlisans sahibi tüzel kişi, önlisans süresi içerisinde Fabrika kurulumu gerçekleştirmesi halinde teminat tutarının %25'i iade edilir." şeklinde olan on dördüncü fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır.

"Lisans Süreci" başlıklı Madde 13'te yapılan değişiklikler;

Fıkra 3'de "YÜKT ve YMKT kapsamında; YEKA'da taahhüt edilen yerli malı aksamın kullanılmadığının tespiti halinde, lisans sahibi tüzel kişiye Şartnameye uygun yerli malı kullanması yönünde yazılı ihtarda bulunulur. Bu olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak olan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir, genel hükümlere göre tasfiye işlemleri başlatılır" yaptırımına ek olarak bir de cezai şart eklenmiştir. Buna göre "YEKA'da taahhüt edilen yerli malı aksamın kullanılmadığının tespiti halinde, lisans sahibi tüzel kişiye Şartnameye uygun yerli malı kullanması yönünde yazılı ihtarda bulunulur. Bu olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir ve genel hükümlere göre tasfiye işlemleri başlatılır yaptırımının yanında, yeni düzenlemeyle yerli malı aksam kullanılmayan YEKA'lara ait kurulu gücün, tahsis edilen toplam YEKA kapasitesine bölünmesiyle elde edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık tarafından verilecek 15 (on beş) günlük süre içerisinde ödenmez ise bu miktar kadar teminat mektubu irat kaydedilmesi" hükmü fıkraya eklenmiştir.

            4'üncü fıkrada yapılan değişiklikle eski yönetmelikte  "30 (otuz) yıl" ile sınırlandırılmış olan "YEKA'lar için alınacak üretim lisanslarının süresi", yapılan değişiklikle her "Şartnamelerde" ayrıca belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Böylece somut koşul hallerine daha uygun tipte sözleşmelerin yapılması hedeflenmiştir.

5'inci fıkrada da, gene aynı hedefe uygun olarak "Elektrik enerjisi üretim tesisinin toplam kurulum süresi 36 (otuz altı) ayı geçmemek üzere Şartnamede belirtilir." hükmünden üstü çizili ifade çıkarılmış ve bazı durumlarda daha uzun süre gerekebileceğinden, bu sürenin şartnamede özgürce belirlenmesi yolu seçilmiştir.

"Elektrik Enerjisi Satışı" başlıklı 14'üncü maddede yapılan değişiklikler;

Maddenin ilk fıkrasında kullanılmış olan "Mücbir sebepler" ibaresi yerine "17 inci maddede belirtilen sebepler" ibaresi kullanılmıştır. Böylelikle mülga edilen mücbir sebepler ifadesi ile kastedilenin madde 17'de sayılan haller olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir.

İkinci fıkraya "YEKA kapsamında üretilen elektrik enerjisi, elektrik enerjisi üretim tesisinin kısmen işletmeye girdiği tarihten itibaren müracaat gerekmeksizin YEKDEM kapsamında değerlendirilir." hükmü eklenmiştir. Böylelikle üretilen elektrik enerjisinin hangi andan itibaren YEKDEM kapsamında değerlendirileceği açıklığa kavuşturulmuştur.

"AR-GE Faaliyetleri" başlıklı madde 15'te yapılan değişiklik;

Fıkra 1'de yer alan "YÜKT için başvuru yapacaklar tüzel kişiler; 5746 sayılı Kanun kapsamında ve/veya Şartnamede belirlenen koşullarda ve sürede sunacağı Yıllık AR-GE Planı çerçevesinde AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirir." üstü çizili olan "tüzel kişiler" ibaresi çıkartılmıştır. Böylelikle, önceki maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak tüzel kişiliği haiz olmayanların da Yönetmelik kapsamında AR-GE faaliyetlerinde bulunmasına olanak sağlanmak istenmiştir.

            "Mücbir Sebepler" başlıklı madde 17'de yapılan değişiklik;

Fıkra 1'de "yürütülen iş ve işlemlerin sözleşmede belirlenen sürelerde tamamlanamaması durumunda Yönetmelikte ve Şartnamede belirtilen cezaların uygulanır" altı çizili değişiklik yapılarak, Yönetmelikte yer alan cezaların yanında Şartnamede belirtilen cezalarında uygulanacağı hükmü eklenmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions