Turkey: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Last Updated: 25 April 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

9 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ("YEKA") Yönetmeliği, 11 Nisan 2017 Salı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklerle güncel haline kavuşmuştur. Değişiklikte göze çarpan ilk husus YEKA ihale ve sözleşme süreçlerini, her YEKA'nın kendine has özelliklerine uygun olarak düzenleyebilmek için bu yönetmelikle tüm YEKA'lar için belirlenmiş olan şart, ceza ve uygunluk gibi düzenlemelerin yanında Şartnameler ile belirlenecek olan kurallara da riayet edilmesi gerektiği hususunda yapılmış olan düzenlemelere ağırlık verilmesidir. Ayrıca bu değişikliklerle sözleşmeye uyulmaması nedeniyle uygulanacak olan yaptırımların artırıldığı görülmektedir.

"Kapsam" başlıklı 2'inci Maddesinde yapılan değişiklik;

Birinci fıkrada yer alan "yarışmayı kazanan tüzel kişiler tarafından YEKA'da kurulacak elektrik enerjisi üretim tesislerinin önlisans/lisans müracaatları" ifadesinde altı çizili "önlisans" ibaresi eklenmiştir. Eski ifade sadece lisans müracaatlarını içermesine rağmen Yönetmeliğin diğer maddelerinde önlisansa ilişkin ifadelere de yer verilmişti. Yeni düzenlemede ise önlisans ibaresi de kullanılmış olup, olası karışıklıklar giderilmiştir.

"Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 4. Maddesinde yapılan değişikler değişiklikler;

"j" bendinde yer alan YEKA Kullanım Hakkı tanımı " Yarışmayı kazanan tüzel kişiye kullandırılması" ifadesi değiştirilerek "Şartname ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında kullandırılması" olarak yapılmış ve kullanım hakkının sınırları ve içeriğinin hem şartname hem de sözleşme tarafından belirlenebilmesi hedeflenmiştir.

"k" bendinde düzenlenmiş olan " YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi: Bakanlık ile yarışmayı kazanan tüzel kişi arasında imzalanan anlaşmayı" tanımında ve yönetmeliğin devamındaki diğer birtakım maddelerde "tüzel kişi" ifadesi kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak gerçek kişi ve adi ortaklarında YEKA ihalelerine katılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca sadece tüzel kişilerin önlisans/lisans alabileceği kararlaştırılmıştır. Bu durumda başvuran kişilerin en geç önlisans başvurusuna kadar bir tüzel kişilik kurmaları gerekmektedir.

"n" bendinde bulunan Yerli Malı Belgesi tanımında değişikliğe gidilerek "Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) ve Şartnamede belirtilen esaslar kapsamında düzenlenen ve ürünün yerli katkı oranını gösteren belgeyi" altı çizili ifade eklenmiştir.

"o" bendinde bulunan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis Belgesinin tanımı değiştirilerek "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde Şartnamede belirtilen esaslar kapsamında yerli aksam kullanmayı taahhüt edene verilen YEKA kullanım hakkını" altı çizili ifade eklenmiştir.

"ö" bendinde yer alan Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis tanımı değiştirilerek "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde kullanılan aksamı Şartnamede belirtilen esaslar kapsamında yurt içinde imal edene ve/veya imal edilmesini taahhüt edene verilen YEKA Kullanım Hakkını"  altı çizili ifade eklenmiştir.

            Yapılan bu değişikliklerle YEKA'lar için genel düzenleme olan bu yönetmeliğin yanında YEKA'ların kendine has özelliklerinin de hesaba katılarak daha isabetli YEKA uygulamalarının yapılması hedeflenmiştir.

            "YEKA Belirleme ve Derecelendirme Kriterleri" başlıklı 5'inci Maddesinin 3'üncü fıkrasında yapılan değişiklikler;

"c" bendinin 2'inci cümlesinde yapılan değişiklikle "Uygun bulunmayan her bir santral sahası için başvuru sahibinden yarışmanın kazanıldığı bağlantı bölgesi ve santral sahasının kapasitesi değiştirilmemek ve bağlantı bölgesi için tahsis edilen bağlantı kapasitesi aşılmamak üzere kullanılabilir yeni santral sahaları istenir. Tahsis edilen bağlantı bölgesi ve bağlantı kapasitesi için santral sahalarının uygun bulunması ile bu kullanılabilir santral sahaları Resmî Gazete'de YEKA olarak ilan edilir." üstü çizili ifadeler çıkarılmış, altı çizili ifadeler eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile eski düzenlemede değiştirilemeyen santral sahasının kapasitesi, bağlantı bölgesi için tahsis edilen bağlantı kapasitesi aşılmamak kaydıyla değiştirilebilir kılınmıştır.

"ç" bendinde yapılan değişiklikle "YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsis yönteminde alan seçimi, gerekli etüt ve izinler, yarışmayı kazanan tüzel kişi tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi ve Şartname koşulları içerisinde tamamlanır." üstü çizili kısım metinden çıkarılmıştır.

"d" bendinde de bulunan aynı ifade "Bakanlık, bağlantı kapasite tahsis yöntemi kullanılarak geliştirilecek YEKA'nın yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla gerekli izin süreçleri için yarışmayı kazanan tüzel kişi ile iyi niyet çerçevesinde işbirliği yapar."  yapılan değişiklikle metinden çıkarılmıştır. Böylelikle yönetmeliğin, ihaleye katılan fakat tüzel kişiliği haiz olmayan ortaklık veya gerçek kişileri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiğini söyleyebiliriz.

"YEKA Kullanım Hakkı Yarışma İlanı" başlıklı 6'ncı Maddedeki değişiklikler;

            "a" bendinde bulunan ifadeye "YEKA'lara ilişkin olarak Genel Müdürlük tarafından ilan edilmesi gerekli görülen teknik ve idari özellikler teknik ve idari özellikler ile YEKA'nın bağlantı kapasitesi" altı çizili bölüm eklenerek YEKA'lara ilişkin yarışma ilanındaki teknik ve idari özelliklerin belirlenmesi noktasında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün yetkisi açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca aşağıdaki bentler yönetmelik metninden çıkartılmıştır;

            b) YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yönteminin tercih edilmesi halinde bağlantı bölgeleri bazında tahsis edilecek bağlantı kapasiteleri.

c) YÜKT ve/veya YMKT şartı aranacak aksamın özellikleri ve üretim süreçleri.

ç) YEKA'nın YÜKT kapsamında değerlendirilmesi halinde kurulacak olan Fabrikaya ilişkin asgari kriterler."

            Aynı zamanda bu değişikliklerin yanında yukarıdaki metinden çıkarmalardan ötürü b bendi olarak yeniden isimlendirilen bentte "Başvuru yapacak tüzel kişilerde aranacak şartlar." ifadesinden tüzel kişiler ibaresi çıkartılmıştır.

YEKA kullanım hakkı yarışması başvurularının alınması başlıklı 7'inci maddede yapılan değişikler;

            Yönetmeliğin 7'inci maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve yedinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

Maddenin birinci fıkrasından "Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak için; ihtiyaçlara göre Bakanlık tarafından ilan edilen Şartnamede yer alan şartları haiz ve belirtilen aksamı yurt içinde imal edecek ve/veya yerli malı kullanmayı taahhüt eden tüzel kişiler yapılacak yarışmalara bu Yönetmelik ve Şartnamede yer alan şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilirler." üstü çizili yerler fıkra metninden çıkarılmış ve altı çizili kısımlar eklenmiştir. Böylece başvuruda bulunacakların Şartname ile birlikte Yönetmelikteki şartları da taşıması gerektiği kararlaştırılmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında "Bu Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunmak isteyen önlisans başvurusu yapma hakkı elde eden kişilerin, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında belirtilen önlisans başvurusu yapmaya haiz tüzel kişilerde aranan şartları sağlaması gerekmektedir." üstü çizili yerler fıkra metninden çıkarılmış ve altı çizili kısımlar eklenmiştir. Böylelikle başvuru yapabilecek kişiler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans başvurusu yapmaya haiz tüzel kişiler olarak sınırlandırılmış ve onlara ilişkin şartlar  belirlenmiştir.

Maddenin beşinci fıkrasında "YÜKT ve/veya YMKT için başvuru yapmak isteyen tüzel kişiler; aşağıda Şartnamede belirtilen belgeleri Genel Müdürlüğe başvuru dosyasında sunar." üstü çizili ibareler çıkarılmış, altı çizili ibare eklenmiştir. Bunun paralelinde başvuru yapmak için sunulması gereken belgeleri listeleyen bentler de metinden çıkarılmıştır. Böylelikle başvuruya ilişkin belgelerin Şartname ile dolayısıyla Genel Müdürlükçe belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

"Başvuruların İncelenmesi" başlıklı 9'uncu Maddede yapılan değişiklikler;

            Fıkra 3'te değişiklik yapılarak komisyonun belirlediği yarışma yer, tarih ve saatinin en az 3 (üç) gün öncesinden Genel Müdürlük sitesinde yayınlanacağı vurgulanmıştır. Ayrıca gene aynı fıkrada bulunan "Yarışma katılımcılarının beyan ettikleri tebligat adreslerine yarışma tarihinden en az 5 (beş) takvim günü öncesinde bildirim" yapılması gerekiyorken bu süre yeni değişiklikle "3 (üç) takvim günü öncesi" olarak değiştirilmiştir.

            Fıkra 4'te yapılan değişiklik ile "İstenen evrak, düzeltme veya detaylı açıklamalar bu tebliğ tarihinden itibaren azami 7 (yedi) takvim günü içerisinde Komisyona sunulur" üstü çizili ifade kaldırılmış yerine "bildirimde belirtilen süre içerisinde" ifadesi getirilmiştir. Böylelikle somut durumun şartlarına daha uygun şekilde hareket edilmesi kolaylaştırılmıştır. Ancak istenen bilgi ve belgelerin "komisyona sunulma süresi Komisyonun evrak inceleme süresini geçemeyeceği" de belirtilerek bir üst sınır getirilmiştir. Böylece aradaki denge sağlanmak istenmiştir.

            "YEKA kullanım Hakkı Yarışması Usulü ve YEKA Kullanım Hakkı Yarışmasının Sonuçlandırılması" başlıklı 10'uncu maddesinde yapılan değişikler;

            Maddenin 1'inci fıkrasında bulunan "Bu Yönetmelik ve Şartnamede belirlenen kriterleri sağlayan, geçerli başvuru sahibi tüzel kişiler yarışmaya katılım hakkı kazanır." üstü çizili kısım önceki maddelere uygun olarak çıkartılmış ve yerine "başvuru sahipleri" ifadesi kullanılmıştır.

            Maddenin 3'üncü fıkrasında yapılacak olan eksiltmenin "Açık Eksiltme" olacağı karışıklığa mahal vermemek için açıkça belirtilmiş ve 5'inci fıkrasında açık eksiltme başlangıcında, eşit teklif verilmesi ihtimalinde nasıl hareket edileceği  "Mali tekliflerin eşit olması durumunda açık eksiltmeye hangi başvuru sahibinden başlanacağı hususunu Komisyon belirler" hükmünün eklenmesi ile açıklığa kavuşturulmuştur.

""YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin İmzalanması ve İfası" başlıklı 11'inci maddesinde yapılan değişiklik;

11'inci maddeye "Teminata ilişkin diğer hususlar Şartnamede düzenlenir" fıkrası eklenerek teminat hususunun Şartname ile belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

            "Önlisans Süreci" başlıklı 12'inci maddesinde yapılan değişikler;

            1,7,8 ve 9 numaralı fıkralardan "tüzel kişi" ifadelerinin çıkarılması ve diğer birtakım diğer değişikliklerle, önceki fıkralarla aynı doğrultuda bir yaklaşım izlenmiş, tüzel kişiliği olmayan ortaklıklarında bu fıkralarda düzenlenen işlemleri gerçekleştirebilmesi istenmiştir.

            4'üncü ve 5'inci fıkralarda yapılan değişiklerle yeni cezai şart uygulaması ve sözleşmenin feshedilmesinde yeni şartlar getirilmiştir. Buna göre "Önlisans başvuru tarihi veya süresi içerisinde başvuru yapılmadığı"  halinde ve  "Başvuru sahibinin başvuru evraklarında varsa eksikleri tespit edilerek ve verilecek 3 (üç) aylık süre içerisinde tamamlanmaması" durumunda yaptırım olarak eski düzenlemede sadece "Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilmesi" düzenlenmişti. Yeni düzenlemeye göre ise bu yaptırıma ek olarak söz konusu "YEKA'lara ait kurulu gücün, tahsis edilen toplam YEKA kapasitesine bölünmesiyle elde edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık tarafından verilecek 15 (on beş) günlük süre içerisinde ödenmez ise bu miktar kadar teminat mektubu irat kaydedilir ve söz konusu YEKA ile ilgili YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tanınan bağlantı kapasitesi dâhil tüm haklar kendiliğinden sona ermesive şartlara uygun diğerYEKA'lara ait toplam kapasitenin, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kapasitenin yüzde yetmişinden daha az olması durumunda, Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilmesi" yaptırımları hükme bağlanarak eklenmiştir.

            Maddenin 9'uncu fıkrasında kullanılmış olan "Mücbir sebepler" ibaresi yerine "17 inci maddede belirtilen sebepler" ibaresi kullanılmıştır. Böylelikle mülga edilen mücbir sebepler ifadesi ile kastedilenin Madde 17'de sayılan sebepler olduğu daha net bir şekilde ifade edilmiştir.

            Ayrıca maddenin "YÜKT kapsamında önlisans sahibi tüzel kişi, önlisans süresi içerisinde Fabrika kurulumu gerçekleştirmesi halinde teminat tutarının %25'i iade edilir." şeklinde olan on dördüncü fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır.

"Lisans Süreci" başlıklı Madde 13'te yapılan değişiklikler;

Fıkra 3'de "YÜKT ve YMKT kapsamında; YEKA'da taahhüt edilen yerli malı aksamın kullanılmadığının tespiti halinde, lisans sahibi tüzel kişiye Şartnameye uygun yerli malı kullanması yönünde yazılı ihtarda bulunulur. Bu olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak olan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir, genel hükümlere göre tasfiye işlemleri başlatılır" yaptırımına ek olarak bir de cezai şart eklenmiştir. Buna göre "YEKA'da taahhüt edilen yerli malı aksamın kullanılmadığının tespiti halinde, lisans sahibi tüzel kişiye Şartnameye uygun yerli malı kullanması yönünde yazılı ihtarda bulunulur. Bu olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir ve genel hükümlere göre tasfiye işlemleri başlatılır yaptırımının yanında, yeni düzenlemeyle yerli malı aksam kullanılmayan YEKA'lara ait kurulu gücün, tahsis edilen toplam YEKA kapasitesine bölünmesiyle elde edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık tarafından verilecek 15 (on beş) günlük süre içerisinde ödenmez ise bu miktar kadar teminat mektubu irat kaydedilmesi" hükmü fıkraya eklenmiştir.

            4'üncü fıkrada yapılan değişiklikle eski yönetmelikte  "30 (otuz) yıl" ile sınırlandırılmış olan "YEKA'lar için alınacak üretim lisanslarının süresi", yapılan değişiklikle her "Şartnamelerde" ayrıca belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Böylece somut koşul hallerine daha uygun tipte sözleşmelerin yapılması hedeflenmiştir.

5'inci fıkrada da, gene aynı hedefe uygun olarak "Elektrik enerjisi üretim tesisinin toplam kurulum süresi 36 (otuz altı) ayı geçmemek üzere Şartnamede belirtilir." hükmünden üstü çizili ifade çıkarılmış ve bazı durumlarda daha uzun süre gerekebileceğinden, bu sürenin şartnamede özgürce belirlenmesi yolu seçilmiştir.

"Elektrik Enerjisi Satışı" başlıklı 14'üncü maddede yapılan değişiklikler;

Maddenin ilk fıkrasında kullanılmış olan "Mücbir sebepler" ibaresi yerine "17 inci maddede belirtilen sebepler" ibaresi kullanılmıştır. Böylelikle mülga edilen mücbir sebepler ifadesi ile kastedilenin madde 17'de sayılan haller olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir.

İkinci fıkraya "YEKA kapsamında üretilen elektrik enerjisi, elektrik enerjisi üretim tesisinin kısmen işletmeye girdiği tarihten itibaren müracaat gerekmeksizin YEKDEM kapsamında değerlendirilir." hükmü eklenmiştir. Böylelikle üretilen elektrik enerjisinin hangi andan itibaren YEKDEM kapsamında değerlendirileceği açıklığa kavuşturulmuştur.

"AR-GE Faaliyetleri" başlıklı madde 15'te yapılan değişiklik;

Fıkra 1'de yer alan "YÜKT için başvuru yapacaklar tüzel kişiler; 5746 sayılı Kanun kapsamında ve/veya Şartnamede belirlenen koşullarda ve sürede sunacağı Yıllık AR-GE Planı çerçevesinde AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirir." üstü çizili olan "tüzel kişiler" ibaresi çıkartılmıştır. Böylelikle, önceki maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak tüzel kişiliği haiz olmayanların da Yönetmelik kapsamında AR-GE faaliyetlerinde bulunmasına olanak sağlanmak istenmiştir.

            "Mücbir Sebepler" başlıklı madde 17'de yapılan değişiklik;

Fıkra 1'de "yürütülen iş ve işlemlerin sözleşmede belirlenen sürelerde tamamlanamaması durumunda Yönetmelikte ve Şartnamede belirtilen cezaların uygulanır" altı çizili değişiklik yapılarak, Yönetmelikte yer alan cezaların yanında Şartnamede belirtilen cezalarında uygulanacağı hükmü eklenmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions