Turkey: Bordrolar Nasıl Düzenlenmelidir?

Çalışma hayatında işverenlerile çalışanlar arasında en sık anlaşmazlık doğuran konulardan biri, ücret ve yan hakların doğru hesaplanıp hesaplanmadığıdır. Çalışanlar, gerek çalışma süreleri boyunca, gerekse de iş sözleşmelerinin herhangi bir şekilde sona ermesini müteakiben, işverenlerinin fazla mesai, prim ve ikramiye gibi işçilik alacaklarını, dolayısıyla özlük haklarını doğru hesaplamadıklarını ileri sürerek dava veya dava dışı yollarla talepte bulunabilmekte ve hatta işveren aleyhine resmi kurumlara şikâyette bulunabilmektedirler. Zaman zaman, çalışanlar iş sözleşmelerini özellikle bu sebebe dayanarak haklı nedenle ve derhal feshedebilmekte ve işverenlerden bakiye işçilik alacaklarının yanı sıra kıdem tazminatı talebinde bulunabilmektedirler.

İş Kanunu uyarınca, işverenlerin iş sözleşmeleri kapsamında asıl borcu ücret ödemektir. Ancak, çalışanlara sözleşme veya işyeri uygulaması yoluyla ücret dışında parasal yan haklar da sağlanabilmektedir. Uygulamada çalışanlara prim, ikramiye, yol, yiyecek ve yakacak yardımları gibi birçok yan ve sosyal hakkın sağlandığı sıklıkla görülmektedir. Bu yan ve sosyal hakların ve asıl ücretin yanı sıra, çalışanlara haftalık 45 saatten uzun süre çalışmaları halinde fazla çalışma ücreti, haftasonu ve genel tatillerde çalışmaları halinde ise, hafta tatili ve genel tatil ücreti ödenebilmektedir.

Ücret ile yan ve sosyal haklar ile ilgili dava ve şikâyetlerde, işverenlerin bu ödemeleri tam ve eksiksiz şekilde yerine getirdiklerini yazılı deliller vasıtasıyla ispatlamaları gerekmektedir. Bu delillerin başında puantaj cetvelleri (çalışanların işe giriş ve işten çıkış saatlerinin kaydı), ücret hesap pusulaları ve ücret bordroları gelmektedir. Bu belgeler arasında, uygulamada ve ihtilafların yargıya intikal ettiği aşamada, en önemli ispat vasıtası teşkil eden, içeriği bakımından da en fazla hukuki düzenleme bulunanı, ücret bordrolarıdır.

Hukukumuzda ücret bordrolarına ilişkin düzenlemeler, (i) Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") 238. maddesinde, (ii) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun (" Sosyal Güvenlik Kanunu") 102. maddesinde ve (iii) Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 39. maddesinde yer almaktadır.

 • VUK'ta Yer Alan Düzenlemeler

VUK Madde 238 uyarınca işverenler, çalışanın çalışmayı sürdürdüğü her ay için, ertesi ayın 20. gününe kadar bordro düzenlenmek zorundadırlar. VUK'un 238. maddesi, bordroların tarihlenmesini, (i) müessese sahibi veya müdürü, (ii) bordroyu tanzim eden memur ve (iii) ilgili çalışan tarafından imzalanmasını ve baş tarafında hangi aya ilişkin olduğunun gösterilmesini öngörmektedir. VUK uyarınca bordrolarda yer alması gereken diğer asgari unsurlar şu şekildedir:

 • çalışanın adı ve soyadı, ücreti aldığına dair imzası veya mührü,
 • varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,
 • birim ücreti (yıllık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti),
 • çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,
 • ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

VUK'a göre yukarıda belirtilen asgari unsurları içermeyen ücret bordroları hiç düzenlenmemiş sayılmakta olup, bu şekilde düzenlenen her bir ücret bordrosu için 200 TL tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanabilmektedir.1

 • Sosyal Güvenlik Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler

Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 102. maddesi ise, bordrolarda aşağıdaki unsurların zorunlu olarak yer almasını öngörmektedir:

 • işyerinin sicil numarası,
 • bordronun ilişkin olduğu ay,
 • sigortalının adı, soyadı ve sosyal güvenlik sicil numarası,
 • ücret ödenen gün sayısı,
 • sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve
 • ücretin alındığına dair sigortalının imzası.

Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca ücret bordroları, bu unsurlardan herhangi birini içermemesi halinde geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca, geçersiz sayılan her bir bordro için, işveren aleyhine, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

 • TTK'da Yer Alan Düzenlemeler

TTK'nın 39. maddesi uyarınca tacirlerce düzenlenecek ücret bordrolarında, varsa şirketin MERSİS numarası, MERSİS numarası olmadığı takdirde ise ticaret sicil numarası, şirketin ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, internet sitesi kurması zorunlu olan şirketlerin de, ücret bordrolarında şirketin tescil edilmiş internet sitesi adresini de belirtmeleri uygun olacaktır. Bu düzenlemelere uyulmadığı takdirde, işveren aleyhine 2015 yılı itibariyle 2.466 TL idari para cezası uygulanılabilmektedir.

 • Yargıtay Kararları Uyarınca Ücret Bordrosu Düzenlenirken Dikkate Alınması Gereken Hususlar

VUK, Sosyal Güvenlik Kanunu ve TTK'daki düzenlemelerin yanı sıra, Yargıtay kararlarına göre, ücret bordrolarında işçilerin olası tüm hak edişlerine ilişkin bölüm yer alması gerekmektedir.

İşverenler genellikle, işçiler tarafından açılan işçilik alacağı talepli davalarda, çalışanın ücret ve yan haklarının tam ve eksiksiz olarak hesaplanıp ödendiğini kanıtlayabilmek için, ücret bordrolarını delil olarak göstermektedir. Uygulamada en sıklıkla rastlanılan sorun ise, usulüne uygun şekilde düzenlenmeyen bordroların, asgari unsurları ve ihtilaf konusu alacağa ilişkin bilgileri içermemeleri sebebiyle bu davalarda işveren lehine delil olarak dikkate alınmamasıdır.

Yargıtay, işveren tarafından işçiye tüm hak edişlerinin ödenip ödenmediğini araştırırken, ibraz edilen ücret bordrolarında ihtilaf konusu hak edişe ilişkin bir bölüm yer alıp almadığını ve bu bölümde ilgili hak edişin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını incelemektedir. Yargıtay'a göre, örneğin, ilgili ay içerisinde fazla mesai hak edişi doğmuş olsun veya olmasın ücret bordrosunda fazla mesaiye ilişkin bir bölüm yer alması ve bu bölümde hak edilen fazla mesai ücretinin ne kadar olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Yargıtay'a göre, fazla mesai hakkı doğmamışsa bile, yer aldığı ilgili bölüme hak ediş tutarının "0 Türk Lirası" olarak belirtilmesi uygun olacaktır.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, ücret ve diğer işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklarda, usulüne uygun şekilde düzenlenmiş ücret bordroları, işverenler lehine önemli bir delil teşkil etmektedir. Bu nedenle, ücret bordrolarının yukarıda açıkladığımız usullere uygun olarak düzenlenmesi her ne kadar şirketler açısından önemli bir işgücü kullanımı ve maliyete sebep olmaktaysa da, bu maliyet, ileride diğer çalışanlar için emsal teşkil edebilecek bir işçilik alacağı davası kararından daha katlanılabilir niteliktedir.

Footnotes

1 VUK Madde 353 uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı, her bir tespit için 10.600 TL'yi, bir takvim yılı içinde ise 106.000 TL'yi aşamaz.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Pinar Bülent
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions