Turkey: "Mirastan Mal Kaçırma" (Muris Muvazaası) Davaları

Last Updated: 2 December 2015
Article by Akdogan | Uslas Attorneys At Law

Genel olarak

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişiler arası hukuki uyuşmazlıkların ana çıkış noktası servet1 ve servetin paylaşımıdır. "Servetin paylaşımı" dendiği zaman akla ilk gelen olgulardan bir tanesi de pek tabii ki miras ve miras hukukudur. Kural olarak, bir kişi ("muris" veya diğer bir ifadeyle "miras bırakan") öldüğünde onun mirası, yasal mirasçılarına, kanunen belirlenmiş miras payları oranında kendiliğinden intikal eder. Ne var ki gerçek hayatta bu süreç, en yakınlar arasında bile büyük anlaşmazlıklara neden olabilmektedir. Gerçekten de miras hukuku, Türkiye'de belki de en büyük maddi mağduriyetlerin yaşandığı bir hukuk alanıdır. İşin bir diğer acı tarafı ise hakları yenen kişilerin "çok zaman geçti", "giden gitti", "bu saatten sonra bir şey olmaz" tarzı bir boş vermişlikle çoğu zaman haklarını aramıyor oluşudur. Oysaki bu anlayış ve kabullenme kökten yanlıştır. 

"Mirastan mal kaçırma" davalarında sorun, murisin (ölen kişinin) hayattayken yaptığı işlemlerden kaynaklanmaktadır

En büyük miras hukuku uyuşmazlıklarının kaynağı çoğu zaman murisin, ölmeden önce yaptığı birtakım işlemlerdir. Muris öldüğünde, mirasçılarına intikal eden malvarlığı değerleri (özellikle taşınmazlar) bir şekilde belirlenir. Bu değerler murisin ölümüyle yasal mirasçılara zaten intikal etmiştir. Hiçbir mirasçı, diğer mirasçının miras payını onun rızası olmadan elinden alamaz. Dolayısıyla, burada zaten bir sorun yoktur. Sorun, murisin ölmeden önce belirli mallarını (özellikle taşınmazlarını) mirasçılardan bir tanesine tapuda bedelsiz olarak devretmesi (halk arasındaki tabirle "üzerine geçirmesi" veya "mirastan kaçırması") durumunda ortaya çıkmaktadır. İşte bu durumda diğer mirasçılar büyük bir mağduriyete uğramaktadır. Şöyle ki muris öldüğünde, kayırdığı mirasçıya sağlığında bedelsiz olarak devrettiği ("mirastan kaçırdığı") mallar artık murisin mirası (terekesi) içerisinde yer almayacağı için, diğer mirasçılar bu mallardaki miras paylarından mahrum kalmış olacaklardır. Bu konuda gerçek hayatta en sık rastlanılan örnek, bir anne veya babanın, ölmeden önce belirli taşınmazlarını evlatlarından bir tanesine bedelsiz olarak devretmesi ve böylece diğer evlatlarını miras haklarından mahrum bırakmasıdır. Yine bir kişinin, ilk eşinden olma evlatlarını mirastan mahrum bırakmak amacıyla tüm taşınmazlarını ölmeden önce ikinci eşinin üzerine geçirmesi de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Hemen belirtmek gerekir ki bu gibi durumlarda mağdur olan kişilerin elinde çok ciddi hukuki imkânlar (dava hakları) bulunmaktadır. Bu imkânların etkin şekilde kullanımı, uğranılan mağduriyetin telafisinde büyük önem arz etmektedir. 

Yargıtay, "mirastan mal kaçırma" mağdurlarına somut bir dava hakkı tanımıştır

"Mirastan mal kaçırma" hukuki bir terim değildir. Bu ifadeyle anlatılmak istenen olgu, yukarıda örnekleri verilen "muris muvazaası" (yani murisin ölmeden önce belirli bir taşınmazını tapuda satış göstermek suretiyle ve fakat bedelsiz olarak müstakbel mirasçılarından bir tanesine veya mirasçı dahi olmayan üçüncü bir kişiye devretmesi) durumudur. Peki, muris muvazaası mağduru olan, diğer bir deyişle normal şartlarda kendisine intikal edecek olan miras payı adeta gasp edilen bir mirasçı hangi hukuki yollara başvurabilir? Bu sorunun cevabı Yargıtay'ın 01.04.1974 tarihli içtihadı birleştirme kararında verilmiştir. Söz konusu kararın sonuç kısmı şu şekildedir:

"Bir kimsenin; mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapu sicillinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılarının, görünürdeki satış sözleşmesinin Borçlar Kanunu`nun 18. maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil koşulundan yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabileceklerine ve bu dava hakkının geçerli sözleşmeler için söz konusu olan Medeni Kanun'un 507. ve 603. maddelerinin sağladığı haklara etkili olmayacağına, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 1.4.1974 günlü ikinci toplantısında oyçokluğuyla karar verildi."

Yargıtay'ın bu içtihadının pratikte ne anlama geldiğini ve mağdur olan mirasçılara nasıl bir dava hakkı bahşettiğini yine bir örnek üzerinden açıklamakta fayda vardır:

A bir annedir ve eşi vefat etmiştir. A'nın B ve C olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır. A, sahibi olduğu 1 adet taşınmazın tamamının miras olarak sadece B'ye kalmasını istemekte, C'yi bu konudaki miras hakkından mahrum bırakmak istemektedir. Bu sebeple A, B'yi de alarak tapu sicil müdürlüğüne gider ve söz konusu taşınmazı B'ye tapuda satış göstermek suretiyle devreder. Oysaki A gerçekte B'den hiçbir satış bedeli (para) almamıştır. Diğer bir deyişle A'nın asıl iradesi taşınmazını B'ye satmak değil ona bağışlamaktır. Buna rağmen, C'yi mirastan mahrum bırakmak amacıyla bu devir tapuda satış olarak gösterilmektedir. Aradan yıllar geçer ve A vefat eder. İşte A'nın vefatıyla birlikte C, kardeşi olan B'ye karşı "muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil" talepli bir dava açabilecektir. C'nin bu davadaki talebi, annesi A'nın ölmeden önce kardeşi B'ye muvazaalı (danışıklı) şekilde devrettiği taşınmazın, tapu sicilinde yasal miras payı oranında kendi adına tescil edilmesidir. Gerçekten de A, ölmeden önce söz konusu taşınmazı B'ye devretmeseydi, diğer bir deyişle bu taşınmaz kendi adına kayıtlıyken vefat etseydi,  söz konusu taşınmaz, yasal mirasçılar olan B ve C'ye eşit olarak (1/2'şer paylı olarak) intikal edecekti. İşte C'nin kardeşi B'ye karşı açtığı davadaki talebi, normal şartlarda annesi A üzerinden kendisine intikal edecek olan taşınmazdaki 1/2 paydır. Yani C davayı kazanırsa, tapuda B adına kayıtlı olan taşınmazın tapu kaydı iptal olacak ve bu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı B adına 1/2 pay, C adına 1/2 pay olacak şekilde tescil edilecektir. Böylece C, zamanında annesi A'nın kendisini mahrum bıraktığı miras hakkına kavuşmuş olacak, taşınmazdaki payını satıp paraya çevirebilecek veya kardeşi B'ye karşı ortaklığın giderilmesi davası açabilecektir. Verilen bu örnek olay üzerinden türetilen aşağıdaki soruların cevaplandırılması da yerinde olacaktır.

C, bu davayı en erken ne zaman açabilir?

C, bu davayı ancak annesi A'nın ölümü üzerine açabilir. A ölmeden önce A'ya, B'ye veya ikisine birlikte açılacak bir dava reddedilir.

C, annesi A'dan önce ölürse durum ne olur?

Bu durumda C'nin yasal mirasçıları (varsa eşi ve/veya çocukları), C'nin hayattayken dava açma hakkından feragat etmemiş olması şartıyla, aynı davayı B'ye karşı açabilir.

B, annesi A'dan önce ölürse durum ne olur?

Bu durumda C, davayı B'nin yasal mirasçılarına (varsa eşi ve/veya çocuklarına) karşı açabilir.

Hem B hem de C, anneleri A'dan önce ölürlerse durum ne olur?

Bu durumda C'nin (varsa eşi ve/veya çocukları), C'nin hayattayken dava açma hakkından feragat etmemiş olması şartıyla, aynı davayı B'nin (varsa eşi ve/çocuklarına) karşı açabilir.

C'nin açacağı bu miras davası herhangi bir zamanaşımı süresine veya hak düşürücü süreye tabi midir?

Hayır değildir. Muvazaalı devir ne zaman yapılmış olursa olsun, söz konusu dava (A'nın ölmüş olması şartıyla) her zaman (devirden 50 sene sonra bile) açılabilir.

Annesi A'nın ölümü üzerine C'nin dava açacağını öngören B, taşınmazı arkadaşı D'ye bedelsiz olarak (yine muvazaalı şekilde) devrederse C buna karşı ne yapabilir?

Bu durumda dahi C, hem B'yi hem de D'yi aynı davada dava etmek suretiyle, taşınmazın miras payı olan 1/2 oranında kendisi adına tescilini sağlayabilir. 

B, kardeşi C kendisine dava açmadan önce taşınmazı iyiniyetli üçüncü kişi olan Ü'ye bedel karşılığında satarsa C buna karşı ne yapabilir?

Medeni Kanun'un 1023. maddesi uyarınca Ü'nün iyiniyetli bu kazanımı korunur. Diğer bir deyişle C'nin, Ü'ye karşı açacağı bir davada başarı şansı yok denecek kadar azdır. Bu durumda C'nin elindeki imkân B'ye karşı bir tazminat davası açmaktır. C'nin bu davadaki maddi tazminat talebinin tutarı ise, B'nin elden çıkardığı taşınmazdaki 1/2 hissenin değeri kadar olacaktır. 

C'nin davayı açarken özellikle dikkat etmesi gereken bir husus var mıdır?

C'nin, dava görülmekteyken B'nin taşınmazı başkasına devretmesini engellemek amacıyla mahkemeden "ihtiyati tedbir" talep etmesi yerinde olacaktır. Böylece B, dava konusu taşınmazı "kaçıramayacaktır".

C davayı nerede açacaktır?

Davanın mutlaka taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekmektedir. Şu kadar ki değişik yerlerde bulunan birden fazla taşınmaz söz konusuysa dava, taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

C'nin açacağı davada görevli mahkeme hangisidir?

Muris muvazaası davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Footnote

[1] "Servet" ifadesi paraya göre daha kapsayıcı nitelikte olup, taşınır ve taşınmaz diğer tüm malvarlığı değerlerini de ifade ettiği için özellikle tercih edilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions