Turkey: Muhasebe Denetiminin İşletmelerin Sürdürülebilirliği Ve Kurumsallaşması Üzerine Etkileri

Last Updated: 15 September 2016
Article by İzel Levi Coşkun

Değerli meslektaşlarım;

Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünkü sunumları dinledikten sonra biraz tamamlayıcı olabilmek biraz da konuya farklı açıdan yaklaşabilmek ve kavramlar konusunda açıklayıcı olabilmek için dün akşam sunumumu biraz değiştirdim. O yüzden bu sunumu dinlerken sizden ricam, konuyla ilgili slaytları izlerken "Muhasebenin buradaki rolü nedir? Bağımsız denetimin buradaki rolü nedir ve bağımsız denetim bu kavramlarla ilgili nasıl bir etkileşim içindedir?" sorularını sormanızı, düşünmenizi rica ediyorum.

Öncelikle "Büyüme mi, kalkınma mı?" başlığından bahsedeceğim. "Sürdürülebilir kalkınmadan işletmelerin sürdürülebilirliğine", "Kurumsallaşmaktan ne anlıyoruz?", "Sürdürülebilirliğin İşletmeler için önemi nedir?", "Bağımsız denetimin kurumsallaşmaya etkileri nedir?", "Muhasebe mesleğinin geleceği ve kurumsal sürdürülebilirlik", sonuç ve kaynakça bölümleriyle sunumumu tamamlayacağım.

Bu bölüm çok önemli çünkü günümüzde "Büyüme mi, kalkınma mı" kavramı sürekli tartışılıyor ve herkesin dilinde de büyüme sözü var. Acaba burada anlamlı olan büyümek mi yoksa kalkınmak mı? Bu soruyu kendimize de sorabiliriz.

1972 yılında MİT bununla ilgili bir rapor hazırlamış ve simülasyon modeliyle demiş ki "acaba biz bu şekilde nüfus artışına devam edersek ve bu şekilde tüketmeye devam edersek dünya nereye varacak?" Bu raporu onlar yayınladığında kimsenin pek dikkatini çekmemiş ve iki binli yıllara geldiğimizde bu konuyla ilgili hakikaten, özellikle günümüzde karşılaştığımız küresel ısınma gibi problemlerle karşılaştığımızda bu raporun gerçekten ne kadar önemli olduğu ve bizi ne kadar etkilediği ortaya çıkmış. 1974 yılında Nairobi'de ilk defa sürdürülebilir toplum kavramı gündeme gelmiş. 1979 yılında James Lovelock Gaia Teoremi diye bir teorem atmış ortaya ve demiş ki: "Dünyada bulunan bütün varlıkların birbiriyle bir etkileşimi var, hepsi birbirine bağlı. Aralarından birini çıkardığımız zaman bütün sistem bundan zarar görür." 1987 yılında, dün de bahsi geçen sürdürülebilir kalkınmanın ilk defa tanımı yapılmış. 1999 yılında da Küresel İlkeler Sözleşmesi ilk defa Kofi Annan'ın önderliğinde gündeme gelmiş. 1987 yılında Portland Raporunda tanımlanan sürdürülebilir kalkınma, dikkatinizi çekiyorum büyüme değil, tanımı şu şekildeydi: "bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinden ödün vermeden karşılamak". Bu ne anlama gelir? Uzun vadeli planlama yapmak zorundasınız. Sadece kendi çıkarınızı değil, bütün sistemin çıkarını düşünmek zorundasınız. Arkadaşlarınıza katma değer katmak zorundasınız, inovasyon yapmak zorundasınız, öğrenen bir sistem kurmalısınız. Dolayısıyla eğitimin burada çok önemli bir rolü var.

Tekrar hatırlatıyorum. "Bağımsız denetim burada ne olabilir?" diye düşünmenizi rica ediyorum.

