Kişilerin bireysel emeklilik sisteminden ve diğer kaynaklardan sağladığı birikimleri karşılığında ömür boyu veya belirli bir süre için düzenli irat ödemesi yapmayı öngören yıllık gelir sigortalarına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği hazırlanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği'ne göre, hayat grubu sigortalarında faaliyet gösteren Türkiye'de kurulmuş sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'deki teşkilatları yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek istediklerinde Hazine Müsteşarlığa yazılı olarak başvuracaklardır. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucu bilgi işlem altyapısı ile idari ve mali açıdan yeterli bulunan şirketler yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdedebilecektir. Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince; şirketler, yıllık gelir sigortası sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerini karşılamaya yeter düzeyde, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde varlık bulundurmak zorundadır.

Yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler herhangi bir onaya tâbi olmaksızın, genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen ilkelere uygun şekilde hazırlanarak şirketler tarafından uygulanır. Tarife, teknik esaslar ile özel şartlardan oluşur ve sigortacılık mevzuatına aykırı olamaz. İlk defa uygulamaya konulacak tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler, şirketlerce uygulamaya konmadan on beş iş günü öncesinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Merkeze gönderilecektir.

Yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler herhangi bir onaya tâbi olmaksızın, genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen ilkelere uygun şekilde hazırlanarak şirketler tarafından uygulanır. Tarife, teknik esaslar ile özel şartlardan oluşur ve sigortacılık mevzuatına aykırı olamaz. İlk defa uygulamaya konulacak tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler, şirketlerce uygulamaya konmadan on beş iş günü öncesinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Merkeze gönderilecektir.

Başlangıçta tek prim şeklinde ödenen toplu paradan, taksitli prim ödemelerinden veya yapılan irat ödemelerinden azami yüzde 2 oranında kesinti yapılabilecektir. Sözleşme süresi içinde yapılan ek prim ödemelerinden azami yüzde 2 kesinti olabileceği ve kâr payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen getiri üzerinden azami yüzde 10 kesinti yapılabileceği düzenlenmiştir. Sigortadan ayrılma halinde matematik karşılıklar üzerinden, sigorta sözleşmesinde geçirilen süreye ve şirketçe belirlenecek diğer unsurlara bağlı olarak değişen erken ayrılma kesintileri uygulanabilecektir. Söz konusu kesintiler, poliçe ve bilgilendirme formunun birinci sayfasında en az on dörtlük puntolarla belirtilir. Müsteşarlık, bu madde kapsamında belirtilen kesinti oranlarını yüzde 50'ye kadar artırabilecek ya da azaltılabilecektir.

Yıllık gelir sigortası ürünleri, yönetmeliğin 13. ve 14. maddelerinde 50 yaş altı ve üstü olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Bu yönetmelik yayımından altı ay sonra yürürlüğe girecektir ve geçici 1. Maddede geçiş hükmü düzenlenmiştir.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin March - April 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.