6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu kanun ile getirilen ticari hayata dair bazı önemli düzenlemeler şöyle sıralanabilir.

  1. Özel kreş ve gündüz bakımevleri, 5 vergilendirme dönemi süresince Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulmuştur.
  2. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumlara, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
  3. Kamudaki teftiş veya denetim elemanlarının işlemlerindeki kişisel kusur, haksız fiil veya sorumluluklarına dair idare aleyhine tazminat davası açılabilecek ancak bu görevlilerin eylemlerini kin, garez, hatır, baskı veya telkinle yaptığı kanaati oluşursa idare ödediği tazminat için görevliye rücu edilebilecektir.
  4. Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerden 2016'da alınması gereken kira, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullandıkları Hazine taşınmazlarının ecrimisil bedellerinin ödeme süreleri bir yıl ertelenmiştir.
  5. Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye kadar uzatılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.