Turkey: Türkiye'de İkinci Tibbi Kullanim Patentlerinin Korunmasi

Last Updated: 14 July 2015
Article by Muazzez Korutürk, Muhlise Aydın and Okan Çan

"Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözlesmesi ve Eklerine Katılmamız Uygun Bulunan 27 Ocak 2000 tarih ve 4504 sayılı Kanun ısığ ında"

Giris

Bilindiği üzere ilaç patentleri, bir madde veya bilesimin kendisini (molekül patentleri) ve söz konusu madde veya bilesimin bir hastalığın tedavisinde kullanımını (endikasyon patentleri) kapsamaktadır.

İlaç patentlerinde bilinen bir madde veya bilesimin, daha önce bilinmeyen bir hastalığın tedavisinde kullanımı "ikinci ve daha sonraki tıbbi kullanım patentleri" olarak adlandırılmaktadır. İkinci tıbbi kullanım patentine iliskin verilecek en basit örnek X etken maddeli bir ilacın hipertansiyon hastalığının tedavisinde etkinliği bilinirken yapılan arastırmalar sonucunda soğuk algınlığının tedavisinde de etkin olduğuna iliskin yapılan bulusun patentlenmesidir.

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (551 s. KHK) geçici 4. maddesi uyarınca, bu KHK kapsamındaki patent belgesi ile ilaçlar bakımından sağlanan koruma, 1 Ocak 1999 tarihinde baslamıstır.

Buna karsılık Türkiye ilaç patentlerine koruma sağlayan 1973 tarihli Avrupa Patent Sözlesmesi'ni (EPC 1973) 5 Ekim 1973 tarihinde imzalamıstır. Türkiye, EPC 1973 sözlesmesini ilk imzalayan ülkelerden olmasına rağmen EPC 1973, Türkiye'de çok sonra, sözlesme ve eklerine katılmamıza iliskin kanunun 12 Temmuz 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla, yürürlüğe girmistir.1

Kasım 2000'de yapılan diplomatik konferans sonucu EPC 1973'ün revize edilmesine iliskin değisiklik anlasması imzalanmıstır.2 Bu değisiklik anlasması EPC 2000 olarak anılmaktadır. Türkiye anılan diplomatik konferansa katılmıs ve Değisiklik Anlasmasını imzalamıstır. EPC 2000, 15'inci taraf devletin katılım belgesini Almanya Hükümetine teslim etmesinden 2 yıl sonra 13 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe girmistir.

EPC 2000 değisikliği sonucunda sözlesmeye eklenen 54/5 maddesi ile tekniğin bilinen durumuna dâhil herhangi bir madde ve bilesimin bilinmeyen baska bir hastalıkta kullanımının patentlenebilir olduğu açıkça hükme bağlanmıstır.

EPC 1973'te tekniğin bilinen durumuna dâhil herhangi bir madde ve bilesimin bilinmeyen baska bir hastalıkta kullanımının patentlenebilir olduğuna yönelik açık bir hüküm olmamakla birlikte, Avrupa Patent Ofisi (EPO) Genisletilmis Temyiz Kurulu'nun G5/83 sayılı içtihadı ile, bilinen bir madde veya bilesimin bilinmeyen baska bir hastalığın tedavisinde kullanımının yeni, tekniğin bilinen durumunu asan ve sanayiye uygulanabilir olması kaydıyla patentlenebilir olduğu kararlastırılmıstır.3

Son dönemde EPO Genisletilmis Temyiz Kurulu'nun G5/83 sayılı kararının EPC'ye üye ülkeler bakımından bağlayıcı olmadığı ve bu nedenle EPC 2000'in yürürlüğe girdiği 13 Aralık 2007 tarihinden önce verilen ikinci tıbbi kullanım patentlerinin Türkiye'de geçersiz olduğu yönünde görüsler mevcuttur.4

