Değerli Fortune okuyucularım, bu ay yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla yapılan düzenlemeler konusundaki değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. TBMM Genel Kurulu'na sunulan tasarının en tartışmalı ve dördüncü varlık barışı olarak adlandırılan geçici 2. maddesi, hükümet tarafından partiler arasında yapılan görüşmeler sonucu oluşan ortak kanaat neticesinde geri çekilmiştir. Dolayısıyla tasarının yasalaşan maddeleri arasında varlık barışı düzenlemesi bulunmamaktadır. Ancak Sayın Maliye Bakanı Meclis Genel Kurul toplantısında yapmış olduğu konuşmada yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin ayrı bir kanun hazırlanacağını ve temmuz ayı içeresinde TBMM'ye getirileceğini ifade etmiştir. Varlık barışı ile ilgili düzenlemenin yapılması halinde bir sonraki yazımda bu konuyu siz değerli okuyucularım ile ayrıca detaylı olarak paylaşacağım.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun temel olarak iş hayatında karşılaşılan bazı vergisel sorunların çözümü ile kolaylaştırıcı bazı düzenlemeler içermektedir. Damga Vergisi Kanunu uyarınca sözleşmelerin her bir nüshasından ayrı ayrı damga vergisi alınırken, yeni düzenlemede artık tek nüsha üzerinden damga vergisi alınacaktır. Yine özellikle ihracat ve ihracata ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilerek ihracatçı üzerindeki önemli bir mali yük kaldırılmıştır. Sermaye şirketlerinin hisse devirleri ile ilgili düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden istisna edilerek hisse devirleri kolaylaştırılmıştır. Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında yer alan Ar-Ge teşvikleri Ar-Ge kanununa taşınmıştır. Türkiye'de gerçekleştirilen patent ve faydalı modellerden elde edilen kazançların istisna edilebilmesi için değerleme raporunun düzenleme zorunluluğu kaldırılarak kurumlar vergisinde yer alan istisna uygulamasının hayata geçmesi sağlanmıştır. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan transfer fiyatlandırması düzenlemesi ile ilgili ilişkili kişiler tanımlamasının kapsamı daraltılmıştır.

Buna göre ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az yüzde 10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacaktır. Transfer fiyatlandırması düzenlemesi ile ilgili olarak belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren ancak transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yaptığı belirlenen mükellefler adına kesilecek vergi ziyaı cezası yüzde 100'den yüzde 50'ye indirilmiştir. Bu düzenlemelere paralel olarak vergi idaresi ve mükellefler arasında ihtilaf konusu olan ve transfer fiyatlandırması yolu ile örtülü kazanç dağıtımında katma değer vergisinin indiriminin yapılıp yapılmayacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Düzenlemeye göre Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanunu işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin indirimi bundan sonra mümkün olacaktır. Buna karşılık yurt içi hizmet veya mal alımlarındaki transfer fiyatlandırması yolu ile örtülü kazanç dağıtımında KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusu bu düzenlemede yer almamıştır. Muhtasar beyanname ile SGK aylık bildirimlerinin birleştirilerek tek bir beyanname altında beyan edilmesi sağlanmıştır. Belirli şartlar dahilinde yurt dışına mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti sağlayanlarla, eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin bu işler için çalıştırdıkları kişilerin ücretleri üzerinden alınan gelir vergilerinin bir kısmının ödenmemesi sağlanmıştır. Ayrıca harçlar kanunu, emlak kanunu ve diğer kanunlarda yapılan düzenlemelerle ilave birtakım teşvik ve istisnalar getirilmiştir.

Pasaport kanununda yapılan değişikliklerle ihracat yapan firmaların yetkililerinin yurt dışına çıkışlarına kolaylık getirilmiştir. Buna göre son üç yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu'nca belirlenen değerin üzerinde olan firmaların yetkililerine iki yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Söz konusu düzenlemelerin kısa ve orta vadede olumlu etkilerini hep birlikte hissedeceğimizi burada belirtmek isterim.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.