Search
Searching Content indexed under Contracts and Commercial Law by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Varliğinin Toptan Satişinin Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararlari Özelinde İncelenmesi
Anonim şirket genel kurulu, yalnızca Kanun'da ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş hallerde şirket işlerine ilişkin kararları alan ve şirkette bulunması zorunlu olan bir organdır.
Turkey
27 Sep 2019
2
Bedelsiz Ve Numune Ürün Teslimlerinde Kdv Uygulamasi Ve Belge Düzeni
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Turkey
19 Sep 2019
3
Beps 7. Eylem Plani Çerçevesinde Daimi İşyeri Taniminda Yapilan Değişiklikler
Özellikle çok uluslu şirketlerin globalleşmenin ve buna bağlı olarak hızla artan rekabetin etkisiyle başvurdukları yeni vergi planlaması yöntemleri, devletlerin vergi kayıplarının artmasına neden olmaktadır.
Turkey
10 Sep 2019
4
Ticaret Şirketlerinde Sermaye Taahhüdü Ve Vergisel Sonuçlari
Sermayenin taahhüt edilmesi ve taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi halinde ticaret hukuku bağlamında yapılması gereken işlemlere TTK'da yer verilmiştir.
Turkey
5 Jul 2019
5
Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Kanunlari Çerçevesinde Avans Kar Payi Dağitimi
Şirketlerin varlık nedeni, gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve verilen hizmetler karşılığında kar elde etmek ve söz konusu kar payını ortaklara dağıtmaktır.
Turkey
4 Jul 2019
6
Sağlik Hukukunda Hekim İle Hasta Ve Hasta İle Hastane Arasi İlişkinin Hukuki Niteliği
Tüm bu açıkladığımız değişken durumlar karşısında, hekim ile hasta arası ilişkinin hukuki niteliğinin her bir somut olaya göre farklılık gösterdiğini söylememiz mümkündür.
Turkey
1 Jul 2019
7
Ticari Satişlarda Alicinin Ayiptan Doğan Seçimlik Haklari
Ticari Satış, Taşınır Satışı Sözleşmesi, Ayıp, Seçimlik Haklar.
Turkey
26 Jun 2019
8
Ticari Uyuşmazliklardan Doğan Davalarda Arabuluculuk Dava Şarti
Türk yargı sisteminin en çok eleştirilen yanlarından biri, kişilerde dava açıldığı zaman mevcut olan hukuki yararın sağlanmasında geç kalındığı algısının oluşmasına ve hukuk sistemine güvenin azalmasına sebep olan, ...
Turkey
24 Jun 2019
9
Milletlerarasi İnşaat Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
İnşaat Sözleşmesi, Yabancılık Unsuru, MÖHUK, Karakteristik Edim.
Turkey
21 Jun 2019
10
6102 sayılı türk ticaret kanunu uyarınca limited şirketlerin anonim şirkete dönüştürülmesi
Limited şirketlerde şirket payının devri anonim şirketlere kıyasen daha zor şartlara bağlanmıştır.
Turkey
7 Feb 2019
11
Türk medeni kanunu uyarınca hapis hakkı
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
Turkey
4 Feb 2019
12
Tazminatların gider yazılması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ...
Turkey
29 Jan 2019
13
Anahtar teslim inşaat işi sözleşmeleri nasıl bir yapı ile gerçekleştirilmeli
Hepimizin bildiği üzere inşaat sektörü ülkemiz ekonomisine yön veren başlıca sektörlerden birisi konumundadır.
Turkey
29 Jan 2019
14
Tax Results Of The Joint Stock Companies' Acquisition Of Its Own Shares
The acquisition and pledge ban stipulated by the Old Turkish Commercial Code No. 6792 has been turned into a limited freedom under the New Turkish Commercial Code ("TCC") No. 6102.
Turkey
28 Jan 2019
15
Anonim şirketlerde genel kurul toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmaması sebebiyle genel kurul kararlarının iptali ve etki kuralı
Anonim Şirket, Toplantıya Çağrı Usulü, Genel Kurul Toplantı Gündemi, Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmemesi, Usulsüz Çağrı, İptal Davası, Etki Kuralı.
Turkey
21 Jan 2019
16
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirliğin Anahtarı: Aile Anayasası
Aile şirketleri, günümüzün gelişen ve değişen koşullarında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran ortaklık yapılarıdır.
Turkey
21 Jan 2019
17
Rekabet hukuku kapsaminda birleşme ve devralmalar (yoğunlaşmalar) - I
Birleşme ve Devralma, Rekabet Hukuku, Yoğunlaşma, Kontrol, Rekabet Kurulu.
Turkey
21 Jan 2019
18
Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmelerinin Vergisel Sonuçları
Anonim Şirketler, Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmeleri, Kendi Payını İktisabın Vergisel Sonuçları.
Turkey
17 Jan 2019
19
Vergi Müessesesinde Finansal Kiralama
Hukuksal çerçevesi, 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'yla çizilen, finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290.
Turkey
16 Jan 2019
20
TTK 376'da ne değişti?
Dergimizin daha önceki sayılarında anonim ve limited şirketlerdeki sermaye kaybı ve borca batıklık durumunda alınması gereken önlemleri düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi ve söz konusu maddenin ...
Turkey
11 Jan 2019
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next