Türkiye'de ikinci tıbbi kullanım patentleri hakkında ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası mevzuat bakımından bir değerlendirme yapıldığında,, ikinci tıbbi kullanım patentlerinin korunması gerektiği kanaatindeyiz. Söyle ki;

I-Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 s. Kanun Hükmünde Kararname Bakımından İkinci Tıbbi Kullanım Patentleri'nin Değerlendirmesi:

551 sayılı KHK'nin "Patent Verilerek Korunacak Buluslar" baslıklı 5. maddesine göre "Yeni, tekniğin bilinen durumunu asan ve sanayiye uygulanabilir olan buluslar, patent verilerek korunur".

551 sayılı KHK'nin "Patent Verilemeyecek Konular ve Buluslar" baslıklı 6. maddesine göre ise asağ ıda sayılanlar bulus niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dısında kalır:

 1. Kesifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
 2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliskin plan, usul ve kurallar;
 3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
 4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;
 5. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teshis usulleri;

Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz. Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

Asağ ıda belirtilen buluslar patent verilerek korunmaz:

 1. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluslar,
 2. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetistirilmesi usulleri,

Görüldüğü üzere 551 sayılı KHK'de ikinci tıbbi kullanım patentlerinin korunamayacağına iliskin bir hüküm bulunmadığı gibi, birinci – ikinci tıbbi kullanım patenti ayrımı yapılmamaktadır. Nitekim Türk Patent Enstitüsü uygulamalarında, patent verilebilirlik kriterlerini tasıyan ikinci tıbbi kullanım patent basvurularının tescil edildiği bilinmektedir.

II-TRIPs Sözlesmesi Bakımından İkinci Tıbbi Kullanım Patentleri'nin Değerlendirmesi:

Türkiye'nin de taraf olduğu ve 25.02.1995 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren TRIPs Sözlesmesi'nin 5. bölümünde patentlerle ilgili hususlar düzenlenmistir.5

Bu bölüm altındaki 27. maddede "Patent Verilebilir Konular" düzenlenmistir. TRIPs Sözlesmesi'nin 5. bölüm 27. maddesi asağıdaki gibidir:

"Madde 27-Patent Verilebilir Konular:

 1. Paragraf 2 ve 3 hükümlerine tabi olarak, patentler, yeni olmaları, bulus basamağını içermeleri ve sanayide uygulanabilmeleri kosuluyla, teknolojinin her alanında, ürünlerle veya usullerle ilgili her türlü bulus için verilebilecektir. 65'inci Maddenin 4'üncü paragrafına, 70'inci Maddenin 8'inci paragrafına ve bu Maddenin 3'üncü paragrafına tabi olarak, bulus yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapılmadan patent verilebilecek ve patent haklarından yararlanılabilecektir.
 2. Üyeler, kamu düzenini veya genel ahlakı korumak, insan, hayvan veya bitki yasamını veya sağlığını korumak veya çevrenin ciddi biçimde zarar görmesini engellemek için gerekli olan durumlarda kendi ülkelerinde patentten ticari olarak yararlanmanın engellenmesini, patent verilebilir buluslar dısında bırakabilirler, ancak su kosulla ki, bu dısta bırakma yalnızca patentten yararlanmanın kendi yasaları ile yasaklanmıs olması nedeniyle gerçeklestirilmemelidir.
 3. Üyeler ayrıca asağıdakileri de patent verilebilir buluslar dısında bırakabilirler;

  1. insanların veya hayvanların tedavisinde kullanılan teshis tedavi ve cerrahi usuller;
  2. mikro-organizmalar dısında bitki ve hayvanlar ile esas olarak, biyolojik olmayan ve mikrobiyolojik usuller dısında bitki veya hayvanların üretimi ile ilgili biyolojik usuller. Ancak Üyeler patentlerle veya kendilerine özgü etkin bir sistemle veya bunların kombinasyonu ile bitki türlerinin korunmasını sağlayacaklardır. Bu alt-paragrafta yer alan hükümler DTÖ Anlasmasının yürürlüğe girdiği tarihten dört yıl sonra gözden geçirilecektir."

