TBMM, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye'de yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla çeşitli kanun ve yönetmeliklerde değişiklik öngören geniş kapsamlı bir yasa tasarısını kabul etmiştir. Kanun; damga vergisi, iflas erteleme ve karşılıksız çek gibi çeşitli konularda, bazıları aşağıda belirtilen önemli değişiklikler getirmektedir:

1. Damga Vergisi ve Harçlara İlişkin Değişiklikler

 • Tarafların herhangi bir belgeyi/sözleşmeyi birden fazla nüsha şeklinde tanzim etmeleri halinde, yalnızca bir orijinal nüsha üzerinden damga vergisi ve harç alınacaktır1.
 • Sözleşmede düzenlenen parasal bir ceza, ayrı bir sözleşmeye konu olmadıkça, damga vergisine tabi olmayacaktır.
 • Tavan tutardan damga vergisi alınan bir sözleşmede (2016 yılı için 1.797.117,30 TL), sözleşmenin diğer hükümleri aynı kalmak suretiyle yalnızca sözleşme bedeli artırıldığında, artırılan bedel üzerinden damga vergisi alınmayacaktır.
 • Anonim ve limited şirketlerde pay devrine ilişkin belgeler damga vergisinden muaf olacaktır.
 • Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak olan kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlara uygulanan damga vergisi istisnası, ilgili kredilerin devrini ve krediden doğan alacakların temlikini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
 • Tahkim yargılamasında nispi karar ve ilam harcı alınmayacaktır.
 • Tacirler (örneğin, anonim şirketlerde) arasında ipotek tesis işlemlerinde hesaplanan harçlar %50 oranında uygulanacaktır.

2. İflas Ertelemeye İlişkin Değişiklikler

 • İflas takibinde, şirket veya alacaklılardan biri, şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkünolduğuna dair detaylı bir iyileştirme projesini sunarak, mahkemeden iflasın ertelenmesini talep edebilir. İyileştirme projesinin, şirket alacaklılarının, borçlarının ve ödeme tarihlerinin listesi ile iyileştirme projesinin uygulanabilirliğini ortaya koyan her türlü belgeyi içermesi gerekmektedir.
 • Daha önce iflas ertelemeden yararlanmış bir şirket, erteleme süresinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra tekrar iflas erteleme talebinde bulunma imkânına sahip olacaktır.
 • Şirket alacaklıları, iflas erteleme kararının ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesinden itibaren iki hafta içerisinde, şirketin iflas erteleme için gerekli şartları sağlamadığından bahisle itiraz haklarını kullanabileceklerdir.
 • İflas erteleme süresi hâlen en fazla bir yıldır. Ancak, mahkemece tanınabilecek toplam uzatma süresi, yeni kanunla dört yıldan bir yıla düşürülmüştür.

3.Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

 • Şirketlerin kuruluş sürecinde pay sahipleri, şirketin esas sözleşmesini, noterde onaylatma zorunluluğu olmaksızın, ticaret sicili nezdinde imzalayabilir. İmza beyannameleri de aynı şekilde ticaret sicilinde tanzim edilebilecektir.
 • Tasfiye sürecinde, kalan varlığın pay sahiplerine dağıtılması için bir yıl bekleme zorunluluğu kaldırılmıştır. Şirketin tasfiye sonrası kalan varlığı, alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay sonra pay sahiplerine dağıtılabilecektir.

4. Karşılıks ız Çeke ilişkin Değişiklikler

 • Karşılıksız çek keşide etmek, 150.000 TL'ye kadar adli para cezası hükmü verilebilecek bir suç olarak yeniden tanımlanmıştır. Hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından daha az olmayacaktır.
 • Karşılıksız çek keşide eden kişinin adli para cezasını ödememesi durumunda, ilgili ceza doğrudan hapis cezasına çevrilecektir.

Değişiklik kanununun gelecek haftalarda Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Söz konusu kanun, bazı bürokratik formalitelerin giderilmesi, şirketlerin kuruluş işlemlerinin kolaylaştırılması ve bazı işlem maliyetlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.

Footnotes

1 Bu istisna, "nispi vergilendirmeye" tabi belgeler için geçerlidir. "Maktu vergilendirmeye" tabi olan belgeler için, her bir nüsha üzerinden damga vergisi alınması uygulamasına devam edilecektir.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.