Search
Searching Content indexed under Corporate/Commercial Law by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Şirket sistemlerinde dönüşüm-entegrasyon, mali mühendislikle algi değişimi ve verimlilik
Bu makalenin içeriğini, muhasebe sistemleri, raporlama ve önemi, yönetimin karar alma unsurları, teknolojik gelişmelerin sistemler ve muhasebe mesleğine etkisi, sistem kurma ve verimlilik artışı konusunda algı ...
Turkey
30 Sep 2019
2
Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Varliğinin Toptan Satişinin Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararlari Özelinde İncelenmesi
Anonim şirket genel kurulu, yalnızca Kanun'da ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş hallerde şirket işlerine ilişkin kararları alan ve şirkette bulunması zorunlu olan bir organdır.
Turkey
27 Sep 2019
3
Ülkemize staj amaci ile gelen yabanci öğrencilere ilişkin sigortalilik ve prim ödeme yükümlülüğü
Bilindiği üzere, ülkemizde öğrencilerin eğitim gördükleri alanda teorinin yanında pratikte de tecrübe kazanarak uzmanlaşabilmeleri adına farklı staj programları yürütülmekle birlikte zorunlu staj uygulaması da bulunmaktadır.
Turkey
24 Sep 2019
4
Limited Şirketlere Ait Vergi Borçlarindan Ortaklarin Sorumluluğu
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Turkey
19 Sep 2019
5
Bedelsiz Ve Numune Ürün Teslimlerinde Kdv Uygulamasi Ve Belge Düzeni
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Turkey
19 Sep 2019
6
Kâr Yedeklerinden Sermaye Artirimina Gidilmesinin İştirak Eden Kuruma Etkisi
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
7
Beps 7. Eylem Plani Çerçevesinde Daimi İşyeri Taniminda Yapilan Değişiklikler
Özellikle çok uluslu şirketlerin globalleşmenin ve buna bağlı olarak hızla artan rekabetin etkisiyle başvurdukları yeni vergi planlaması yöntemleri, devletlerin vergi kayıplarının artmasına neden olmaktadır.
Turkey
10 Sep 2019
8
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi (Update)
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
24 Jul 2019
9
Ticaret Şirketlerinde Sermaye Taahhüdü Ve Vergisel Sonuçlari
Sermayenin taahhüt edilmesi ve taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi halinde ticaret hukuku bağlamında yapılması gereken işlemlere TTK'da yer verilmiştir.
Turkey
5 Jul 2019
10
Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Kanunlari Çerçevesinde Avans Kar Payi Dağitimi
Şirketlerin varlık nedeni, gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve verilen hizmetler karşılığında kar elde etmek ve söz konusu kar payını ortaklara dağıtmaktır.
Turkey
4 Jul 2019
11
Devrolan Şirketin Nakdi Sermaye Artirimindan Doğan Faiz İndirimi Hakkini Devralan Şirket Kullanabilir Mi?
Kanun hükmünde yer alan sermaye artışının hangi işlem neticesinde oluşan sermaye artışını ifade ettiği tam olarak belirtilmemiştir.
Turkey
3 Jul 2019
12
Sağlik Hukukunda Hekim İle Hasta Ve Hasta İle Hastane Arasi İlişkinin Hukuki Niteliği
Tüm bu açıkladığımız değişken durumlar karşısında, hekim ile hasta arası ilişkinin hukuki niteliğinin her bir somut olaya göre farklılık gösterdiğini söylememiz mümkündür.
Turkey
1 Jul 2019
13
Ticari Satişlarda Alicinin Ayiptan Doğan Seçimlik Haklari
Ticari Satış, Taşınır Satışı Sözleşmesi, Ayıp, Seçimlik Haklar.
Turkey
26 Jun 2019
14
Ticari Uyuşmazliklardan Doğan Davalarda Arabuluculuk Dava Şarti
Türk yargı sisteminin en çok eleştirilen yanlarından biri, kişilerde dava açıldığı zaman mevcut olan hukuki yararın sağlanmasında geç kalındığı algısının oluşmasına ve hukuk sistemine güvenin azalmasına sebep olan, ...
Turkey
24 Jun 2019
15
Milletlerarasi İnşaat Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
İnşaat Sözleşmesi, Yabancılık Unsuru, MÖHUK, Karakteristik Edim.
Turkey
21 Jun 2019
16
6102 sayılı türk ticaret kanunu uyarınca limited şirketlerin anonim şirkete dönüştürülmesi
Limited şirketlerde şirket payının devri anonim şirketlere kıyasen daha zor şartlara bağlanmıştır.
Turkey
7 Feb 2019
17
Türk medeni kanunu uyarınca hapis hakkı
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
Turkey
4 Feb 2019
18
İmalat fireleri ve değeri düşen malların hurda malzeme olarak satışı
Üretim yönetiminde en önemli konulardan biri, imalatta oluşan fireler ve değeri düşen mallar meselesidir. En az maliyetle kaliteli ürün elde etmek için söz konusu süreçlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Turkey
30 Jan 2019
19
Tazminatların gider yazılması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ...
Turkey
29 Jan 2019
20
Anahtar teslim inşaat işi sözleşmeleri nasıl bir yapı ile gerçekleştirilmeli
Hepimizin bildiği üzere inşaat sektörü ülkemiz ekonomisine yön veren başlıca sektörlerden birisi konumundadır.
Turkey
29 Jan 2019
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next