Buradan BM'nin yayınladığı Küresel İlkeler Sözleşmesine bir göz atalım. 10 tane ilkemiz var: insan hakları, çalışma koşulları, çevre, yolsuzlukla mücadele. Hemen bunları okuyalım: "iş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır. Tekrar hatırlatıyorum. "Bağımsız denetim burada ne olabilir?" diye düşünmenizi rica ediyorum. "İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalıdır." Çalışma koşullarında İlke 3: "iş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplum müzakere özgürlüğünü desteklemelidir. Her türlü zorla ve zorlu çalıştırılmaya son verilmelidir. Çocuk işçiliğinin kullanılmasına son verilmelidir. İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığa son verilmelidir." Çevreyle ilgili maddelere baktığımızda: "iş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir. İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek olmalıdır. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaştırılması özendirilmelidir." Yolsuzlukla mücadele: "iş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir." Bu tabloya baktığımızda aslında sürdürülebilir kalkınmadan İşletmelerin sürdürülebilirliğine geçtiğimizde, işletmelerin üzerine düşen sorumlulukları görüyoruz ve bu sorumlulukların insan hakları ve çalışma koşullarıyla sosyal bir tarafı olduğunu görüyoruz. Çevreyle ilgili maddelerle bir çevre sorumluluğu olduğunu görüyoruz ve yolsuzlukla mücadeleyle de ekonomik tarafı olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda, kurumsal sürdürülebilirlik en başta dediğim gibi şirketin büyümesi ve karlılığını kesinlikle kabul ediyor. Ama bununla birlikte çevresel koruma, sosyal adalet, eşitlik ve ekonomik kalkınma gibi sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen üyeleri de kapsayan bir tanıma geçiyor.

Bu doğrultuda kurumsal sürdürülebilirliği biraz daha açıklar isek, sorumluluklarını sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle paralel olarak yerine getirme bilinciyle hareket eden, sadece kendi çıkarını değil bütün sistemin çıkarını gözeten, uzun vadeli paydaş değeri yaratırken ekonomik getiriyle çevresel ve sosyal faktörleri bir arada dengeleyen ve bu yaklaşımı ölçülebilir hale getirerek tüm operasyonlarına ve kurumsal yönetim anlayışına entegre eden bir işletme modelidir. Burada bir şey eklemek istiyorum. Paydaş tanımlaması çok önemli, aslında TTK'da da buna benzer bir şey söyleniyordu. Aslında işletmeler sadece pay sahiplerinin ya da yönetimde bulunanların işletmesi değildir, çalışanların, müşterilerin tedarikçilerin ve kamunun da işletmesidir. Dolayısıyla olaya bu kavramsal açıdan baktığımızda, hatta ve hatta rakipler dahi birer paydaş olarak nitelendirilebiliyor. Bu da bizi kooperatif bir yaklaşıma sürüklüyor. Bu üçlü yapıyı bu şekilde modelleyebiliriz. En tepede ekonomik şeffaflık, adil yönetim, hesap verilebilirlik, sorumluluklar, risk yönetimi bunun en önemli unsurlarındandır ve adil ticaret de bunun bir gerekliliğidir.

Öte yandan, iki yanımızda çevresel ve sosyal faktörler var; hammadde kullanımı, enerji ve su dahil, karbon ayak izi, enerji ayak izi gibi, biyo çeşitlilik, yeşil tedarik yöntemi; sosyal tarafa baktığımızda ki küresel ilkeler sözleşmesinde bunların üzerinden geçmiştik, insan hakları, çalışan hakları, fırsat eşitliği, iş sağlığı ve eşitliği ve paydaş katılımı var. Ortada da etik var. Bütün bunları dengeleyen bir İşletme yaklaşımı ile olaya bakabilmek. Kurumsal sürdürülebilirlik dediğimiz budur.

Paydaş tanımlaması çok önemli, aslında TTK'da da buna benzer bir şey söyleniyordu. Aslında işletmeler sadece pay sahiplerinin ya da yönetimde bulunanların işletmesi değildir, çalışanların, müşterilerin tedarikçilerin ve kamunun da işletmesidir.