TRIPs Sözlesmesi'nin 27. maddesinden anlasılacağı üzere, ikinci tıbbi kullanımların patentlenmesini engelleyecek herhangi bir hüküm bulunmamaktadır ve 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesi de bu hüküm ile aynı doğrultuda düzenlenmistir.

Bu itibarla, ülkemizin de taraf olduğu TRIPs Sözlesmesi'nin 27. maddesi gereğince ikinci tıbbi kullanıma konu bulusların patentlenebileceği asikârdır.

III-EPC 1973 Bakımından İkinci Tıbbi Kullanım Patentlerinin Değerlendirmesi:

EPC 1973'te ikinci tıbbi kullanıma konu bulusların patentlenmesini kısıtlayacak nitelikte herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

EPC 1973'ün "Patentlenebilir Buluslar" baslıklı 52 (1) maddesine göre "Avrupa patentleri sanayide uygulanabilen, yeni ve bir bulus basamağını içeren herhangi bir bulus için verilir."

Aynı maddenin 2. fıkrasında ise asağıda sayılan hususların bulus sayılmayacağı belirtilmistir:

"(2) 1 inci paragraf içeriğine göre asağıdakiler bulus sayılamazlar:

 1. buluslar, bilimsel teoriler ve matematik metotları;
 2. estetik yaratmalar,
 3. zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliskin plan, usul ve kurallar,
 4. bilginin sunumu,

(3) 2 nci fıkra hükümleri, bu fıkrada belirtilen konu faaliyetlerle ilgili Avrupa patent basvurusu ve patentinin, yalnızca bu konu ve faaliyetlerle ilgili uzantısı patentlenebilirliğin dısında kalır.

(4)* İnsan veya hayvan vücuduna uygulanan cerrahi ve tedavi usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teshis usulleri, 1 inci fıkra anlamında sanayide uygulanabilir nitelikte bulus sayılmazlar. Bu hüküm, bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

Ref: Söz. Md. 54, 56, 57, 100, 138

* Bak. Genisletilmis Temyiz Kurulu'nun G 1/83, G 5/83, G6/83 (EK-I) sayılı kararları."

Yukarıdaki 52/4 sayılı hükümden anlasılacağı üzere, bu hüküm insan veya hayvan vücuduna uygulanan cerrahi ve tedavi usulleri ile teshis usullerinde kullanılan madde ve bilesimler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz. Bu hüküm ile bir madde veya bilesimin tıbbi kullanımı, patentlenemeyecek konuların dısında bırakılmıs olup birinci veya ikinci tıbbi kullanım patentleri arasında herhangi bir ayrım yapılmamıstır.

EPC 1973'ün "Patentlenebilirliğ in İstisnaları" baslıklı 53. maddesinde patent verilemeyecek konular su sekilde sıralanmıstır:

"Madde 53- Patentlenebilirliğin İstisnaları

Avrupa patentleri asağıdaki konularda verilmez:

 1. Yayımı ve isletilmesi, kamu düzenine veya ahlaka aykırı olan buluslar. Böyle bir aykırılık olduğu sonucuna, sadece bulusun isletilmesinin tüm üye devletlerde veya bir kısmında yasa veya yönetmeliklerce yasaklanmıs olmasıyla varılmaz.
 2. Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki ve hayvan yetistirilmesi usulleri.

Bu hüküm, mikrobiyolojik usuller ve bu usuller yoluyla kazanılmıs olan ürünlere uygulanamaz.

Ref: Söz. Md. 100, 138, 167*"

Yukarıdaki madde hükmünden de anlasılacağı üzere, patent verilemeyecek konular arasında ikinci tıbbi kullanım ve genel itibariyle tıbbi kullanım sayılmamıstır. Bu itibarla, EPC 1973 kapsamında ikinci tıbbi kullanıma konu bulusların korunmayacağına iliskin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

EPC 1973'ün "Yenilik" baslıklı 54. maddesi;

"Madde 54 - Yenilik

 1. Bir bulus, tekniğin bilinen durumuna dahil değilse yeni sayılır.
 2. Tekniğin bilinen durumu, Avrupa patent basvurusunun basvuru tarihinden önce, yazılı veya sözlü tanıtım vasıtasıyla, kullanım ile veya baska herhangi bir yolla kamuya sunulan her seyi kapsamaktadır.
 3. Ayrıca, basvuru tarihi 2 nci paragrafta belirtilen tarihten önce olan ve 93 üncü madde uyarınca bu tarihte veya bu tarihten sonra yayımlanan Avrupa patent basvurularının içeriği, tekniğin bilinen durumu içinde sayılır.
 4. 3 üncü fıkra sadece, sonraki basvuru için belirlenen bir Üye Devletin, yayımlanmıs olan daha önceki basvuruda da belirlenmis olması halinde uygulanır.
 5. Tekniğin bilinen durumuna ait madde ve madde bilesimleri, 52 nci maddenin 4 üncü paragrafında belirtilen herhangi bir usulde kullanılır ve bu usullerde kullanımları, tekniğin bilinen durumuna dahil değilse, 1 inci ve 4 üncü paragraf hükümleri, bunların patentlenebilirliklerini engellemez.

Ref: Söz. Md. 52, 55, 56, 80, 85, 89, 100, 138, 158, Yön. Md. 27, 44, 87

* Bak. Genisletilmis Temyiz Kurulunun G 1/83, G 5/83, G 6/83, G 2/88, G 6/88, G 1/92, G 3/93 (Ek I) sayılı kararları/görüsleri."

Bu madde hükmünün 5. fıkrasında, açıkça bilinen bir madde veya bilesimin bir tedavi yönteminde kullanımı, tekniğin bilinen durumunu asan bir bulus niteliğinde ise, baska bir deyisle yeni ise, patentlenebilir olarak kabul edilmektedir.

Görüldüğü üzere, EPO Genisletilmis Temyiz Kurulu'nun G5/83 sayılı kararı EPC 1973'ün 52 ve 54. maddelerinde referans olarak gösterilmistir.

12 Temmuz 2000 tarih ve 24107 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıs olan EPC 1973'ün ekinde Ek-I olarak "Genis letilmis Temyiz Kurulunun Yayımlanmıs Kararlarının/Görü slerinin İndeksi" yer almaktadır. Söz konusu karar indeksinde G5/83 kararının sözlesmenin hangi maddesine yönelik olduğu belirtilmektedir. Karar indeksinin ilgili kısmı asağıya alıntılanmıstır:

Genisletilmi s Temyiz Kurulunun Yayımlanmıs Kararlarının/Görüs lerinin İndeksi
Dava Numarası, Tarih, Yayın Baslık/Konu Söz. Madde, Yön. Madde
G 5/83 05.12.1984 Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1985, 64 "İkinci tıbbi belirti/EISAI" EPC/Viyana Sözlesmesinin yorumlanması – tedaviyle ilgili kullanım patenti istemleri Söz. Madde 52(1), 52(4), 54(5), 57 Viyana Sözlesmesinin 31, 32 maddeleri

EPO Genisletilmis Temyiz Kurulu'nun G5/83 sayılı kararında, EPC 1973'ün 52(4) ve 54(5) hükümlerinin ne sekilde yorumlanacağı ayrıntılı olarak açıklanmıs ve ikinci tıbbi kullanım patentlerinin patent korumasından hariç tutulamayacağına karar verilmistir.

G5/83 sayılı karar da dahil olmak üzere Genisletilmis Temyiz Kurulu kararlarının, 12 Temmuz 2000 tarih ve 24107 sayılı Resmi Gazetede6 Sözlesmeye ek olarak yayınlanması ile, kanun koyucunun, bu kararların sözlesme hükümlerinin yorumunda esas alınabileceğini kabul ettiği anlasılmaktadır. Kanun koyucunun anılan iradesi ısığında, EPC 1973'ün 52 ve 54. maddelerinin yorumlanmasında G5/83 sayılı kararın göz önünde bulundurulması gerektiği asikârdır.

Sonuç:

Yukarıda yapılan açıklamalardan görüldüğü üzere, kanunla katılımı uygun bulunmus olan uluslararası bir sözlesme olan EPC 1973'ün eki olan Genisletilmis Temyiz Kurulu kararları da bu sözlesmeye dâhildir. Aksi bir değerlendirme Türkiye'nin ulusal mevzuatına ve taraf olduğu uluslararası sözlesme hükümlerine aykırı olacak ve Anayasa'nın 90/5. maddesi 7 ile 551 s. KHK'nin 4. maddesine8 aykırılık teskil edecektir.

Kanun koyucu 1973 yılından bu yana Avrupa Patent Sözlesmesi ile ilgili gelismeleri izlemis ve 29.01.2000 tarihinde Avrupa Patent Sözlesmesine katılımı uygun bularak, Sözlesmeyi, Genisletilmis Temyiz Kurulu kararları ısığında onaylamıstır. Türk Patent Enstitüsü uygulamalarında, patent verilebilirlik kriterlerini tasıyan ikinci tıbbi kullanım patent basvurularının 13 Aralık 2007 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın tescil edildiği hususu da dikkate alındığında, kanun koyucunun iradesinin uygulamada da yer bulduğu anlasılmaktadır.

Hal böyle iken, 13 Aralık 2007 tarihinden önce verilen ikinci tıbbi kullanım patentlerinin geçersiz olduğuna yönelik görüs ve kararlar aynı zamanda kanun koyucunun iradesine aykırı olacaktır.

Belirtilen sebeplerle, ikinci ve sonraki tıbbi kullanım patentlerinin geçerliliğinin EPC 2000'in yürürlük tarihi olan 13 Aralık 2007'ye göre değil; 551 sayılı KHK'nın aradığı patent verilebilirlik kriterlerine göre, yani, yenilik, tekniğin bilinen durumunun asılması ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Footnotes

1. 12 Temmuz 2000 tarihli ve 24107 sayılı Resmi Gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/07/20000712m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/07/20000712m1.htm

2. ACT REVISING THE CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/879B3BBE83D923B0C12572AE004FE772/$File/act_revising_epc_en.pdf

3. Avrupa Patent Ofisi Resmi gazetesi, 1985, syf. 060: G1/83 Almanca, G5/83 İngilizce, G6/83 Fransızca http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5891FCEDA0C96A07C12572C8006C5110/$File/g830001.pdf

4. Hazal Zengingül, Ankara 2012, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, İkinci Tıbbi Kullanım Patentleri, s.447, Ece Sarıca, Nisan 2015, İstanbul Barosu Dergisi Mart – Nisan 2015, Türkiye'de İkinci Tıbbi Kullanımın Patentlenmesi ve Korunması, s. 392

5. 25 Subat 1995 tarihli ve 22213 sayılı resmi gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22213_1.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22213_1.pdf

6. Bkz. Dipnot 1

7. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 90/5. maddesi: Usulüne göre yürürlüğe konulmus milletlerarası andlasmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine basvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmus temel hak ve özgürlüklere iliskin milletlerarası andlasmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyusmazlıklarda milletlerarası andlasma hükümleri esas alınır.

8. 551 s. KHK 4. maddesi: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yürürlüğe konulmus milletlerarası anlasma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverisli olması halinde 2 nci maddede belirtilen kisiler, elverisli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Muazzez Korutürk
Okan Çan
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions