Turkey: SK/O Sözleşmeleri Ve Karşılıklı Ticaret

Sanayi Katılım/Offset ("SKO") sözleşmeleri en basit anlamıyla bir tarafta satıcı sıfatıyla yabancı yüklenicinin diğer tarafta ise alıcı sıfatıyla kamu otoritesinin bulunduğu, kamu ihale uygulamaları ile karşılıklı ticaret uygulamalarının karma olarak uygulandığı, kamu otoritesinin yabancı yükleniciden satın aldığı ürünler karşılığında yabancı yüklenicinin satın alan ülke ekonomisine ilave ekonomik katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ettiği bir tür kamu alım yöntemidir.

SKO sözleşmelerinde yabancı yüklenicinin sağlayacağı katkının kamu tarafından satın alınan mal, ürün veya hizmet ile doğrudan ilgilisinin bulunduğu haller "doğrudan offset" olarak tanımlanırken, temel tedarik sözleşmesi kapsamı dışında sağlayacağı katkılar ise "dolaylı offset" şeklinde ifade edilebilir. Dünyada ve ülkemizde ilk uygulamalarını savunma sanayiinde gördüğümüz SKO sözleşmeleri 2000'li yıllarda özellikle sanayilerinde yenilik ve verimliliği geliştirmek isteyen birçok ülke tarafından da özel sektörde de uygulanmaya başlamıştır. 2000 ile 2014 yılları arasında dünyada 29 ülke tarafından uygulanan offset uygulamalarının etkinliği ve devamlılık göstereceği özellikle 2013-2014 yıllarında savunma sanayindeki tedarik toplam tutarının düşüş göstermesine rağmen offset uygulamaları tahtındaki satın alımlarının ters orantılı şekilde artış göstermesinden de anlaşılabilmektedir. Özellikle Endonezya ve Tayland gibi ülkelerin offset uygulamalarında karşılıklı ticarete yönelik taahhütleri azaltma eğilimine girmiş oldukları görülmekle, bu ülkelerin offset uygulamalarını enflasyon ve mali piyasalarda kırılganlık sağlayacak diğer faktörler sonucu gerçekleşecek olumsuz durumlardan etkilenmeyecek biçimde hayata geçirdikleri görülmektedir. Bunun gibi Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Kore, Vietnam ve İsrail'in de offset uygulamalarında temel bir politika geliştirerek bu uygulamalar kapsamında azami faydayı sağlayıcı, kırılgan olmayan programlar oluşturdukları görülmektedir. Bunun sonucu olarak da özellikle bu ülkelerdeki offset uygulamaları kapsamındaki geri dönüşte de artış gerçekleştiği gözlemlenmiş olmakla bu artışın 2014-2020 dönemi içerisinde de sürdürülebileceği öngörülmektedir.

Offset uygulamaları genel çerçevede, ülkelerin ulusal mevzuatları, ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemeleri ve yine birlik üyesi ülkeler için de Avrupa Birliği Direktifleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının %15-%20'sini oluşturan kamu alımlarının genel ilkeleri bugün özellikle özel sektördeki offset uygulamaları nezdinde DTÖ kapsamında düzenlenmektedir. Bugün itibariyle DTÖ'ye üye ülkeler tarafından imzalanan Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Genel Anlaşması ("GPA") kapsamında ülkemiz 4 Haziran 1996 tarihinden itibaren gözlemci statüsünde olmakla gerek sanayi ve ticaret odalarımız gerekse de ilgili diğer kamu kuruluşları nezdinde bu sözleşmeye taraf olunması hususu etkili bir şekilde tartışılmakta ve fakat halen ülkemiz katılım müzakerelerine başlamamış bulunmaktadır. 

GPA genel uygulamaları itibariyle, belirli sektörlerde kamu alımlarına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü Ticaret Genel Anlaşması'na uygunluk göstermesi gereken hususlar ışığında düzenlemeler getirmekle, bu düzenlemelerin şeffaflık ve ayrımcılık yasağı ilkelerine uygunluğu noktasında düzenleyici hükümler ihtiva etmektedir. Bu yönü ile ele alındığında özellikle özel sektör offset uygulamalarının yabancı yatırımları engelleyici politikalar ihtiva etmemesi ve yine yerli-yabancı sermaye arasında ayrımcı uygulamalara cevaz vermemesi önceliklidir.

Ülkemizde savunma sanayii dışında diğer sektörlere yönelik offset uygulamaları 15 Şubat 2015 tarihli 29268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"  ile uygulama imkanı bulmuştur.

Offset ve Karşılıklı Ticaret

Karşılıklı ticaret üzerinde mutabık kalının uluslar arası literatürde bir tanımı yer almasa da,  alıcının nakit karşılığı satın aldığı bir mal, ürün veya hizmet karşılığında satıcının bu alıma karşı nakit harici bir karşılık verme yükümlülüğünü ifade eden alıcı ile satıcı arasındaki ticari bir ilişkiyi ifade etmektedir. Savunma sanayii dışında bu tür karşılıklı ticaret faaliyetleri yaygın olarak kullanılabilmekte iken savunma sanayiinde karşılıklı ticaret uygulamaları çok daha kısıtlı alanda ve kendisine özgü dinamikler çerçevesinde yürütülmektedir. 

Karşılıklı ticaret ilişkileri kendi içerisinde de ülkelerin dış borçlanmaya alternatif bir finansman yöntemi arayışından kaynaklı zaman içerisinde çeşitli yöntemler ile geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin en başında takas (barter) gelmektedir. Bir karşılıklı ticaret yöntemi olarak takas Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukukumuzda düzenleme bulmamakla kanaatimizce 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 139 uncu maddesinde düzenleme bulan takastan da farklıdır. Zira karşılıklı ticarette takas ülkeler arası bir alım-satım ilişkisinde karşılık edim olarak satıcıya mal ve hizmet değişimini ifade ederken Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen takas ise taraflardan birinin diğerine beyanı ile aynı cins olan borçlarını azı tutarında düşürülmesini ifade eden yenilik doğuran bir muamele olarak borcu sona erdiren bir sebep şeklinde düzenlenmiştir. Karşılıklı ticarette takas sözleşmeler kanaatimizce Borçlar Hukukundaki takas işlemlerinin unsurları ile trampa sözleşmesinin unsurlarının karma şekilde uygulama bulduğu ve özellikle ürünlerini serbest dövizle satamayan ülkeler bakımından uluslararası ticaret hukuku uygulamalarında kliring düzenlemeleri kapsamında sıkça karşılaşılan atipik sözleşme niteliğindedir. 

Karşılıklı ticaretin bir başka yöntemi olan kliring ise ülkeler arasındaki iki yanlı ticaret anlaşmalarının temelde malla ödemeyi öngören bir türüdür. Kliringde anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracatI şlemleri döviz kullanılmadan mahsup ve takas yoluyla ve kliring kurumları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kliring kurumları merkez bankası ya da kliring ofisidir. Kliring anlaşması imzalayan ülkelerde ithalatçılar ithal ettikleri malların bedelini kendi ülkelerinde ulusal paralarıyla öderler. Bu paralar anlaşmalı ülkeye ihracatta bulunmuş kişilere alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Böylece dövizle ödeme yapma zorunluluğu ortadan kalkar. Kliring uygulaması daha çok mallarını serbest dövizle satamayan ülkelerin başvurduğu bir yoldur ve çoğu durumda bir ülkenin dış ticaretini gittikçe bağımlı kıldığı için tercih edilmez. Bunun en iyi örneği II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki Türk-Alman dış ticaretidir. Kliring anlaşmaları genellikle kısa dönemler (genelde bir yıl) için yapılır. Dönem sonunda iki ülke arasındaki ihracat ve ithalat birbirine eşitlenmediği takdirde yani taraflardan birinin alacaklı veya borçlu olması durumunda hesapların altın veya konvertibl dövizlerle denkleştirilmesi gerekmektedir.1 Kliring yönteminin bir alt yöntemi olarak da değerlendirilebilen bir başka karlılıklı ticaret yöntemi ise swith ticaretidir. Switch ticareti kliring anlaşmasına taraf olan ülkelerden alacaklı olan ülkenin borçlu ülkenin mallarına ihtiyacı bulunmaması halinde veya bir başka sebeple reddi halinde bu ürünler üzerindeki ithal haklarının devrine ilişkin bir üç taraflı ticari ilişkidir.

Karşılıklı ticaret yöntemlerinden bir diğeri de karşılıklı satın almadır. Karşılıklı satın alma satıcı ile alıcı arasında bir alım satım sözleşmesini takiben ikinci bir alım satım sözleşmesi yapılmak suretiyle ilk sözleşmede alıcı bulunan tarafın bu sefer karşılıklı ticaret ruhuna uygun olarak satıcı, satıcı bulunan tarafın ise alıcı olarak yer aldığı, özetle karşılıklı ticaretin iki ayrı sözleşme ile birbirine bağlı muamele şeklinde gerçekleştiği bir sözleşme tipidir.

Uluslararası literatürde kabul görmüş bir başka karşılıklı ticaret yöntemi ise dengeleme (compensation)'dir. Dengeleme ne geniş anlamıyla ihraç edilen malın bedelinin karşılığının yine mal olarak ödenmesi olarak tanımlanabilir. Bu karşılığın tamamının mal ile ödenmesi durumunda bu ilişkiye tam dengeleme, kısmi olarak mal ile ödenmesi halinde ise kısmi dengeleme denilmektedir. Dengeleme benzeri bir başka karşılıklı ticaret yöntemi ise geri alımdır.(Buy back) Geri alımlarda alıcı taraf ithal ettiği malların bedelini bu mallar sonrasında gerçekleşecek üretimin satın alınması suretiyle ödemektedir.

Görüldüğü üzere tüm bu karşılıklı ticaret usullerinde mal veya hizmet karşılığının doğrudan değişimi ve belirli bir akdi ilişki sınırında ele alınması söz konusu iken SK/O uygulamaları kamu tedarik programı olarak karşımıza çıkmakta ve kapsamı,  alımın ülkeler arası ticaret konusunu oluşturmaktan öte katma değer yaratan bir karşılıklı ticaret metodolojisi altında yürütülmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple SK/O konusu hukuki işlemlerin gerek ulusal gerekse de uluslararası tabi olduğu düzenlemeler, uyuşmazlıkların çözüm yolları, ticaretin savunma sanayi kapsamında ve savunma sanayii kapsamı dışında olmasına göre tabi olduğu farklı uygulamalar ve bu uygulamalardaki kamu otoritesinin karar mekanizmaları son derece önem arz etmektedir. 

Footnote

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Kliring

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions