İşverenin yeraltı kömür madenlerinde faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yer üstüne intikalini sağlamak için; faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum istasyonları kurmak zorunda olduğu düzenlenmiştir.

Yeraltı maden ocaklarında, yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yerlerin her an doğru bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir sistem kurulacaktır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, bant konveyörler antistatik ve alev yürütmez özellikte olması gerektiği; ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılması gerektiği eklenmiştir.

Kendiliğinden yanmaya elverişli madenlerde, bekleme barajları dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınacağı eklenmiştir.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilecektir. Bu konunun ayrıntısı Yönetmelikte yapılan değişiklik ile eklenmiştir.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, acil durum planları ve tatbikatların en geç 6 aylık sürelerde yenileneceği düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin Ek-3'ünün 4.1 inci bendinin sonuna "İnsan naklinin yapıldığı eğimli galerilerde; eğim 18 dereceyi geçemez. Bu durumun sağlanamadığı eğimli ana yollarda insanların taşınması uygun fren sistemi ve koruyucularla donatılmış mekanik vasıtalarla yapılır." hükmü eklenmiştir.

Ocakta yeterli sayıda kalibre edilmiş seyyar gaz ölçüm cihazları bulundurulacağı ve birbirinden ayrı noktalarda çalışan her ekipte en az bir adet cihaz bulunacağı düzenlenmiştir.

Havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olacağı eklenmiş ve yönetmeliğin diğer hükümlerine eklemeler ve değişiklikler yapan bazı revizyonlar yapılmıştır.

Bu yönetmeliğin bazı hükümleri Eylül 2015'de bazı maddeleri Ocak 2016'da diğerleri ise yayımı tarihte yürürlüğe girecektir.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin March - April 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.