Kurumsal sürdürülebilirliği iyice tanımladıktan sonra kurumsal yönetimin ne anlama geldiğine bakalım. Kurumların içinde yetkinin kullanımını mümkün kılan kural, ilişki, sistem ve süreçlerin bütününü kapsayan bir çerçeve. Kural, ilişki, sistem ve süreçlerin bir bütünü. Dolayısıyla kurumsallaşmaya baktığımızda kurumsal yönetimden sorumlu olan en tepede yönetim kurulumuz var. Fakat sadece o değil, denetim kurulu ve diğer danışma kurulları da bu sorumlulukla ilgili denetim kurumuna destek olup sorumluluk alabiliyorlar. Uluslararası denetim standartlarında ISO 260'a baktığımızda kurumsal yönetimden sorumlu olanların, işletmenin stratejik yönü ve hesap verilebilirliğine yönelik sorumluluklarını kontrol eden kişi ya da organizasyonlardır, diye bir tanım var. Bu tanımlamaya finansal raporlamanın kontrol sürecinin kontrolü de giriyor. Buradan baktığımızda, dört tane ana maddeyi – adil yönetim, hesap verilebilirlik, sorumluluk ve şeffaflık – görebiliyoruz. Şimdi bunları kısaca tanımlayalım. Adil yönetim dediğimizde, bizim şirket yönetimi tüm faaliyetlerinde hisse, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranması ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi ifade ediliyor. TTK'da bunu şu şekilde tanımlamışız: "Eşit işlem ilkesi, yani pay sahipleri eşit şartlarda, eşit işleme tabi olurlar." Hesap verebilirliğe baktığımızda, kurumdaki yetkililerin yetki, güç ve sorumluluklarını kullanmaya ilişkin olarak, paydaşlara karşı cevap verebilir durumda olmalarıdır. Yani yapılan eleştiri ve talepleri dikkate almaları lazım, bu konuda herhangi bir başarısızlık, yetersizlik, hile durumunda sorumluluğu üzerine alabilme durumu. Peki burada bağımsız denetim nasıl bir rol oynayacak? Hesap verebilirliğin dört tane aracı vardır: iç kontrol sisteminin sürekliliği ve belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, iç denetim yoluyla sürekli gözetim, belli aralıklarla şeffaf ve anlaşılabilir bir finansal raporlama ve tabi ki bağımsız denetim.

Sorumluluk dediğimiz zaman ise, şirket yönetiminin şirket adına gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemeye uygunluğu ve bunun denetlenmesi anlamını görüyoruz. Şeffaflığa baktığımızda, ticari sır ve henüz kamuya açıklanmamış olanlar hariç tutulmak üzere bilgilerin, şirket ile ilgili finansal olan ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay ulaşılabilir şekilde paydaşlara dağıtılabilmesi, kamuya duyurulabilmesi anlamına geliyor. Bütün bunları anlattıktan sonra, iyi bir kurumsal yönetimin durumuna baktığımızda denetimde yer almayan yani paydaş dediğimiz kişilere de fayda sağladığını, sermayenin en verimli şekilde kullanılmasına olanak verdiğini, kişilerin şahsi çıkarlarını şirketin menfaati üzerinde tutmasının engellenmesi, kişiye değil sisteme bağlı bir organizasyon kurulması, o kişi sistemden çekildiğinde çarkların hala dönebiliyor olması ve yolsuzluk ve hata riskini azaltan bir sistem olduğunu görüyoruz. İyi bir kurumsal yönetimden anladığımız budur.

Sürdürülebilirliğin işletmeler için önemine baktığımızda, aslında bir varsayımdan yola çıkıyoruz. Tüketim toplumdan sürdürülebilir bir ekonomiye doğru geçişte, biz eğer işletme olarak sorumluluklarımızı bilir ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik hareket edersek bu bize bir rekabet avantajı doğuracaktır şeklindeki bir varsayımdan yola çıkıyoruz. Buna göre, tüm paydaşlara güven sağlayabilen bir kurum, tüm değer zincirinde de daha çok katma değer sağlayacaktır. Bu da o işletmeye çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Dolayısıyla burada "toplumun başarısı = işletmenin başarısı" gibi bir yaklaşım göz önüne alınabilir.

Sürdürülebilirliğe bu şekilde yaklaşan firmaların satışlarında ve pazar paylarında artış olduğu, marka konumunda güçlenme, itibarında ve imajında çok ciddi bir farklılaşma, çalışanları çekme ve onları sistemin İçinde tutabilmeye yönelik daha etkili bir yaklaşım, işletme maliyetlerinde azalma, tabi ki karbon ayak izi, enerji ayak izi bir takım ölçümlerin doğru yapılarak bunlarda azaltımın sağlanmasıyla maliyetlerde azalma, uluslararası analizlerde uzmanlara karşı cazibenin artması, yenilikçi ve innovatif ürünlerle yeni pazarlar yaratma konularında da avantaj sahibi oldukları görülmektedir.

Bütün bunlar bize şunu gösteriyor: İşletmeler büyüdükçe mutlaka ve mutlaka şeffaflaşmak ve topluma karşı hesap verebilir olmak, dürüst olduklarını kanıtlamak zorundalar. Bağımsız denetim de işte bu noktada devreye giriyor. Bağımsız denetim bunun güvencesini veriyor ve bu doğrultuda da oluşturulan kamu güvenini olanaklı kılıyor. Bu yüzden de bağımsız denetimin en büyük amacı, kamunun aydınlatılması suretiyle piyasada güven, açıklık ve kararlığın ve bu sayede de yatırımcıların haklarının korunması olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bunların yapılması finansal tabloların güvenilirliği olmadan mümkün değil. Bağımsız denetimin amacı, kurumsal yönetimin işleyişini kontrol etmektir. Ancak kurumsal denetimde, yönetim kurulunun ve ona yardımcı olan sistemlerin bir sorumluluğu var. Bağımsız denetçinin böyle bir sorumluluğu yok, o sadece kontrol fonksiyonunu yerine getiriyor. Kurumsal yönetim doğru karar verebilmeyi, hesap vermeyi ve gözetimi gerektiriyor. Doğru karar da ancak bu temeller üzerine oturtulduğu takdirde ortaya çıkabiliyor, hesap verebilirlik, ölçümleme, raporlama ve şeffaflıkla ilgili. Gözetim ise etkin bir sisteminin varlığı ve geri bildirim mekanizmasının doğru çalışmasına bağlı. Bütün bunları merkezlere topladığımızda, bağımsız denetim belirsizlik ve riskleri azaltıyor. Güven ve katma değer yaratıyor.

Tabi bağımsız denetim yapılırken, dayanılan bir temel var. Temellerden birisi de iç kontrol sisteminin etkin ve yeterli çalışıyor olması. İç kontrol tanımına baktığımızda, organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların verimliliğine yönelik, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluğu doğrultusunda makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreç olduğunu görüyoruz. Ve biz bağımsız denetim yaptığımızda, bu sistemin etkin çalıştığı noktalarda buna göre bağımsız denetimimizi planlıyor ve organize ediyoruz.

Buradan kısaca mesleğin geleceği ve sürdürülebilirliğine baktığımızda, güven ve önemlilik kavramlarının çok büyük önem taşıdığını ve kurumsal raporlama ve değerleme yaklaşımının aslında gelecekte sadece finansal veriler üzerinden yapılmayacağını, başka konuların da gündeme gelebileceğini görüyoruz. Yani maddi olmayan bir takım durağan varlıkların yarın ve hatta şimdi de şirket değerinin çok büyük bir bölümünü üzerine aldığını görebiliyoruz. Bunlar çevresel, İK, sosyal bir çok şey olabilir. O yüzden hali hazırdaki sistemde finansal bilgi açıklamaları, geçmiş maliyet bilgilere, ne yazık ki, dayanmakta, o yüzden de şirket değerlerini tam olarak göstermekten aciz kalmaktalar. Dönemsel bilgiler en sık üç ayda bir kamuya açıklanıyor. Bu yatırımcıların, hızlı teknolojilerin ışığında ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Ülkemizde UFRS yerine VUK'un kullanılması tabloların gerçek halinin yansıtılmasını engellemektedir. VUK'un amacı vergiyi toplamaktır, UFRS'nin amacı ise bizim finansal raporlamayı belli standartlara göre yaparak hakikaten muhasebenin gerçeği yansıtmasını sağlamak ve geleceğe yönelik planlarımızı bu gerçeğe göre yapmamızı sağlamaktır. Bu haliyle, arada bir farklılık var. Amaçlar birbirinden farklı. Maddi olmayan varlıklar şu anda bilançolara tam olarak yansıtılmamaktadır ya da çok sınırlı kalmaktadır. O yüzden geleceğe baktığımızda belki de çok tartışılan fakat hala tam prensipleri oturmamış olan entegre raporlamadan bahsedebiliriz. Muhasebe denetiminde de, muhasebenin kendi içinde de bu tip konulara şimdiden aydınlık getirmek üzerine düşünmemizin yeterli olabileceğini düşünüyorum, özellikle entegre üçlü raporlama, sosyal ve çevresel faktörlerin finansal raporların içine entegre edilmesine yönelik bir takım çalışmalar yapılıyor. 2013 yılında da bununla ilgili yayınlar yapıldı, fakat bütün dünyada kullanılabilecek tek bir standardın olması gündemde, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama bizim bu yolda gidebilmemiz için, temelleri hakikaten çok sağlam bir biçimde atmamız ve sürdürülebilir kalkınmanın da ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor.

Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Kaynakçam da burada. Umarım faydalı olmuştur.

Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions