Turkey: Türkiye Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin İlgili Kişilerin Verilere Erişim İmkânlarını ve Bu Verilerin Gözetimine İlişkin Kuralları Düzenledi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ("Bakanlık"), ilgili kişilerin kişisel sağlık verilerinin korunmasına, veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, aktarılması ve bu verilere erişim için kurulacak, ilgili kişilerin kişisel sağlık verilerine dair erişim, değişiklik ve paylaşım yapmasına olanak sağlayan merkezi sisteme ilişkin usul ve esasları belirledi.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi

Türkiye 7 Nisan 2016 tarih ve 28677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile 2016 yılı içindeki kişisel verilerin korunmasına yönelik bir çerçeve belirledi. Kanun'a ve uygulamasına ilişkin daha fazla bilgiye bu ten ulaşılabilir. Kişisel sağlık verilerine ilişkin Yönetmelik de bu Kanun'a dayanılarak çıkarılmıştır.

Kanun ve Kişisel Verileri Korunma Kurulu ilkelerine uygun şekilde Sağlık Bakanlığı'nın kişisel verilerin korunmasına yönelik politikalarını belirlemek, aktarım talepleri, uyum ve ihtilafların çözümü de dahil olmak üzere kişisel sağlık verilerine ilişkin konuların takibi ve denetlenmesi amacıyla yetkili olmak üzere Kişisel Sağlık Verilerini Koruma Komisyonu ("Komisyon") kurulacaktır.

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi usulü

Kişisel sağlık verilerini işleyen veya görevi gereği kişisel sağlık verilerine erişen herkes, bu verilerle ilgili olarak sır saklama yükümlülüğü altında olacaktır.

İlgili kişinin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi, yazılı rızasının alınması ve bu rızanın muhafaza edilmesi hâlinde ilgili kişiye ait sağlık verileri, rıza doğrultusunda işlenebilir. Kanun'dan farklı olarak kişisel sağlık verilerinin işlenmesi için alınan açık rıza yazılı şekilde alınmalıdır. .

Ancak, kişisel sağlık verileri;

 • kamu sağlığının korunması,
 • koruyucu hekimlik,
 • tıbbî teşhis,
 • tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde genel ilkeler

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde aşağıda sayılan başlıca ilkelere uyulması zorunludur:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve güncel olma (gerekli olması halinde),
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İşlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Sağlık hizmet sunucularında görevli kişiler ilgili kişinin kişisel sağlık verilerini ancak verilecek sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla işleyebilecek ve erişilebileceklerdir.

Kişisel sağlık verilerinin anonimleştirilmesi ve silinmesi

Kişisel sağlık verileri anonim hale getirilmek kaydıyla; sağlık politikalarının belirlenmesi, sağlık maliyetlerinin hesaplanabilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, bilimsel faaliyetler ve istatistiksel çalışmalarda kullanılmak üzere yayımlanabilecek ve aktarılabilecektir.

Kanun'a ve Yönetmelik'e uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel sağlık verileri, ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından anonim hale getirilir veya silinir. Silinen yahut anonim hale getirilen kişisel sağlık verileri; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ya da verilerin ihtiyaç halinde adli mercilere verilebilmesini mümkün kılmak için, Bakanlıkça kurulan merkezi bir sistemde veri bütünlüğü bozulmadan arşivlenecektir. Arşivlenen verilere bu amaçlar dışında erişim engellenecektir. Merkezi sağlık veri sistemine aktarılan veriler, aktarımın yapıldığı tarihten on yıl sonra yerel veri tabanından silinebilecektir.

Kişisel sağlık verilerinin aktarılması

Kişisel sağlık verileri aşağıdaki koşulların sağlanması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir:

 • Veri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemlerin alınmış olması;
 • Söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık arasında kişisel sağlık verilerinin aktarılması ile ilgili olarak bir protokol bulunması;
 • Aktarımın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarında açıkça öngörülmüş olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,  tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi veya sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerçekleştirilmesi.

Sayılanlar haricindeki amaçlarla veri aktarımı ancak verilerin anonim hale getirilmesi suretiyle yapılır.

Sayılanlar haricindeki aktarım talepleri ve kişisel sağlık verilerinin uluslararası aktarımına ilişkin her türlü talep Kanun'da öngörülen hükümler çerçevesinde, genetik verilerin hassasiyeti hususu da dikkate alınarak oluşturulmasının ardından, kurulacak olan Kişisel Sağlık Verileri Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

İlgili kişinin hakları

İlgili kişi, aksi yönde bir hukukî düzenleme veya yargı kararı bulunmaması halinde, verilerinin işlenmesi ve aktarılması için vermiş olduğu rızayı istediği zaman geri alabilecektir. Ancak rızanın geri alınması, o tarihe kadar yapılmış bulunan işlemler bakımından etkili olmayacaktır.

İsteyen her vatandaş kullanıcı hesabını e-devlet üzerinden oluşturulabileceği gibi, ilgili kişinin başvurusu üzerine aile hekimi tarafından da oluşturulabilecektir. Kullanıcı hesapları aşağıdaki amaçlar ile kullanılabilecektir:

 • kendisine sunulan sağlık hizmetlerini takip etmek,
 • kendisine ait sağlık kayıtlarını aşağıdaki kapsamda yönetmek:
  • verilerin kaldırılmasını talep etmek,
  • eksik bilgileri sisteme eklemek,
  • yanlış bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etmek,
  • kullanıcı hesabını dondurmak.
 • sağlık tesislerinde kendisine uygulanan işlemleri ve sonuçlarını incelemek,
 • kişisel sağlık verilerine her yerden erişmek ve
 • bu verileri yetki verdiği üçüncü kişilerle paylaşmak.

Buna ek olarak, ilgili kişinin hakları Kanun kapsamında genel olarak aşağıdaki hususları da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir:

 • Kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel sağlık  verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel sağlık verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel sağlık verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • İhlal halinde tazminat talep etme

Veri sorumlusunun yükümlülükleri

Yönetmelik uyarınca, veri sorumlusu, gerekmesi hâlinde bulunduğu ilde görev yapan bilgi güvenliği yetkilisi ve Siber Olaylara Müdahale Ekibi yetkilisi ile işbirliği yapacaktır. Bu yükümlülük sadece kişisel sağlık verilerine münhasır olarak uygulanmaktadır.

Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve veri güvenliğine ilişkin alması gereken önlemler Kanun ile paralel olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişinin Yönetmeliğin 10. Maddesinde yer alan hakları

Ek olarak, veri sorumluları toplanan verilerin güvenliğini sağlamak kapsamında

 • Kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel sağlık verilerine hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel sağlık verilerinin muhafazasını sağlamak,
 • Sorumlu olduğu sistemlerde yaşanabilecek muhtemel veri kayıplarının önüne geçmek, zorundadır.

Sağlık hizmet sunucularının yükümlülükleri

Yönetmelik kapsamında, "sağlık hizmeti sunucuları" sağlık hizmetini sunan veya üreten gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır.

Sağlık hizmet sunucuları, Bakanlığın ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlemiş olduğu standartlara uygun elektronik kayıt sistemlerinin kurulmasından ve işletilmesinden, güvenlik ve mahremiyetinin sağlanmasından, ayrıca elektronik sağlık kayıtlarının merkezi sağlık veri sistemine aktarılmasından sorumlu olacaktır.

Kişisel Sağlık Verileri Komisyonu ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığı Müsteşarına bağlı olarak görev yapacak Kişisel Sağlık Verileri Komisyonu oluşturulacaktır. Bakanlık tarafından söz konusu Komisyon'un kurulması için bir süre öngörülmemiştir.

Komisyon toplam on üyeden oluşacak olup, kurulmasını takiben aşağıdaki konularda görev yapacaktır:

 • Bakanlık politikasının belirlenmesine yardımcı olmak,
 • görüş belirtmek,
 • anlaşmazlıkları çözümlemek,
 • veri aktarımına ilişkin başvuruları değerlendirmek,
 • şikayetleri incelemek ve
 • gerekli denetimleri yapmak.

Komisyon, kişisel sağlık verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve mahremiyetinin korunması için ilgili yerlerde denetim yapabilecektir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ise kişisel sağlık verilerinin tutulacağı merkezî veri sistemini kuracak ve bu sistemin işleyişi ile ilgili düzenlemeleri yapacaktır.

Yönetmelik'e ilişkin metnin tamamına bu link ten ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M.
Burcu Tuzcu Ersin, LL.M.
A. Ülkü Solak
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions