Kredi Kuruluşları Tarafından Verilen Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olan Zorunlu Veya İhtiyari Sigorta Ürünlerinin Sunumunda Birlik Ve Güvenilirliği Sağlamak, İlgililerin Hak Ve Menfaatlerini Korumak Ve Verilecek Hizmete İlişkin Usul Ve Esasları Düzenleyen Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği 13.03.2015 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.

Yönetmelik, sigorta ödemelerinin zamanlaması, bilgi formu düzenlenmesi, sigorta sözleşme süreleri, yenileme gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir.

Bireysel kredi ile bağlantılı olarak yapılacak sigortalar hakkında, kredi sözleşmesi yapılmadan önce, kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana bilgi verilmesi gerekecek olup, sigorta sözleşmelerine ilişkin söz konusu bilgilendirme yazılı olarak düzenlenecek ve kredi kullanan tarafından imzalanacaktır. Kişilerin fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda elektronik ortamda veya ilgilinin bilgi formuna erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla da bilgilendirme yapılabilecek fakat bu durumda, ispat yükümlülüğü kredi kuruluşuna ait olacaktır.

Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılısigortalarda ise 28/10/2007 tarih li ve 26684 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenen bilgilendirme formları verilmeyecektir.

Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigorta sözleşmelerinde, poliçe veya katılım sertifikasının bir örneğinin kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana imza karşılığı verilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Ancak; elektronik ortamda veya ilgilinin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla sözleşmenin yapılmasından itibaren on beş gün içinde katılım sertifikası veya poliçenin verilebileceği düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 9. maddesi ile katılım sertifikası ve poliçenin içermesi gereken hususlar belirlenmiş.

Yönetmeliğin 10. maddesine göre, kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarının kalan borç tutarıyla uyumlu olmasını teminen; sigorta teminat tutarları, sigorta konusuna dâhil olan anapara ile faiz ve benzeri fer'i yükümlülükler de dikkate alınarak, yıllık azalan tutarlı veya aylık, üç aylık gibi kredi borcu ödeme periyoduna bağlı azalan tutarlı şekilde belirlenecektir.

Sigorta süresinin kredi vadesine eşit olmadığı ve yenilemeli şekilde akdedilen sigortalarda; son yenileme döneminde, kredi vadesiyle sigorta süresinin uyumlu olmasını teminen, bir yıldan kısa süreli sigorta sözleşmeleri düzenlenmesi gerekecektir.

Yönetmeliğin 10.madde si son fıkrasına göre; konut finansmanı kapsamında kullandırılan kredilerle ilgili; kredi konusu konut için yapılan sigortalarda, sigorta bedeli kredi bedelinden bağımsız olarak konutun yeniden yapım maliyeti esas alınarak belirlenecek, ancak bu maliyetin tespitinde arsa değeri dikkate alınmayacaktır.

Kredi kullanan, yeni bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz edebilecek ve bu halde, ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek, ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilecektir.

Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca, kredi bağlantılı sigortalarda, kredi vadesi boyunca, yenileme sorumluluğu kredi kullanana, sigorta sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bildirim yapma sorumluluğu ise kredi kuruluşuna ait olacaktır.

Yönetmeliğin 13. maddesine göre, kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacaktır. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüz olacaktır.

Bu Yönetmeliğin geçiş hükümlerine ilişkin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin March - April 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.