Gelir İdaresi Başkanlığı ("GİB") 2011 yılında yayınladığı mük.80-1027 sayılı Özelge'si ile nevi değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden çıkarılması halinde vergilendirme esaslarını belirlemiştir.

Bu Özelge'ye göre "03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "19.3.3. Devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin iktisap tarihi" başlıklı bölümünde, "Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dâhil) hallerinde, devir olan veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devir olan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir" açıklamaları yer almıştır.

Yine aynı Özelge'de: "193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Değer Artışı Kazançları" başlıklı mükerrer 80. maddesinde, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançların değer artışı kazançları olduğu hükme bağlanmıştır" hükmü bulunmaktadır.

Bu eski Özelge uyarınca limited şirketten anonim şirkete dönüşecek şirketin hisse senetlerinin sahiplerince iki yıldan fazla süre ile elde tutulmuş olması durumunda söz konusu hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğacak kazançlar değer artışı kazancı kapsamında vergilendirilmemekteydi. Yani kısaca limited şirket hisselerini elinde bulunduran gerçek kişi 2 yılın sonunda bu hisselerini söz konusu şirket anonim şirkete dönüşse dahi gelir vergisinden muaf olarak satabilmekte ve limited şirketteki hisse iktisap tarihi dikkate alınmaktaydı. 

Ancak GİB 2018 Şubat ayında yayınladığı 62030549-120[Mük.80-2017/386]-154561 sayılı Özelge ile yukarıda mük.80-1027 sayılı Özelge ile yerleşik olan uygulamasını hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması şeklinde değiştirerek, yani limited şirketten anonim şirkete dönüşen bir şirketin hisselerinin anonim şirket hisselerinin basıldığı tarihin dikkate alınacağı karara bağlamıştır.

GİB ilgili Özelge'de örnek olaydan yola çıkaran yeni duruşunu şu şekilde açıklamıştır: "Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; ortağı bulunduğunuz limited şirkete ait ortaklık hakkınız, anonim şirkete dönüşmesinden sonraki bir tarihte (10.05.2017 tarihinde) hisse senedi çıkarılmak suretiyle hisse senedine bağlanmış olduğundan, sahip olduğunuz hisse senetlerinin satışının değer artış kazancı kapsamı dışında değerlendirilmesinin tespitinde, iktisap tarihi olarak şirket hisse senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğunuz (hisse senetlerinin bastırıldığı) 10.05.2017 tarihinin esas alınması gerekmektedir".

GİB'nın 62030549-120[Mük.80-2017/386]-154561 sayılı Özelge'si uyarınca limited şirketten anonim şirkete dönüşen bir şirketin hisselerini elinde bulunduran gerçek kişinin gelir vergisinden muaf bir şekilde söz konusu hisseleri satabilmesi için dönüştürülen anonim şirketin hisse senetlerinin fiziki olarak basılması ve bu tarihten itibaren 2 yıllık muafiyet süresinin geçmesi gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.