5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde TFF'nin hukuk kurulları İlk Derece Hukuk kuralları ve Üst Hukuk Kurulu olarak ikiye ayrılmaktadır.

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun'un si tarafından ilk derece hukuk kurulları tarafından verilmiş olan kararlara karşı herhangi bir yargılama makamına başvurulması kesin surette yasaklanmaktadır. 

Bu yasağın anayasal dayanağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sine 2011 yılında eklenen "Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz." fıkrasıdır.

5894 sayılı Kanun'un sinin devamında ise "ilk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ise ilgili kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşir." hükmü ile ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı ancak TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği düzenlenmektedir.

5894 sayılı Kanun ve TFF Statüsü ilk derece hukuk kurulları olarak şu hukuk kurullarını düzenlemektedir.

 1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
 2. Disiplin Kurulları

  1. İl Disiplin Kurulları
  2. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)
  3. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
 3. Kulüp Lisans Kurulu
 4. Etik Kurulu     

1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

a. Görev ve Yetkileri

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü md.56 tarafından düzenlenmektedir. Buna göre;

"Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

 1. Kulüpler,
 2. Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak" incelemekle ve karara bağlamakla görevli ve yetkilidir."

Buna göre bir uyuşmazlığın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için uyuşmazlığın sözleşmeden doğmuş olması, sözleşmeden doğan uyuşmazlığın futbol ile ilgili olması ve sözleşmenin kulüpler arasında veya kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar arasında yapılmış olması şartları aranmaktadır. 

Ayrıca ilgili maddede belirtildiği üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bu uyuşmazlıkları tarafların başvurusu üzerine çözdüğünü ve ilgili uyuşmazlık konularında münhasıran yetkili olduğu da belirtilmektedir.

b. Yargılama Usulü                              

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı uyarınca bu kurula başvurular yazılı olarak yapılmaktadır.    

Dilekçe, Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna sunulmak üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörlüğü'ne verilmekte ve koordinatörlük dilekçelerin zorunlu unsurları ihtiva edip etmediğini incelemektedir.  

Dilekçelerin zorunlu unsurları içermesi halinde iki hakemin ücretinin belirlenmesi için dosya Başkanlar Kurulu'na tevdi edilmekte; Başkanlar Kurulunun belirlediği hakem ücretleri davacı tarafa tebliğ edilerek 3 (üç) gün içinde ödemesi ve ödeme belgesini ibrazı istenmektedir. Verilen sürede hakem ücretlerinin ödenmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılmaktadır.  

Hakem ücretlerinin ödenmesi halinde ise başkaca bir inceleme yapılmaksızın dilekçe örneği ekleriyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilmektedir.        

Davalı taraf, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde, hakemini de seçmek suretiyle talimatta yer alan unsurları içeren cevap dilekçesini sunmakla yükümlüdür.         

Cevap dilekçesinde zorunlu unsurlara dair bir eksiklik olmaması halinde ise dilekçe davacı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ edilmektedir.          

Dilekçe teatileri üzerine tamamlanan dosya, Koordinatörlük tarafından; soyadına göre görev sırası kendisinde olan Başkanlar Kurulu üyesine tevzi edilmektedir.          

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı uyarınca hakem heyeti üç kişiden oluşmaktadır. İki hakem, taraflarca seçilmekte ve UÇK Başkanlar Kurulu üyelerinden biri hakem heyetine başkanlık etmektedir.

Kararlar, en az iki (2) üyenin aynı yöndeki oyuyla alınmaktadır. Başkan dâhil olmak üzere Hakem Heyeti üyelerinin oyu eşittir.    

Hakem Heyeti kararlarına karşı Tahkim Kuruluna itiraz süresi kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün olarak belirtilmektedir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu'na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir Kesinleşen Hakem Heyeti kararları, TFF tarafından derhal uygulanmak zorundadır.

2. Disiplin Kurulları

TFF Statüsü Disiplin Kurulları, İl Disiplin Kurulları, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olmak üzere üç tane disiplin kurulu düzenlemektedir.

a. İl Disiplin Kurulları                              

İl Disiplin Kurulları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı tarafından, kuruldukları illerde amatör futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini birinci derecede değerlendirmek ve bu talimat hükümleri çerçevesinde gerekli kararları vermekle görevli kılınmaktadır.       

b. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)                 

Amatör Futbol Disiplin Kurulu statülerinde belirtilen ve Türkiye birinciliğine varan futbol müsabakalarına katılan amatör kulüpler ile bu kulüplerde görevli futbolcu, yönetici, görevli ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlalleri ile aynı müsabakalarda görev yapan hakem ve diğer görevlilerin disiplin ihlallerini ilk derecede karara bağlamakla görevli ve yükümlü olduğu belirtilmektedir.           

AFDK ayrıca İl Disiplin Kurulları tarafından verilen ve talimat ile belirlenen sınırları aşan cezalara, ilgili kulüp ve kişilerce yapılan itirazları, itiraz mercii sıfatıyla inceler ve karara bağlamakla da görevli kılınmıştır.           

Kanun bunların yanında AFDK'ya, İl Disiplin Kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyip kesin çözüme bağlama görevini de yüklemektedir.         

c. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)                 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik adam, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlamakla yükümlü ve görevlidir. Kurul Kararlarına İtiraz            

TFF Futbol Disiplin Talimatında İl Disiplin Kurulları tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az, müsabakadan men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile on beş gün (on beş dahil) stadyuma giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası ve kulüplere verilen bir müsabaka için saha kapatma ya da müsabakayı seyircisiz oynama cezaları kesin olduğu ve bu ceza kararlarına itiraz edilemeyeceği belirtilmektedir.              

Ancak bu ceza miktarlarını aşan İl Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde AFDK nezdinde itiraz edilebilmektedir.             

Ayrıca sürekli hak mahrumiyeti cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi AFDK tarafından kendiliğinden incelenmektedir.             

AFDK ve PFDK tarafından verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilmektedir.              

Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi, Tahkim Kurulu tarafından kendiliğinden incelenmektedir.

3. Etik Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu Etik kurulu, Türk futbolunun etik değerleri ve toplumdaki saygınlığının korunması amacıyla 5894 sayılı kanun tarafından kurulmuştur.       

TFF Etik Kurulu Talimatı uyarınca Etik Kurulunun görevleri şunlardır:          

 1. Futbol Disiplin Talimatı uyarınca işlem yapılmayan ve Etik Kurulu Talimatı kapsamına giren ihlallerini incelemek,               
 2. Şike ve teşvik primi iddialarını incelemek,              
 3. Türk futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmemesi için gerekli hukuki denetimleri yapmak, bu bağlamda Türk futbolunu ahlaki açıdan tehdit eden risklere karşı bağımsız ve tarafsız bir şekilde danışmanlık faaliyetinde bulunmak,             
 4. Futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla yapılan başvuruları incelemek, araştırmak ve karara bağlamak,               
 5. Etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak, istendiğinde, TFF Başkanlığına ve futbolla ilgili tüzel kişilere görüş bildirmek,               
 6. Etik Kurulu kararlarıyla ilgili olarak bülten yayımlamak.

4. Kulüp Lisans Kurulu (KLK)

TFF Kulüp Lisans Kurulu, TFF Statüsü uyarınca,  lisans için başvuran kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler çerçevesinde ve TFF kulüp lisans talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir kulübe lisans verilip verilmemesine, lisansın geri alınmasına ve kulüp lisans talimatında öngörülen cezaların uygulanıp uygulanmamasına karar vermekle görevli ve yetkilidir.               

Kurulun görevleri ayrıntılı olarak TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı tarafından şu şekilde düzenlenmektedir:               

 1. Lisans adayı kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler ile Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü'nün hazırlayacağı raporları da incelemek suretiyle ilgili talimat hükümleri ile eklerinde yer alan ilke, kriter ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi kulübe lisans verilip verilmemesine veya lisansın geri alınmasına karar vermek;              
 2. TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı talimatta yazılı kriter ihlalleriyle ilgili yaptırım kararlarını vermek
 3. Türk futbolunda kulüp lisans sistemini yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak; bu amaçla kulüp temsilcileriyle toplantılar düzenlemek, konferans, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde üniversitelerle ve uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak          
 4. Uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak kulüp lisans sistemi konusunda istendiğinde görüş bildirmek   

KLM, yukarıda a bendinde yazılı kararlarına esas değerlendirmeleri bu talimat ve eklerinde yazılı sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırmakta ve böylece kısmen de olsa bu konuda objektif kararlar vermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.