Kredi Garanti Fonu A.Ş. ("KGF"), krediye erişim imkânı sınırlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ("KOBİ") finansal teminatlar vasıtasıyla temerrüt riskini paylaşarak veya üstlenerek destek olmak amacıyla 90'lı yılların başında kurulan bir kredi garanti kurumudur. Hazine tarafından KGF'ye sağlanan finansal destek üst limitinin 2015 yılında 1 milyar TL'den 2 milyar TL'ye, 2017 yılında ise 25 milyar TL'ye yükseltilmesi, zor piyasa koşulları ve likidite sıkışıklıkları düşünüldüğünde KGF'yi KOBİ'ler için önemli bir fon kaynağı haline getirmiştir.

Hazine desteği vasıtasıyla sağlanan finansal teminatların hüküm ve koşulları gibi hususları düzenleyen Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar ("Hazine Desteği Kararı"), 11 Ekim 2018 tarihinde değiştirilmiştir. Genel olarak bakıldığında, Hazine Desteği Kararı'nda yapılan değişikliklerle beraber, kefalet verilen kredilerin yeniden yapılandırılma koşullarında bir takım kolaylıklar sağlanmış, kefalet limitleri artırılmış ve yeniden yapılandırma halinde yapılacak hesaplamalara ilişkin açıklık getirilmiştir. Son olarak, Hazine Desteği Kararı'nda yapılan belki de en önemli değişiklik, kredi verenlerin KGF kefaletlerine ilişkin bir tazmin talebinde bulunmadan önce yararlanıcıya yeniden yapılandırma imkânı sunması şartının getirilmiş olmasıdır.

KGF Destekli Kredilerin Yeniden Yapılandırılması

Hazine Desteği Kararı Madde 4/1(b)-4, KGF destekli kredilerin vade yapılandırması ile söz konusu kredilerin olası yeniden yapılanma koşullarını düzenlemektedir. Değişikliğe gidilmeden önce, KGF destekli kredilerde bir yeniden yapılandırmaya gidilmesi halinde vade tarihine en fazla 36 aylık ilave yapılabiliyordu.

Söz konusu hüküm, kredi açılış tarihinden itibaren işletme kredilerinde 96 aylık, yatırım kredilerinde ise 156 aylık maksimum vade süreleri aşılmadığı sürece, birden fazla yeniden yapılandırma yapılmasına imkan tanıyacak şekilde değiştirilmiştir.

Hazine Desteği Kararı Madde 4/1(b)-4'de yapılan bir diğer önemli değişiklik ise anapara ödemesiz dönemlerde faiz ödemelerinin azami 1 yıllık aralıklarla tahsil edilmesi şartının kaldırılmasıdır. Hükmün yeni haline göre anapara ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda "tahakkuk" etmesi gerekirken, bu dönemin sonunda tahsil edilmeleri zorunlu tutulmamıştır. Böylece, tahakkuk eden faizlerin daha ileri bir döneme ertelenmesi (ve hatta anaparaya eklenmesi) mümkün olabilecektir.

Kefalet Limitleri

Hazine Desteği Kararı Madde 4/1(b)-9 ile getirilen değişiklik kapsamında, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için kefalet limiti 12 milyon TL'den 25 milyon TL'ye çıkarılmıştır. KOBİ tanımını haiz olmayan yararlanıcılar için ise 200 milyon TL olan kefalet limitinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Yeniden Yapılandırmalarda KGF Tazmin Üst Limitlerinin Hesaplanması

Hazine Desteği Kararı'na eklenen Madde 4/1(b)-15, kefalet verilmiş bir döviz kredisinin ya da dövize endeksli kredinin, Türk Lirası cinsinden yeniden yapılandırılması halinde, geçerli kefalet limitlerinin yeniden yapılandırma tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

Hazine Desteği Kararı, kefalet limitlerinin başlangıçtaki hesaplanmalarında da aynı referans kuruna atıf yapmaktadır (bkz. aynı maddenin 13. bendi). Dolayısıyla, söz konusu değişiklik yapılmadan önce de bahsi geçen referans kurunun kıyasen yeniden yapılandırmalara da uygulanacağı yorumu yapılabilirdi.

Yeniden Yapılandırma İmkanı Tanınması Zorunluluğu

Hazine Desteği Kararı Madde 6/2'de yapılan değişiklik uyarınca, kredi verenlerin mevcut KGF teminatı altında tazmin talebinde bulunabilmeleri için öncelikle "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" uyarınca yararlanıcıya yeniden yapılandırma imkânı sunmaları şartı getirilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.