Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlemiş olduğu Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Eylül 2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme ile, önceki yönetmeliğin 14.maddesinin 11. Fıkrası olan "Her katılımcı, noter tasdikli vekaletname ile en fazla bir katılımcı yerine oy kullanabilir" hükmü tamamen kaldırılmış olmaktadır. Böylece, müteşebbis heyete katılan kişilere, noter tasdikli vekaletnameleri olması şartıyla birden fazla katılımcı yerine oy kullanabilme imkânı getirilmektedir.

Yönetmeliğin 26(1) maddesinde yapılmış olan değişiklikle "Yönetim Kurulu, her genel kurul toplantısından önce tüm katılımcı veya temsilcilerinin isim ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir bir katılımcılar cetveli hazırlar ve imzalar."  fıkrasından "asaleten ve vekaleten" ifadesi metinden çıkartılmıştır. Böylelikle yönetim kurulu tarafından hazırlanan katılımcılar cetvelinin sadece vekaleten imzalanması yeterli olmakta ayrıca asaleten imzalanmasına gerek kalmamaktadır.

Yönetmeliğin 29(2) maddesi "Katılımcılar, genel kurulda noter tasdikli vekâletname ile temsil edilebilir. Vekil sıfatıyla genel kurula katılanlar ancak bir katılımcıyı temsil edebilir ve tek bir vekâletname ile temsil ettiği katılımcının oy haklarının tamamını kullanabilir." yönetmelikten tamamen çıkartılmıştır. Böylece genel kurulda temsil edilebilmek için noter tasdikli vekaletnameye gerek kalmamakta ayrıca 26. ve 11. Maddelerde yapılmış olan değişikliğe paralel olarak bir katılımcıya birden fazla kişiyi temsil etme yetkisi verilmektedir.

>Yönetmeliğin 29(4) maddesinde yapılmış olan düzenleme ile  " Vekaletnamede, katılımcının açık unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı soyadı vekaleti verenin adı soyadı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir. Vekaletnameler, ait olduğu toplantı ve hukuken bunun devamı sayılan genel kurul toplantısı için geçerlidir." ifadesi, düzenlemeler neticesinde değişen diğer fıkralara uyum sağlaması amacıyla tamamen çıkartılmıştır.

Aynı düzlemde yönetmeliğin 29(5) maddesinde yapılmış olan düzenleme ile de " Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline vekalet verilemez." ifadesi, diğer değişikliklere uyum sağlaması amacıyla tamamen çıkartılmıştır. Böylelikle Müteşebbis heyetin, yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline vekalet verebilmesinin imkanı sağlanmış olmaktadır.

Yönetmeliğin 32(1), 154(1), 160(1) maddelerinde yer alan "asaleten ve vekaleten" ifadeleri çıkartılmış, böylelikle bu maddelerde yer alan toplantı tutanağının imzalanması (32), üyeler cetvelinin imzalanması (154) ve genel kurul tutanağının imzalanması (160) işlemelerinin sadece vekaleten yapılmasıyla geçerli olacağı ayrıca asaleten imzalamanın gerekli olmadığı düzenlenmiştir.

Ayrıca OSB'lerin, OSB üst kuruluşu genel kurulunda oy hakkını ve temsilini düzenleyen, Yönetmeliğin 157(1) maddesinde yer alan "Noter tasdikli vekaletname şartı ile bir üye sadece diğer bir üyenin oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edebilir." ifadesi yönetmelikten çıkartılmıştır. Böylelikle hem noter tasdikli vekaletname şartı, hem de bir üyenin oyunu kullanma kısıtlaması kaldırılmaktadır.

Tüm bu değişiklikler ile kanun koyucu, ülkemizin son dönemde içerisinde bulunduğu sanayi sektöründeki atılım hareketi dahilinde, desteklemiş olduğu üretim reform paketleri ile üzerinde yoğunlaştığı Organize Sanayi Bölgelerinin işleyişine ve yerli ve yabancı yatırımı dinamik bir şekilde sürdürülebilir yönetime konu etmek çerçevesinde adımlarını atmaya devam etmektedir. Beklenmektedir ki, tüm bu düzenlemeler devam edecek ve dünyaya örnek olan Türk Organize Sanayi Bölge pratiği hızlanarak devam edecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.