Yapılan bu düzenleme ile, taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi, üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içeren TAKPAS verileri, elektronik tapu siciline geçilinceye kadar bilgilendirme amaçlı kullanılabilecektir.

Yönetmeliğin 6. Maddesine göre; TAKPAS'ın işletilmesi, paylaşılması ve kullanılmasında, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuatta yer alan, devlet sırrı, kişisel verilerin korunması, özel hayat ve soruşturmanın gizliliği, mahkemelerce verilen gizlilik kararları, gizli tanıklık, Tanık Koruma ile Terörle Mücadele kanunları kapsamındaki tedbir kararlarına ilişkin hükümler esas alınacaktır.

Sistemden yararlanmak isteyen kurumlar ve kişiler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuracak olup, başvurularda, talep edilen bilgilerin kullanım amacı ve varsa yasal dayanağının bildirilmeleri gerekecektir.

Genel Müdürlük, verileri, yönetmelik uyarınca, kurumlar ve kişilerle yapacağı protokol veya sözleşme çerçevesinde paylaşıma açabilecek olup, kurumlar ve kişiler, aldıkları verilerin gizliliğini korumakla yükümlü olacaklardır. Alınan veriler, kullanım amacı veya sözleşmede tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka amaçla kullanılamayacaktır. İhlali halinde kullanım askıya alınması ve diğer sorumluluklar yönetmeliğin 16. Maddesinde düzenlenmiştir.

Sözleşme/protokolde bulunması gereken hususlar Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilmiştir.

Protokol yapılan kişi ve kurumlarla veri paylaşımı, salt elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek olup, kurumlar ve kişilerin TAKPAS'ta hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri, sözleşme veya protokoller çerçevesinde belirlenecektir.

İlgili idarelerce düzenlenen, taşınmaz üzerindeki tasarrufları kısıtlayıcı veya yasaklayıcı nitelikteki haciz, tedbir ve benzeri bildirimler, elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilebilecek ve bu bildirimlere, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda cevap verilebilecek.

Kurum ve kişilerin almaya yetkili olduğu bilgiler, sorgu sonucu olarak gönderilecektir. Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, İcra Ve İflas Müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının, görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokolle belirlenebilecektir.

Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, elektronik kabul beyanıyla oluşturulan sözleşme şartları dahilinde verilere ulaşabilecektir.

Tapu sicilinin açıklığı ilkesi gereğince, taşınmazın tanımlayıcı bilgileri, herkes tarafından elektronik kabul beyanıyla oluşturulan sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilecektir.

Mevzuata uygun olarak harita verilerinin yanı sıra kadastral veriler, tapu tahrir defterlerine ait kayıtlar, sistem üzerinden paylaşılabilecektir.

TAKPAS'tan yapılan her türlü işlem, işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgileri, izleme bilgisi olarak tutulacak ve bu bilgiler yedeklenecek olup; tutulan izleme bilgisi, sorgu sonucunu içerecektir. Genel Müdürlük kullanıcılarınca izleme bilgileri sorgulanarak, sistemden yapılan işlemler takip edilecektir.

Yönetmelik kapsamında alınacak hizmetler, ilgili kanun uyarınca döner sermaye hizmet bedeline tabi olacaktır

Yabancı uyruklu kişiler ve şirketlerinin verilerinin paylaşımda da işbu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Mevcut protokollerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin olması halinde bu Yönetmelik hükümleri geçerli olup, mevcut protokoller bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Yönetmeliğe uygun hale getirilecektir. Bu yönetmelik yayımı tarihi yani 07.03.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin March - April 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.